Dosje javnega naročila 008829/2021
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji
ZJN-3: Odprti postopek

JN008829/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.12.2021
JN008829/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2022
JN008829/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2022
JN008829/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2022
JN008829/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008829/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 255-673331
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Janez Batič
janez.batic@rtvslo.si
+386 14752196
+386 14752186

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10790
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji
Referenčna številka dokumenta: JN-B0979
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji po dokumentaciji v zvezi z oddajo JN-B0979
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji po dokumentaciji v zvezi z oddajo JN-B0979
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dokumentacijo v zvezi z oddajo JN-B0979 je možno dobiti na: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako Javno naročilo JN-B0979. Morebitne popravke in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo JN bo naročnik objavil na istem spletnem naslovu. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo JN štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu JN.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik (gospodarski subjekt) mora imeti veljavno registracijo in vsa potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-B0979.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.02.2022   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.02.2022   12:00
Kraj: eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Ponovitev javnega naročila št. JN-B0948 pri katerem nismo prejeli nobene dopustne ponudbe.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.02.2022   09:00

Dodatne informacije:
Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po navedenem roku, naročnik ne bo odgovarjal.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.01.2022   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosimo, da potrdite, da se lahko uporabijo refrenčna potrdila, ki smo jih pridobili že v predhodnem izvedenem postopku. Na potrjenem referenčnem obrazcu je namreč drugače označena št. javnega naročila, vsebina pa je identična oziroma so razvidni vsi zahtevani podatki.

Hvala za potrditev!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali je dopustno uporabiti iste obrazce za reference kot so bile uporabljene pri javnen razpisu JN-B0977, Zamenjava SN in NN plošče v transformatorski postaji. V omenjenem razpisu so bile namreč zahtevane reference enakovredne kot so v sedanjem razpisu.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Ponudnik lahko ponovno predloži potrjeno referenčno izjavo, ki jo je pridobil za javno naročilo z oznako JN-B0948, vendar jo mora potrditi še s svojim podpisom in navedbo, da referenčna izjava velja tudi za javno naročilo JN-B0979.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 26. 1. 2022

Datum objave: 26.01.2022   14:43
VPRAŠANJE
Ugotavljam neskladnost med določbo 4.2.12 RD in 13. členom pogodbe

4.2.12 Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno še 6 mesecev po podpisu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika

13. člen

Pogodba postane veljavna:
 ko jo podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank;

 po izvajalčevi predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdane s strani banke ali zavarovalnice, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicne, brezpogojne, in plačljive na prvi poziv naročnika, veljavne še 30 dni po podpisu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Ponudnik mora garancijo predložiti v roku 10 dni po prejetju podpisane pogodbe s strani naročnika (Priloga 2);
Prosim za obrazložitev veljavnosti (6 mesecev, 30 dni)

ODGOVOR
Veljavnost garancije mora biti še 30 dni po podpisu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika, kot navedeno v 13. členu pogodbe. V točki 4.2.12 in v obrazcu na strani 39 je napačno naveden rok veljavnosti šest mesecev. Naročnik bo objavil popravljen obrazec - Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. - Glejte dokument Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo JN-B0979 - št. 1, objavljen na spletni strani naročnika http://www.rtvslo.si/razpisi, na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT, pod oznako Javno naročilo JN-B0979.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 26. 1. 2022

Datum objave: 26.01.2022   14:47
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V popisih del smo zasledili po našem mnenju dve identični postavki in sicer:
- v zavihku "Zamenjava SN plošče" postavka
"13 Pred izvedbo del po postavkah 5 in 6, je potreben posvet in pregled s predstavnikom Eleketro Ljubljana, glede lokacije spojke in uskladitev spojke s tipom
SN kabla, oziroma zamenjavo SN kabla........ur.....16" in pa
- v zavihku "Pomožna dela" postavka
"19 Prisotnost predstavnika Elektro Ljubljana pri pregledu obstoječih SN kablov in določitev mesta novih kabelskih spojk na SN kablih.........ur....32"
Prosimo za obrazložitev katera naj se upošteva?
Hvala.ODGOVOR
V zavihku 'Zamenjava SN plošče', se pozicija 13 zbriše, v zavihku 'Pomožna dela' se pozicija 19 ohrani.

