Dosje javnega naročila 008258/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Poslovni najem službenih električnih vozil, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 158.555,70 EUR

JN008258/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.12.2021
JN008258/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.12.2021
JN008258/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2021
JN008258/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.12.2021
JN008258/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2022
JN008258/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008258/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13061206

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/428126/razpisna_dokumentacija_(k).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9121
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poslovni najem službenih električnih vozil, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: JN 7560-21-210080
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60180000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Poslovni najem vozil
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60180000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI0 - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
poslovni najem električnih vozil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.12.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.12.2021   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 12. 2021 in se bo izvedlo ob 12.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.12.2021   10:08
Številka: 430-2357/2021-7
Oznaka JN: 7560-21-210080
Datum: 10. 12. 2021


ZADEVA: Odgovori na vprašanja

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »poslovni najem električnih službenih vozil, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki« številka objave JN008258/2021-W01, objavljeno dne 7. 12. 2021, prejeli naslednja vprašanja potencialnega ponudnika:

Pozdravljeni,
1. Prosimo za pojasnilo, do katere ure je potrebno oddati ponudbo, do 11. ure ali do 12. ure, saj se podatka v razpisni in portalu razlikujeta?
Odgovor: Rok za predložitev ponudb je 17. 12. 2021 do 11.00 ure, odpiranje ponudb pa se bo izvedlo 17. 12. 2021 ob 12.00 uri. Podatki so bili enotni v razpisni dokumentaciji in na portalu.

S tem odgovorom naročnik spreminja rok za vprašanja iz razpisne dokumentacije, točka 4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije in sicer je rok za vprašanja do 10. 12. 2021 do 12.00 ure, kot je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil.


2. Vezano na zahtevo za predložitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe navajate, da je potrebno le to dostaviti na vaš naslov do 20.12.2021, rok za oddajo ponudbe je 17.12.2021, ali je zahtevani datum pravilen?
Odgovor: Datum ni pravilen. Finančno zavarovanje je potrebno dostaviti do 17. 12. 2021 do 11.00 ure.

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!


Datum objave: 13.12.2021   14:58
Številka: 430-2357/2021-8
Oznaka JN: 7560-21-210080
Datum: 13. 12. 2021ZADEVA: Odgovori na vprašanja


Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »poslovni najem električnih službenih vozil, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki« številka objave JN008258/2021-W01, objavljeno dne 7. 12. 2021, prejeli naslednja vprašanja potencialnega ponudnika:

Pozdravljeni,
3. Glede na zahtevo, da se vozilo v primeru totalke/kraje/odtujitve nadomesti z novim vozilom, ali je za naročnika sprejemljivo, da je »novo« vozilo rabljeno, staro največ toliko, kot je vozilo, ki je predmet najema? Ali je za naročnika sprejemljivo vozilo na drug pogonski motor, v kolikor ponudnik ne bo mogel zagotoviti električnega vozila?
Odgovor:
»Novo« vozilo je lahko rabljeno, staro največ toliko kot je vozilo, ki je predmet najema. Za naročnika ni sprejemljivo vozilo na drug pogonski motor.

4. Ali se v primeru zamenjave vozila z novim vozilom v primeru kraje / totalke upoštevajo prevoženi kilometri s prejšnjim vozilom in prevoženi km z novim vozilom glede na pogodbeno dogovorjeno število km?
Odgovor: DA, razen za čas zavarovalnega kritja nadomestnega vozila se ne upoštevajo prevoženi kilometri.

5. Na strani 10 razpisne dokumentacije navajate, da poslovni najem vključuje »neomejeno število vseh mehanskih popravil v neomejeni vrednosti, sestavnih delov in opreme vgrajenih serijsko ali dodatno, kot so zahtevani v opisu posameznega sklopa vozil«.
Pri omenjenem bi radi dodali, da se odobrijo popravila v neomejeni vrednosti, le ob predpostavki, da je uporabnik oz. najemnik z vozilom ravnal kot skrben gospodar in da nobeno popravilo ni bilo potrebno zaradi malomarnosti, namerne okvare ali poškodbe ali neprimernega ravnanja z vozilom. V nasprotnem primeru je uporabnik oz. najemnik dolžan sam pokriti stroške popravila v celoti. Prosimo za potrditev.
Odgovor:
DA, vendar ob pogoju, da se najprej uveljavlja sklenjeno avtomobilsko zavarovanje.


