Dosje javnega naročila JN4690/2012
Naročnik: OBČINA DIVAČA 
Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah
ZJN-2: Odprti postopek

JN4690/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.05.2012
JN5039/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2012
    JN4690/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 089-146028
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Vzdrževalna dela na cestah

Datum objave: 4. 5. 2012
Številka objave: JN4690/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, Kontakt: obcina@divaca.si, V roke: Drago Božac, SI-6215 Divača.
Tel. +386 (0)5 731 09 30. Telefaks +386 (0)5 731 09 40. E-pošta obcina@divaca.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.divaca.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Postopek podelitve koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe »Vzdrževanje občinskih cest« za obdobje 5 let.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba gradnje s katerimi koli sredstvi, ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Koncesija zajema vzdrževanje vseh občinskih cest iz dokumenta Seznam cest (priloga razpisne dokumentacije), cest iz Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Divača (Ur. l. RS št. 48/2010)« ter vseh ostalih javnih cest uličnega sistema znotraj označitvenih krajevnih tabel, vključno s pripadajočimi pločniki.
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Namen javnega razpisa je izbrati koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti obveznost izvajanja občinske gospodarske javne službe rednega vzdrževanja cest in izvajanja zimske službe na cestah v Občini Divača za obdobje petih let.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
90610000 (Storitve čiščenja in pometanja cest)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 60 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Ponudnik mora ponudbi priložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 40.000 EUR, z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena bančna garancija za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev. Ponudniki lahko namesto bančne garancije predložijo vsebinsko enako kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalnice.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Koncedent je dolžan račun plačati v roku trideset (30) dni od uradnega prejema, razen v primeru, ko je zavrnil račun. Kot dan plačila oz. izpolnitve koncedentove obveznosti se šteje dan, ko koncedent izroči nalog za izplačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti koncedentu za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od koncedenta sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja koncedentu za izvedbo javnega razpisa v celoti.
PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
2. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in ima vsa dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v kolikor so le-ta potrebna. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
3. Ponudnik ima poravnane vse davke in prispevke. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
5. Na dan roka za oddajo ponudb:
- ponudnik ni v stečajnem postopku;
- ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
- ponudnik nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države koncedenta;
- ponudnik nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države koncedenta. V predloženi prijavni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec, kar ponudnik dokaže s predložitvijo obrazca IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisanega s strani vsakega imenovanega podizvajalca.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnikova bonitetna ocena na dan izdaje dokazila mora dosegati vsaj bonitetni razred SB7 ali boljše. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži ustrezen BON obrazec, ki mora biti izdan ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da v državi sedeža ponudnika ni mogoče pridobiti obrazca BON, naj ponudnik predloži drug enakovreden dokument, skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
2. Ponudnik v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
3. Ponudnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do vseh podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
4. Ponudnik mora izkazati, da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v letih 2009, 2010 in 2011 znašalo vsaj 200.000 EUR. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži ustrezen obrazec BON iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja. V primeru, da več partnerjev skupaj izpolnjuje pogoj, predloži ustrezen obrazec BON vsak izmed partnerjev. V primeru, da v državi sedeža ponudnika ni mogoče pridobiti obrazca BON, naj ponudnik predloži drug enakovreden dokument, , iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj, pri čemer se prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način:
- v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovno realizacija;
- v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija;
- v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija.
5. Ponudnik mora ponudbi priložiti originalno brezpogojno in časovno neomejeno izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % od skupne vrednosti (z DDV) pogodbe, sklenjene med koncedentom in ponudnikom. Ponudniki predložijo izjavo banke, vsebinsko skladno z vzorcem iz dokumenta »IZJAVA O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI«. Ponudniki lahko namesto izjave banke predložijo vsebinsko enako izjavo zavarovalnice.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik sprejema vse obveznosti določene z Odlokom o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. (Ur. l. RS, št. 70/07, 88/11), razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
2. Koncedent bo iz postopka izbire ponudnika izločil vse ponudnike, katerim lahko koncedent na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil v skladu s c) točko 6. odstavka 42. člena ZJN-2. Kot velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil šteje dejstvo, da je katerikoli naročnik javnega prava ali koncedent javnega prava ponudniku v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe odpovedal katerokoli že sklenjeno pogodbo pred iztekom roka veljavnosti le te, ne glede na to ali gre za isto dejavnost, kot je predmet javnega razpisa ali za drugo sorodno dejavnost, ki jo ponudnik opravlja v okviru svojih registriranih dejavnosti, iz razloga na strani ponudnika. Koncedent bo iz postopka podelitve koncesije izločil tudi vse ponudnike, katerim je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb sam odpovedal katerokoli že sklenjeno pogodbo pred iztekom njene veljavnosti, iz razlogov, na strani ponudnika, ne glede na to ali gre za isto dejavnost, kot je predmet javnega razpisa ali za drugo sorodno dejavnost, ki jo ponudnik opravlja v okviru svojih registriranih dejavnosti. Koncedent bo iz postopka podelitve koncesije izločil tudi vse ponudnike, ki so v razmerju do koncedenta v zadnjih petih letih prekinili ali odpovedali katerokoli že sklenjeno pogodbo pred iztekom njene veljavnosti, ne glede na to, ali gre za koncesijsko pogodbo ali pogodbo o izvedbi javnega naročila. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
3. Ponudnik ima ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih nalog, kar izkaže tako, da je imel/ima v obdobju zadnjih treh let pred rokom za oddajo ponudb (2011, 2010 in 2009) v vsakem letu sklenjene vsaj tri pogodbe za izvajanje rednega vzdrževanja javnih cest, skladno s Zakonom o cestah (ZCes-1) (Ur. list RS št. 109/10), v letni vrednosti posamezne pogodbe vsaj 200.000 EUR z vključenim DDV. Ponudniki referenčne posle navedejo v obrazec PONUDBA, priložijo referenčna potrdila ter kot dokazilo za izpolnjevanje predmetnega pogoja predložijo bodisi letne bodisi večletne pogodbe z enim ali več različnimi naročniki/koncedenti. V primeru partnerske ali podizvajalske ponudbe, mora pogoj izpolniti eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
4. Ponudnik je sposoben zagotavljati izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju predmetnega Odloka o občinskih cestah (Ur. l. RS, št. (Ur. l. RS, št. 70/07, 88/11), koncesijske pogodbe, Varnostnega načrta za področje rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Divača, ostalih predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev. Ponudnik izpolnjevanje pogojev potrdi s podpisom obrazca PONUDBA. Izpolnjevanje pogoja je lahko razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, ki ga ponudnik pripravi na lastnem obrazcu. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
5. Ponudnik bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi. Ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži predpogodbo o zavarovanju proti odgovornosti za škodo. Izpolnjevanje pogoja je lahko razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, ki ga ponudnik pripravi na lastnem obrazcu. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
6. Ponudnik je kadrovsko sposoben izvajati predmet javnega razpisa. Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz tega, da ima ponudnik za nedoločen čas zaposlene najmanj naslednje kadre:
- 1 odgovorni vodja del s strokovnim izpitom iz gradbeništva,
- 1 delovodja,
- 2 preglednika s potrdilom o opravljenem tečaju za preglednika,
- 3 vzdrževalci cest s potrdilom o opravljenem tečaju za cestarja,
- 2 strojnika gradbene mehanizacije,
- 1 delavec z vsaj V. stopnjo izobrazbe gradbene smeri in
- 4 vozniki tovornih vozil.
Posamezen kader ne more prevzeti dveh ali več zahtevanih funkcij hkrati.

