Dosje javnega naročila 000560/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev skupne digitalne platforme Mestne občine Ljubljana
ZJN-3: Konkurenčni dialog

JN000560/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.01.2022
JN000560/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000560/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 021-052396
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si

JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
bojan.judnic@jhl.si
+386 14740800

Internetni naslovi
https://www.jhl.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/433790/Objava_I._faza_-_Vzpostavitev_DP_MOL.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10432
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev skupne digitalne platforme Mestne občine Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 430-54/2022-8
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev skupne digitalne platforme Mestne občine Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev skupne digitalne platforme Mestne občine Ljubljana:

Naročnika vabita vse zainteresirane ponudnike k oddaji prijave/ponudbe v postopku oddaje javnega naročila za vzpostavitev »Skupne digitalne platforme Mestne občine Ljubljana«.

Skladno s sprejetimi razvojnimi usmeritvami Mestna občina Ljubljana in Javni holding Ljubljana gradita enotno digitalno platformo, ki bo omogočala zbiranje, upravljanje in souporabo podatkov, ki nastajajo v okviru dejavnosti mestne uprave Ljubljane, Javnega holdinga Ljubljana in v kasnejši fazi tudi drugih javnih subjektov v okviru širše družine subjektov Mestne občine Ljubljana.

Predmet naročila zajema vsebinsko zasnovo Urbane Digitalne Platforme, ki predvideva vzpostavitev vseh elementov, kot jih predvideva Projektna naloga (Priloga A).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni dialog
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.03.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.02.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2022   09:57
VPRAŠANJE
Spoštovani, na obrazcih za podizvajalce (Priloga 6,7,8) je navedeno: "Obrazec bo predložil le ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo." Ali prav razumemo, da teh obrazcev ni potrebno prilagati v prvi fazi postopka (torej v fazi priznanja sposobnosti)?

ODGOVOR
Da, teh obrazcev v prvi fazi postopka ni potrebno prilagati. V prijavi gospodarski subjekt v obrazcu ESPD navede podatke o morebitnih podizvajalcih, s katerimi nastopa v prijavi. Priloge 6, 7 in 8 bo predložil le ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo.

Podrobnejša navodila za podizvajalce so razvidna iz 11. točke prvega poglavja razpisne dokumentacije št. 430-54/2022-7 z dne 26.1.2022 (str. 6).
Datum objave: 22.02.2022   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani, vprašanje se nanaša na podatke, pravzaprav aplikacije, ki so nad temi podatki.

V excel prilogah so podrobno navedeni podatki. Prav tako so navedene aplikacije, ki uporabljajo omenjene podatke. V obeh word dokumentih je dokaj splošno navedeno, kako bodo omenjene obstoječe aplikacije vključene v samo platformo (UDP). Omenjena je neke vrste integracija, oziroma link na aplikacijo, v koliko je ta na spletu. V primeru dejanske vključitve (brez linka) pa ni povsem jasno, ali to pomeni, da se pričakuje, da se obstoječa koda prenese na UDP (kar naredi obstoječi ponudnik), ali je to kodo potrebno ponovno narediti (naredi ponudnik), ali pa je mišljen drugačen pristop (od primera do primera, glede na predlog ponudnika). Od tega je namreč odvisna tudi arhitekturna zasnova rešitve.

Prosili bi za bolj podrobna pojasnila, kako je s temi aplikacijami, na kakšen način je predvideno vključevanje v UDP, in na kakšen način naj se to zavede v Predlog tehnološke rešitve.

