Dosje javnega naročila 000157/2022
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
Storitve: Storitve svetovalnega inženirja pri projektu »Infrastruktura za krepitev odpornosti: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - dislocirana enota Rogatec«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 91.500,00 EUR

JN000157/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.01.2022
JN000157/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.02.2022
JN000157/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.04.2022
JN000157/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000157/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
Rakeževa ulica 8
3240
SI
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
Tajništvo, Šramel Bernarda
kadrovska@dusmarje.si
+386 38171413

Internetni naslovi
http://www.dusmarje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431518/Razpisna_dokumentacija_Rogatec.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/431518/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10014
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve svetovalnega inženirja pri projektu »Infrastruktura za krepitev odpornosti: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - dislocirana enota Rogatec«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: JN-10014
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V okviru javnega naročila je predvidena izvedba storitev svetovalnega inženirja pri projektu »Infrastruktura za krepitev odpornosti: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - dislocirana enota Rogatec«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Rogatec
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru javnega naročila je predvidena izvedba storitev svetovalnega inženirja pri projektu »Infrastruktura za krepitev odpornosti: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - dislocirana enota Rogatec«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 REACT EU - ESRR »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.01.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.01.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.01.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2022   17:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naslednja vprašanja smo postavili na vseh 5 praktično identičnih razpisov, ki so objavljeni na portalu javnih naročil. Gre za javne razpise z enako vsebino.
Smo podjetje, ki ima veliko izkušenj z obvladovanjem investicijskega procesa ter aktivnosti, ki so potrebne v investicijskem ciklusu. Razpisana dela celovito obvladujemo in jih lahko z našimi inženirji ter strokovnjaki in partnerji suvereno vodimo.

Po pregledu razpisa pa se ne moremo znebiti občutka prirejanja razpisnih pogojev določenemu ponudniku. Z nepotrebno ostritvijo nekaterih pogojev in vrivanjem določenih nepotrebnih zahtev izločujete kompetentne ponudnike tako, da ponudbe ne moremo oddati. Gre za evidentno izločanje lojalne konkurence, ki je sposobna suvereno in dobro opraviti razpisana dela. Konkurenco izločate na vseh 5-ih razpisih vse z namenom dodeliti reference točno določenemu ponudniku!

V nadaljevanju vam podajamo vprašanja in vas pozivamo za eksakten in jasen odgovor ter obrazložitev.
1. Ali je razpisno dokumentacijo (ali del razpisne dokumentacije) pripravljajo ali je pri njem kakorkoli sodelovalo podjetje DRI upravljanje investicij, d. o. o.?

2. Ali lahko podjetje, ki je kakorkoli sodelovalo pri izdelavi ali pripravi razpisne dokumentacije odda ponudbo na predmetni javni razpis (pazite na določila ZJN) ?

3. Za sorazmerno enostavno vrsto gradnje (dom starejših občanov), za sicer velik obseg storitev (dela definirana v Dodatku A), zahtevate nenormalno visoke reference, ki jih po našem mnenju ne zagotavlja nobeno podjetje v Sloveniji, razen morda podjetja DRI. Zanima nas kaj želite doseči s tako ozko postavljenimi referencami oziroma kakšen je vaš namen (razen očitnega seveda)?

4. Zahtevate izjemno veliko raznovrstnih referenc za ponudnika (kar samo po sebi ni težava). Težava so vaše zahteve v kombinaciji vseh zahtev. Obrazložitev v nadaljevanju. Zahtevate, da je ponudnik v zadnjih 3 letih pred objavo razpisa izvedel:
- »vsaj dve (2) referenčni deli, ki zajemata storitev pravnega svetovanja pri izvedbi postopkov javnega naročanja za izvedbo gradnje objektov klasifikacije CC-SI 1 (stavbe) v vrednosti vsaj 2.000.000 EUR brez DDV (zahtevana vrednost se nanaša na posamično referenčno delo), pri katerih so bili kot pogodbena podlaga uporabljeni Splošni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC rumena knjiga);«

Razumemo, da zahtevate storitve pravnega svetovanja pri izvedbi razpisov preko ZJN. Vendar kakšno povezavo ima to z FIDIC rumeno knjigo??? Če pravnik pozna Zakon o javnem naročanju, ni pomembno ali je podjetje svetovalo po rumeni ali rdeči knjigi, ali Pomembno je, da je podjetje svetovalo pri razpisu in ima s tem izkušnje.
Pozivamo vas, da umaknete zahtevo, za FIDIC!

