Dosje javnega naročila 008526/2021
Naročnik: GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško
Storitve: Karakterizacija Drnovske anomalije in Gorjanske strukture
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.951.533,30 EUR

JN008526/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.12.2021
JN008526/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.01.2022
JN008526/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2022
JN008526/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 28.02.2022
JN008526/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008526/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 246-651541
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
SI
Krško
Slovenija
darja.pompe@gen-energija.si, darja.pompe@gen-energija.si
darja.pompe@gen-energija.si
+386 74910162
+386 74901118

Internetni naslovi
http://www.gen-energija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gen-energija.si/o-gen-skupini/javni-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9344
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Karakterizacija Drnovske anomalije in Gorjanske strukture
Referenčna številka dokumenta: JN-9344
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Karakterizacija Drnovske anomalije in Gorjanske strukture
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENIJA
II.2.4 Opis javnega naročila
Karakterizacija Drnovske anomalije in Gorjanske strukture
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot je navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.01.2022   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.01.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GEN energija d.o.o.
Vrbina 17
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2021   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in v zvezi s točko 11 te dokumentacije, ugotavljamo, da ni priloženega dokumenta tehnične specifikacije oziroma Technical specifications TS-SP-2021-011. Vljudno naprošamo za objavo navedenega manjkajočega dokumenta.
Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

hvala za opozorilo. Tehnične specifikacije so dodane k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 05.01.2022   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za odgovor:
V poglavju 11 v tehičnih specifikacijah (Deliverable documentation requirements) je zahteva, da je dokumentacija pri 'Calculation' dostavljena kot 'source file'. Ali se to nanaša na kakšen specifičen dokument (npr. HID), in če se, ali je pri tem mišljen kakšen specifičen format?
Ali je to splošna zahteva, ki se ne nanaša specifično na katerega od dokumentov?
Hvala.

ODGOVOR


Hazard Input Document (HID) dokument predstavlja vhodni podatek za revizijo PSHA za JEK2, zato mora biti dostavljeni v formatu, ki je kompatibilen z mednarodno uveljavljeno prakso pri izvedbi analiz PSHA.
V osnovi pa gre za splošno zahtevo za vse dobljene rezultate na projektu.


Datum objave: 20.01.2022   14:37
Naročnik obvešča ponudnika, da je podal na portal javnih naročil in Uradni list EU popravek dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, ki se nanašajo na rok za pojasnilo dokumentacije in postavljanje vprašanj, rok za oddajo ponudbe in rok za odpiranje ponudbe.

Novi rok zahteve za pojasnilo dokumentacije ali kakršnokoli drugo vprašanje zastavljeno naročniku je 27.01.2022 do 12:00 ure.

Novi rok za oddajo ponudbe v sistem e-JN je 04.02.2022 do 10:00 ure.

Novi rok za samodejno odpiranje ponudb v sistemu e-JN je 04.02.2022 ob 11:00 ure.

Naročnik s tem pojasnilom obvešča o spremembah dokumentacije, ker predvideva, da bo sprememba na portalu JN in Uradnem listu EU objavljena po prvotnem roku za oddajo ponudb.
Datum objave: 27.01.2022   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Predvidena dinamika dela na projektu »Karakterizacija Drnovske anomalije in Gorjanske strukture« bistveno odstopa od dinamike plačil, ki je predvidena v osnutku pogodbe - delu razpisne dokumentacije. Prosimo za prilagoditev predvidene dinamike plačil v osnutku pogodbe, ki bo omogočala bolj sprotno pokrivanje neposrednih stroškov izvajalca. Predlagamo:

NAČIN IN ROKI PLAČIL

6. člen

Plačilo se izvede na osnovi izdanih računov za izvedbo posameznih delov predmeta pogodbe in sicer v 9. obrokih:

1. plačilo v višini 7 % pogodbene vrednosti po predaji detajlnega delovnega plana projekta,
2. plačilo v višini35 % pogodbene vrednosti po predaji naslednjih poročil: Preliminarno poročilo o zaključenem zajemu HRS in downhole podatkov vključno z oddajo surovih podatkov, Preliminarno poročilo o opravljenih vrtalnih delih vključno s predajo terenske dokumentacije.
3. plačilo v višini5 %pogodbene vrednosti po predaji preliminarnih poročil Naloge A, določenih v točki 3.1.1 Tehničnih specifikacij,
4. plačilo v višini13 %pogodbene vrednosti po predaji preliminarnih poročil Naloge B, določenih v točki 3.1.1 Tehničnih specifikacij,
5. plačilo v višini5 %pogodbene vrednosti po predaji preliminarnega poročila Naloge C, določenega v točki 3.1.1 Tehničnih specifikacij,
6. plačilo v višini5 %pogodbene vrednosti po predaji preliminarnega poročila Naloge D, določenega v točki 3.1.1 Tehničnih specifikacij,
7. plačilo v višini5 %pogodbene vrednosti po predaji preliminarnega poročila Naloge E, določenega v točki 3.1.1 Tehničnih specifikacij,
8. plačilo v višini5 %pogodbene vrednosti po predaji preliminarnega poročila Naloge F, določenega v točki 3.1.1 Tehničnih specifikacij,
9. plačilo v višini20 %pogodbene vrednosti po predaji vseh končnih poročil Nalog A-G ter predstavitvi končnih rezultatov naročniku, določenih v točki 3.1.1 Tehničnih specifikacij.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik pritrjuje ponudniku, da dinamika del odstopa od dinamike plačil, zato sprejema ponudnikov predlog spremembe prvega odstavka 6. člena vzorca pogodbe. Ponudnik mora v skladu s 15.1 točko dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Vzorec pogodbe) izpolniti vzorec pogodbe z osnovnimi podatki. Naročnik ne bo prilagal novega vzorca pogodbe ampak lahko ponudnik sam vnese v vzorec pogodbe spremembo prvega odstavka 6. člena vzorca pogodbe kot je predlagano. V kolikor bo ponudnik oddal izpolnjen vzorec pogodbe z osnovnimi podatki na prvotnem vzorcu pogodbe, bo naročnik z izbranim ponudnikom pred podpisom pogodbe pripravil spremenjen prvi odstavek 6. člena iz vzorca pogodbe kot je predlagano zgoraj.

Lep pozdrav