Naročnik je popravil dokument in ga posredoval potencialnim ponudnikom, ki so prevzeli tehnično dokumentacijo na CD-ju.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 26. 1. 2022

Datum objave: 26.01.2022   14:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V popisih del prihaja do nepravilnega računanja v zavihku »Zamenjava SN plošče« postavka:
»15. Nepredvidena dela. Obračuna se po dejanskih količinah z vpisom v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo izmer s potrditvijo nadzora.
Ocenjeno«
V formuli, ki je zapisana »=+SUM(F19:F112)*D114« računa tudi poziciji F61 in F72 kar pa sta vmesna seštevka in bi jih bilo potrebno izvzeti iz izračuna.
F61=SN stikalni blok v izvedbi, brez vsebnosti plina SF6 za vse celice
F72=SREDNJE NAPETOSTNE CELICE - VVSpMTTTTT
Prosim za korekcijo popisa.


ODGOVOR
V tabeli ''RTV-trafo-postaja-tehnični-popis-popravek''
smo v zavihku 'Zamenjava SN plošče', pozicija 15, uredili formulo na način,»=+SUM(F80:F112)*D114«.

Naročnik je popravil dokument in ga posredoval potencialnim ponudnikom, ki so prevzeli tehnično dokumentacijo na CD-ju.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 26. 1. 2022Datum objave: 26.01.2022   14:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vsi sistemi SN stikalnih blokov nimajo varovalk v T celici. Obstaja namreč boljša rešitev z zaščitnim relejem in odklopnikom.
Ali je dovoljena tudi takšna rešitev za T celico?

V pričakovanju odgovora vas lepo pozdraljam

ODGOVOR
Ne. Naročnik je izbral tehnično rešitev transformatorskih celic z varovalkami iz naslova dobrega gospodarja in v izogib kasnejšim vzdrževalnim stroškom. Rešitev z odklopniki in zaščitnimi releji predstavlja za naročnika dodatne stroške v času obratovanja, ki mu jih narekuje Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev. Dotični pravilnik nalaga lastnikom elektroenergetskih postrojev redno periodično testiranje zaščitnih relejev, kar za naročnika iz tega naslova nastajajo dodatni stroški vzdrževanja in motnje v obratovanju, ker je potrebno teste opraviti v brez napetostnem stanju.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 26. 1. 2022Datum objave: 26.01.2022   14:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Opažamo, da je v »ponovljenem« razpisu prišlo do sprememb pri tehničnih zahtevah SN stikališča.
Trenutna razpisana tehnika omejuje konkurenco samo na enega proizvajalca SN celic in sicer na Schneider. Zato naročnika prosimo, da se tovrstne prakse ne poslužuje, saj gre za javni razpis.

Prosimo, da dovolite naslednje točke:

A.) Transformatorske celice se lahko ponudi tudi v izvedbi z vakuumskim odklopnikom, kar omogoča ekvivalentno zaščito transformatorja.
Prosim za potrditev.

B.) Spojno celico izvedemo lahko s kabelsko povezavo v merilno celico. Merilna celica mora biti enakega proizvajalca kot ostale celice.
Prosim za potrditev.

*Točki A.) in B.) sta bili v prejšnji objavi razpisa že implementirani.

HVALA in LEP POZDRAV!


ODGOVOR
Naročnik ne omejuje ponudbe samo na dotični tip proizvoda, ponudi se lahko tudi tehnični ekvivalent, saj v razpisni dokumentaciji jasno piše ali enakovredno.
Naročnik želi tehnično rešitev, ki zagotavlja tipsko izvedbo celovitega stikalnega bloka brez medsebojnih povezav stikalni blokov, ki niso tipske, oziroma izvedene z ne tipskimi kabelskimi povezavami. Na ta način bo zagotovljena najvišja stopnja zanesljivosti obratovanja.
Sprememba razpisne dokumentacije SN celic je nastala v smislu boljše trajnostne rešitve z izogibanjem dodatnim stroškom vzdrževanja.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 26. 1. 2022Datum objave: 26.01.2022   15:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji zahtevate najmanj tri osebe z veljavnimi certifikati za delo pod napetostjo (DPN) na NN nivoju po preverjenem sistemu. Pri tem se pojavlja vprašanje ali se bodo sploh izvajala kakšna dela pod napetostjo, saj je še vedno v veljavi pravilnik 29/92, ki dovoljuje delo pod napetostjo samo v izjemnih okoliščinah. Menimo, da je z ustreznim načrtovanjem stikalnih manipulacij in izvedbi preklopov možno opraviti zamenjavo brez dela pod napetostjo. Naročnik naj prosim pojasni katere segmente bi po njegovem mnenju morali izvajati pod napetostjo. Za segmente, kjer se ne bodo izvajala dela pod napetostjo verjetno ni potrebne po prisotnosti osebja za certifikatom DPN, saj reference izvajalca dokazujejo, da je za predmetna dela strokovno usposobljen (torej za izvajanje zamenjava SN in NN stikalnih blokov in z njimi povezanih del v brez napetostnem stanju)

