Dosje javnega naročila 008724/2021
Naročnik: OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
Gradnje: »GRADITEV VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE TRZIN, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.386.700,00 EUR

JN008724/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.12.2021
JN008724/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.01.2022
JN008724/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.02.2022
JN008724/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.03.2022
JN008724/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.03.2022
JN008724/2021-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2022
JN008724/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2022
JN008724/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2022
JN008724/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.12.2022
JN008724/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2022
JN008724/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.02.2023

Revizijski zahtevki
10.01.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
10.01.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
25.01.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
25.01.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
28.02.2022 Državna revizijska komisija je delno ugodila zahtevku za revizijo Sklep_st__018-008-2022.pdf
10.01.2022 Drugo Več informacij
10.01.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
24.05.2022 Državna revizijska komisija je objavila popravek Popravek_na_portalu_eRevizija_-_JN00.pdf
21.03.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
21.03.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
24.03.2022 Naročnik je zavrgel zahtevek za revizijo
25.03.2022 Vložena je pritožba
08.04.2022 Državna revizijska komisija je zavrnila pritožbo Sklep_st__018-033-2022.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN008724/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22
1236
SI
Trzin
Slovenija
Matjaž Erčulj
matjaz.erculj@gmail.com
+386 15644544

Internetni naslovi
http://www.trzin.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/430102/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9732
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »GRADITEV VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE TRZIN, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«
Referenčna številka dokumenta: JN-9732
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je graditev večnamenske športne dvorane Trzin, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je graditev večnamenske športne dvorane Trzin, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.01.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.01.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Prijavitelji imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva skladno z določili ZPVPJN.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22
1236
Trzin
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.01.2022   09:19
Pozdravljeni,
Naročilo bomo oddali po konkurenčnem postopku s pogajanji, skladno z določili 44. člena ZJN-3.
V prvi fazi moramo prejeti prijavo za sodelovanje, kateri mora prijavitelj priložiti vse zahtevane informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahtevamo v razpisni dokumentaciji.
Povabljeni gospodarski subjekti, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo lahko oddali prvo ponudbo, ki bo osnova za nadaljna pogajanja,

Lep pozdrav

Datum objave: 08.01.2022   10:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
menimo, da so zahteve za reference prestroge in vas prosimo za pojasnitev le teh. Menimo, da bi se reference morale razdeliti, in sicer tako, da dokažemo, da smo gradili objekt. ki je financiran iz eko sklada, čigar konstrukcija je iz križno lepljenega lesa, potem pa ločeno dokazujemo en objekt v vrednosti 2.500.000 EUR. Zdi se nam smiselno, da če smo lahko izgradili stanvanjski kompleks za večjo vrednost kot je zahtevana, vendar ni šlo za križno lepljen les ali objekt ni bil financiran iz eko sklada, bi lahko brez dvoma bili sposobni izvedbe tega javnega naročila.

ODGOVOR
Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal. Naročnik je pogoje oblikoval ob doslednem upoštevanju načela sorazmernosti, pri čemer so prav vsi v vprašanju izpostavljeni elementi referenčnega pogoja (klasifikacija CC_SI, bruto tlorisna površina, investicijska vrednost, vrsta konstrukcije, element sofinanciranja s strani EKO SKLADA, časovnica izvedbe) neposredno vezani na dejansko stanje konkretne gradnje in dejanske potrebe naročnika pri razpisani gradnji.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji od prijavitelja med drugim zahtevate, da izpolnjuje naslednje pogoje:

Prijavitelj je v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila na portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj dve (2) referenčni deli, ki zajemata izvedbo novo zgrajenega objekta klasifikacije CC-SI 1265 (Stavbe za šport) z bruto tlorisno površino vsaj 2.500 m2 z investicijsko vrednostjo GOI del vsaj 2.500.000 EUR brez DDV (zahtevana vrednost se nanaša na posamezno referenčno delo) za katera so že pridobljena uporabna dovoljenja. Od tega mora vsaj eno referenčno delo poleg elementov iz predhodnega stavka kumulativno izpolniti še tri dodatne elemente:
- referenčno delo mora zajemati izvedbo objekta z osnovno nosilno konstrukcijo iz križno lepljenega lesa, IN
- za objekt morajo biti pridobljena in uspešno črpana sofinancerska sredstva s strani EKO SKLADA IN
- objekt mora biti zgrajen v manj kot v 12 mesecih (šteje se časovno obdobje od prijave gradbišča do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja).

