Dosje javnega naročila 000007/2022
Naročnik: DOM STAREJŠIH OBČANOV Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 1, 5270 Ajdovščina
Gradnje: Novogradnja doma starejših občanov Kresnice
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 11.991.102,76 EUR

JN000007/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.01.2022
JN000007/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2022
JN000007/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.02.2022
JN000007/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 07.04.2022
JN000007/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.04.2022
JN000007/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.11.2022
JN000007/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000007/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 001-000041
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM STAREJŠIH OBČANOV Ajdovščina
Ulica Milana Klemenčiča 1
5270
SI
Ajdovščina
Slovenija
ajdovscina@ssz-slo.si, ekonom, jožef tomažič
ajdovscina@ssz-slo.si
+386 53659811
+386 53659826

Internetni naslovi
http://www.dso-ajdovscina.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.dso-ajdovscina.si/informacije/javni-razpis

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=9813
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Novogradnja doma starejših občanov Kresnice
Referenčna številka dokumenta: 210-18/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je novogradnja doma starejših občanov Kresnice v Ajdovščini.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je novogradnja doma starejših občanov Kresnice v Ajdovščini.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili veljavne zakonodaje in sklenjene pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »REACT EU - ESRR«, prednostno področje »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva, kateremu sledi tudi predmetna investicija Novogradnja doma starejših občanov Kresnice.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.02.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.02.2022   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.01.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM STAREJŠIH OBČANOV Ajdovščina
Ulica Milana Klemenčiča 1
5270
Ajdovščina
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.01.2022   08:25
VPRAŠANJE
Skladno z razpisno dokumentacijo (6. člen pogodbe) je predviden rok izvedbe del in sicer "Izvajalec se obvezuje, da bo začel dela izvajati v roku 10 dni od uvedbe v delo in jih dokončal do 30. 6. 2023."
Glede na to, da rok pričetka del (uvedbe v delo) ni določen, da mora biti ponudba veljavna do 31.5.2022 ter da se bo pogodba o izvedbi javnega naročila sklenila pod odložnim pogojem, lahko to dejansko pomeni, da bo rok za izvedbo del krajši od enega leta, kar pa ni realen rok za izvedbo takšnega objekta.

Zato naročnika pozivamo, da določi realen rok izgradnje in sicer trajanje v mesecih ali pa določi pričetek in konec del, ne pa samo rok dokončanja del.

ODGOVOR
Veljavnost ponudbe je zahtevana iz previdnosti in ne pomeni, da se gradnja pred tem rokom ne bo začela. Predvideno je, da bosta podpis pogodbe in uvedba v delo sledila takoj po pravnomočnosti, tako da bo rok za izvedbo del daljši od enega leta.Datum objave: 07.01.2022   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik skladno z razpisno dokumentacijo kot pogoj za izkazovanje izkušenj za izvajanje predmeta javnega naročila zahteva potrdila o izvedbi 2 referenčnih poslov za izgradnjo primerljivih objektov v letih 2014-2021 v vrednosti najmanj 10.000.000 EUR brez DDV, ki se nanašata na gradnjo stavb klasifikacije CC-SI 112 Večstanovanjske stavbe, CC-SI 113 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, CC-SI 122 Poslovne in upravne stavbe ali CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena.

Vljudno prosimo, da naročnik ponovno razmisli o smiselnosti zahtevanih referenc in navedene zahteve vsaj delno zniža - na premer: da vsaj za enega izmed dveh referenčnih poslov razširi klasifikacijo na vse objekte visokih gradenj, ali pa da vsaj za enega izmed dveh referenčnih poslov zniža vrednost del na 5.000.000 EUR brez DDV, ali pa da zadostuje le en referenčni projekt.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Pogoji za sodelovanje so bili postavljeni sorazmerno zahtevnosti celotne investicije in pogojem, ki so povezani z izvedbo javnega naročila. Glede na to, da je na trgu zagotovljena konkurenca, ki izpolnjuje postavljene referenčne pogoje, naročnik teh zahtev ne bo spreminjal.Datum objave: 12.01.2022   11:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V RD je navedeno, da mora ponudnik izpolnjevati naslednji pogoj:
Ponudnik mora za izvedbo predmetnega javnega naročila razpolagati vsaj 50 zaposlenimi kvalificiranimi delavci (zidar, tesar, železokrivec), ki so na razpolago pri izvajalcu gradbenih del v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Prosimo za potrditev, da bo naročnik kot ustrezno izpolnjevanje pogoja upošteval, če ima ponudnik zaposlenih vsaj 50 kvalificiranih delavcev, ne glede na vrsto kvalificiranih delavcev. Dodatna navedba v oklepajih (zidar, tesar, železokrivec) namreč ne zajema niti vseh bistvenih vseh skupin gradbenih delavcev, ki izvajajo dela na objektih, kot je to javno naročilo.