ODGOVOR
V projektni nalogi so navedene obstoječe aplikacije, ki jih je potrebno vključiti v UDP, pri tem pa naročnik dopušča integracijo obstoječe rešitve v spletno in mobilno aplikacijo zgolj s povezavo do obstoječe rešitve, če pa ponudnik oceni, da funkcionalnost obstoječe rešitve lažje zagotovi z lastno rešitvijo, pa naročnik dopušča tudi nadomestno rešitev ponudnika, ki pa mora zagotavljati vsaj vse funkcionalnosti obstoječe sedanje rešitve.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
navedeno trajanje posameznih faz in celotnega projekta, se v različnih delih dokumentacije nekoliko razlikuje:
Dokument RD-vzpostavitev skupne digitalne platforme MOL - Stran 8 - Trajanje javnega naročila: 1. faza, 2. faza (60 mesecev), 3. faza
Dokument Projektna naloga UDP MOL - Stran 23 - 10.2.5. Tretje letno - končno poročilo po zaključku druge faze projekta (36 mesecev od začetka izvedbe)
Dokument Projektna naloga UDP MOL - Stran 24 - 11. Zaključek projekta - Pogodbeno obdobje in s tem izvajanje pogodbe, traja osem (8) let
Objava na portalu eJN - na portalu eJN je objavljen podatek o trajanju projekta 60 mesecev. (Posnetek zaslona v priponki).
Iz vsebine sklepamo, da je za fazo vzpostavitve UDP predvidenih 36 mesecev. Nadalje razumemo, da je predvideno 60 mesečno obdobje vzdrževanja in delovanja UDP, po zaključeni fazi vzpostavitve. Skupaj torej 96 mesecev oz. 8 let. Vljudno vas prosimo za potrditev, da je naše sklepanje pravilno.
S spoštovanjem

ODGOVOR
Vaše razumevanje predvidenega trajanja faz je pravilno; 36. mesecev za vzpostavitev rešitve ter 60 mesečno vzdrževanje in delovanje po zaključeni fazi vzpostavitve.

VPRAŠANJE
Spoštovani, vprašanje se nanaša na vključitev opisa samostojne pomembne funkcionalnosti (točka D, IV Merilo, dokument razpisna dokumentacija).

V razpisni dokumentaciji je navedeno (III. Izpolnjevanje pogojev), v točki 7. pod "Pogoji za sodelovanje", da ponudnik izdela in odda Predlog tehnološke rešitve glede na pogoje navedene v Projektni nalogi.

Iz opisa izhaja, da v opis Predloga tehnološke rešitve ni potrebno vključiti opisa samostojne pomembne funkcionalnosti. Je takšno razumevanje vsebine dokumenta Predlog tehnološke rešitve pravilno?

ODGOVOR
Naročnik pričakuje, da bodo vse ponujene rešitve, ki jih je v projektni nalogi funkcijsko opredelil naročnik ali funkcionalnosti, ki jih ponudnik sam opredeli kot samostojne pomembne funkcionalnosti, vključene v predlog tehnološke rešitve.