Prijavitelj zagotavlja VODJO GRADNJE, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
- izpolnjuje pogoje po veljavnem gradbenem zakonu za vodjo gradenj za zahtevne objekte
- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev, vodij del ali seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
- ima znanje slovenskega jezika (oziroma mu je zagotovljen ustrezen prevajalec);
- v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel vlogo odgovornega vodje posameznih del pri izvedbi vsaj enega (1) referenčnega dela, ki zajema izvedbo novo zgrajenega objekta klasifikacije CC-SI 1265 (Stavbe za šport) z bruto tlorisno površino vsaj 2.500 m2 in investicijsko vrednostjo GOI del vsaj 2.500.000 EUR brez DDV (zahtevana vrednost se nanaša na posamezno referenčno delo), pri čemer mora biti za objekt, ki je predmet projekta,

Z navedenimi pogoji je naročnik očitno oblikoval referenčne pogoje z mislijo na točno določenega izvajalca in projektanta.
Glede na navedeno naročnika pozivamo k spremembi razpisne dokumentacije v sklopu referenčnih pogojev in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno sposobnost z naslednjimi referenčnimi pogoji:

Prijavitelj je v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila na portalu javnih naročil uspešno izvedel najmanj dve (2) referenčni deli, ki zajemata izvedbo novo zgrajenega objekta klasifikacije CC-SI 1265 (Stavbe za šport) ali CC-SI 12630 (Stavbe za izobraževanje) z bruto tlorisno površino vsaj 2.500 m2 z investicijsko vrednostjo GOI del vsaj 2.500.000 EUR brez DDV (zahtevana vrednost se nanaša na posamezno referenčno delo) za katera so že pridobljena uporabna dovoljenja. Od tega mora vsaj eno referenčno delo poleg elementov iz predhodnega stavka kumulativno izpolniti še tri dodatne elemente:
- referenčno delo mora zajemati izvedbo objekta z osnovno nosilno konstrukcijo iz lepljenega lesa, IN
- za objekt morajo biti pridobljena in uspešno črpana sofinancerska sredstva s strani EKO SKLADA IN
- objekt mora biti zgrajen v manj kot v 12 mesecih (šteje se časovno obdobje od prijave gradbišča do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja).

Prijavitelj zagotavlja VODJO GRADNJE, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
- izpolnjuje pogoje po veljavnem gradbenem zakonu za vodjo gradenj za zahtevne objekte
- vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev, vodij del ali seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
- ima znanje slovenskega jezika (oziroma mu je zagotovljen ustrezen prevajalec);
- v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel vlogo odgovornega vodje del pri izvedbi vsaj enega (1) referenčnega dela, ki zajema izvedbo novo zgrajenega objekta klasifikacije CC-SI 1265 (Stavbe za šport) ali CC-SI 12630 (Stavbe za izobraževanje) z bruto tlorisno površino vsaj 2.500 m2 in investicijsko vrednostjo GOI del vsaj 2.500.000 EUR brez DDV (zahtevana vrednost se nanaša na posamezno referenčno delo), pri čemer mora biti za objekt, ki je predmet projekta, pridobljeno uporabno dovoljenje.

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal. Naročnik je pogoje oblikoval ob doslednem upoštevanju načela sorazmernosti, pri čemer so prav vsi v vprašanju izpostavljeni elementi referenčnega pogoja (klasifikacija CC_SI, bruto tlorisna površina, investicijska vrednost, vrsta konstrukcije, element sofinanciranja s strani EKO SKLADA, časovnica izvedbe) neposredno vezani na dejansko stanje konkretne gradnje in dejanske potrebe naročnika pri razpisani gradnji.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na naše pripombe oz. vprašanja z dne 4. 1. 2022 do danes dne 7. 1. 2022 še ni odgovora.

Prosimo vas za informacijo do kdaj je rok za vložitev zahteve za revizijo na razpisno dokumentacijo. Odgovor pričakujemo najkasneje do 10. 1. 2022 do 9. ure dopoldne.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo odgovore na vsa vprašanja podal v zakonskem roku. Roki za vložitev zahtevka za revizijo so jasno in nedvoumno določeni v ZPVPJN.

VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo da klasifikacijo za dokazovanje referenc razširite tudi na CC-SI 1263, s tem boste dobili več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik klasifikacije referenčnih pogojev ne bo spreminjal, saj je razpisana klasifikacija referenčnih pogojev skladna z dejanskim predmetom javnega naročila.

VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo. da nemudoma objavi projektno nalogo in DGD projektno dokumentacijo.
V nasprotnem primeru bomo smatrali, da z omejevanjem dostopa do že izdelane dokumentacije vsem potencialnim ponudnikom, naročnik favorizira posameznega ponudnika (ki je hkrati tudi projektant DGD dokumentacije).

ODGOVOR
Projektna naloga in že izdelana projektna dokumentacija bo na voljo usposobljenim ponudnikom v drugi fazi postopka (saj bo sestavni del razpisne dokumentacije za oddajo prve ponudbe). Za pripravo prijave predmetna dokumentacija ni relevantna. Opis potreb in zahtevanih značilnosti gradnje je podan v poglavju 2.10 razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Smatramo, da zahtevani referenčni pogoji niso oblikovani sorazmerno s predmetom javnega naročila, saj so ekstremno omejujoči.
Za dokazovanje sposobnosti ponudnika naročnik namreč zahteva 2 referenčni deli za izvedbo, ki hkrati izpolnjujta vse spodaj navedene pogoje:
- referenčno delo ne sme biti starejše od 5 let pred objavo JN,
- kot referenčni objekti štejejo izključno novogradnje klasifikacije CC-SI 1265 (Stavbe za šport),
- referenčni objekti morajo imeti bruto tlorisno površino vsaj 2500 m2,
- investicijsko vrednostjo GOI del referenčnih objektov mora biti vsaj 2.500.000 EUR brez DDV,
- referenčni objekti morajo imeti že pridobljeno uporabno dovoljenje UD.
Poleg tega pa mora vsaj eno referenčno delo kumulativno izpolniti še dodatne tri pogoje:
- referenčno delo mora zajemati izvedbo objekta z osnovno nosilno konstrukcijo iz križno lepljenega lesa,
- za referenčni objekti morajo biti pridobljena in uspešno črpana sofinancerska sredstva s strani Eko sklada,
- referenčni objekt je moral biti zgrajen v manj kot 12 mesecih (od prijave gradbišča do pridobitve pravnomočnega GD).
Podobno nesorazmerno postavljene so tudi referenčne zahteve za projektiranje, za vodjo projekta ter vodjo gradnje.