Ponudnik kadre navede v ustrezno mesto obrazca PONUDBA. Izpolnjevanje pogoja je lahko razvidno tudi iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, ki ga ponudnik pripravi na lastnem obrazcu. Ponudnik mora hkrati za odgovornega vodjo del predložiti dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz gradbeništva, za preglednika priložiti dokazilo o opravljenem tečaju za preglednika in za vzdrževalce cest potrdilo o opravljenem tečaju za cestarja. Ponudnik mora priložiti tudi pogodbe o zaposlitvi. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
7. Ponudnik je tehnično sposoben izvesti predmeten javni razpis. Ponudnik razpolaga z najmanj naslednjimi osnovnimi sredstvi in opremo:
- 2 tovorni vozili (15t),
- poltovorno vozilo s podaljšano kabino (pregledniško vozilo),
- 2 vlečna posipalca,
- 2 snežna čelna pluga s priključki (kosa, metla),
- 1 traktor (min. 110 KM) ali Unimog ali enakovredno s priključki (kosa, metla),
- 1 rovokopač in
- 1 valjar.

Ponudnik sredstva in opremo navede v ustrezno mesto obrazca PONUDBA. Izpolnjevanje pogoja je lahko razvidno tudi iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, ki ga ponudnik pripravi na lastnem obrazcu. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
8. Ponudnik mora imeti v lasti ali v najemu, na območju Občine Divača, vsaj naslednje objekte oziroma prostore:
- parkirišče za tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo,
- pokrito deponijo za posipne materiale v kapaciteti najmanj 100 ton in
- skladišče za gradbeni material, orodje in drobno gradbeno mehanizacijo.

Ponudnik navede objekte s funkcionalnimi zemljišči v ustrezno mesto obrazca PONUDBA ter priloži zemljiškoknjižni izpisek ali overjeno najemno pogodbo. Izpolnjevanje pogoja je lahko razvidno tudi iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, ki ga ponudnik pripravi na lastnem obrazcu. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
9. Ponudnik je usposobljen za vodenje katastra ter razpolaga s sredstvi za njegovo vodenje. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. Izpolnjevanje pogoja je lahko razvidno tudi iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, ki ga ponudnik pripravi na lastnem obrazcu. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
10. Ponudnik se je pred oddajo ponudbe udeležil predstavitve vsebine in načina izvajanja koncesije. Za izpolnjevanje pogoja ponudnik ponudbi priloži s strani koncedentovega pooblaščenca podpisan obrazec »Potrdilo o udeležbi na predstavitvi«, ki ga udeleženec prejme na predstavitvi. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Skupna ponudbena cena. Pondeniranje: 75
2. Ustreznost sredstev, opreme ter kadrovska usposobljenost. Pondeniranje: 14
3. Dosedanje izkušnje interesenta. Pondeniranje: 8
4. Stopnja upoštevanja indeksa cen. Pondeniranje: 3
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 25. 6. 2012
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 25. 6. 2012
Čas: 13:00
Kraj: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja koncedentu predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/5/9012-230746237015872/Razpisna_doku
mentacija.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača.
Tel. +386 (0)5 731 09 30. Telefaks +386 (0)5 731 09 40. E-pošta obcina@divaca.si.
Internetni naslovi: http://www.divaca.si/
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse v višini 1.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-0XXXXX12, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXX/2012).
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača.
Tel. +386 (0)5 731 09 30. Telefaks +386 (0)5 731 09 40. E-pošta obcina@divaca.si.
Internetni naslovi: http://www.divaca.si/
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5039/2012, Gradnje: Vzdrževalna dela na cestah; datum objave: 14. 5. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2012   12:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

Pri pregledu predmetne razpisne dokumentacije (VZDRŽEVALNA DELA NA CESTAH - JN4690) smo zasledili, da ste kot rok za sprejemanje ponudb ter datuma odpiranja ponudb, določili datum 25.06.2012. Zanima nas, če bo odpiranje ponub navedenega dne, glede na to, da je tega dne državni praznik in dela prost dan. Enako sprašujemo tudi glede roka za sprejemanje ponudb ali prijav.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb se podaljša na 2.7.2012 do 9:00. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 2.7.2012 ob 10:00. Novi rok za posredovanje zahtev za dodatna pojasnila je 11.6.2012 do 10:00. Popolnost ponudbe, vključno s časovno veljavnostjo listin, se bo v celoti presojala glede na novi rok za oddajo ponudb.