Dosje javnega naročila 000486/2022
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Gospodarske cone Jug
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 182.316,80 EUR

JN000486/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.01.2022
JN000486/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2022
JN000486/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2022
JN000486/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2022
JN000486/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.03.2022
JN000486/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.04.2022
JN000486/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000486/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433693/DOC.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10467
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo Gospodarske cone Jug
Referenčna številka dokumenta: Izdelava projektne dokumentacije
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev (IZP), dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za novogradnjo Gospodarske cone Jug v občini Grosuplje. V sklopu priprave projektne dokumentacije se pridobijo projektni pogoji, mnenja in soglasja ter gradbeno dovoljenje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izdelava idejne zasnove za pridobitev projektnih pogojev (IZP), dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za novogradnjo Gospodarske cone Jug v občini Grosuplje. V sklopu priprave projektne dokumentacije se pridobijo projektni pogoji, mnenja in soglasja ter gradbeno dovoljenje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Reference-vodja projekta10
Reference-odgovorni projektant-cestni del5
Reference-odgovorni projektant-geotehnika2,5
Reference-odgovorni projektant-vodovod2,5
Reference-odgovorni projektant-kanalizacija2,5
Reference-odgovorni projektant-vodnogospodarske ureditve in hidrološko hidravlična analiza7,5

Cena – Ponder:
70
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 230
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.02.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.02.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.02.2022   23:59
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2022   08:55
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 31. 1. 2022 do 14.30 ure:

1. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Pregledali smo referenčne zahteve in ugotavljamo, da so precej visoke glede na razpisana dela in v nekaterih delih najmanj nesorazmerna razpisanim delom.
a.) V merilih navajate reference široke palete strokovnjakov v obdobju zadnjih 5 let. Imamo veliko referenc, ki tehnično ustrezajo razpisanim delom, vendar so nekatere presegle obdobje zadnjih 5 let. Pozivamo vas, da obdobje 5 let podaljšate na obdobje 10 let in s tem omogočite večjo konkurenčnost več kompetentnim podjetjem in strokovnjakom.
b.) V merilih navajate naslednjo referenčno zahtevo za vodjo projekta (VP) ali pooblaščenega inženirja (IP): za naročnika je nastopal kot VP ali PI pri izdelavi projektne dokumentacije PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo ceste s pločniki in kolesarji, BUS postajo, vodovodnim in kanalizacijskim omrežjem ter EE in TK omrežjem, v dolžini najmanj 1000 m in pogodbeni vrednosti vsaj 75.000 EUR brez DDV. Močno sporna je zahteva po pogodbeni vrednosti. Menimo, da je v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, saj kompetentnost in strokovnost VP ni v nikakršni povezavi s pogodbeno vrednostjo nekega posla. Strokovnost se meri v dolžini, širini, vsebini neke ceste in ne v vrednosti posla, ki ga je podjetje sklenilo. V vsakem primeru pa zahtevana višini posla najmanj 75.000 bistveno presega dejansko vrednost projekta ceste in ostale infrastrukture z dolžino 1000 m in je močno nesorazmerna razpisanim delom. V kriznih časih (to je tudi v obdobju zadnjih 5 let) so se cene projektne dokumentacije za 1000 m ceste gibale tudi med 10.000 in 20.000 brez DDV, pa tudi manj. Pozivamo vas, da zahtevano pogodbeno vrednost 75.000 brez DDV umaknete iz meril, saj nikakor ne pripomore h kompetentnosti ponudnika in brez potrebe niža konkurenčnost ponudnika.

Odgovora naročnika:
Kot prvo mora naročnik ovreči trditev, da gre za precej visoke referenčne zahteve glede na razpisana dela. Zahteve so povsem sorazmerne glede na razpisan predmet javnega naročila.
a.) Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se referenčno obdobje pri merilih od 2. do vključno 7. podaljša na 10 let.
b.) Referenčna zahteva, ki vključuje minimalno pogodbeno vrednost posla je povsem običajna v postopkih za oddajo javnega naročila in nesporna. V razpisanih referenčnih zahtevah za vodjo projekta, ki se nanaša na PZI za novogradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste., je zahtevana minimalna pogodbena vrednost približno polovica ocenjene vrednosti celotnega naročila in se nanaša na izdelavo celotnega projekta in ne zgolj cestnega dela, saj vodja projekta koordinira celoto in ne zgolj cestnega dela. Zahteva torej ostaja nespremenjena.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 03.02.2022   09:51
Naročnik se opravičuje za napako, do katere je prišlo pri pripravi ponudbenega predračuna (priloga št. 3). 1. točka priloge (skupna ponudbena vrednost z DDV) je po novem naslednja:
Vrsta dokumentacije Cena brez DDV
1. Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev (IZP)
Vodilni načrt ceste
Načrt meteorne in fekalne kanalizacije
Načrt vodnogospodarskih ureditev
Načrti cestne razsvetljave, TK omrežja, EE, SN in NN omrežja ter transformatorskih postaj
Načrt vodovoda
Načrt plinovoda
Pridobivanje projektnih pogojev
Ponudbena vrednost brez DDV
2. Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)
Geološko geomehansko poročilo
Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije
Vodilni načrt ceste
Načrt meteorne in fekalne kanalizacije
Načrt vodnogospodarskih ureditev
Načrti cestne razsvetljave, TK omrežja, EE, SN in NN omrežja ter transformatorskih postaj
Načrt vodovoda
Načrt plinovoda
Katastrski elaborat
Pridobivanje mnenj (soglasij)
Pridobivanje gradbenega dovoljenja
Koordinacija: predvidenih 32 ur x ______ EUR/uro
Materialni stroški: 4 izvodi x _____ EUR/izvod
Ponudbena vrednost brez DDV
3. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
Vodilni načrt ceste
Načrt meteorne in fekalne kanalizacije
Načrt vodnogospodarskih ureditev
Načrti cestne razsvetljave, TK omrežja, EE, SN in NN omrežja ter transformatorskih postaj
Načrt vodovoda
Načrt plinovoda
Hidrološko hidravlični elaborat s kartami poplavne nevarnosti in karto razredov poplavne nevarnosti za novo načrtovano stanje v fazi DGD/PZI
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev z gradbišča
Varnostni načrt
Koordinacija: predvidenih 80 ur x ______ EUR/uro
Materialni stroški: 4 izvodi x _____ EUR/izvod
Ponudbena vrednost brez DDV
Skupna ponudbena vrednost brez DDV
(1. + 2. + 3.)
22 % DDV
Skupna ponudbena vrednost z DDV
Št. prejetih točk (izpolni naročnik; največ 70 točk)