Naročnika pozivamo, da ustrezno omili oz. prilagodi referenčne zahteve in sicer:
- da razširi klasifikacijo vsaj za drugi referenčni objekt tudi na vse objekte splošnega družbenega pomena iz klasifikacije CC-SI 126,
- da kot ustrezne upošteva vse objekte z leseno konstrukcijo (ne samo konstrukcij iz križno lepljenega lesa),
- da omogoči ponudnikom, da navedene zahteve izpolni kumulativno z več referenčnimi deli (in ne z enim referenčnim delom, ki izpolnjuje vse navedene zahteve),
- da izloči pogoj, da je bil referenčni objekt zgrajen v manj kot 12 mesecih (saj na rok gradnje vpliva tudi velikost objekta, posebni pogoji - specialno temeljenje, varovanje gr. jame, predhodna rušitvena dela, ter podaljševanje trajanja gradnje na več let izključno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev javnih naročnikov).

ODGOVOR
Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal. Naročnik je pogoje oblikoval ob doslednem upoštevanju načela sorazmernosti, pri čemer so prav vsi v vprašanju izpostavljeni elementi referenčnega pogoja (klasifikacija CC_SI, bruto tlorisna površina, investicijska vrednost, vrsta konstrukcije, element sofinanciranja s strani EKO SKLADA, časovnica izvedbe) neposredno vezani na dejansko stanje konkretne gradnje in dejanske potrebe naročnika pri razpisani gradnji.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik v svoji razpisni dokumentaciji za graditev večnamenske športne dvorane Trzin, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, navaja, da bo celotna nosilna konstrukcija zgradbe lesena (lepljeni nosilci, križno lepljene stene), da mora stavba zadostiti vsem zahtevam EKO sklada ter da mora izvajalec upoštevati tudi predpise Uredbe o zelenem javnem naročanju. V nobenem od teh dokumentov pa ni zahtevano, da mora imeti objekt osnovno nosilno konstrukcijo izključno iz KRIŽNO LEPLJENEGA lesa.
Za dokazovanje tehnične sposobnosti ponudnika pa naročnik zahteva reference za projektiranje in izvedbo ter reference za vodjo projekta in vodjo gradnje za objekt klasifikacije CC-SI 1265 (Stavbe za šport) z bruto tlorisno površino vsaj 2500 m2 z investicijsko vrednostjo GOI del vsaj 2.500.000 EUR brez DDV ter z osnovno nosilno konstrukcijo iz KRIŽNO LEPLJENEGA lesa s pridobljenim UD in uspešno črpanimi sredstvi Eko sklada.

Prosimo za potrditev, da bo naročnik kot ustrezna referenčna potrdila upošteval VSE OBJEKTE Z LESENO KONSTRUKCIJO, ne glede na tip lesene konstrukcije in ne izključno konstrukcij iz križno lepljenega lesa ter bo temu primerno preoblikoval tudi besedilo vseh referenčnih zahtev (za projektiranje, gradnjo/izvedbo, vodjo projekta in vodjo gradnje). V nasprotnem primeru bomo smatrali, da referenčni pogoji niso oblikovani sorazmerno s predmetom javnega naročila in bomo temu primerno tudi ukrepali.

ODGOVOR
Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal. Naročnik je pogoje oblikoval ob doslednem upoštevanju načela sorazmernosti, pri čemer so prav vsi v vprašanju izpostavljeni elementi referenčnega pogoja (klasifikacija CC_SI, bruto tlorisna površina, investicijska vrednost, vrsta konstrukcije, element sofinanciranja s strani EKO SKLADA, časovnica izvedbe) neposredno vezani na dejansko stanje konkretne gradnje in dejanske potrebe naročnika pri razpisani gradnji.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji je kot eno izmed izmed meril za izbor najugodnejše ponudbe navedeno: "Nižja poraba energije - Relevantna je navedba iz v končni ponudbi predložene izjave ponudnika (s pripadajočimi dokazili) v kateri ta navede energijski kazalnik stavbe, ki je predmet projekta, za katero bo projektiral projekt za izvedbo, skladno s 6. členom Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavbe."
Prosimo, da naročnik natančno specificira, katera "pripadajoča dokazila" morajo ponudniki predložiti izjavi, saj ob oddaji ponudbe PZI projekti še ne bodo izdelani, prav tako ne pripadajoči elaborati (gradbena fizika, energetske izkaznice,...).

ODGOVOR
Naročnik bo objavil korekcijo razpisne dokumentacije (popravek druge alineje drugega odstavka poglavja 2.8.)


VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je rok za dokončanje del 12 mesecev od uvedbe v delo.
Prosimo za pojasnilo,
- ali se bo uvedba v delo opravila po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdelavi PZI projektov, torej je rok samo za izgradnjo objekta 12 mesecev,
- ali pa se bo uvedba v delo opravila takoj po podpisu pogodbe in je torej skupen rok za projektiranje, pridobitev gradbenega dovoljenja in izgradnjo objekta 12 mesecev.

ODGOVOR
Rok za izvedbo bo v kolikor bo to primerno predmet pogajanj v drugi fazi postopka javnega naročanja, pri čemer pa glede na zahteve naročnika (in tudi postavljene referenčne pogoje) faza gradnje (šteje se časovno obdobje od prijave gradbišča do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja) ne sme biti daljša od 12 mesecev (naveden element ne bo in ne more biti predmet pogajanj).

VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo, ali je gradbeno dovoljenje že pridobljeno oziroma kdaj ga pričakujete?

ODGOVOR
Gradbeno dovoljenje je že pridobljeno.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika pozivamo, da že v tej fazi postopka objavi DGD projektno dokumentacijo, ki je že izdelana (kot je razvidno iz RD - posebni pogoji pogodbe) ter projektno nalogo. Le na osnovi teh podatkov se lahko potencialni ponudniki namreč odločimo ali je kandidiranje na omenjenem projektu za posamezno podjetje sploh smiselno. To da v prvi fazi postopka objavite le razpisne pogoje, vso ostalo dokumentacijo (ki je že razpoložljiva) pa šele v drugi fazi - torej po oddanih prijavah za sodelovanje je zavajanje potencialnih ponudnikov.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR
Projektna naloga in že izdelana projektna dokumentacija bo na voljo usposobljenim ponudnikom v drugi fazi postopka (saj bo sestavni del razpisne dokumentacije za oddajo prve ponudbe). Za pripravo prijave predmetna dokumentacija ni relevantna. Opis potreb in zahtevanih značilnosti gradnje je podan v poglavju 2.10 razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri pregledu razpisne dokumentacije smo naleteli na določene dileme, zato v tej začetni fazi postavljamo dve pripombi oz. zahtevi, kot sledi v nadaljevanju.

Na strani 8 je pod razlog za izključitev/pogoj navedeno, da mora biti objekt projektiran in nadalje izveden z osnovno nosilno konstrukcijo iz križno lepljenega lesa. Smatramo, da gre za napako in ne za morebitno favoriziranje določenega ponudnika. Osnovna nosilna konstrukcija namreč ni iz križno lepljenega lesa, ampak iz lepljenih nosilcev, kar pravilno navajate na v točki 2. 10 na strani 12 (predpredzadnji odstavek). Na istem mestu je tudi navedeno, da se izvedejo križno lepljene stene, pri čemur pa ne gre osnovno nosilno konstrukcijo, ampak zgolj za fasado in morebitne strešne elementa. Stenski in strešni elementi so ravno tako lahko izvedeni iz lesa, ampak v drugi tehnologiji (lepljene plošče - ne nujno križno lepljene, skeletna gradnja, leseni izolativni paneli in še druge rešitve). V konkretnem primeru gre za očitno favoriziranje križno lepljenih plošč, kar je po našem mnenju nedopustno, zato predlagamo, da pogoje ustrezno popravite in dopustite tudi druge možnosti kot že zgoraj navedene, s čemur se bo ravno tako dosegel cilj lesene gradnje na eni strani in na drugi strani ugodilo zahtevam Ekosklada za dodelitev nepovratnih sredstev za skoraj nič energijsko stavbo.

Prav tako prosimo, da poleg odstranitve pogoja križno lepljenih plošč odstranite tudi referenco (prav tako na strani 8), da je objekt zgrajen v manj kot 12 mesecih (šteje se časovno obdobje od prijave gradbišča do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja). Objekt namreč ne more biti grajen brez gradbenega dovoljenja, ampak smatramo, da gre za napako in je verjetno mišljeno do pridobitve uporabnega dovoljenja. Nedopustna pa je zahteva po predložitvi reference, da je ponudnik izvedel objekt v manj kot 12 mesecih od prijave gradbišča do pridobitve uporabnega dovoljenja. Ponudniki pri nobenem postopku javnega naročila ne postavljamo pogojev. Če naročnik zahteva, da je objekt zgrajen v 18 mesecih, je objekt v tem času tudi zgrajen in pridobljeno uporabno dovoljenje. Temu se potem ponudniki tudi prilagodimo. Zelo očitno je, da verjetno obstaja neki potencialni ponudnik, ki je v roku manj kot 12 mesecev to naredil, zato verjetno tudi zahteva po taki nedopustni in neobičajni referenci. Naročnik ima možnost, da zahteva in da izključujoč pogoj, da je objekt izveden v manj kot 12 mesecih od prijave gradbišča in v tem času tudi pridobljeno uporabno dovoljenje, nedopustno pa je to zahtevati kot referenco, ker ponudniki nimamo vpliva na roke, ki jih zahtevajo naročniki v postopkih javnega naročanja.

