Dosje javnega naročila 000522/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: NAJEM IN VZDRŽEVANJE OZ. ČIŠČENJE MOBILNIH SANITARNIH KABIN
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 460.000,00 EUR

JN000522/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.01.2022
JN000522/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.03.2022
JN000522/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
JN000522/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000522/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 020-048398
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-obrambo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/432616/JN_VAB_418_ODP_2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10239
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAJEM IN VZDRŽEVANJE OZ. ČIŠČENJE MOBILNIH SANITARNIH KABIN
Referenčna številka dokumenta: MORS 418/2021-ODP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90400000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Najem in vzdrževanje oz. čiščenje mobilnih sanitarnih kabin
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44211110
90400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem in vzdrževanje oz. čiščenje mobilnih sanitarnih kabin, vse skladno z objavljeno razpisno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.02.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.02.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.02.2022   14:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Glede omenjenega razpisa nas zanima ali bodo razpisana še dodatna pogajanja glede končne cene?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Ker gre za odprti postopek, pogajanja niso dovoljena. Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika, z dopustno ponudbo, za celotno javno naročilo, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila kot je opredeljeno v IV. poglavju objavljene razpisne dokumentacije.Datum objave: 15.02.2022   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali bodo za ta razpis objavljena še končna zakonsko predpisana dodatna pogajanja o končni ponudbeni ceni ?
Prosimo za vaš odgovor z da ali ne .

ODGOVOR:
Ker gre za odprti postopek, pogajanja niso dovoljena.Datum objave: 15.02.2022   14:49
DODATNO POJASNILO
Naročnik dodaja besedilo v poglavju IV. Ocenjevanje ponudb (merila): Ponudnik, ki bo prejel točke za »B merilo: Sistem ravnanja z okoljem« in bo izbran, mora imeti predloženo dokazilo oziroma registracijo veljavno ves čas izvajanja pogodbe, kar bo moral naročniku dokazovati ob izdaji novega dokumenta - podaljšanju veljavnosti oziroma mora biti ponovno registriran v sistemu EMAS.


Datum objave: 16.02.2022   14:44
Vprašanje (15. 2. 2022, 9:10)
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji v III. Sklopu navodil o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, je v točki 2.3 REF ponudnik navedeno: »priloži potrdilo«, v nadaljevanju pa »potrdila se morajo nanašati na predmet tega javnega naročila«.
Ali je mišljeno le eno referenčno potrdilo ali bo naročnik upošteval več predloženih potrdil z referenčnimi posli, ki skupaj kumulativno dosegajo zahtevan promet za tovrstne posle? Naročnika pozivamo oz. predlagamo, da se konkretno opredeli glede števila REF prilog, upoštevajoč, da je bilo v zadnjih letih vsled epidemije COVID-19 občutno manj tovrstnih poslov.
Hvala in lep pozdrav.

Odgovor:
Ponudniki lahko oddate več referenčnih potrdil, ki v skupni vrednosti dosegajo zahtevano višino 92.000 EUR z DDV. Naročnik je ravno zaradi epidemije COVID-19, povečal obseg let, ki jih bo upošteval pri referenčnih potrdilih (obseg le teh upošteva tudi leta pred razglašeno epidemijo). Iz istega razloga naročnik ne omejuje števila referenčnih potrdil.


Vprašanje (15. 2. 2022, 9:11)
Pozdravljeni.
V razpisu v prilogi »Predračun enostavni« oz cene-ponudba, ni razdeljeno čiščenje sanitarnih enot glede na njihovo število, tako kot je pri najemu. Ponudnik ne more nikakor predvideti, niti okvirno, koliko sanitarnih enot bo potrebno očistiti. Za ponudnika namreč ni jasno, kako naj oblikuje ponudbeno ceno glede na ta ključni podatek, saj predstavlja čiščenje največji strošek glede na celotno ceno. Zato naročnika pozivamo oz. predlagamo, da prilogo cene-ponudba ponovno preuči in razdeli število čiščenj glede na število sanitarnih enot ter temu primerno v razpisu objavi novi predračun. Hvala za odgovor.

Odgovor:
Naročnik predračuna ne bo spreminjal. V predračunu je jasno opredelil skupine najema kabin in število čiščenj na teden. V sami razpisni dokumentaciji pa je v točki V. tehnične specifikacije, opredelil tudi okvirne predvidene količine kabin s termini, ter predvideno okvirno redno čiščenje WC kabin (na vsake 3 dni, kar znaša 2 x tedensko). Zaradi same narave dela (mednarodne vaje), pa si naročnik pridružuje pravico, kot izhaja iz predračuna, naročiti tudi manj ali več čiščenj na teden, ter tudi vse ostale oblike najema. Kot navajate je čiščenje ključni podatek za oblikovanje cene. Pojasnjujemo, da je naročnik analiziral ponudbe iz lastnih predhodno izvedenih tovrstnih javnih naročil in ugotovil, da ponudniki različno oblikujete cene oziroma cenike. Tako je nekaterim ponudnikom pri oblikovanju cene ključno čiščenje, drugim ravno obratno, pa je ključen najem. Iz tega razloga je naročnik oblikoval predračun na način, da ohranja načelo enake obravnave vseh ponudnikov.