ODGOVOR
Dela pod napetostjo se bodo izvajala. Zaradi zagotavljanja najvišjih varnostnih ukrepov, se zahteva za najmanj tri osebe z veljavnim certifikatom za delo pod napetostjo (DPN) na NN nivoju po preverjenem sistemu ohrani.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 26. 1. 2022Datum objave: 26.01.2022   15:08
VPRAŠANJE
Zdravo.
V tehničnem poročilo točka 1.4 mate opis SN celic drugačen od enopolne sheme in popisa del.
V tekstu sta dve vzdolžni celici v enopolni in popisu pa ena.
Ali lahko ponudimo v obeh variantah? (zaradi posameznih tehnologij spajanja celic)
Hvala lejpa.

ODGOVOR
Enopolna shema in popis sta prava. Ponudite lahko samo eno varianto. Variantne ponudbe niso dovoljene.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 26. 1. 2022Datum objave: 31.01.2022   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Ali je v spodaj navedenih točkah iz vzorca pogodbe mišljen isti dokument?

7.2. "Pisni sporazum VZPD izdela ponudnik skupaj v sodelovanju z varnostno službo naročnika. "

9.3. "Ponudnik mora pridobiti elaborat VPD, ki predstavlja prilogo k tej pogodbi."

ODGOVOR
Ne. Pisni sporazum VZPD izdela ponudnik skupaj v sodelovanju z varnostno službo naročnika in je del elaborata VPD (varstvo pri delu), ki ga pridobi in plača ponudnik.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 31. 1. 2022

Datum objave: 31.01.2022   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu kadrovskih pogojev za vodjo del se nam pojavlja vprašanje glede zapisanih pogojev. V razpisu je zapisano:
Imeti minimalno srednjo strokovno izobrazbo elektro stroke (4. letna srednja šola).
imeti mora strokovno usposobljenost za izvedbo del OVD za manj zahtevne objekte skladno z določili gradbene zakonodaje pri pooblaščenem ponudniku storitev OVD.
imeti aktivno licenco za pooblaščenega inženirja elektro stroke za vodenje del na zahtevnih objektih pri IZS-matična sekcija gradbenih inženirjev, skladno s 6. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona

Pri tem se zapisane alineje med sabo izključujejo, saj enkrat govorite o OVD za manj zahtevne objekte v zadnji alineji pa govorite o pooblaščenem inženirju elektro stroke za vodenje del na zahtevnih objektih. Predmetna dela se bodo izvajala v transformatorski postaji srednjenapetostnega in nizkonapetostnega nivoja, med tem ko je pogoj za zahteven objekt na področju transformatorskih postaj 110kV ali višji napetostni nivo. Ko pa imamo opravka z manj zahtevnim objektom pa tudi Gradbeni zakon v svojem 6. odstavku 14. člena govori, da se potrebuje vodja del (in ne pooblaščeni inženir).

Prosimo za popravek pogojev za vodjo del.

ODGOVOR
Naročnik je popravil zahteve za vodjo del, in sicer:
1. Imenovani vodja del mora:
Imeti minimalno srednjo strokovno izobrazbo elektro stroke (4. letna srednja šola).
imeti aktivno licenco za vodjo del pri IZS-matična sekcija elektro inženirjev, skladno s 6. odstavkom 14. člena Gradbenega zakona in
biti na dan odpiranja ponudb zaposlen pri ponudniku - v rednem delovnem razmerju za polni delovni čas ali krajši delovni čas, skladno z drugo alinejo prvega odstavka 14. člena Gradbenega zakona,

Glejte tudi dokument Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo JN-B0979 - št. 1, objavljen na spletni strani naročnika http://www.rtvslo.si/razpisi, na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT, pod oznako Javno naročilo JN-B0979.

Komercialna služba RTV Slovenijia
Ljubljana, 31. 1. 2022


Datum objave: 31.01.2022   13:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v RD je pod točko 4.2.8 zahevana Izjava o izpolnitvi strokovnih in tehničnih zahtev. Prosimo naročnika, da objavi to Izjavo, saj ni del objavljene razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik je objavil manjkajoči obrazec »Izjava o izpolnitvi strokovnih in tehničnih zahteve« - glejte dokument Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo JN-B0979 - št. 1, objavljen na spletni strani naročnika http://www.rtvslo.si/razpisi, na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT, pod oznako Javno naročilo JN-B0979.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 31. 1. 2022


