Dosje javnega naročila 000006/2022
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina
Storitve: Storitve gradbenega nadzora in druge inženirske storitve ter koordinacija VPD pri izvajanju investicije "Novogradnja doma starejših občanov Kresnice"
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 114.680,00 EUR

JN000006/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.01.2022
JN000006/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2022
JN000006/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2022
JN000006/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.04.2022
JN000006/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000006/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 001-001158
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV Ajdovščina
Ulica Milana Klemenčiča 1
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
ajdovscina@ssz-slo.si, ekonom, jožef tomažič
ajdovscina@ssz-slo.si
+386 53659811
+386 53659826

Internetni naslovi
http://www.dso-ajdovscina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.dso-ajdovscina.si/informacije/javni-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9810
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve gradbenega nadzora in druge inženirske storitve ter koordinacija VPD pri izvajanju investicije "Novogradnja doma starejših občanov Kresnice"
Referenčna številka dokumenta: 210-19/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila obsega izvedbo storitev strokovnega nadzorstva na gradbišču, v času trajanja od podpisa izvajalskih pogodb do primopredaje objekta in opreme naročniku.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila obsega izvedbo storitev strokovnega nadzorstva na gradbišču, v času trajanja od podpisa izvajalskih pogodb do primopredaje objekta in opreme naročniku.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Višina zavarovalne vsote10

Cena – Ponder:
90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 75
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zakonodajo in sklenjeno pogodbo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »REACT EU - ESRR«, prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva, kateremu sledi tudi predmetna investicija Novogradnja doma starejših občanov Kresnice.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.02.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.02.2022   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.01.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH OBČANOV Ajdovščina
Ulica Milana Klemenčiča 1
5270
Ajdovščina
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2022   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

dostop do razpisne dokumentacije ne deluje, lepo prosimo za objavo nove povezave.

Lep pozdrav

ODGOVOR

https://www.dso-ajdovscina.si/informacije/javni-razpis


Datum objave: 05.01.2022   08:21
VPRAŠANJE
kot merilo se upošteva tudi, če ima ponudnik zavarovanje v vrednosti 200.000 EUR. Ali se v primeru, da nastopa ponudnik kot partner upošteva komulaitiva vrednosti zavarovanj obeh partnerjev?

ODGOVOR
Ne, gre za merilo, zato se kumulativa ne upošteva.


Datum objave: 05.01.2022   08:22
VPRAŠANJE
naročnik naj zniza referencni pogoj za ponudnika-nadzornika tako, da zniza stevilo zahtevanih referencnih objektov iz dveh na enega.

ODGOVOR
Pogoje je sorazmeren premetu javnega naročila, zato ga naročnik ne bo spremenil.


Datum objave: 05.01.2022   08:29
VPRAŠANJE
Naročnik naj zahtevane reference dopolni tako, da je ustrezna tudi referenca objektov, ki spadajo pod klasifikacijo 125. hvala.

ODGOVOR
Predmet javnega naročila spada med stavbe z drugačno klasifikacijo, za katere veljajo posebni standardi, ki za objekte pod klasifikacijo 125 ne veljajo, zato naročnik ne bo spreminjal pogoja.Datum objave: 10.01.2022   08:12
VPRAŠANJE
Ali lahko nadzornik, ki mora zagotoviti dve referenci-eno referenco zagotovi preko podizvajalca?

ODGOVOR
V Dokumentaciji JN imate to posebej obrazloženo, kako se lahko v takšnem primeru UPORABI ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV: "Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.".

Isto izhaja iz določil prvega odstavka 81. člena ZJN-3 in odločitev DRK.Datum objave: 17.01.2022   14:34
VPRAŠANJE
Ali je potrebno ponudbi predložiti podizvajalske pogodbe, kot je to navedeno v točki 4 razpisne dokumentacije?

ODGOVOR
Da.


Datum objave: 20.01.2022   13:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

koliko je ocenjena investicijska vrednost?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik tega podatka ne bo objavljal, ker ni potreben za izdelavo ponudbe.


Datum objave: 24.01.2022   11:10
VPRAŠANJE
Ali drži, da je investicijska vrednost - zagotovljena sredstva naročnika v vrednosti med 15 in 20 mio ?

ODGOVOR
Nobeno od izpostavljenih dejstev ni relevantno za pripravo ponudbe v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, zato naročnik nanj ne bo odgovarjal.


Datum objave: 25.01.2022   16:13
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da razširi referenčni pogoj za ponudnika tudi na storitev nadzora pri gradnji stavb - klasifikacija CC-SI 12111 hotelske stavbe.
Za hotelske stavbe veljajo enakovredne oziroma še zahtevnejše tehnične zahteve gradnje kot za dom starejših občanov. Po vsebini razpisa so bolj primerljive domovom starejših občanov kot večstanovanjske stavbe (CC-SI 112), ki pa so priznane kot ustrezna referenca.
Na ta način bo naročnik lahko pridobil konkurenčnejše ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je ugodil vašemu predlogu, za kar bo pripravil tudi popravek dokumentacije JN, v kateri bo izhajala dopolnitev vsebine v točki 2.4.