- »vsaj dve (2) referenčni deli, ki zajemata recenzijo projektne dokumentacije oziroma izvedbo poročila o pregledu za gradnjo objekta klasifikacije CC-SI 1 (stavbe) v vrednosti vsaj 2.000.000 EUR brez DDV (zahtevana vrednost se nanaša na posamično referenčno delo), pri katerih so bili kot pogodbena podlaga uporabljeni Splošni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC rumena knjiga);«

Razumemo, da zahtevate recenzijo projektne dokumentacije. Ampak kaj ima recenzija projektne dokumentacije z FIDIC rumeno knjigo??? Nerazumljiva zahteva in vas pozivamo, da jo umaknete. Znanje, ki je potrebno pri recenziji ni povezano s FIDIC rumeno knjigo ampak z znanjem, ki ga PI izkažejo z referencami!

5. Vse navedene reference za ponudnika in PI zahtevate v zadnjih 3 letih. Takšnih referenc nima nobeno podjetje v Sloveniji (razen morda DRI). Teh referenc podjetje prav tako ne more zagotoviti z združevanjem podjetij, saj v nadaljevanju pri referencah za kader zahtevate, da v eni osebi ponudnik zagotovi PI, ki ima vse zahtevane reference (kar je mimogrede totalna neumnost). To pomeni, da lahko ima le eno podjejte zahtevane reference!
Pozivamo vas, da referenčno obdobje podaljšate na 15 let ali pa ga sploh umaknete.

6. Dobro delo ste opravili pri zapisu referenčnih pogojev in omejevanju konkurence ter definiranju obsega storitev (dodatek A). Nikjer pa ni projektne naloge (ne, to ni Dodatek A), ki bi definirala vsebino projekta - velikost objekta, etažnost, višino, kvadrature, tip arhitekture, konstrukcije, strojne inštalacije, elektro inštalacije, zunanja ureditev objekta, itd. Naročnika pozivamo, da objavi vsebinsko projektno nalogo! V dodatku A so navedene le aktivnosti, ki se bodo izvajale, ne pa nakaj se te aktivnosti nanašajo.

7. Glede na izjemno pomanjkljiv razpis in zelo širok spekter zahtevanih aktivnosti je naročnik dal izjemno kratek rok za oddajo vprašanj in izjemno kratek rok za oddajo ponudbe. Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo vprašanj (saj menimo, da vseh nejasnosti ne moremo razčistiti v tako kratkem času) ter posledično rok za oddajo ponudbe za vsaj 30 dni.

8. Ali lahko pri vseh 5 razpisih
- https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=431517
- https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=431518
- https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=431519
- https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=431618
- https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=431620
nastopa isti PI?

Če DA, potem res ne razumemo kaj ste želeli doseči s tako strukturo referenc. Ena oseba namreč bo mogla obvladovati vseh 5 investicij (spet omejevanje konkurence). Na to se tudi nanaša naslednji poziv in vprašanje.

9. Zahtevate, da ponudnik zagotavlja sledeče kadre:
» 1.) POOBLAŠČENI INŽENIR, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- ima pogoje za vpis v imenik pri pristojni zbornici oziroma je v imenik pristojne zbornice že vpisan;
- ima vsaj 10 let delovnih izkušenj;
- ima licenco za certificiranje trajnostne gradnje po enem izmed mednarodnih modelov kot je npr. LEED, DGND, BREAM;
- ima licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic skladno z 40. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20);
- je v zadnjih 3 letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil uspešno izvedel
vsaj tri (3) referenčna dela pri katerih je prevzel vlogo nadzornika pri gradnji objektov klasifikacije CC-SI 1 (stavbe) v vrednosti vsaj 1.000.000 EUR brez DDV (zahtevana vrednost se nanaša na posamično referenčno delo);
vsaj eno (1) referenčno delo pri katerem je prevzel vlogo nadzornika pri gradnji objekta klasifikacije CC-SI 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) z investicijsko vrednostjo vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, pri kateri so bili uporabljeni Splošni pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC rumena knjiga), pri čemer mora biti za objekt, ki je predmet referenčnega dela, pridobljeno uporabno dovoljenje ter pridobljena in uspešno črpana sofinancerska sredstva s strani EKO SKLADA ali EU skladov;«

V ENI osebi zahtevate vse navedene reference. Gre za evidentno neupravičeno omejevanje konkurence. Zakaj bi moral ponudnik v eni osebi zagotoviti vsa ta znanja - licenco za certificiranje po DGNB ali podobno, licenco za energetske izkaznice, reference nadzora??? To je velika neumnost in izločanje konkurence! Zahtevamo, da razbijete navedene zahteve tako, da jih bo možno zagotavljati z večimi PI in strokovnjaki! To je edina logična poteza, saj več strokovnjakov lahko tudi bolje obvladuje širok spekter razpisanih del.