ODGOVOR
Prosimo, da konkretizirate poklicne kvalifikacije. Brez konkretizacije bi bil pogoj brez pomena, ker npr. kuharji, poslovni sekretarji, finančniki... niso nujno potrebni za neposredno izvajanje gradbeno obrtniških del.Datum objave: 12.01.2022   11:03
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb in rok za postavitev vprašanj. Zaradi trenutnega stanja pandemije COVID je veliko bolniških staležev tako pri ponudnikih kot pri dobaviteljih, kot tudi pri morebitnih podizvajalcih/partnerjih, zato je priprava ponudbe zelo otežena. Prosim za podaljšanje za vsaj 14 dni. Hvala vam za razumevanje!

ODGOVOR
Zaradi čarovnice izgradnje objekta, ki je predmet javnega naročila, roka ne moremo podaljševati zaradi subjektivnih razlogov na strani posameznih ponudnikov.Datum objave: 18.01.2022   10:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
menimo, da so zahtevane reference, ki se glasijo najmanj dva referenčna posla vrednosti najmanj 10.000.000,00 EUR brez DDV, pretirano visoka in kršijo načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki. V investitorjevem interesu je, da se na razpis prijavi čim več ponudnikov, kar pa je oteženo, saj imate tako visoke zahteve. Zdi se nam smiselno, da potem razpisno dokumentacijo spremenite tako, da vsaj povečate število referenčnih poslov in hkrati zmanjšate njihovo vrednost, če že ne želite znižati samo vrednosti.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Kot izhaja iz splošnih načel ZJN-3, je potrebno pri izvajanju postopkov oddaje javnih naročil upoštevati veliko načel. Med drugim tudi načelo sorazmernosti, ki je bilo v konkretnem primeru upoštevano. Tako da so postavljeni pogoji za sodelovanje popolnoma sorazmerni zahtevnosti in drugim značilnostim predmetnega javnega naročila, s čimer naročnik zasleduje tudi uresničevanje načela gospodarnosti, uspešnosti in učinkovitosti. Vaši očitki so zmotni, špekulativni in neutemeljeni. Naročnik ve, da je na trgu dovolj ponudnikov, ki postavljene pogoje izpolnjujejo in med seboj predstavljajo konkurenčne gospodarske subjekte.
Datum objave: 24.01.2022   10:20
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da pri pogoju: »navedba gospodarskih subjektov, ki bo izvajala določena dela v okviru javnega naročila« upošteva navodila za izpolnjevanje ESPD obrazcev s strani MJU.

ESPD obrazec v delu »IV. pod točko C. - tehnično osebje in tehnični organi, ki opravljajo gradnjo« ni namenjen navajanju obsegov del, ki jih bodo izvajali posamezni gospodarski subjekti, temveč navedbi tehničnega osebja (npr. vodja del), njihovih referenc, strokovne usposobljenosti, ter v - delež podizvajanja, navedba podizvajalca z deležem.

ESPD se v delu II. A. Informacije o gospodarskem subjektu izpolni v delu sodelovanja z drugimi subjekti z navedbo partnerjev v skupnem nastopu, medtem ko se točka C. izpolni z DA v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov (81. člen ZJN-3), ter v točki D. navede samo podizvajalce, katerih zmogljivosti ne uporablja.

Prosimo naročnika da ponovno pretehta smiselnost postavljenega pogoja, ga umakne oziroma ustrezno preoblikuje. Za razumevanje se zahvaljujemo.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Uporaba ESPD obrazca je v odprtem postopku obvezna. Ker je vsebina vnaprej določena in se je ne da spreminjati, si mora naročnik pomagati z obstoječo vsebino obrazca. Pogoji so v skladu z ZJN-3 ter sorazmerni, zato je zahteva naročnika povsem legitimna. Zaradi zahtevnosti naročila pa tudi potrebna. Zato naročnik pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 24.01.2022   10:40
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik v ponudbi nominirati gospodarske subjekte (partnerje in podizvajalce), ki bodo izvajali naslednja dela: gradbena dela, strojne instalacije, elektro instalacije, stavbno pohištvo, krovsko-kleparska dela, ključavničarska dela ter dobava in montaža predizdelanih tipskih kopalnic. V primeru, da ponudnik v ponudbi gospodarskega subjekta, ki bo pri izvajanju javnega naročila ta dela izvedel, ga bo naročnik izključil iz postopka predmetnega javnega naročila.