6. Ali uporabnik nosi stroške popravil, tistih popravil, za katera zavarovalnica zavrne zavarovalno kritje iz razlogov na strani najemnika (vožnja v nasprotju s pravili cestnega prometa, neupoštevanje svetlobnih indikatorjev v vozilu in napotkov potovalnega računalnika)?
Odgovor: DA, vendar ne zgoraj naštete izključitve zavarovalnega kritja temveč samo tiste, ki so praviloma uveljavljane na slovenskem zavarovalnem trgu.

7. Ali se nadomestno vozilo preda in prevzame na servisu / v delavnici, ali je potrebno vključiti storitev Door To Door?
Odgovor: Potrebno je vključiti storitev Door To Door.

8. Ali izraz tujina obsega le države članice EU ali tudi tretje države in katere?
Odgovor: Izraz tujina obsega tudi vse tretje države, ki so navedene na »zeleni« karti.

9. Prosimo za potrditev, da strošek odbitne franšize pri popravilu krije naročnik / leasingojemalec? Ali se odbitna franšiza upošteva pri vseh popravilih, kjer se uveljavlja polno kasko zavarovanje?
Odgovor: DA, strošek odbitne franšize krije naročnik / leasingojemalec, vendar samo pri polnem kasku zavarovanju iz naslova nevarnosti prometne nesreče in padca ali udarca kakega predmeta.

10. Ali se rok 30 dni šteje od prijave tatvine do vrnitve vozila v posest najemniku ali do same izsleditve vozila?
Odgovor: Šteje se, da je vozilo izginilo, če ga ne najdejo v 30 (tridesetih) dneh, ko je bilo izginotje prijavljeno policiji.

11. Vezano na 12. člen pogodbe, v katerih primerih glede na preostale pogoje razpisne dokumentacije lahko pride do tega, da se tekom trajanja pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev, kakovost in količina?
Odgovor: 12. člen pogodbe govori o finančnem zavarovanju.
19. člen pogodbe govori o tem, kdaj se lahko spremeni rok za izvedbo pogodbenih storitev.

12. V 16. členu osnutka pogodbe je navedeno, da se pogodba sklepa za obdobje 45 mesecev od dne sklenitve te pogodbe. Glede na to, da je obdobje najema vozil 45 mesecev, je potrebno upoštevati tudi dobavne roke vozil in ustrezno spremeniti obdobje trajanja pogodbe ali spremeniti določbo, da se pogodba sklepa za obdobje 45 mesecev od predaja posameznega vozila.
Odgovor: Določba ostaja nespremenjena.

13. Ali se v primeru, ko pride do predčasne odpovedi pogodbe iz razloga izključno na strani najemnika, pri ureditvi medsebojnih obveznosti upošteva pozitivni pogodbeni interes najemodajalca? Ali se za ureditev medsebojnih razmerij uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika o odstopu od pogodbe in učinkih razvezane pogodbe?
Odgovor: Ne.

14. Prosimo za pojasnilo 3. člena pogodbe; cena naj vključuje 8,5% in 22 % DDV. Kateri DDV je mišljen pod stopnjo 8,5%? Ali gre za 8,5% DPZP (davek od prometa zavarovalnih poslov) in 22 % DDV?
Odgovor: Da.

15. Vezano na prejšnje vprašanje, prosimo za potrditev razumevanja, da se pod ceno brez DDV navede cena najema brez 22% DDV in z 8,5% DPZP in, da skupna vrednost najema za 45 mesecev vključuje DDV in DPZP.
Odgovor: Da.

16. Ali se šteje kot referenca zaključen posel npr. v letu 2021, za katerega je bila sklenjena pogodba v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe (pogodba traja npr. 5 let ali več)? Ali je lahko pogodba še v teku?
Odgovor: Da.