Dokument »Predlog tehnološke rešitve« se oddaja v prvi fazi konkurenčnega dialoga in je namenjen priznanju sposobnosti, da z njim kandidati izkažejo izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev.
Datum objave: 22.02.2022   14:43
VPRAŠANJE
1. V obvestilo o naročilu ni navedenega datuma in ure odpiranja prijav. Prosimo, da naročnik navede podatke o javnem odpiranju prijav ter podatek, kateri dokument naj ponudniki predložijo v razdelek »Predračun« na eJN.
2. Ali pravilno razumemo, da zahtevane funkcionalnosti digitalne platforme, kot so objavljene v dokumentaciji v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil (Projektna naloga), predstavljajo obvezne minimalne zahteve, ki se v fazi dialoga ne bodo spreminjale, oz. do kakšnih odstopanj naročnik predvideva, da lahko pride v fazi dialoga od začetnih tehničnih zahtev razpisne dokumentacije, ker je od tega odvisno tudi oblikovanje zasedbe gospodarskih subjektov, ki bodo nastopali v prijavi (skupnih prijav in prijav s podizvajalci in določitve deležev prevzetih del posameznega subjekta udeleženega v prijavi).
3. Naročnik v točki 7. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahteva, da je prijava v slovenskem jeziku. Prosimo za pojasnilo, ali je tehnična dokumentacija lahko predložena v angleškem jeziku?
4. Ali mora biti akt o skupni izvedbi naročila predložen že v prijavi ali ga mora na poziv naročnika predložiti le izbrani ponudnik?
5. Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel obrazec Priloga 6: Udeležba podizvajalcev, ki ga mora predložiti le izbrani ponudnik. Ali to pomeni, da v ESPD obrazcu v delu, ki se nanaša na podizvajalce, ni treba navesti podatkov o vrsti in deležu prevzetih del podizvajalcev, ampak te podatke navedel le izbrani ponudnik, ker predmet javnega naročila v 1. fazi dialoga še ni dokončno definiran, zato tudi ni mogoče navesti točnega deleža del, ki bo oddan v podizvajanje?
6. Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v točki II. navaja, da mora ponudba vključevati tudi storitve upravljanja in vzdrževanja platforme za obdobje 36 mesecev, nadalje pa je v isti točki navedeno, da je javno naročilo razdeljeno v tri faze, pri čemer 2. faza obsega upravljanje in vzdrževanje platforme za obdobje 60 mesecev. Prosimo za pojasnilo, kateri podatek o trajanju javnega naročila je pravilen? Koliko je predvideno trajanje 1. faze vzpostavitve tehnološke rešitve in vzpostavitve digitalne platforme in druge 2. faze upravljanje in vzdrževanje platforme? Kako bo naročnik postopal, če se roki v prvi fazi podaljšajo ali skrajšajo in se obdobje prve faze podaljša ali skrajša?
7. Prva faza vključuje tudi šolanje uporabnikov, lahko prosim natančneje opredelite kaj naročnik razume pod šolanje uporabnikov?
8. Ali mora izbrani gospodarski subjekt v izjavi o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki jo mora predložiti pred podpisom pogodbe, navesti le osebe oz. tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5% delnic oz. so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe, kot je to skladno s sistemskim pojasnilom Komisije za preprečevanje korupcije, št. 06272-2/2012/1
9. Prosimo za potrditev, da bo naročnik, skladno z novelo ZJN-3B, ki je začela veljati 1. 1. 2022, kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, sprejel izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb.
10. Ali morajo kandidati oz. ponudniki že v fazi prijave navesti ceno oz. strošek naročnika za vzpostavitev in uporabo platforme v EUR brez DDV (merilo A) v okviru informacijskega sistema »e-JN«, čeprav še ni znanih končnih tehničnih specifikacij, ker so še predmet dialoga v 2. fazi in bo verjetno končna cena drugačna, kot navedena ob prijavi?
11. Naročnik pri merilu B »Ustreznost funkcionalnih zahtev ponujene rešitve« navaja, da se kot ustrezen prikaz načrta izvedbe šteje prikaz v opisu funkcionalnosti v okviru podane ponudbe, ali ustrezno predstavljen načrt izvedbe v okviru dialoga s ponudnikom. Ali to pomeni, da bo naročnik posameznemu ponudniku lahko dodelil točke že v fazi dialoga, če bo to ponudnik ustrezno izkazal in se točke ne podelijo le glede na stanje, kot bodo prikazane funkcionalnosti v končni ponudbi posameznega ponudnika? Enako velja tudi za merilo C in D.
12. Merilo D »Samostojna pomembna funkcionalnost« je premalo definirano in v celoti prepuščeno subjektivni presoji naročnika, ki lahko povsem samovoljno, brez kakršnihkoli objektivnih kriterijev, podeljuje dodatne točke v okviru tega merila preferiranemu ponudniku. Zahtevamo, da se predmetno merilo ustrezno konkretizira z navedbo objektivnih kriterijev, kaj bo naročnik štel kot pomembno funkcionalnost oz. naj se predmetno merilo črta iz razpisne dokumentacije.
13. Naročnik v zvezi z merili, kot so določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, navaja, da si pridržuje pravico, da na podlagi vsebine izvedenega dialoga opredeljena merila dopolni ali spremeni v delih, kjer bi bilo to z vidika javnega partnerja smotrno. Menimo, da takšno določilo ni skladno z načelom transparentnosti in enakopravne obravnave ponudnikov, saj si naročnik s tem pridržuje pravico, da merila v fazi dialoga spreminja v korist določenega ponudnika, kar pa ni dopustno (smiselno enako tudi DKOM v zadevi št. 018-224/2017). Zahtevamo, da se sporno določilo razpisne dokumentacije črta, saj morajo biti merila jasno definirana že v prvi fazi postopka oddaje javnega naročila.ODGOVOR
1. V tej fazi odpiranje prijav ni javno, zato naročnik ni navedel datuma in ure odpiranja prijav, prav tako v tej fazi javnega naročila ni zahtevan vnos »Predračuna« v sistem e-JN.

