Dosje javnega naročila 008591/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z izvajanjem hišniško vzdrževalnih storitev na lokacijah Masarykova cesta 16, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 77.644,80 EUR

JN008591/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.12.2021
JN008591/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2022
JN008591/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.03.2022
JN008591/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008591/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9287
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z izvajanjem hišniško vzdrževalnih storitev na lokacijah Masarykova cesta 16, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: NMVMIZŠ-23/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z izvajanjem hišniško vzdrževalnih storitev na lokacijah Masarykova cesta 16, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
70330000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoče upravljanje poslovnih objektov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z izvajanjem hišniško vzdrževalnih storitev na lokacijah Masarykova cesta 16, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.01.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.01.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.01.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.12.2021   09:56
VPRAŠANJE
Prosimo, če naročnik objavi ocenjeno vrednost tega naročila?

Hvala in lepe praznike.

ODGOVOR

Ocenjena vrednost naročila je 119.803,28 EUR brez DDV.


Datum objave: 23.12.2021   10:16
VPRAŠANJE
Zdravo.

Ali je potrebno priložiti S.BON-1/P ?

lep pozdrav


ODGOVOR

Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da naročnik navedene bonitetne ocene od ponudnika ne zahteva.


Datum objave: 23.12.2021   10:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V kateri obrazec se navedejo tehnični pogoji oziroma sposobnost (reference) ponudnika in podizvajalca?

9.1.2 Tehnični pogoji oziroma sposobnost

Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno[1] izvedel hišniško-vzdrževalne storitve v neprekinjenem trajanju najmanj dvanajst (12) mesecev[2], pri čemer znaša pogodbena vrednost hišniško-vzdrževalnih storitev v višini najmanj 50.000,00 EUR z DDV.

Tehnično sposobnost iz točke 9.1.2 teh navodil mora podizvajalec izpolnjevati le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot izvajalec teh storitev v sedemdesetih odstotkih (70 %) ali več.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Iz točke 9.1.2 navodil gospodarskim subjektom je razvidno, da mora ponudnik kot dokazilo izpolnjevanja tega pogoja izpolniti obrazec "Izjava za ponudnika" in obrazec "Prijava".

V primeru, da ponudnik nastopa v ponudbi s podizvajalci, mora poleg točke 9.1.2 navodil upoštevati še točko 11.3.2 navodil gospodarskim subjektom v kateri je določeno:
____________________________________________________________________
Če bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v obrazcu »Prijava« navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. V informacijskem sistemu e-JN mora označiti, da gre za ponudbo s podizvajalci in navesti vse sodelujoče gospodarske subjekte.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen obrazec »Izjava za druge gospodarske subjekte v ponudbi«.

Tehnično sposobnost iz točke 9.1.2 teh navodil mora podizvajalec izpolnjevati le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot izvajalec teh storitev v sedemdesetih odstotkih (70 %) ali več.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če ponudnik za izpolnjevanje pogojev uporablja zmogljivosti podizvajalca, je poleg zahtev iz te točke potrebno upoštevati še naslednjo točko teh navodil.

Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen v petem odstavku 94. člena z ZJN-3, so obvezna samo, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, sicer se upošteva šesti odstavek tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
_____________________________________________________________________

Poleg zgoraj navedenega mora ponudnik upoštevati še ostala določila iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 05.01.2022   09:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali mora biti referenca v višini 50.000 vezana na javna naročila? Ali je lahko referenca iz naslova stanovanjskih stavb v vrednosti 50.000 eur?
REFERENCA
Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno[1] izvedel hišniško-vzdrževalne storitve v neprekinjenem trajanju najmanj dvanajst (12) mesecev[2], pri čemer znaša pogodbena vrednost hišniško-vzdrževalnih storitev v višini najmanj 50.000,00 EUR z DDV.
V kolikor pogodba zajema tudi storitve, ki niso predmet tega naročila, bo naročnik upošteval samo vrednost storitev, ki so predmet tega naročila. Naročnik bo upošteval zaključene in aktivne pogodbe. Seštevanje pogodbenih vrednosti za različne posle oz. pogodbe ni dovoljeno.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Skladno s točko 9.1.2 navodil gospodarskim subjektom mora biti vsebina reference vezana na vsebino predmeta naročila, torej na hišniško-vzdrževalne storitve.Datum objave: 05.01.2022   09:39
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zanima nas glede tehničnih pogojev - Ali se vrednost 50.000 eur z ddv upošteva za čas 12 mesecev ? Ali je lahko skupna pogodbena vrednost 50.000 eur z ddv za čas trajanja pogodbe 36 mesecev?

