Dosje javnega naročila 000395/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
: Javni natečaj za PARK SLOVENSKE HIMNE V KRANJU
ZJN-3: Odprti postopek

JN000395/2022-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 21.01.2022
JN000395/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2022
JN000395/2022-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 12.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000395/2022-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2022/S 016-038941
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432162/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za PARK SLOVENSKE HIMNE V KRANJU
Referenčna številka dokumenta: 356-9/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

PARK SLOVENSKE HIMNE V KRANJU
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17. Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnosti - preizkus izpolnjevanja pogojevOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
Skladno z natečajni pogoji, točka 7, POGOJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
28.02.2022   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
1. nagrada 3.000 EUR
2. nagrada 2.000 EUR
3. nagrada 1.500 EUR
tri priznanja po 500 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 8.000 EUR
Odškodnine niso predvidene.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): MATJAŽ RAKOVEC, župan Mestne občine Kranj, Član (naročnik): mag. MATEJ TONIN, minister za obrambo, Član (naročnik): dr. ANDREJ NAGLIČ, predstavnik lastnika Župnija Kranj, Namestnica članov: IRENA VESEL, univ. dipl. inž. arh., vodja Območne enote Kranj ZVKDS, Namestnik članov (naročnik): mag. MARKO ČEHOVIN, vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet na Mestni občini Kranj, Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): dr. ANDREJA ZAPUŠEK ČERNE, univ. dipl. inž. kraj. arh., Član (ZAPS): BORUT VOGELNIK, akad.slikar, Namestnik članov (ZAPS): dr. MILOŠ KOSEC, mag. inž. arh., Poročevalka: mag. PETRA KRAJNER, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec za področje varstva kulturne dediščine: GAŠPER PETERNEL, univ. dipl. umet. zgod., profesor in kustos, Skrbnik natečaja: VERONIKA ŠČETININ, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.02.2022   23:59

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet: ni predviden
Rok za postavljanje vsebinskih in formalnih vprašanj 17. 2. 2022
Rok za odgovore na vsebinska in formalna vprašanja 21. 2. 2022
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije ponedeljek, 28. 2. 2022, do 16:00 ure
Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 23. 3. 2022
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma april 2022

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.02.2022   20:15
VPRAŠANJE
Park slovenske himne v Kranju
Podnaslov zapisa (Mitja GOBEC): »Kako si kranjski župan predstavlja, kaj je državna himna ?«.
V zapisih v Delu in Kranjskih novicah pa morda še kje, smo prebrali, da je MO Kranj, predlagala in že naročila Zbornici za arhitekturo in prostor osnutek za ureditev parka ter povabila na otvoritev Boruta Pahorja in Mateja Tonina -čeprav bodo volitve 24. aprila 2022 ! »Park slovenske himne«, včasih piše celo »Park državne himne«, se bo poklonil dvema pesnikoma: Francetu Prešernu in Simonu Jenku, ki tam počivata in naj bi predstavljala simbola Himne Republike Slovenije in slovenske nacionalne himne? Prešernu in Simonu Jenku se niti malo ni sanjalo, da bosta njuni pesmi nekoč, po več kot sto oz. stopetdesetih letih himna Republike Slovenije in slovenska nacionalna himna. Menim, da ste se pesnika ob vašem predlogu nekoliko obrnila v grobu.
Najprej, spoštovani občinarji razčistimo nekaj. Vsaka himna je glasbena delo, ki je lahko podloženo s primernim besedilom, v našem primeru s 7. kitico Prešernove Zdravljice, glasba pa je tista, ki opredeljuje stvaritev kot himno. Avtor slovenske himne je duhovnik in skladatelj Stanko Premrl in ne Prešeren. Pri drugi skladbi, ki še vedno velja za slovensko nacionalno himno »Naprej«, kot je uradni naslov pesmi in skladbe je avtor skladatelj Davorin Jenko. Kranjskemu podžupanu Janezu Černetu, njegovemu nadžupanu Rakovcu in svetnikom naj pojasnim, da ni na svetu himne, ki bi se recitirala, kot mislite vi, ampak se izvaja z godbo ali / in zraven poje. Sicer pa je Prešeren napisal še eno pesem, ki se konča: »Le čevlje sodi naj Kopitar!«
Zato pozivam aktualne predstavnike muzikologije, vodstvo Društva slovenskih skladateljev, akademike s SAZU-ja, urednike kulturnih uredništev tiskanih in avdiovizualnih medijev, Turistično društvo Podnanos (Premrlov rojstni kraj), Občino Cerklje (rojstni kraj Davorina Jenka), predstavnike civilne družbe in razumnike, da ta aboten postopek ustavijo, saj gre za kršitev slovenske ustave !
Še nekaj. Na vašem letošnjem občinskem vabilu (letaku) ob državnem kulturnem prazniku 8. februarju, podpisan je osebno župan Matjaž Rakovec, ste objavili kot v posmeh lastnemu predlogu za Park slovenske himne, zadnjo kitico Zdravljice: Nazadnje še, prijatlji, kozarce zase dvignimo , in ne sedme kitice Zdravljice ? Na Občini Kranj, kot tudi v vseh drugih slovenskih občinah ste prejeli v decembru 2021 najnovejšo izdajo »Himna Republike Slovenije« ob 30 letnici samostojne Slovenije v izdaji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. (naklada je bila 4000 izvodov). Oglejte si to izdajo zato, da vam bo jasno: KAJ JE TO DRŽAVNA HIMNA ? Zame je državna himna svetinja. Če ne veste kaj je to svetinja, povprašajte vašega župnika, saj je načrtovani »Park slovenske himne« na njegovi parceli. Sploh pa, kaj je to: »natečajno območje« ??
Ali je to območje, ki je na pantih?"
Prosimo, da Mestna občina Kranj odgovori, kdaj bo postopek natečaja oz. ustavilo postopek izvedbe natečaja v pristojnosti ZAPS, oz. naj ZAPS posreduje ODGOVOR, v zvezi z zgoraj povedanim.
Namreč,
MITJA GOBEC, je pravočasno, smiselno in smotrno opozoril na vsebinsko neskladnje, Mestna občina Kranj naj nemudoma prekine/ustavi izvajanje javnega naročila, preden postanejo nezavidljive moralne in materialne posledice domnevno neupravičenega trošenja javnega denarja lokalne skupnosti.ODGOVOR