2. Zahtevane funkcionalnosti, opisane v projektni nalogi, se v fazi konkurenčnega dialoga ne bodo spreminjale, način tehnične rešitve za njihovo zagotavljanje pa naročnik prepušča ponudniku. Naročnik pa pričakuje, da bodo v fazi konkurenčnega dialoga ponujene različne tehnične rešitve, ki jih bodo ponudniki predstavili in obrazložili v fazi konkurenčnega dialoga.

3. Naročnik pričakuje tehnični opis rešitve v slovenskem jeziku. Dopušča pa, da so morebitne priloge (kot so npr. opisi standardov, uporabljeni protokoli ), na katerih tehnična rešitev temelji, v angleškem jeziku.

4. Ne. V skladu z 10. točko I. poglavja razpisne dokumentacije št. 430-54/2022-7 z dne 26.1.2022 bo naročnik le od izbrane skupine ponudnikov zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi javnega naročila.

5. Ponudnik v ESPD obrazec navede podizvajalce s katerimi namerava izvesti javno naročilo. Priloge 6, 7 in 8 bo predložil le ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo.

6. Trajanje posameznih faz je: 36. mesecev za vzpostavitev rešitve ter 60 mesečno vzdrževanje in delovanje po zaključeni fazi vzpostavitve.
Naročnik ne predvideva sprememb rokov.

7. Naročnik pričakuje, da bo ponudnik usposobil njegove zaposlene, ki bodo upravljali z UDP, za samostojno upravljanje funkcionalnosti platforme kot tehničnega in vsebinskega skrbnika. Šolanje pa ne vključuje usposabljanja končnih uporabnikov (meščank in meščanov).

8. Da.

9. Da.

10. Ne, v fazi prijave ni potrebno navesti cene oz. stroška naročnika za vzpostavitev in uporabo platforme v EUR brez DDV.

11. Ne, naročnik bo v fazi konkurenčnega dialoga s ponudniku uskladil razumevanje zahtevnih funkcionalnosti in ponujenih tehničnih rešitev, ocenjevanje pa bo izvedel ob zaključku konkurenčnega dialoga na podlagi prejetih končnih ponudb.

12. Naročnik umika Merilo D iz razpisne dokumentacije št. 430-54/2022-7 z dne 26.1.2022.

13. Naročnik črta navedeno dikcijo iz razpisne dokumentacije št. 430-54/2022-7 z dne 26.1.2022.
Datum objave: 22.02.2022   14:45
VPRAŠANJE
1. Poglavje 2, prvi odstavek: V prilogi je tabela podatkovnih virov in aplikacij, s katerimi se upravlja v Mestni občini Ljubljana (MOL) in Javnem holdingu Ljubljana (JHL), ki jih je potrebno prenesti v sistem za upravljanje s podatki.
Vprašanje: ali naročnik dejansko pričakuje prenos podatkov v neko UDP hrambo? In če da, ali je predvideno prenašanje vseh podatkov, s katerimi razpolaga podatkovni vir, ali samo tiste, ki so zanimivi za UDP?

