Dosje javnega naročila 000304/2022
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje svetovalnega inženiringa z nadzorom pri vzdrževanju stanovanja JSS MOL in MOL
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 134.200,00 EUR

JN000304/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.01.2022
JN000304/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2022
JN000304/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.03.2022
JN000304/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000304/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432594/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_ZA_OBJAVO.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432594/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10238
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje svetovalnega inženiringa z nadzorom pri vzdrževanju stanovanja JSS MOL in MOL
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje svetovalnega inženiringa z nadzorom pri vzdrževanju stanovanja JSS MOL in MOL
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje svetovalnega inženiringa z nadzorom pri vzdrževanju stanovanja JSS MOL in MOL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.01.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.01.2022   11:00
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10238


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.01.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2022   08:40
Obvestilo ponudnikom:

Naročnik ponudnike obvešča, da popravlja v razpisni dokumentaciji določen rok za odpiranje ponudb, in sicer se bo odpiranje ponudb začelo 31.1.2022 ob 11.00 uri, kakor je tudi razvidno iz objave na Portalu javnih naročil.

JSS MOL

Datum objave: 24.01.2022   09:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za naslednje informacije in podatke:
1. Okvirna neto ali bruto velikost posameznih stanovanj (po GURS) ali vsaj skupna velikost ali povprečna velikost stanovanj in/ali stanovanjskih objektov?
2. Starost in število stanovanj po posameznih starostnih razredih, kjer se bodo izvajali posegi?
3. Ali so pri obravnavanih posegih predvidena GOI dela samo v notranjosti stanovanj ali stanovanjskih objektov ali tudi na zunanjih delih teh stavb (fasada, javna komunalna infrastruktura, krajinska ureditev?

Hvala.

ODGOVOR


1. Stanovanja so različne velikosti od cca. 20 m2 do 100 m2. Največ stanovanj se giblje od 50 m2 - 75 m2.

2. Stanovanja so lahko novejša kot tudi starejša (staro mestno jedro, starejša kot 70 let). Največ stanovanj se giblje med starostjo od 1970 - 2000.

3.Obravnavani posegi (GOI dela) se izvajajo samo v notranjosti stanovanj (stanovanje, balkon, klet oz. shramba, ).

JSS MOL

Datum objave: 25.01.2022   06:13
VPRAŠANJE
Spoštovani, v razpisni dokumentaciji je navedeno, da bo naročnik ponudnike pozval k pogajanjem v enem ali več zaporednih krogih.
Prosim, da se ponudnike, zaradi večje transparentnosti, še pred oddajo ponudb obvesti o točno določenem številu krogov pogajanj.
Lep pozdrav


ODGOVOR


Število krogov pogajanj bo določeno v vabilu na pogajanja, s čimer bo v celoti izpolnjeno načelo transparentnosti.

JSS MOL

Datum objave: 25.01.2022   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani, zanima me ali so na vse kroge pogajanja vabljeni vsi ponudniki ne glede na višino ponudbe?
Lep pozdrav

ODGOVOR


Na pogajanja bodo vabljeni vsi ponudniki, katerih ponudbe bodo označene kot dopustne. Višina ponudbe ne vpliva na vabilo na pogajanja.

JSS MOL

Datum objave: 25.01.2022   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani, v zakonu o javnem naročanju ZJN-3 je navedeno:

- 2.čeln, točka 29: »dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Iz razpisne dokumentacije ni razvidna višina zagotovljenih sredstev s strani naročnika.


Zanima me ali se v primeru kadar ponudnik s ponudbeno ceno presega razpoložljiva sredstva uporabi 50.člen, točka 6 ZJN-3?

- 50.člen, točka 6: Pred začetkom elektronske dražbe naročnik izvede popolno začetno oceno ponudb v skladu z merilom ali merili za oddajo javnih naročil in utežmi, ki so jim določene. Nato vse ponudnike, ki so predložili dopustne ponudbe, hkrati elektronsko povabi k sodelovanju na elektronski dražbi tako, da od navedenega datuma in ure uporabljajo povezave v skladu z navodili s povabila. Ne glede na prejšnji stavek naročnik k sodelovanju povabi tudi ponudnike, katerih ponudba ni dopustna le iz razloga, ker ponudba presega naročnikova zagotovljena sredstva. Elektronska dražba se lahko izvede v več zaporednih stopnjah. Elektronska dražba se ne sme začeti prej kakor dva delovna dneva po datumu pošiljanja povabila.

Lep pozdrav

ODGOVOR


Naročnik se je na podlagi četrtega odstavka 90. člena ZJN -3 odločil, da ne razkrije višine zagotovljenih sredstev za financiranje predmetnega javnega naročila, kot je opredeljen v sklepu o začetku postopka, saj je skladno z načelom gospodarnosti ocenil, da bi razkritje navedenih podatkov poslabšalo njegovo pogajalsko izhodišče. Iz navedenega razloga naročnik ni navedel zneska zagotovljenih sredstev v razpisni dokumentaciji.

Pogajanja bodo izvedena skladno s določili 44. in 47. člena Zakona o javnem naročanju.

JSS MOL