Datum objave: 31.01.2022   13:19
VPRAŠANJE
V vzorcu pogodbe je v točki
"8.5
Ponudnik bo k odpravi napak, ki povzročajo škodo ali ogrožajo varnost stvari in oseb, pristopil takoj na prvi poziv v roku največ 6 ur po prejemu pisnega obvestila o nastalih napakah. Če se ponudnik ne odzove, da bo napako odpravil oziroma če ne odpravi napake v roku 24 ur, mu bo naročnik zaračunal kazen v višini dvakratne vrednosti nastale škode"

Kaj smatrate za odpravo napake v roku 24 ur?
Ali to pomeni dokončna odprava napake ali samo vzpostavitev neke začasne rešitve?
Smatrate, da lahko v 24 urah zamenjamo ključne elemente katerih dobavni rok je 2 meseca?
Na kak način mislite oceniti škodo? (lahko presega vrednost posla)

ODGOVOR
V kolikor iz nekaterih neznanih vzrokov pride do napake, je potreben odziv v roku največ 6 ur in nato v roku 24 ur vzpostaviti vsaj začasno rešitev. Potem pa je potrebno nemudoma pristopiti k reševanju problema za vzpostavitev normalnega stanja.
Nastala škoda na opremi se bo ugotavljala na osnovi ogleda in ocene, ki jo bo pripravil pristojen zavarovalni agent.
V izogib takim problemom priporočamo vgradnjo prvovrstne opreme renomiranih proizvajalcev, kjer se ne pričakuje napak. Ves stikalni material bi moral biti predhodno tovarniško testiran.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 31. 1. 2022Datum objave: 31.01.2022   13:59
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisu imate napisano, da ne želite imeti SN stikalnih naprav z SF6 plinom, saj se vsi zavedamo škodljivosti tega plina za naš planet in globalno segrevanje.
Ali to pomeni, da ne želite imeti tudi nobenega F (fluora) v stikalnih napravah? Saj vsi alternativni plini (razen čist atmosferski zrak, ki ga dihamo) vsebujejo fluorove spojine, ki v primeru povišanega pritiska (oblok) razpadejo v zdravju nevarne molekule (C3F6, CF3CCH, CF4, C2F4), ki zelo škodujejo dihalnim organom in ledvicam.

Hvala za odgovor in lep pozdrav!


ODGOVOR
Zahteva v razpisu izhaja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (13. točka prvega odstavka 4. člena Uredbe o ZeJN; UL RS, ŠT. 51/17), Primeri okoljskih zahtev in meril, verzija 1.0, Januar 2018, točka 6.2.1, postavka 2:

2. Pri izvedbi gradnje se ne uporabljajo:
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);

Upoštevajte samo to, kar je zahtevano.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 31. 1. 2022Datum objave: 31.01.2022   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Kdo bo podal parametre za nastavitev zaščit iz pozicije Zamenjava NN plošče - 3.2. točka 5:
"Nastavitev zaščit in parametrov posameznih dovodnih in odvodnih odklopnikov, ki so povezani na instalacijo z upoštevanjem medsebojne selektivnosti"
Projektant?
Hvala.


ODGOVOR
To izvede ponudnik NN plošče na osnovi dobavljene opreme in pregleda obstoječega stanja.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 31. 1. 2022Datum objave: 02.02.2022   14:07
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnila vezano na poglavje 5 predračuna, dela na obstoječi novejši NN plošči.

Torej predmet dobave opreme niso komplet odklopniki ampak samo podnožja?

Prosimo za točno specifikacijo in zahteve, IP zaščita, presek zbiralnic, stopnja/forma separacije?

HvalaODGOVOR
Tako je kot piše v razpisni dokumentaciji. V razpisni dokumentaciji so podane vse potrebne zahteve:
Podnožja morajo biti ožičena za maksimalni tok odklopnika, ki se ga lahko vključi na podnožje. Za 400-630A natična podnožja mora biti ožičeno za 630A. Za 100-250A natična podnožja mora biti ožičeno za 250A.
Upoštevana naj bo standardna IP zaščita proti naključnemu dotiku delov pod napetostjo, kot jo lahko ponuja dobavitelj natičnega podnožja.
V kolikor ste si ogledali obstoječe stanje so tudi ta polja forme pregradljivosti 4B.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 2. 2. 2022Datum objave: 02.02.2022   14:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V dokumentu »RTV-trafo-postaja-tehnični-popis-popravek_24.01.xlsx, zavihek »Zamenjava NN plošče«, pod zap. št. 3.1.1, »Odvodno polje M25« ni predviden krmilnik za vodenje.