V kolikor bo ponudnik v ponudbi (ter ESPD) navedel, da pri izvajanju naročila ne bo sodeloval z drugimi gospodarskimi subjekti, in se bo tekom gradnje ugotovilo, da je podal lažno izjavo, bo naročnik zoper njega podal Dkom predlog za uvedbo prekrška.

Opozarjamo naročnika, da je razpisna dokumentacija v tem delu nezakonita. Gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in razpolaga z ustreznimi resursi, lahko materiale in opremo, kupuje pri svojih dobaviteljih, za sodelovanje z njimi pa skladno z veljavno zakonodajo nominacija ni potrebna.

V primeru, da se dokom izvajanja del pojavijo dejavniki, ki jih ponudnik ni mogel predvideti, ZJN-3 še posebej v 3. odstavku 94. člena podrobno predpisuje dejanja izvajalca tokom izvedbe del v zvezi s podizvajalci.

Pozivamo naročnika, da zahtevo po obvezni nominaciji gospodarskih subjektov, kot izhaja iz prvega odstavka, umakne, ter razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni.

Hvala.


ODGOVOR
Nepravilno in z zgrešenimi argumenti špekulirate z vsebino dokumentacije JN, saj naročnika ne zanima kje in od koga bo ponudnik kupoval opremo (predmet naročila ni nakup blaga, temveč javno naročilo gradnje).

V praksi oddaje ponudb, v postopkih javnih naročil, se vse pogosteje, zlasti v obdobju po zaključku epidemije, ko so nekateri ponudniki ugotovili, da lahko špekulativno ponudijo nizke cenovne postavke, na podlagi katerih potem pri merilu cene dobijo najvišje število točk, potem pa po podpisu pogodbe naročnike izsiljujejo z domnevno spremenjenimi okoliščinami, ki pa to že lep čas niso več, saj so že več leto dni in pol takšne okoliščine popolnoma predvidljive in bi jih ponudniki morali upoštevati pri izdelavi ponudb, pojavlja slaba praksa ponudnikov, ki pripravljajo ponudbe brez, da bi, v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka, v fazi izdelave ponudbe preučili pogoje in pravilne cene ustreznih resursov in materiala, potem pa takoj po podpisu pogodbe špekulativno unovčijo svoj položaj izbranega ponudnika in uporabljajo vsa sredstva, da bi dosegli dvig cen, ki so jih ponudili v ponudbah in s katerimi so nepošteno premagali drugo konkurenco.

Gradbena dela, strojne instalacije, elektro instalacije, dobava in montaža stavbnega pohištva, krovsko-kleparska dela, ključavničarska dela ter dobava in montaža predizdelanih tipskih kopalnic, so predmet javnega naročila. Da lahko ponudnik pripravi ustrezno ponudbo, mora že v fazi izdelave ponudbe vedeti, kdo jih bo delal, ter na podlagi tega ugotoviti pravilno vrednost ponudbenih postavk. Zato je naročnikova zahteva popolnoma zakonita, legitimna in sorazmerna, ter od nje ne bo odstopil.


Datum objave: 24.01.2022   10:42
VPRAŠANJE
Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil med drugim tudi če mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati zaradi zavajajočih ali lažnih informacij, podatkov ali dokumentov posredovanih s strani izvajalca.

Dolžnost naročnika je, da preveri informacije, podatke in dokumente do sprejema odločitve o izbiri izvajalca oz. podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem. V primeru kršitev lahko naročnik poda predlog za uvedbo prekrška skladno z veljavno zakonodajo. V nobenem primeru pa zaradi opustitve skrbnega ravnanja naročnika, izvajalec ne more odgovarjati. Pogodbene obveznosti izvajalca vključujejo kvalitetno, pravočasno in pravilno izpolnitev predmeta pogodbe, za kar izvajalec naročniku predloži tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pozivamo naročnika, da predmetni razlog za unovčitev (6. alineja pogoja Zavarovanje dobre izvedbe) izbriše in razpisno dokumentacijo v tem delu popravi.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Gre za okoliščine, ki pomenijo kršitev pogodbe s strani izbranega ponudnika, ki z doloznim in nepoštenim ravnanjem naročniku lahko povzroči veliko škodo. Zato je zahteva naročnika zakonita in legitimna, ter bo ostala nespremenjena.Datum objave: 24.01.2022   11:02
VPRAŠANJE
Opozarjamo naročnika na zakonsko sporna določila razpisne dokumentacije:
»Ponudnik s predložitvijo ponudbe v predmetnem postopku javnega naročanja pristaja na pogoj, da ne
bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije
za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih,
glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo, ponudnik, kot skrben strokovnjak,
lahko oziroma moral predvideti.«