Prosimo, da upoštevate gornje pripombe oz. zahteve.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal. Naročnik je pogoje oblikoval ob doslednem upoštevanju načela sorazmernosti, pri čemer so prav vsi v vprašanju izpostavljeni elementi referenčnega pogoja (klasifikacija CC_SI, bruto tlorisna površina, investicijska vrednost, vrsta konstrukcije, element sofinanciranja s strani EKO SKLADA, časovnica izvedbe) neposredno vezani na dejansko stanje konkretne gradnje in dejanske potrebe naročnika pri razpisani gradnji.
Naročnik bo objavil korekcijo nomotehnične napake pri navedbi zahtevanega obdobja časovnice - pravilna navedba je »šteje se časovno obdobje od prijave gradbišča do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja«.
Datum objave: 10.01.2022   21:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za posredovanje podatkov za nakazilo takse za vložitev revizije, ker tega podatka ni navedenega nikjer v razpisni dokumentaciji. Prav tako naj naročnik objavi znesek takse. Odgovor pričakujemo danes 10/01/2022 do 13:30.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Višina takse je jasno določena v 71. členu ZPVPJN in za konkretni postopek znaša 4.000 EUR.

Podatki za nakazilo takse so javno objavljeni. Ne glede na navedeno naročnik podaja tudi predmetne podatke:
TRANSAKCIJSKI RAČUN: SI56 0110 0100 0358 802
ODPRT PRI: BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA 35, 1505 LJUBLJANA, SLOVENIJA
SWIFT KODA: BSLJSI2X
IBAN: SI56011001000358802
REFERENCA: 11 16110-7111290-XXXXXXLL
Navodilo za sestavo reference (sklica): za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. referenca je sestavljena iz treh podatkov (p1 - p2 - p3). prvi in drugi del reference, p1 in p2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost p1: 16110, vrednost p2: 7111290. zadnji, tretji del reference, p3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu - sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Lepo prosimo za podaljšanje roka za oddajo prijav.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo prijav ne bo podaljševal.Datum objave: 15.02.2022   14:23
VPRAŠANJE

Spoštovani,
Ali prav razumemo, da nam spodnje navedbe v ESPD obrazcu ni potrebno izpolnjevat:

Gospodarski subjekt izjavlja, da:

izpolnjuje objektivne in nediskriminatorne pogoje ali pravila, ki se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov:
Vaš odgovor Da Ne

Če da, na kakšen način izpolnjuje te pogoje ali pravila:
Opišite jih

Če se zahtevajo določena potrdila ali druge oblike listinskih dokazov, navedite za vsakega od njih, ali ima gospodarski subjekt na razpolago zahtevane dokumente. Če so katera izmed teh potrdil ali oblik listinskih dokazov na voljo v elektronski obliki, navedite za vsakega od njih:
Razpolaganje z dokazili:


ODGOVOR
Da, pravilno razumete.Datum objave: 04.03.2022   19:48
Naročnik ponudnike obvešča, da je pravilna povezava do portala eJN, preko katere je potrebno poslati prijave (in kasenje ponudbe) za sodelovanje na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11566

Naročnik bo skladno s Sklepom Državne revizijske komisije številka 018-008/2022-7 je upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije objavil popravek razpisne dokumentacije v okviru katerega bo:
- dodal dodatne opise obstoječega predmeta javnega naročila na način, da je iz razpisne dokumentacije jasno razviden dejanski obseg posameznih predvidenih elementov nosilne konstrukcije, vključno z odstotkom in prostornino križno lepljenih lesenih panelov (konkretno je med drugim dodan podatek, da je v okviru nosilne konstrukcije objekta predvidena izvedba cca. 415m3 križno lepljenih lesenih panelov);
- spremenil besedila razveljavljenih referenčnih pogojev za sodelovanje na način, da so neposredno vsebinsko in količinsko vezani na razpisan obseg predmeta javnega naročila s čimer je bilo dosledno spoštovano načelo sorazmernosti (konkretno je vsebina referenčnega pogoja v delu, kjer je bila zahtevana izvedba »osnovne nosilne konstrukcije iz križno lepljenega lesa« spremenjena na način, da »mora referenčno delo zajemati izvedbo objekta, pri katerem so bili okviru nosilne konstrukcije uporabljeni križno lepljeni leseni paneli skupne prostornine najmanj 400 m3«)
- določil nov roke za podajo vprašanj do 07.03.2022 do 10:00 ure in predložitev prijav do 17.03.2022 do 10:00 ure.


Datum objave: 08.03.2022   08:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Danes ste podaljšali Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj do danes do 10. ure.
Najprej ste potrebovali kar nekaj dni, da ste obnovili razpisno, ki ste jo čisto slučajno uspeli objaviti šele v petek zvečer ob 19:48 (kakšno naključje) in danes objavite podaljšanje Roka za vprašanja. In kdaj naj po vašem ponudniki preštudiramo razpisno in postavimo vprašanja? Med vikendom mogoče, če smo slučajno videli v petek zvečer vaše pojasnilo.
Želeli bi verjetni, da je bil to zgolj slučaj in ne načrtovano.