Prosimo za pojasnilo ali je potrebno v ponudbo vključiti tudi krmilnik za vodenje dizel agregatov v terciarni rezervi.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Krmiljenje polja M25, oziroma ločilnega mesta sistemske storitve terciarne rezerve se lahko izvede delno iz obstoječega krmilnega
sistema, delno iz obstoječega nadzornega programa in mora zadostiti vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Poleg aktivacije je
predvidena aktivna regulacija moči glede na zahtevo agregatorja, prav tako mora biti zagotovljena proizvodnja jalove energije glede na
napetostne razmere po zahtevah SODO, (novi pravilnik SONDSEE navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav).
Ponudnik mora v svoji ponudbi predvideti vse potrebne dogradnje in predelave za uporabo diesel električnih agregatov v terciarni rezervi.

Prav tako mora v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca Odvodnega polja M25 iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 2. 2. 2022Datum objave: 02.02.2022   14:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V dokumentu »RTV-trafo-postaja-tehnični-popis-popravek_24.01.xlsx »Zamenjava NN plošče« je pod zap. št. 5.3.4 predvideno »Predelava krmiljenja treh obstoječih ter nastavitve parametrov dveh novih krmilnikov DEEP SEA za krmiljenje preklopnih mest 2x TR1 - DEA in 2x TR3 - DEA. Pred nekaj leti je krmiljenje izvajalo podjetje Prinsis d.o.o..«

Ali je za zagotavljanje potrebne funkcionalnosti sistema dovoljeno obstoječe krmilnike preklopnih mest zamenjati z enakovrednimi krmilniki drugega tipa oz. proizvajalca?

Lep pozdrav!


ODGOVOR
NE.
Prav tako ni dovoljeno posegati v funkcionalnost obstoječih krmilnikov. Nova krmilnika morata zagotavljati popolnoma enako funkcionalnost, da krmilni sitem petih preklopnih mest rezervnega napajanje deluje kot celovita enota.

Poudarjamo, da je obstoječi sistem rezervnega napajanja zgrajen s polno sinhro funkcionalnostjo, ki omogoča postopni sinhroni prevzem porabnikov brez prekinitve po posameznih preklopnih mestih v namen otočnega testa, oziroma prevzema obremenitve, ali sinhroni povratek porabnikov iz generatorskega vira na mrežne vire tako za potrebe otočnega testa, kot v slučaju povratka mrežnega vira po izpadu in posledično delujočih agregatov.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo izvajalca predelave in nadgradnje krmiljenja preklopnih mest iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 2. 2. 2022Datum objave: 03.02.2022   11:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot zainteresirani ponudnik smo pri preverjanju trga proizvajalcev in dobavitelj SN celic ugotovili, da so razpisni pogoji predmetnega javnega naročila napisani tako, da jih je mogoče izpolniti samo z vključitvijo točno določenega proizvajalca oziroma dobavitelja, podjetje Schneider.

Po naših preverjenih podatkih drugi proizvajalci, ki so navedeni tudi v vašem popisu (Xiria, ABB, Siemens), ne omogočajo tehnične rešitve z varovalko v transformatorski celici. Ti proizvajalci ponujajo tehnično rešitev z vakuumskim odklopnikom in numeričnim zaščitnim relejem in omogočajo spremljanje obratovanja sistema in beleženje napak ob morebitnem izpadu odklopnika.

Kot strokovnjak na tem področju se sprašujemo o smiselnosti in povezanosti naročnikovega poudarjanja zagotavljanja zanesljivosti delovanja sistema in pomembnosti sistema ob pristajanju na rešitev z varovalko, ki ne omogoča spremljanja obratovanja sistema in beleženja napak ob morebitnem izpadu odklopnika. Spremljanje obratovanja sistema in beleženje napak ob morebitnem izpadu so ključnega pomena za izdelavo analize o izpadu predvsem zaradi pomembnosti sistema, kot to izpostavlja tudi naročnik. Predpostavljamo, da je naročnik ravno iz tega razloga predvidel, da bo na nizkonapetostni strani imel vpogled na merjenje in preverjanje stanja vseh odcepov.

Dejstvo, da se naročnik na srednje napetostni strani spremljanju in beleženju odpoveduje in to utemeljuje zgolj z višjimi stroški letnih pregledov (ki po našem poznavanju ne predstavljajo nesorazmerno visokega stroška glede na ponudbeni obseg), pa namiguje in potrjuje na preferiranje zgolj enega proizvajalca, kot navedeno že na začetku.

Vsled vsemu navedenemu menimo, da gre za nedopustno preferiranje enega od proizvajalcev in s tem kršenje načel enakopravne obravnave ponudnikov, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo sorazmernosti.

Naročnika pozivamo, da odpravi nezakonitost in nasprotje zahtev v razpisni dokumentaciji ter dopusti tudi tehnično rešitev z vakuumskim odklopnikom ter numeričnim zaščitnim relejem.