2. Poglavje 3.1. Spletna stran
Vprašanje: V sami projektni nalogi je zahteva za spletno stran zelo enostavno definirana. Kdaj lahko izvajalec pričakuje natančne zahteve glede vsebine spletne strani? Dobra funkcijska specifikacija spletne strani in mobilne aplikacije je tista, ki lahko natančno definira tudi obseg del tudi na vseh podpornih sistemih in s tem osnova za izdelavo korektnega predračuna.

3. Poglavje 4, odstavek 6, alineja 4: zagotovi uporabniški vmesnik za spletno aplikacijo, podprt v spletnih brskalnikih Chrome, Firefox, Edge in Safari;
Vprašanje: kaj naročnik predvideva z uporabniškim vmesnikom za spletno aplikacijo? Gre preprosto za spletno aplikacijo z uporabniškim vmesnikom?

4. Poglavje 4, odstavek 6, alineja 4: zagotovi uporabniški vmesnik (app) za pametne mobilne naprave, podprt na Apple iOS in Google Android platformi;
Vprašanje: kaj naročnik predvideva z uporabniškim vmesnikom za mobilno aplikacijo? Gre preprosto za mobilno aplikacijo z uporabniškim vmesnikom?

5. Poglavje 4, odstavek 6, alineja 16: zagotavlja urna podporo končnim uporabnikom UDP 24/7
Vprašanje: v stavku je verjetno kak podatek izpadel, ker se ne bere razumljivo. Prosimo za korekcijo.

6. Poglavje 5, slika 1: Arhitektura celotne rešitve UDP
Vprašanje: v poglavju 2, v prvem odstavku je navedeno "V prilogi je tabela podatkovnih virov in aplikacij, s katerimi se upravlja v Mestni občini Ljubljana (MOL) in Javnem holdingu Ljubljana (JHL), ki jih je potrebno prenesti v sistem za upravljanje s podatki." Na južnem delu API vmesnika se v zelenih kvadratkih pričakuje vse vertikale, ki so navedene v prilogi 1? Torej ne samo vrisane v siko 1?


7. Poglavje 6.1, Primer 1: Na primer, Urbana posodobi svoje uporabniške podatke tako, da sprejme Uporabniški repozitorij kot pristojni sistem referenčnih podatkov.
Vprašanje: Urbana sprejme kot referenčni vir podatkov UDP samo za dotičnega uporabnika, ki se podvoji? Torej Urbana posodablja referenčne podatke uporabnikov sekvenčno, ko se uporabnik podvoji. Razumemo pravilno?

8. Poglavje 6.6. Sistem za podatkovno analizo
Vprašanje: V dokumentu "Popis podatkovnih virov - Priloga 1 projektne naloge - jan22.xlsx" iz vrstice 18 je razvidno, da s sistemom BI naročnik že razpolaga. Ali se pričakuje, da se bo obstoječe orodje pouporabilo pri UDP? Ali se pričakuje, da bo ponudnik ponudil novo orodje, ki bo namenjeno zgolj delovanju znotraj UDP? Iz zapisanega sklepamo, da se je naročnik odločil za drugo opcijo.

9. Poglavje 6.6., odstavek 6: Sistem podatkovne analize mora zajemati tudi infrastrukturo, orodja ter osnovne modele za izvajanje funkcionalnosti prediktivne analitike na podlagi uporabe strojnega učenja (»machine-learning«). Sistem podatkovne analize mora podpirati metode nadzorovanega in nenadzorovanega učenja (nevronske mreže), ki se bodo uporabljale za spremljanje uporabnikovih akcij in na podlagi preteklih akcij uporabnika, predvidevale uporabnikovo vedenje (na primer: ponujanje bolj primernih informacij in novic ter analize odgovorov na ankete ali analize obnašanja oseb).
Vprašanje: ali se naročnik zaveda, da z naročilom le pridobi BI, AI, ML orodja. Da se s pomočjo teh orodij pridobi koristne informacije, je potreben velik angažma ne samo izvajalčevih ali drugih zunanjih strokovnjakov (kar ni zajeto v zahtevo), ampak velik vložek tudi s strani naročnika?