Postopek izbire izvajalca naročnik izvaja na podlagi razpisne dokumentacije, vključno s projektno dokumentacijo in popisi del. Opozarjamo naročnika na nezakonito zahtevo, da se ponudnik oz. izbrani izvajalec z oddajo ponudbe v naprej zaveže odstopiti od svojih zakonitih pravic tokom izvedbe del. Ponudnik v nobenem primeru ne more odgovarjati za vsebino razpisne dokumentacije, vsebino projektne dokumentacije in popisov del.
Pozivamo naročnika, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni.

Hvala.

ODGOVOR
Zmotno navajate, da se mora ponudnik zavezati k odstopu od svojih zakonitih pravic, saj to ne izhaja iz dokumentacije JN.

V postopku izdelave ponudbe je ponudnik dolžan s skrbnostjo dobrega strokovnjaka preučiti dokumentacijo JN ter pripraviti pravilno in korektno ponudbo. Če tega ne stori, ravna v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja, predstavlja nepošteno konkurenco poštenim ponudnikom ter ogroža interese naročnika. Zato bo posledice takšnega neskrbnega ravnanja prevzel sam, razen če bo v postopku dokazal, da je ravnal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.Datum objave: 24.01.2022   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v Prilogi 1B - (3- NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE) je navedeno:
Razdelilniki posameznih strojnih naprav (hl. agregat, klimati, kuh. napa, ) so sestavni del opreme in niso predmet tega projekta. R-CNS je razdelilnik za CNS, ki ni predmet tega projekta in je obdelan v ločenem načrtu.

Ker se na osnovi objavljenega razpisa ne da narediti ponudbe za CNS, vas prosimo za objavo vezalnih shem za CNS (načrtov za CNS). To pomunbo namreč lahko naredi le AMIBIT in je s tega stališča diskriminatorno.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Za sistem CNS je podan opis sistema, zahteve za delovanje in popis, ki ustreza povezljivosti in tehničnim zahtevam vgrajene opreme. Na podlagi objavljene tehnične dokumentacije strojnih in elektro načrtov in na osnovi lastne tehnologije bo vezalne sheme izdelal ponudnik sam. Ponudnik mora zagotoviti komponente in delovanje sistema, ki po tehničnih karakteristikah zagotavlja enakovredno delovanje oziroma enakovradno ali boljšo opremo za potrebe upravljanja in spremljanja zahtevanih parametrov.Datum objave: 24.01.2022   12:43
VPRAŠANJE
Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, ali če skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov, naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti solidarno
odgovorni za izvedbo javnega naročila, zato morajo ponudbi obvezno priložiti izvod sklenjenega dogovora, iz katerega izhaja, da so se vsi ti subjekti v razmerju do naročnika izrecno in brezpogojno zavezali k solidarni odgovornosti za pravilno in pravočasno izvedbo predmetnega javnega naročila, sicer
bodo ti subjekti izključeni iz postopka oddaje javnega naročila.

Ali pravilno razumemo določilo razpisne dokumentacije, da se v primeru skupnega nastopa (konzorcij), zahteva solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupnem nastopu (konzorciju) medtem, ko se solidarna odgovornost drugih gospodarskih subjektov (tudi podizvajalcev) katerih zmogljivosti uporablja ponudnik oz. skupina ponudnikov, zahteva samo v primeru izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem?ODGOVOR
Da boste pravilno razumeli dokumentacijo JN, jo morate prebrati celo.

Iz drugega odstavka točke 3.4.3 izrecno izhaja: "V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik
zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.". Glede tega vprašanja obstaja tudi praksa DRK - npr. 018-165/2021 DARS, D.D..

Če pa bi ponudnik razmišljal o samostojne nastopu in želel le za izkazovanje pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem (v konkretnem primeru lahko prideta v poštev le: pogoj vezan na "veljavno zavarovanje odgovornosti" ter pogoj vezan na "povprečni čisti letni prihodek ponudnika") uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, potem naročnik, v skladu z določili tretjega odstavka 81. člena ZJN-3 zahteva, da takšni subjekti skupaj s ponudnikom naročniku skupaj solidarno odgovarjajo za izvedbo javnega naročila.