Za odpravo nezakonitosti in objavo popravljene razpisne dokumentacije se vam že v napreje zahvaljujemo.

Lep pozdrav!


ODGOVOR - glej spodaj.


VPRAŠANJE
Vezano na vprašanja in odgovor pod datum objave: 26.01.2022 14:59.
1.)
Naročnik zavaja z zapisom, da ne omejuje konkurence na dotični tip. SN blok brez SF6 imata še XIRIA in ABB, vendar oba imata v transformatorskih celicah odklopnik+rele (ekvivalentna rešitev kot je bila objavljena v prvotnem razpisu).
Naročnika prosimo, da ponovno opravi analizo trga in tehnično rešitev preoblikuje, v naprotnem primeru bomo zahtevali revizijo.

Naročnika prosimo, da potrdi, da je lahko tehnični ekvivalent transformatorska celica z odklopnikom in relejem.

2.)
»Naročnik želi tehnično rešitev, ki zagotavlja tipsko izvedbo celovitega stikalnega bloka brez medsebojnih povezav stikalni blokov, ki niso tipske, oziroma izvedene z ne tipskimi kabelskimi povezavami. Na ta način bo zagotovljena najvišja stopnja zanesljivosti obratovanja.«
Kabelska povezava nima nobenega vpliva na »tipsko« rešitev. Saj prav Elektro Ljubljana d.d. se poslužuje prav tako rešitev, kjer dva SN bloka povezuje s kablom. Slednje ne vpliva na zanesljivost. Gre za enako dejstvo kot omenjeno pod točko 1. XIRIA in ABB imata rešitev s kablom.

Naročnika prosimo, da povezava s kablom pomeni tehnično ekvivalentna rešitev.

3.)
»Sprememba razpisne dokumentacije SN celic je nastala v smislu boljše trajnostne rešitve z izogibanjem dodatnim stroškom vzdrževanja.«
Napisana trditev je ne korektna, saj je vaš razpis zaprt na SN celice Schenieder SM AirSet, ki novost na trgum brez referečnega objekta v Sloveniji. Gre za zračno celico, kjer so potrebna perodični pregledi/vzdrževanji. XIRIA ali ABB imata rešitev zaprto v kotlu, kjer prozivojalec zagotavlja »maintanance-free« rešitev.
Vsi uporabniki ali projektanti pri novo razvitih stvareh razumejo, da to ni trajnostna rešitev, saj so novi produkti še nepreizkušeni in se šele s časom pokaže njihova zanesljivost.


ODGOVOR - glej spodaj.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik(PROJEKTANT) je predložil sprednji izgled, enopolno shemo in popis v excel dokumentu, SN celice Schneider SM AirSeT.
Omenjene SN celice še niso vgrajena nikjer v Sloveniji in z to opremo kupci/uporabniki nimajo nobenih izkušenj, saj je to novost na trgu. Ker je objekt RTV Slovenija, zelo pomembna infrastruktura, naročnika pozivamo, da premisli o trenutnih zahtevah. Svetujemo vam, da zahteve nekoliko zaostrite na način, da kupujte opremo, ki je uspešno vgrajeno v sistem ENTSO-E in datum izjave o skladnosti ni mlajši od 5. let. Na ta način se boste zavarovali, da bo vgrajena oprema preizkušena in zanesljiva ter da RTV Slovenija ne bo poskusni poligon.

LP


ODGOVOR
Naročnik bo v okviru spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bo objavljena na spletni strani naročnika, v zvezi z navedenim spremenil merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Ponudnik lahko transformatorske celice ponudi:
A) kot je zapisano v tehničnem popisu za razpis - z vakuumskim bremenskim ločilnikom brez vsebnosti SF6 plina in SN varovalkami ALI
B) v izvedbi z vakuumskim odklopnikom in zaščitnim relejem.
Tehnični podatki v Excel popisu za razpis »RTV-trafo-postja-tehnični-popis-popravek« veljajo za varianto A in pretežno za varianto B.
Manjkajočo opremo za varianto B (povezovalni kabli, konektorji, povezovalne celice,) ovrednotite v sklopu poglavja 1 SREDNJE NAPETOSTNE CELICE.

Naročnik bo hkrati podaljšal tudi rok za vprašanja, rok za prejem ponudb, rok za odpiranje ponudb in veljavnost ponudb.