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 15.02.2022   10:16
Naročnik se opravičuje za napako v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer se:

A.) III. Pogoji in dokazila za ugotavljanje sposobnosti, 2. Pogoji za sodelovanje (76. člen ZJN-3), c.) Tehnična in strokovna sposobnost, 2. točka po novem glasi:

»Kot skupina za izvedbo predmeta naročila se smatrajo kadri, s katerimi bo gospodarski subjekt izvajal predmet naročila. Ponudnik mora pri izvedbi predmeta naročila nastopati z naslednjo strokovno ekipo, za katero (razen za odgovornega projektanta-elektrotehnika, odgovornega projektanta-plinovod in odgovornega projektanta-varnostni načrt) se k ponudbeni dokumentaciji priloži tudi potrdila referenc (priloga št. 3):

- vodja projekta

Pogoji: ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
vpisan je v imenik pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
zaposlen je pri gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi.

- odgovorni projektant-cestni del

Pogoji: ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
vpisan je v imenik pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
zaposlen je pri gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi.

- odgovorni projektant-geotehnika

Pogoji: ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva ali geologije
vpisan je v imenik pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
zaposlen je pri gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi.

- odgovorni projektant-vodovod

Pogoji: ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
vpisan je v imenik pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
zaposlen je pri gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi.

- odgovorni projektant-kanalizacija

Pogoji: ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
vpisan je v imenik pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
zaposlen je pri gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi.

- odgovorni projektant-vodnogospodarske ureditve in hidrološko hidravlična analiza

Pogoji: ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
vpisan je v imenik pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
zaposlen je pri gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi.

- odgovorni projektant-elektrotehnika

Pogoji: ima strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike
vpisan je v imenik pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
zaposlen je pri gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi.

- odgovorni projektant-plinovod

Pogoji: ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
vpisan je v imenik pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
zaposlen je pri gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi.

- odgovorni projektant-varnostni načrt

Pogoji: ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
vpisan je v imenik pri pristojni poklicni zbornici kot pooblaščeni inženir oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje
zaposlen je pri gospodarskem subjektu, ki nastopa v ponudbi.

Priloga k ponudbeni dokumentaciji: Seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila (priloga št. 6) ter potrdilo o strokovni izobrazbi in zaposlitvi za vsakega od navedenih kadrov.
Seznam se k ponudbeni dokumentaciji in ne naknadno priloži zaradi preverjanja usklajenosti potrdil referenc in prijavljenih strokovnih oseb. Strokovne osebe iz seznama morajo biti iste osebe kot v potrdilih referenc. V kolikor seznam ne bo priložen v fazi predložitev ponudbe, se bo ponudba smatrala za nedopustno.
Pri tem naročnik opozarja, da, v kolikor je potrebno, ponudnik ustrezno prijavi podizvajalca oz. ostale gospodarske subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti, saj naknadna prijava do sklenitve pogodbe ne bo mogoča in se bo ponudba, ker gre za merila, smatrala kot nedopustna.
Kadri, navedeni v seznamu, se v času trajanja pogodbe ne bodo smeli zamenjati brez soglasja naročnika.

B.) Posledično se spremeni Priloga št. 6: Seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmetnega javnega naročila.

C.) Posledično se podaljšajo tudi vsi roki, kot sledi:

1. Rok za oddajo ponudb je po novem 22. 2. 2022 do 9. ure.
2. Rok za posredovanje vprašanj oz. zahtev za dodatna pojasnila je do vključno 16. 2. 2022.
3. Odpiranje ponudbo se bo po novem začelo dne 22. 2. 2022 ob 10. uri.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.