Pričakujemo, da boste, v luči dobrega gospodarja, podaljšali tako rok za vprašanja, kot tudi rok za oddajo ponudbe.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za zastavitev vprašanjdo 10.03.2022 do 10:00, ter rok za oddajo prijav do 21.03.2022 do 10:00.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik.

prosim, da glede na spremenjeno dokumentacijo, omogočite ponudnikom dodatna vprašanja ter podaljšate Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj. Predlagamo, da nam omogočite postavljanje vprašanj vsaj do četrtka, 10. 3. 2022.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za zastavitev vprašanjdo 10.03.2022 do 10:00, ter rok za oddajo prijav do 21.03.2022 do 10:00.Datum objave: 11.03.2022   12:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

po pregledu dokumentacije je razvidno, da naročnik ni upošteval sklepa Državne revizijske komisije št. 018-008/2022-7, z dne 28. 2. 2022 in še vedno vztraja na križno lepljenih panelih, čeprav je Državna revizijska komisija s sklepom odločila, da se razveljavita referenčna pogoja za sodelovanje, ki se nanašata na:
- referenčno delo, ki zajema projektiranje objekta, ki zajema projektiranje objekta klasifikacije CC-SI 1265 (Stavbe za šport) z bruto tlorisno površino vsaj 2.500 m2 in
- referenčni deli, ki zajemata izvedbo novo zgrajenega objekta klasifikacije CC-SI 1265 (Stavbe za šport) z bruto tlorisno površino vsaj 2.500 m2
in sicer v delu, ki se nanaša na zahtevo osnovne nosilne konstrukcije iz križno lepljenega lesa.

Naročnik kljub izpostavitvi te problematike v sklepu Državne revizijske komisije št. 018-008/2022-7, z dne 28.2.2022, v popravku razpisne dokumentacije z dne 7.3.2022 še vedno ni pojasnil, kateri elementi predstavljajo nosilno konstrukcijo (stene, nosilci ali glavni nosilec), kar je bilo izrecno vprašanje Državne revizijske komisije. Prav tako iz popravka razpisne dokumentacije še vedno ni mogoče ugotoviti, kateri material predstavlja bistveni del nosilne konstrukcije (lepljen les, križno, lepljen les, kovinski elementi). Naročnik je zgolj preimenoval križno lepljen les v križno lepljene panele, ki po vedenju prijavitelja sploh ne obstajajo.

Prijavitelj ugotavlja, da se obravnavana referenčna pogoja še vedno pojavljata v popravku razpisne dokumentacije z dne 7.3.2022, zaradi česar predlaga, da se razpisna dokumentacija v tem delu ustrezno popravi skladno z odločitvijo Državne revizijske komisije. Referenčna pogoja se pojavljata v drugi dikciji in sicer na strani 8.: , pri katerem so bili okviru nosilne konstrukcije uporabljeni križno lepljeni leseni paneli skupne prostornine najmanj 400 m3, ter referenčno delo mora zajemati izvedbo objekta, pri katerem so bili okviru nosilne konstrukcije uporabljeni križno lepljeni leseni paneli skupne prostornine najmanj 400 m3. Predstavljata pa smiselno enako dikcijo, kot razveljavljena referenčna pogoja.

Prijavitelj poziva naročnika, da objavi obstoječo projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, da bo sam preveril, kaj je bistveni del nosilne konstrukcije in kakšne so možne alternative, ki so enakovredne in bolj ekonomične oz. cenejše.

Skladno z navedenim prijavitelj poziva naročnika, da odgovori na ta vprašanja in poda ustrezna pojasnila.

V popravku razpisne dokumentacije je v poglavju zahtevanih značilnosti gradnje navedeno, da bo celotna nosilna konstrukcija razen temeljne plošče zgradbe lesena (lepljeni nosilci, križno lepljene stene) s kovinskimi ojačitvami ter opcijsko glavnim prečnim kovinskim nosilcem nad osrednjo tribuno. Za reševanje glavnih razponov so predvideni lepljeni nosilce, ki bodo predstavljali cca. 30% lesene nosilne konstrukcije, medtem ko bo preostalih cca. 70% lesene nosilne konstrukcije izvedene kot lesene masivne stene ter medetažne plošče v sistemu CLT (križno lepljenih lesenih panelov). Skupaj je v okviru nosilne konstrukcije objekta predvidena izvedba cca. 415 m3 križno lepljenih lesenih panelov.

Postavlja se vprašanje, zakaj je izvedba masivnih lesenih sten predvidena ravno iz križno lepljenih lesenih panelov. Prijavitelj teh panelov ne ponuja, ponuja pa lesene plošče iz vzdolžno lepljenega lesa oz. alternativno tudi izolativne panele, ki so povsem konkurenčna in enakovredna rešitev zahtevanim križno lepljenim panelom (najverjetneje ploščam), hkrati pa za cca. 15% cenejša rešitev.

Glede na nesporno dejstvo, da obstajajo enakovredne in bolj ekonomične rešitve, bi vsi prijavitelji morali imeti možnost komunikacije v zvezi z enakovrednimi rešitvami z odgovornim projektantom, ki bo tudi podpisnik PZI dokumentacije, katero so dolžni ponuditi prijavitelji. Očitno je, da imajo to možnost zgolj preferiran in privilegiran prijavitelj, ki je sodeloval pri pripravi projektne dokumentacije, kar je najbolj verjeten razlog, čemu naročnik ne želi objaviti predmetne dokumentacije.