1.1.1 Tehnični pogoji oziroma sposobnost

Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno[1] izvedel hišniško-vzdrževalne storitve v neprekinjenem trajanju najmanj dvanajst (12) mesecev[2], pri čemer znaša pogodbena vrednost hišniško-vzdrževalnih storitev v višini najmanj 50.000,00 EUR z DDV.
V kolikor pogodba zajema tudi storitve, ki niso predmet tega naročila, bo naročnik upošteval samo vrednost storitev, ki so predmet tega naročila. Naročnik bo upošteval zaključene in aktivne pogodbe. Seštevanje pogodbenih vrednosti za različne posle oz. pogodbe ni dovoljeno.


Lep pozdrav

ODGOVOR
Skladno s točko 9.1.2 navodil gospodarskim subjektom je vrednost reference vezana na referenco v trajanju najmanj 12 mesecev, kar pomeni tudi daljše obdobje.Datum objave: 05.01.2022   12:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. Reference kot razumemo samo navedemo v obrazec prijava(tehnična sposobnost) in jih ponudnik sam podpiše oziroma potrdi? Kdo potrdi oziroma podpiše reference?

2. Ali ima lahko podizvajalec zaposlenega hišnika - vzdrževalca ? Ali lahko kadrovsko sposobnost hišnik - vzdrževalec izpolnjuje podizvajalec?

Ponudnik mora imeti ves čas izvajanja tega naročila, na voljo najmanj en (1) kader (hišnik-vzdrževalec), ki ima najmanj četrto raven izobrazbe, kar pomeni srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba in ima najmanj dve (2) leti delovnih izkušenj na področju hišniško-vzdrževalnih storitev, primerljivih s predmetnim javnim naročilom in kot so razvidne iz tehničnih specifikacij.

Lep pozdravODGOVOR
Vezano na točko 9.1.2 navodil gospodarskim subjektom, je kot dokazilo za navedeno sposobnost potrebno izpolniti obrazec »Izjava za ponudnika«
in reference vpisati v obrazec »Prijava«. Zahtevane podatke za reference vpiše sam ponudnik, pri tem obrazcev ni potrebno posebej podpisovati, lahko jih ni pa nujno, saj se v skladu s točko 11. 1 navodil gospodarskim subjektom šteje, da je z oddajo ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN.

Podizvajalec ima lahko zaposlenega hišnika-vzdrževalca. Kadrovsko sposobnost iz točke 9.1.3 navodil gospodarskim subjektom mora izpolnjevati tisti gospodarski subjekt, ki v ponudbi nastopa kot izvajalec teh storitev, torej v kolikor bo kader podizvajalca dejansko opravljal storitve predmeta naročila, mora ta podizvajalec izpolnjevati kadrovsko sposobnost. Določila glede ponudbe s podizvajalci in uporabe zmogljivosti drugih subjektov so podrobneje opredeljena v točkah 11.3.2 in 11.3.3 navodil gospodarskim subjektom.
Datum objave: 05.01.2022   14:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Če nastopamo v skupni ponudbi torej eden od partnerjev priloži zavarovanje? Ali mora vsak izmed partnerjev priložiti zavarovanja?
Ali ima lahko samo eden izmed partnerjev reference?

lep pozdrav

ODGOVOR

Določilo, glede tega, kdo predloži finančno zavarovanje je vsebovano v šestem odstavku točke 11.3.1 navodil gospodarskim subjektom (Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,), določene v tej razpisni dokumentaciji).

Določila glede referenc pri skupni ponudbi so vsebovana v prvem odstavku točke 11.3.1 navodil gospodarskim subjektom (Pogoje določene v točkah 9.1.2 in 9.1.3 pa ponudniki skupne ponudbe lahko izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi).


Datum objave: 07.01.2022   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali ima lahko kader 2 leti delovnih izkušenj samo iz vzdrževanja?

Ponudnik mora imeti ves čas izvajanja tega naročila, na voljo najmanj en (1) kader (hišnik-vzdrževalec), ki ima najmanj četrto[3] raven izobrazbe, kar pomeni srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba in ima najmanj dve (2) leti[4] delovnih izkušenj na področju hišniško-vzdrževalnih storitev, primerljivih s predmetnim javnim naročilom in kot so razvidne iz tehničnih specifikacij.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Kader ima lahko 2 leti delovnih izkušenj samo iz vzdrževanja, če gre za vzdrževanje iz področja storitev primerljivih s predmetnim javnim naročilom in kot so razvidne iz tehničnih specifikacij.


Datum objave: 07.01.2022   11:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Ali podizvajalec v celoti izpolni obrazec prijava ker mora vpisati reference in kader hišnika - vzdrževalca oziroma podizvajalec izpolni samo 4. in 5. točko v obrazcu prijava?