Obžalujemo preuranjeno sklepanje nekaterih, da je šla Mestna občina Kranj (MOK) v tak projekt brez zadostne priprave oziroma s pomanjkanjem ključnih informacij. Menimo, da seznanitev z informacijami in pojasnili, ki smo jih podali v našem sporočilu za javnost, še podrobneje pa v projektni nalogi, odgovarja na vse morebitne dileme ali podvprašanja. Na izpostavimo, da so projektno nalogo potrdili tudi vsi sodelujoči strokovnjaki v natečajni komisiji.
V MOK - in to je jasno tudi iz natečajne naloge - so nam dejstva o avtorstvu tako besedil kot uglasbitev povsem jasna. Dobro se, zavedamo, da himna sestoji tako iz besedila kot uglasbitve, tako da ima vsaka himna, gledano v celoti, dva (so)avtorja: avtorja besedila in avtorja uglasbitve, torej Franceta Prešerna in Stanka Premrla ter Simona Jenka in Davorina Jenka. To je v projektni nalogi, ki je temelj natečaja in tako javno objavljena ter dostopna vsem zainteresiranim in tistim, ki jih zanima več, tudi jasno zapisano in pojasnjeno. Med drugim je zapisano tudi: »Himna Republike Slovenije je določena s 6. členom Ustave Republike Slovenije, sprejete decembra 1991, ki navaja: »Himna Slovenije je Zdravljica«. Podrobnejša pa je določba v 5. členu Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (iz oktobra 1994), ki določa: »Himna je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna 'Zdravljica' na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe skladatelja Stanka Premrla.« Himna Slovenske vojske je določena z 41. členom Zakona o obrambi in 6. členom Uredbe o oznakah v Slovenski vojski, sprejete leta 1995, ki navaja: »Himna Slovenske vojske je pesem 'Naprej zastave slave' pesnika Simona Jenka v glasbeni priredbi skladatelja Davorina Jenka«.
Poleg tega smo tudi v sporočilu za javnost o projektu (dostopno je na povezavi: https://www.kranj.si/v-teku-je-natecaj-za-park-slovenske-himne) že v uvodu izrecno zapisali, da bo park »posvečen himnama in njunima avtorjema besedil Francetu Prešernu in Simonu Jenku«, ker sta živela v Kranju in sta pokopana v Prešernovem gaju. Eden od ciljev natečaja, ki smo ga razpisali, je tudi ustvariti primerni prikaz zelo zanimivega zgodovinskega razvoja slovenske himne, pri čemer bosta avtorja uglasbitve, Davorin Jenko in Stanko Premrl, seveda prav tako ustrezno izpostavljena. Zaradi unikatnosti lokacije slednjih je bila predlagana degradirana zelena površina poleg Prešernovega gaja, ki bo gaj vsebinsko še nadgradila. Pri tem na oba avtorja uglasbitve nismo pozabili, niti nam ni jasno, kako in zakaj bi jih lahko obšli, na kar se s strani nekaterih neosnovano namiguje.
Še ena podrobnost iz sporočila za javnost, pa tudi projektne naloge: uporabili smo tudi sliko (glejte spodaj), k čemur smo jasno napisali: Razglednica "Naprej!" avtorjev Simona Jenka (pisec besedila) in Davorina Jenka (uglasbitev) - arhiv NUK.
Zaradi zgoraj navedenih dejstev MOK postopka izvedbe natečaja ne namerava ustaviti.Datum objave: 14.02.2022   20:15
VPRAŠANJE
Spoštovana Zbornica za arhitekturo in prostor.