Predlagamo, da naročnik umakne referenčne pogoje, ki se nanašajo na križno lepljene panele, skladno s sklepom Državne revizijske komisije.

Nadalje predlagamo, da naročnik objavi dokumentacijo in podaljša rok za postavitev vprašanj za 7 dni, prav tako pa tudi rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v celoti upošteval odločitev Državne revizijske komisije v Sklepu številka 018-008/2022-7 in je razveljavil referenčne pogoje za sodelovanje, nato pa je skladno z napotki Državne revizijske komisije v okviru popravka razpisne dokumentacije JN008724/2021-K04 z dne 07.03.2022 odpravil zaznane nepravilnosti.

Naročnik na tem mestu pojasnjuje, da je Državna revizijska komisija v obrazložitvi Sklepa številka 018-008/2022-7 zapisala, »da iz razpisne dokumentacije ni razvidno, da je osnovna nosilna konstrukcija iz križno lepljenega lesa« ter da »naročnik v nobenem delu razpisne dokumentacije ni določil, da bo osnovna nosilna konstrukcija objekta iz križno lepljenega lesa«. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v svojem sklepu ob odsotnosti naročnikovih konkretiziranih in dokaznih trditev, iz katerih bi izhajala ugotovitev, da bistveni del nosilne konstrukcije (»osnovno nosilno konstrukcijo«) predmetnega javnega naročila predstavlja ravno križno lepljen les, ugotovila, da gre slediti vlagateljevim navedbam s katerimi zatrjuje, da je naročnik zahtevo glede osnovne nosilne konstrukcije iz križno lepljenega lesa (v okviru referenčnih pogojev) določil v nasprotju z načelom sorazmernosti (8. člen ZJN-3 v povezavi z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3).

Naročnik je skladno s Sklepom Državne revizijske komisije številka 018-008/2022-7 ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije kot že navedeno objavil popravek razpisne dokumentacije v okviru katerega je:
- dodal dodatne opise obstoječega predmeta javnega naročila na način, da je iz razpisne dokumentacije jasno razviden dejanski obseg posameznih predvidenih elementov nosilne konstrukcije, vključno z odstotkom in prostornino križno lepljenih lesenih panelov (konkretno je med drugim dodan podatek, da je v okviru nosilne konstrukcije objekta predvidena izvedba cca. 415m3 križno lepljenih lesenih panelov);
- spremenil besedila razveljavljenih referenčnih pogojev za sodelovanje na način, da so neposredno vsebinsko in količinsko vezani na razpisan obseg predmeta javnega naročila s čimer je bilo dosledno spoštovano načelo sorazmernosti (konkretno je vsebina referenčnega pogoja v delu, kjer je bila zahtevana izvedba »osnovne nosilne konstrukcije iz križno lepljenega lesa« spremenjena na način, da »mora referenčno delo zajemati izvedbo objekta, pri katerem so bili okviru nosilne konstrukcije uporabljeni križno lepljeni leseni paneli skupne prostornine najmanj 400 m3«)

V zvezi z navedenim je naročnik pripravil tudi ustrezno odzivno poročilo.

Ob tem glede na vsebino vprašanja in očitek, da nova vsebina razpisne dokumentacije »predstavlja smiselno enako dikcijo, kot razveljavljenega referenčna pogoja« naročnik takšne navedbe zavrača kot neutemeljene, saj gre za bistveno spremembo, saj je bil poleg spremembe uporabljene terminologije ter s tem tudi bistvene dejanske spremembe vsebine referenčnega pogoja skladno z načelom sorazmernosti (na katerega je napotila tudi Državna revizijska komisija) glede na dejansko stanje na konkretnem projektu dodan in jasno določen kvantitativni element referenčnega pogoja.

Glede uporabe termina »križno lepljen leseni panel« in očitka, da takšni paneli sploh ne obstajajo naročnik pojasnjuje, da termin pomeni: križno zložene lesene lamele, ki so pod visokim pritiskom ploskovno zlepljene v večji kompakten panelni element. Termin se v praksi skrajšano zapiše na več različnih načinov kot npr. X-Lam (Cross-Lam), CLT (Cross Laminated Timber), KLH (Kreuz Lagen Holz), BSH (Brettsperrholz), BSP (Brettsperrplate) ali podobno, pri čemer kratica običajno predstavlja tudi komercialno ime gradbenega produkta določenega proizvajalca, zaradi česar se je naročnik skladno z določili 68. člena ZJN-3 odločil za uporabo nevtralnega termina »križno lepljen leseni panel«, ki ni vezan na določenega proizvajalca.

Naročnik obstoječe projektne dokumentacije ne bo objavljal. Projektna naloga in že izdelana projektna dokumentacija bo na voljo usposobljenim ponudnikom v drugi fazi postopka (saj bo sestavni del razpisne dokumentacije za oddajo prve ponudbe). Za pripravo prijave predmetna dokumentacija ni relevantna. Opis potreb in zahtevanih značilnosti gradnje je podan v poglavju 2.10 razpisne dokumentacije. Pravilnost navedenega stališča naročnika je potrdila tudi Državna revizijska komisija v Sklepu številka 018-008/2022-7 v točki »II. Glede referenčnega pogoja za projektiranja in objave DGD«.