17. Vezano na 5. točko na strani 15 razpisne dokumentacije »Cena in način plačila«: Če se naredi obračun le ob koncu najema, bi prosili, da se v celotni razpisni dokumentaciji spremenijo postavke "vsak prevožen kilometer nad letnim limitom", "vsak prevožen kilometer pod letnim limitom", "Cena z DDV za vsak prevožen kilometer nad 1-letnim limitom" in "Povračilo cene z DDV za vsak kilometer pod 1-letnim limitom". Postavke naj se spremenijo tako, da se "1-letnim limitom" nadomesti z besedno zvezo "pogodbeno določenim limitom v celotni dobi najema".
V nasprotnem primeru bi prosili, da se poda obrazložitev na kakšen način letno stanje vpliva na končni obračun.
Odgovor: Strinjamo se, da se besedna zveza nadomesti s »pogodbeno določenim limitom v celotni dobi najema«.

18. Na strani 11 navajate, nadomestilo za uporabo cest. Ker gre za poslovni najem električnih vozil, so le ta trenutno oproščena plačila nadomestila za uporabo cest. Ali v primeru, če v času najema pride do zakonske spremembe in električna vozila ne bodo več oproščena plačila nadomestila za uporabo cest, na kar kot ponudnik nimamo vpliva, naročnik iz tega naslova sprejema povišanje cene mesečnega najema?
Odgovor: DA, v točno izkazanem primeru.

19. Uskladitev glede uporabe besede »zavarovanec«.
V razpisu se v razdelku zavarovanja večkrat pojavlja beseda »zavarovanec« v kontekstu, ki nakazuje, da je pravzaprav mišljen MOL oz. leasingojemalec. Zavarovanec v smislu zavarovalnih rizikov bo v okviru razpisa dejansko pravni lastnik vozila torej leasingodajalec. Gre za tehnikalijo, ki je standard zavarovalništva. Prosimo, za potrditev razumevanja.
Odgovor: Pri zavarovanju AO in AK je zavarovalec/zavarovanec(lastnik) je leasingodajalec in uporabnik/leasingojemalec pa je naročnik.

20. Vezano na zavarovanje dodatne opreme na strani 12 razpisne dokumentacije, prosimo za pojasnilo, katera dodatna oprema je mišljena? Prosimo za natančno specifikacijo te opreme, v kolikor obstaja, v kolikor ne, prosimo za črtanje te zahteve.
Odgovor: Ta zahteva se črta.

21. Doplačilo za izključitev zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc na službenih vožnjah za vsa vozila.
Zahteva predstavlja »produkt«, ki ga zavarovalnice na slovenskem trgu praviloma ne ponujajo oz. kot tak ne obstaja.
Po posvetu z zavarovalnicami, bi bilo eventualno možno urediti odkup posledic za vozila v lasti pravnih oseb, vendar se zavarovalnica regresnemu zahtevku proti kršitelju (fizični osebi) ne odpove. V praksi to pomeni, da za leasingodajalca, kot lastnika in MOL kot uporabnika (pravno osebo) posledic ob izplačilu škode/odškodnine ni, regres pa se izvaja na kršitelja (fizično osebo). To velja za vse kršitve zakonodaje pri uporabi motornih vozil (alkohol, droge, vožnja brez vozniškega izpita, pobeg iz kraja nezgode, ipd).
Ali opisan produkt »odkup posledic za vozila v lasti pravnih oseb« ustreza zahtevam te točke?
Odgovor:
Na strani 12/52 razpisne dokumentacije se spremeni določilo: "V zavarovanje je vključeno doplačilo za izključitev zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc na službenih vožnjah za vsa vozila." in glasi: "V zavarovanje je vključeno doplačilo za odkup izključitve zavarovalnega kritja zaradi vožnje pod vplivom prepovedanih substanc na službenih vožnjah za vsa vozila. Zavarovalnica pa ima v tem primeru od voznika pravico uveljavljati povračilo, vendar največ v znesku 13.560 EUR.«

Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.

Lep pozdrav!