Glede zahtev in opredeljene maksimalne vrednosti razpisanih del ... menimo, da zbornica ne bi smela pristati na tako nizko vrednotenje del.

Če seštejete in primerjate stroške natečaja, dela komisije, skupek vloženega dela izdelovalcev natečajnih rešitev ... je predviden znesek 15.000 EUR z DDV za izdelavo dokumentacije in šestmesečno spremljanje gradnje res ... vreden vrhunske rešitve.

Lp


ODGOVOR


Naročnik meni, da je glede na omejitve in velikost natečajnega območja predviden maksimalni znesek primeren.
Omenjeni znesek predstavlja zagotovljena sredstva naročnika, njegova objava pa predstavlja ustrezno informacijo za odločitev natečajnikov za sodelovanje na natečaju.


Datum objave: 14.02.2022   20:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, ali razpisovalci pričakujete kakršnekoli predloge za preureditev Prešernovega gaja in/ali njegove urbane opreme?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Preureditev Prešernovega gaja in njegove urbane opreme ni predvidena, niti ni predmet natečaja.Datum objave: 21.02.2022   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri preverjanju postavitve načrtov na plakat kot ste ga predvideli in ga priložili natečajnim prilogam, smo ugotovili, da več kot tretjino plakata zavzema tloris Prešernovega gaja, v katerega pa ne posegamo. Je možno, da se prikaže le južni del gaja in se tako preostanek površine na plakatu raje nameni načrtom in ostalim prikazom ki so vezani na našo rešitev?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR
Da, na plakatu se lahko prikaže le južni del Prešernovega gaja.Datum objave: 21.02.2022   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

lahko zahtevano vsebino malo drugače razporedimo na plakatu ali se moramo točno držati vašega vzorca?

Hvala in lp!

ODGOVOR
Da, zaželeno pa je, da se podane razporeditve držite v čim večji možni meri.Datum objave: 21.02.2022   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko na natečaju sodeluje biro za krajinsko arhitekturo brez odgovornega projektanta?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Ne. Gospodarski subjekt/projektant oz. pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo s sedežem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 12. Člena GZ in 14. člena ZAID. Gospodarski subjekt, ki tega ne izpolnjuje, je lahko del skupine gospodarskih subjektov, ki bo predložila skupno ponudbo.Datum objave: 21.02.2022   11:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v smernicah ZVKD je navedena zahteva, da so klopi in urbana oprema "prostostoječe". To si je mogoče razlagati kot premično opremo, ali kot samostojno opremo, ki se ne stika z ostalimi elementi ureditve. Se lahko zahteva poda bolj konkretno?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Urbana oprema in pomožni objekti (spominska obeležja, klopi, razsvetljava) naj bodo del celostnega oblikovanja parka. Termin prostostoječe pomeni, da temeljenje ni dovoljeno.Datum objave: 21.02.2022   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali zahteva, da se v rešitev ne vklučuje vertikalnih elementov, obsega tudi drevesa?
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Skladno s smernicami ZVKD je zasaditev z drevesi dovoljena v točkah, kjer je nekoč stal hruškov drevored, drevesna vrsta pa ni omejena na hruško.