10. Poglavje 6.10, odstavek 3: Modul za preverjanje mora imeti omejen dostop - samo osebe s posebnimi pravicami in ustrezno pravno podlago dostopa lahko preverjajo uporabnika!
Vprašanje: Onboarding verificiranih uporabnikov se torej predvideva le s Face to Face avtentikacijo?
ODGOVOR
Odgovor naročnika:
1. Naročnik pričakuje, da se v hrambo znotraj UDP prenašajo samo podatki, ki so relevantni za njene funkcionalnosti, pri tem pa vzpostavi povezavo do izvornih podatkov, če so ti dinamične narave. UDP ni zamišljena kot hramba vseh poslovnih podatkov naročnika.

2. Naročnik je opredelil funkcionalnosti UDP vključno s funkcionalnostmi spletnih in mobilnih rešitev ter predvidel opredelitev vsebin po načelu življenjskih situacij. Vsebinsko bo struktura spletne strani dogovorjena v fazi konkurenčnega dialoga, predlog tehnične rešitve in uporabniškega vmesnika pa naročnik pričakuje s strani ponudnika kot del tehnične rešitve.

3. Da, gre za spletno aplikacijo z uporabniškim vmesnikom.

4. Da, gre za mobilno aplikacijo z uporabniškim vmesnikom.

5. Pravilno besedilo: Zagotavlja neprekinjeno podporo končnim uporabnikom UDP 24/7.
6. Kot del UDP naročnik pričakuje možnost integracije vertikal, ki so vrisane v sliki 1, hkrati pa od naročnika pričakuje tehnično rešitev, ki bo omogočala tudi naknadno vključevanje novih vertikal in dodatnih rešitev v prihodnosti.

7. Točen protokol usklajevanja uporabniškega repozitorija je predmet tehnične rešitve in bo tudi usklajevan v fazi konkurenčnega dialoga.

8. Sklepanje je pravilno - naročnik pričakuje, da bo ponudnik ponudil okolje za BI v sklopu in za potrebe UDP.

9. Naročnik se zaveda potrebe po lastnem angažmaju.

10. Predlog točenega protokola onboardinga je prepuščen tehnični opredelitvi ponudnika, z navedeno dikcijo pa naročnik opredeljuje samo zahtevo, da mora biti dostop do te funkcionalnosti na strani naročnika skrbno varovan in dovoljen samo osebam s potrebnimi pooblastili.
Datum objave: 22.02.2022   14:46
VPRAŠANJE
1. Vprašanje: ali naročnik predvideva, da bo v času konkurenčnih dialogov korigiral in dopolnjeval razpisno dokumentacijo, konkretno Projektno nalogo, v smislu, da bo po končanih konkurenčnih dialogih Projektna naloga dejanski odsev zahtev naročnika in s tem tudi pripravljen in izčiščen dokument za prilogo h končni pogodbi?

2. Poglavje 9, Tretja faza projekta.
Vprašanje: tretja faza projekta je praktično v celoti posvečena implementaciji IoT. To je celotno tretje leto. V poglavju 6, kjer so navedeni elementi, ki jih mora zagotoviti izvajalec, IoT niti ni omenjen. Za večino virov naštetih za integracijo v »prilogi 1« IoT platforma niti ni primerna. Ali lahko naročnik bolj podrobno pojasni, kaj je vsebina implementacije IoT platforme.

3. Vprašanje: kolikšna so predvidena sredstva za izvedbo javnega naročila UPD?


ODGOVOR
1. Naročnik bo v fazi konkurenčnega dialoga s ponudniki uskladil predmet javnega naročila in končne tehnične specifikacije, ki bodo priloga vabila k oddaji končnih zavezojočih ponudb in priloga k pogodbi.

2. UDP je zamišljena kot ekosistem različnih digitalnih rešitev, ki se preko integracijskih vmesnikov in sistema za upravljanje s podatki povezujejo z različnimi podatkovnimi viri, med katere sodi tudi IoT.

3. Naročnik ne namerava razkriti predvidenih sredstev za konktretno javno naročilo.