Glejte dokument Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo JN-B0979 - št. 2, objavljen na spletni strani naročnika http://www.rtvslo.si/razpisi, na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT, pod oznako Javno naročilo JN-B0979.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 3. 2. 2022Datum objave: 03.02.2022   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V vzorcu pogodbe točka 5.2 so navedeni pogodbeni roki.
Vljudno prosimo, da zahtevek za SN glede na trenutno stanje na trgih podaljšate na min 6 mesecev oz. se definira na uvedbi v delo definira terminski plan glede na dobavne roke dobaviteljev opreme.
3 mesece je trenutno nedosegljivo in zožuje izbor možnih dobaviteljev.
Hvala za odobritev.


ODGOVOR - glej spodaj.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na trenutne težave z dobavami v celem svetu, vas naprošamo, da podavljšate dobavne roke za SN stiklane bloke na 6 mesecev.

Hvala za prijaznost in lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok izvedbe za SN na pet mesecev od dneva pričetka veljavnosti pogodbe.
Glejte dokument Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo JN-B0979 - št. 2, objavljen na spletni strani naročnika http://www.rtvslo.si/razpisi, na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT, pod oznako Javno naročilo JN-B0979.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 3. 2. 2022
Datum objave: 03.02.2022   11:26
Spoštovani!

Naročnik je spremenil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN-B0979 - glejte dokument Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo JN-B0979 - št. 2, objavljen na spletni strani naročnika http://www.rtvslo.si/razpisi, na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT, pod oznako Javno naročilo JN-B0979.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 3. 2. 2022

Datum objave: 11.02.2022   09:17
Spoštovani!

Naročnik sporoča, da se je spremenil link do povezave za oddajo elektronske ponudbe. Glejte dokument Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo JN-B0979 - št. 3, objavljen na spletni strani naročnika http://www.rtvslo.si/razpisi, na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT, pod oznako Javno naročilo JN-B0979.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 11. 2. 2022

Datum objave: 17.02.2022   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo NN ploščo širine 16,6 m ?

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Ne. NN plošča mreža je lahko širine 13,02m, ker smo omejeni z gradbeno konstrukcijo.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 17. 2. 2022

Datum objave: 17.02.2022   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani
V polju M7 in M8 so v enopolni shemi narisani varovalčni ločilniki. Ali lahko ponudimo namesto varovalčnih ločilnikov , ekvivalentne kompaktne odklopnike?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Namesto varovalčnih ločilnikov v poljih M7 in M18 (ne v M8, kot ste verjetno pomotoma zapisali) se lahko uporabijo ekvivalentni kompaktni odklopniki.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 17. 2. 2022

Datum objave: 17.02.2022   11:00
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo prostorsko optimizirano rešitev pri NN plošči, na naslednji način.
Trenutno so vsi »spojni« odklopniki (M5,M10,M16,M21) v svojem (LOČENEM) polju.
Naš predlog je, da to ni potrebno, saj jih lahko vgradimo v isto pošlje s sosednjim odklopnikom. Rešitev je tipsko testirana in že stalna praksa v naših rešitvah.
Rešitev prinaša manjšo širino NN plošče, saj sta lahko dva zračna odklopnika v enem polju)

Prosimo, da nam omogočite nudenje tovrstne rešitve.


ODGOVOR
Na sedanji NN plošči imamo »spojne odklopnike« v svojih poljih in prosimo, da tako tudi upoštevate v ponudbi.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 17. 2. 2022


Datum objave: 17.02.2022   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Naše vprašanje je vezano na NN ploščo.
V excel dokumentu piše, da mora biti NN plošča modularne izvedbe.
Ali to pomeni, da se zahteva nanaša na izvedbo NN bloka in sicer na ohišje omare in ne na stikalno opremo(saj v razpisu piše, da mora biti zračni odklopniki izvlečljive izvedbe, kompaktni odklopniki pa natične izvedbe(PLUG IN)).

Ali lahko potrdite naš način razumevanja?

Hvala.


ODGOVOR
Potrjujemo vaš način razumevanja. Modularna izvedba se nanaša na ohišje NN plošče, da je zaradi vnosa sestavljena iz več manjših delov (modulov) in se na mestu sestavi v celoto.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 17. 2. 2022

Datum objave: 17.02.2022   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Pri NN plošči navajate, da mora biti globina 600mm. Glede na priložen tloris je razvidno, da je globina NN plošče lahko tudi večja.
Ali lahko potrdite, da lahko ponudimo globino 850mm NN plošče, saj na ta način naročnik ne bo imel težav z možnostjo pregrevanja(de-rating pri nazivnem toku odklopnikov)?
LP


ODGOVOR
Globina plošče 600mm je ustrezna. Lahko ponudite tudi globino plošče 850mm.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 17. 2. 2022