Ali se zahtevane reference za nadzornika nanašajo na PI gradbeništva, strojništva ali elektrotehnike?

Prav tako še enkrat pozivamo, da umaknete zahtevano obdobje 3 let, saj nobeno podjetje (razen morda DRI) nima teh referenc v zadnjih 3 letih!

Zahtevate licenco za certificiranje trajnostne gradnje po DGNB. Zakaj? Razpisana dela se nanašajo na svetovanje konzultanta DGNB (glej Dodatek A). Ta oseba dejansko ne bo certificirala, ampak bo pripravljala usmeritve in splošna navodila glede certificiranja, izdelala preliminarno poročilo, podajati strokovna mnenja, itd. zahteva je neuravnotežena z razpisanimi deli. Zahtevamo, da pogoj umaknete, saj evidentno želite izločati druge strokovnjake.

» 2.) POMOČNIK POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
ima pogoje za vpis v imenik pri pristojni zbornici oziroma je v imenik pristojne zbornice že vpisan kot Pooblaščeni inženir ali Nadzorni inženir;
ima vsaj 10 let delovnih izkušenj;

V eni osebi zahtevate vse silne reference, potem pa za pomočnika praktično nič. Menimo, da ste s želeli s pomočnikom v razpis vriniti osebo, ki bo kasneje lahko prišla do določenih referenc! Zahtevamo, da umaknete Pomočnika ter razširite strokovnjake, ki zagotavljajo zgornje reference!


Tako prirejenega razpisa že dolgo časa nismo videli. Menimo, da so prilagojeni konkretnemu ponudniku. V kolikor naših zahtev ne boste upoštevali bomo sprožili revizijski postopek!

V vsakem primeru pa bomo vseh 5 razpisov v revizijo in pregled poslali prekrškovnemu organu in medijem ter ZAPS in IZS !!


Lep pozdravODGOVOR
Naročnik uvodoma pojasnjuje, da gre pri predmetnem javnem naročilu za samostojno, ločeno javno naročilo za samostojen investicijski projekt zaradi česar naročnik ob upoštevanju omejitev javno-naročniške zakonodaje v okviru odgovorov ne sme in ne more podajati odgovorov na vprašanja glede drugih javnih naročil (ki jih izvajajo tudi drugi javni naročniki). Nadalje naročnik pojasnjuje, da pri oblikovanju javnega naročila ni prilagajal pogojev določenemu ponudniku (kot to zmotno navaja zastavljavec vprašanja), temveč je vsebino razpisne dokumentacije oblikoval ob doslednem upoštevanju načela sorazmernosti, pri čemer so prav vsi v vprašanjih izpostavljeni elementi neposredno vezani na dejansko stanje konkretnega investicijske projekta in dejanske potrebe naročnika pri razpisanem predmetu javnega naročila.
1. Ne.
2. Naročnik bo pri izvedbi javnega naročila dosledno upošteval določila ZJN-3 in druge zakonodaje, vključno z določilom 65. člena ZJN-3.
3. Podane reference so več kot sorazmerne z razpisanim obsegom storitev. Naročnik želi s postavitvijo referenčnih pogojev pridobiti usposobljenega izvajalca storitev, ki bo sposoben izvesti razpisane storitve in ki bo pripomogel k uspešni in predvsem pravočasni realizaciji investicijskega projekta.
4. Referenca je v celoti sorazmerna z razpisanim predmetom javnega naročila. Uporaba takšnega tipa pogodbe močno vpliva tako na vsebino razpisne dokumentacije in posamezne postopkovne aktivnosti javnega naročila, kot tudi na kasnejše izvajanje procesa gradnje, zaradi česar so izkušnje izvajalca s tem tipom pogodbe in aplikacijo tega tipa pogodbe na proces javnega naročila za naročnika nujne.
5. Naročnik referenčnega obdobja ne bo spreminjal, saj je le-to skladno z določili b) točke osmega odstavka 77. člena ZJN-3.
6. Naročnik bo objavil kratek podatkovni list o investicijskem projektu.
7. Naročnik rokov ne bo podaljševal, saj so le-ti skladno z veljavno zakonodajo, hkrati pa je naročnik vezan na zelo kratko izvedbeno časovnico investicijskega projekta.
8. Naročnik v okviru predmetnega javnega naročila ne more podati odgovora (ali omejitev) za druga, ločena javna naročila (celo drugih naročnikov).
9. Naročnik vsebine kadrovskega referenčnega pogoja ne bo spreminjal. Kot že navedeno so zahteve vezane na dejansko stanje konkretnega investicijske projekta in dejanske potrebe naročnika pri razpisanem predmetu javnega naročila. Naročnik ob tem iz pravne previdnosti pojasnjuje, da so specifična znanja pri eni osebi poleg očitnih prednosti pri tehničnem aspektu izvajanja storitev (lažja koordinacija, manjša možnost za napake v komunikaciji, ipd) zahtevana tudi zaradi objektivnih okoliščin vezanih na zagotovitev varnosti osebja in oskrbovancev naročnika (za naročnika glede na trenutno situacijo ekipa več strokovnjakov predstavlja nepotrebno dodatno tveganje za vnos okužbe v že tako občutljivo okolje). Zahtevane reference za nadzornika se nanašajo na vodjo nadzora skladno z vsakokrat veljavnim Gradbenim zakonom. Naročnik referenčnega obdobja ne bo spreminjal, saj je le-to skladno z določili b) točke osmega odstavka 77. člena ZJN-3.
Licenca za certificiranje trajnostne gradnje po enem izmed mednarodnih modelov kot je npr. LEED, DGND, BREAM je zahtevana na podlagi dejanske aplikacije določil četrtega odstavka 6. člena Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21).
Datum objave: 19.01.2022   17:33
Infrastruktura za krepitev odpornosti: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah - dislocirana enota Rogatec