Datum objave: 24.01.2022   13:28
VPRAŠANJE
Ali za dokazovanje neblokade transakcijskih računov ponudnik lahko predloži tudi ustrezen BON obrazec kot npr. BON- 2 ali S.BON 1 ali S.BON 1/P?

ODGOVOR
Za dokazovanje neblokade transakcijskih računov se lahko predloži tudi dokument izdelan v okviru bonitetnih storitev AJPES, ki izkazuje podatke o kratkoročni plačilni disciplini (blokade) v zahtevanem obdobju, torej od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021.Datum objave: 24.01.2022   14:01
VPRAŠANJE
Ali za dokazovanje neblokade transakcijskih računov ponudnik lahko predloži tudi ustrezen BON obrazec kot npr. BON- 2 ali S.BON 1 ali S.BON 1/P?

POPRAVEK ODGOVORA
Za dokazovanje neblokade transakcijskih računov se lahko predloži tudi dokument izdelan v okviru bonitetnih storitev AJPES, ki izkazuje podatke o kratkoročni plačilni disciplini (blokade) v zahtevanem obdobju, torej od 1. 7. 2021 do 31. 1. 2022.Datum objave: 26.01.2022   13:40
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije izhaja zahteva po izvedbi predizdelanih tipskih kopalnic. Glede na to, da je rok dokončanja vseh del 30.6.2023, ponudnik pa na izvedbo tipskih kopalnic nima vpliva prosimo naročnika, da dopusti tudi izvedbo klasičnih kopalnic, v kolikor bi ponudnik s tem lahko zagotovil pravočasno dokončanje.

Hvala.


ODGOVOR
Naročnik tehničnega dela Dokumentacije JN ne bo spreminjal, tako da je potrebno oddati ponudbo, kot izhaja iz objavljene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je pa dopolnil Dokumentacijo JN in vzorec pogodbe z naslednjo klavzulo: "V primeru, da se, najkasneje v roku štirih mesecev po podpisu pogodbe, na podlagi ovrednotenega ponudbenega predračuna izbranega ponudnika, ugotovi, da je izvedba klasičnih kopalnic (iz enakih ali boljših materialov, kot so predvideni za enako količino predizdelanih tipskih kopalnic, ki so predmet tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), cenovno ugodnejša od ponujenih predizdelanih tipskih kopalnic, si naročnik pridržuje pravico do spremembe pogodbe na podlagi točke 1. prvega odstavka 95. člena ZJN-3 in izvajalcu, namesto predizdelanih tipskih kopalnic, naročiti izvedbo klasičnih kopalnic, za kar bosta naročnik in izvajalec sklenila ustrezen aneks k pogodbi. Sprememba naročila izvedbe klasičnih kopalnic, namesto predizdelanih tipskih, ne sme v nobenem primeru vplivati na podaljšanje roka za izvedbo javnega naročila gradnje, kot izhaja iz določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in sklenjene pogodbe.".


Datum objave: 26.01.2022   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri pregledu ponudbenega predračuna smo zasledili matematične napake/nejasnosti na katere naročnika opozarjamo in pozivamo, da jih odpravi s ponovno objavo popravljenih popisov:
1. Ali pravilno razumemo, da ponudnik v vseh datotekah ponudbenega predračuna ceno na enoto mere poda samo v vrsticah, kjer si vpisane enačbe za izračun vrednosti postavk?
Prosimo za jasen odgovor.
ODGOVOR
Za popis EI: Drži, cena je za kompletno sestavo, opisano in v količinah naštetih spodaj po posameznih alinejah.
Za popis GO in SI: Cene se vpiše k vsaki postavki

VPRAŠANJE
2. Datoteka: DSO Kresnice_popis E-I.
Zavihek: 6-Multimedija
ali pravilno razumemo, da ponudnik za postavko centrale ozvočenja poda ceno na enoto samo za komplet v vrstici 5?
ODGOVOR:
Drži, cena je za kompletno sestavo, opisano in v količinah naštetih spodaj po posameznih alinejah.

VPRAŠANJE
3. Datoteka: DSO Kresnice_popis E-I.
Zavihek: 18-CNS
vrstica: 29; v polju F29 je vpisana enačba seštevka vrstic 31-34, zato pride do napake v skupnem seštevku poglavja v vrstici 108, saj se vrednosti postavk v vrsticah 31-34 podvaja. Naročnika prosimo, da enačbo v polju F29 zbriše.
ODGOVOR
Enačba v polju F29 je odveč, zato je naročnik, skupaj s popravkom/dopolnitvijo Dokumentacije JN, objavil tudi popravek popisov.