Datum objave: 17.02.2022   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

del razpisa je tudi dopolnitev obstoječega CNS sistema. Glede tega se nam postavljajo naslednja vprašanja:
- V razpisu je zapisano, da mora izvajalec pridobiti dovoljenje podjetja Prinsisi, ki je izdelalo obstoječ CNS, za dopolnitev in razširitev CNS sistema. Pri tem se po našem mnenju postavlja izvajalce v neenak položaj, saj se sama izvedba prepušča "dobri volji" podjetju Prinsis, da poda soglasje.
- V razpisu ni jasno zapisano v katerem programskem okolju je izveden obstoječi CNS sistem, ki ga je potrebno dopolniti. Prav tako ni zapisano ali je potrebno za dopolnitev dokupiti licenčne točka ali so le te zagotovljene že v sklopu izvedenega CNS sistema. Kako je z razvojnimi licencami?
- Zahtevana je preureditev obstoječega nadzornega programa za spremljavo obratovanja z meritvami in historizacijo parametrov in dogodkov. Tudi tukaj ni navedeno za katero programsko okolje gre.

Hvala za vaše točne in hitre odgovore.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
- Za potrebe daljinskega nadzora je predvideno, da se vgradijo takšni elementi, ki omogočajo povezavo na obstoječ nadzorni sistem (CNS), ki deluje v sklopu novih dizel agregatov vgrajenih v letu 2016. Le- tega je izdelalo podjetje Prinsis d.o.o. zato mora ponudnik pridobiti njihovo dovoljenje.
- Obstoječi CNS je izdelan v programskem okolju Progea Movicon 11.5.
Licenčne točke za integracijo nove opreme so stvar izvajalca in niso zagotovljene v sklopu obstoječega sistema.
Razvojnih licenc NI.
- Progea Movicon 11.5.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 17. 2. 2022


Datum objave: 17.02.2022   11:17
VPRAŠANJE
Glede na spremenjene tehnične zahteve SN opreme in podaljšanje roka za oddajo ponudb, apeliramo na naročnika, da zaradi zamud opreme in materialov v svetovnem merilu dovoli dobavo SN opreme do 9 mesecev, ali pa točkuje dobvne roke npr. 6 mesec 3 točke, 8 mesecev 0 točk. Podoben sistem točkovanja je naredil tudi pri dobavi SN opreme. Trenutno je naročnik podaljšal dobavni rok na 5 mesecev od podpisa pogodbe. Vsekakor verjamemo, da želite pridobiti čimveč konkurčnih ponudb z realnimi dobavnimi roki SN opreme. Prav tako smo mnenja, da se v naslednjih mesecih od oddaje ponudbe pa do uspešnega podpisa pogodbe z izbranim naročnikom, dobavni roki lahko normalizirajo in se dobava SN opreme izvede v željenem terminu naročnika. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 17. 2. 2022

Datum objave: 17.02.2022   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,

V popravku razpisne dokumentacije ste dodali dodaten kriterij ocenjevanja ponudb in sicer:

5.1.3 Merilo 3: SN transformatorske celice

Ponudnik, ki ponudi transformatorske celice z vakuumskim bremenskim ločilnikom brez vsebnosti SF6 plina in SN varovalkami, prejme 5 točk.

Ponudnik, ki ponudi transformatorske celice v izvedbi z vakuumskim odklopnikom in zaščitnim relejem, prejme 0 točk.

Največje število točk za merilo SN transformatorske celice = 5


Ponudnik torej po vašem tolmačenju lahko ponudi transformatorske celice v izvedbi z vakuumskim odklopnikom in zaščitnim relejem vendar pa bo za vključitev takšne opreme dobil nič točk. Nedopustno je, da naročnik preferira opremo točno določenega proizvajalca, če za to nima konkretnih in utemeljenih razlogov. Iz razpisne dokumentacije takšni razlogi niso razvidni, zato pozivamo naročnika, da umakne merilo 3: SN transformatorske celice, saj na novo postavljeno merilo zgolj navidezno daje vtis, da naročnik poleg preferirane opreme dopušča še drugo opcijo, pri tem pa je druga opcija točkovana z nič točkami.

ZJN-3 določa, da je treba javna naročila oddati na podlagi meril, ki zagotovijo skladnost z načeli preglednosti, nediskriminacije in enakopravnosti med ponudniki in ki jamčijo ocenjevanje ponudb v razmerah učinkovite konkurence. Merila za oddajo javnega naročila morajo biti nediskriminatorna, sorazmerna in povezana s predmetom naročila.

Naročnika pozivamo, da nemudoma umakne ali spremeni sporno merilo točkovanja tako, da bodo vsi ponudniki obravnavani enakopravno.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Komercialna služba RTV Slovenija
Ljubljana, 17. 2. 2022