Strošek GOI del in zunanje ureditve znaša 2.601.444,39 EUR brez DDV.
Objekt je načrtovan kot dvonadstropni objekt z javnim in servisnim programom v pritličju, katerega neto tlorisna površina znaša 577,9 m2. Obsega večnamenski vhodni prostor, katerega del je domska kavarna, ob njem so prostori zdravstvenega programa (sestrska soba, fizioterapija) ter prostori frizerja in pedikure. Na večnamenski prostor so navezani tudi prostori za administracijo ter počitek zaposlenih.
Na severni strani je umeščen servisni program z dovozom ob novi napajalni cesti, ki poteka od glavne ceste na jugu in se povezuje z dovozno cesto stanovanjskih blokov na severu.
Med večnamenski prostor in na njega vezane prostore in servisni del je umeščeno glavno stopnišče in ob njem osebno dvigalo, poleg je še servisno dvigalo, ki se odpira v prostore za čistila in umazano perilo in enako kot osebno dvigalo povezuje vse etaže.
V gornjih dveh nadstropjih so sobe za oskrbovance. Vsaka soba ima dostop na balkon, prostor za eno ali dve postelji, ter ostalo opremo po standardih. Vsaka soba ima svojo kopalnico, po merah za gibalno ovirane osebe. V nadstropjih so servisni prostori ob osrednji vertikalni komunikaciji, orientirani na sever. Obsegajo negovalno kopalnico, prostor za čisto perilo, prostor za vozičke in prostor za čistila ter umazano perilo.
Sredi sobnega trakta je urejen socialni prostor s kuhinjo. V prvem nadstropju je povezan z zunanjo teraso, v drugem z razširjenim balkonom.
V prvem in drugem nadstropju je predvidenih 13 sob, od tega dve dvoposteljni in enajst enoposteljnih. Vsaka soba ima balkon, nekaj sob pa dostop na teraso nad delom pritličja. Prvo nadstropje meri 561,2 m2, drugo pa 530,0 m2 neto tlorisne površine in obe sta namenjeni bivanju sedemnajstih oskrbovancev.
Skupna neto tlorisna površina objekta znaša 1.727,4 m2, kapaciteta pa skupno 25 sob z 32 ležišči.
Vzhodno od objekta se uredi nov dovoz do objekta, ki se na jugu priključi na državno cesto. Predvidenih je 11 parkirnih mest. Predvidena so tudi parkirna mesta za invalide.


Datum objave: 19.01.2022   17:33
Naročnik v zvezi z referenčnim pogojem »vsaj eno (1) referenčno delo, ki je obsegalo izvedbo zahtevkov preko sistema eMA za skupno vrednost izplačil vsaj 2.000.000 EUR brez DDV (zahtevana vrednost se nanaša na posamično referenčno delo)« pojasnjuje, da bo kot ustrezna referenčna dela priznal referenčna dela, ki so obsegala izvedbo zahtevkov preko sistema eMA, kjer skupna vrednost izvedenih del (aktivnosti), ki so predmet sofinanciranja, do datuma objave javnega naročila na portalu javnih naročil, znaša vsaj 2.000.000 EUR brez DDV (zahtevana vrednost se nanaša na posamično referenčno delo).