Vezano na navedbo »Postavlja se vprašanje, zakaj je izvedba masivnih lesenih sten predvidena ravno iz križno lepljenih lesenih panelov. Prijavitelj teh panelov ne ponuja, ponuja pa lesene plošče iz vzdolžno lepljenega lesa oz. alternativno tudi izolativne panele, ki so povsem konkurenčna in enakovredna rešitev zahtevanim križno lepljenim panelom (najverjetneje ploščam), hkrati pa za cca. 15% cenejša rešitev« naročnik odgovarja, da je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, da zagotavljanje dodatnih informacij prvenstveno ni namenjeno naročnikovemu utemeljevanju razlogov za oblikovanje posameznih določb dokumentacije. Ob tem pa naročnik vseeno dodaja, da je v okviru Sklepa številka 018-008/2022-7 v točki »III. Glede minimalne zahteve, ki se nanaša na nosilno konstrukcijo« Državna revizijska komisija tudi že odločila o predmetni tematiki, kjer je jasno zapisala: »V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da je naročnik oblikoval tehnične specifikacije na način, da morajo biti stene predmetnega javnega naročila iz križno lepljenega lesa, gre pojasniti, da dejstvo, da je posamezno tehnično zahtevo ali več njih (ali njihovo kombinacijo) mogoče izpolniti le z enim točno določenim proizvodom, še ne daje zadostne podlage za zaključek, da je naročnik oblikoval tehnične zahteve v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelom enakopravne obravnave ponudnikov, kot to zatrjuje vlagatelj.«

Naročnik na tem mestu pojasnjuje, da v poglavju 2.10 podani opisi nosilne konstrukcije predstavljajo minimalne zahteve naročnika, ki skladno z desetim odstavkom 44. člena ZJN-3 ne morejo biti predmet pogajanj v kasnejših fazah postopka.

Naročnik skladno z zgoraj navedenim zavrača tudi vse očitke glede domnevnega privilegiranja posameznih gospodarskih subjektov, saj so vse minimalne zahteve naročnika ter na to vezani pogoji oblikovani glede na konkretne potrebe naročnika pri graditvi večnamenske športne dvorane Trzin.

Glede na vse navedeno naročnik vsebine referenčnega pogoja ne bo spreminjal in ne bo več podaljševal roka za postavitev vprašanj in roka za oddajo prijav.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Lepo prosimo da popravite referenčni pogoj v vseh točkah pri vrednosti in sicer, da mora biti investicijska vrednost GOI del referenčnih objektov vsaj 2.500.000 EUR z DDV, tako boste dobili več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo vas, da upoštevate kot ustrezne reference tudi izgradnje telovadnic v sklopu šole, kar pomeni da je pri takih objektih v uporabnem dovoljenju navadena klasifikacija CC-SI 1263. V upanju da boste klasifikacijo razširili še na CC-SI 1263 vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Naročnik zahteve po »klasifikaciji CC-SI 1265 (Stavbe za šport)« ne bo spremenil, saj je naveden element pogojev v celoti skladen s klasifikacijo objekta, ki je predmet konkretnega javnega naročila. Ob tem naročnik vezano na vse referenčne pogoje v delu, kjer je zahtevana »klasifikacija CC-SI 1265 (Stavbe za šport)« pojasnjuje, da je zahtevana klasifikacija glede na pretežni namen uporabe na način, kot je to predpisano v tehnični smernici TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov, ki je dostopna na https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Graditev/TSG_V_006_2018.pdf.Datum objave: 12.03.2022   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na spletni strani enarocanje.si je pri vašem razpisu razvidno, da je postopek pravnega varstva v eni zadevi zaključen. V eni zadevi je pa navedeno, da je predrevizijski postopek še v teku.

Smatramo, da je šravilno in v skladu z zakonom nujno potrebno, da se oba postopka zaključita, potem pa lahko nadaljujete z razpisom.

Prosimo, da uredite formalnosti in potem podate temu ustrezne roke za oddajo ponudb in za postavitev vprašanj.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav

ODGOVOR
Vsi postopki pravnega varstva pod številko dosjeja 008724/2021 so pravnomočno zaključeni. Vlagatelj zahtevka za revizijo pri vložitvi zahtevka za revizijo, ki je bil voden pod ID številko 640 ni priložil potrdila o plačilu takse. Tega je nato vlagatelj (navkljub drugačnim tehničnim možnostim) vložil preko ločenega vnosa, ki je bil zabeležen pod ID številko 641. Zaradi dodelitve dveh ID številk se na Portalu pojavlja zapis kot ga omenja zastavljavec vprašanja. Ne glede na navedeno pa so, kot že navedeno, vsi postopki pravnega varstva pod številko dosjeja 008724/2021 pravnomočno zaključeni zaradi česar naročnik lahko normalno nadaljuje z izvedbo javnega naročila.

Naročnik ne bo več podaljševal roka za postavitev vprašanj in roka za oddajo prijav.