Lep pozdrav

ODGOVOR
V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, ponudnik v celoti izpolni Obrazec Prijava, kjer mora pod točko 2.3 »Udeležba podizvajalcev« navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Točko 4 »Tehnična sposobnost« in točko 5 »Kadrovska sposobnost« prav tako izpolni ponudnik.Datum objave: 10.01.2022   09:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kader -hišnik je od podizvajalca torej ponudnik če prav razumemo navede kader od podizvajalca pod točko 5 »Kadrovska sposobnost?

V kolikor podizvajalec nastopa v 70% mora prav tako navesti reference, torej Točko 4 »Tehnična sposobnost izpolnita ponudnik in podizvajalec?

ODGOVOR
V primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalci, ponudnik v celoti izpolni Obrazec Prijava, kjer mora pod točko 2.3 »Udeležba podizvajalcev« navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Točko 4 »Tehnična sposobnost« in točko 5 »Kadrovska sposobnost« prav tako izpolni ponudnik.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Vprašanje: "Kader -hišnik je od podizvajalca torej ponudnik če prav razumemo navede kader od podizvajalca pod točko 5 »Kadrovska sposobnost?"
ODGOVOR:
Da. V vrstici »Zaposlitev« ponudnik vpiše naziv delodajalca (v vašem primeru naziv podizvajalca).

Vprašanje: "V kolikor podizvajalec nastopa v 70% mora prav tako navesti reference, torej Točko 4 »Tehnična sposobnost izpolnita ponudnik in podizvajalec?"
ODGOVOR:
Točko 4 »Tehnične sposobnosti« izpolni ponudnik, kjer v stolpec »Izvajalec« vpiše naziv izvajalca referenčnega posla (v vašem primeru naziv podizvajalca).

Datum objave: 10.01.2022   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je potrebno pri ponudbi priložiti tudi pogodbo s podizvajalcem?

Lep pozdrav

ODGOVOR
V skladu s točko 11.1. Navodil v fazi oddaje ponudb ni potrebno priložiti pogodbe s podizvajalcem. Naročnik bo v času pregleda ponudb in pred oddajo javnega naročila, od ponudnika zahteval predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev.Datum objave: 11.01.2022   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, ali bo naročnik za pridobitev točk po merilu "Merilo s socialnega vidika" upošteval tudi certifikat "Družbeno odgovoren delodajalec", pridobljen na področju usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja? Certifikat pokriva namreč enako področje certificiranja kot Družini prijazno podjetje,

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

V skladu s točko 10 Navodil bo naročnik pri »Merilu s socialnega vidika« poleg polnega certifikata »Družini prijazno podjetje« v konkretnem primeru upošteval ekvivalent polnemu certifikatu »Družini prijazno podjetje«, to je pridobljen napredni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec pridobljen na področju usklajevanja zasebnega, družinskega in poklicnega življenja«.


Datum objave: 11.01.2022   09:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnilo ali se pogodbena vrednost 50.000,00 EUR z DDV pri dokazovanju tehnični pogojev nanaša na letno vrednost ali pogodbeno vrednost npr. 3 leta?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V skladu s točko 9.1.2 Navodil mora biti pogodbena vrednost predmetnih storitev v višini najmanj 50.000,00 EUR z DDV, za izvajanje hišniško vzdrževalnih del.Datum objave: 11.01.2022   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je v ocenjeno vrednost naročila vštet tudi znesek materialnih stroškov (14.400 EUR z DDV)?

Lp.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 11.01.2022   09:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za potrditev, da ustreza referenca: pričetek izvajanja hišniško-vzdrževalnih storitev v letu 2019, ter pogodbena vrednost 75.000 EUR z DDV (vrednost se nanaša na celotno obdobje od začetka izvajanja storitev - do objave JN).

Lp.

ODGOVOR
V kolikor je referenca v skladu z zahtevami in izpolnjuje pogoje iz točke 9.1.2 Navodil, je ustrezna.Datum objave: 11.01.2022   09:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali bo naročnik kot ustrezno izobrazbo kadra (hišnik-vzdrževalec) upošteval srednje poklicno izobrazbo: pek (IV. stopnja)?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
V kolikor je izobrazba v skladu z zahtevami in izpolnjuje pogoje iz točke 9.1.3 Navodil, je ustrezna.Datum objave: 11.01.2022   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali razumemo pravilno, da reference ni potrebno predhodno potrjevati pri referenčnem naročniku?

Lp.

ODGOVOR
Reference ni potrebno predhodno potrjevati pri referenčnem naročniku.