Dosje javnega naročila 000519/2022
Naročnik: Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana
Storitve: Javno naročilo zavarovanj podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. za obdobje od 1.6.2022 do 31.5.2026
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 176.152,09 EUR

JN000519/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.01.2022
JN000519/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2022
JN000519/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2022
JN000519/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.03.2022
JN000519/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000519/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.
Bazoviška cesta 6
6210
SI
Sežana
Slovenija
Vesna Kavre
vesna.kavre@kraski-vodovod.si
+386 57311660

Internetni naslovi
https://www.kraski-vodovod.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/434041/RD_Zavarovanja_KVS_22-26.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=10508
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo zavarovanj podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. za obdobje od 1.6.2022 do 31.5.2026
Referenčna številka dokumenta: JN-10508
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanja podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. za obdobje od 1.6.2022 do 31.5.2026
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Sežana
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zavarovanj podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. za obdobje od 1.6.2022 do 31.5.2026
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.06.2022
Konec: 31.05.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Javno naročilo zavarovanj podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. za obdobje od 1.6.2022 do 31.5.2026


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.02.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2022   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za potrditev, da spodnji zapis velja kot del razpisne dokumentacije in sicer:
Pogodbeni strani se strinjata, da se ponudbena cena spremeni, v kolikor pride na podlagi ukrepov državnih organov do spremembe davka, taks in drugih dajatev, ki jih mora izvajalec storitev ( zavarovalnica) odvajati na podlagi teh ukrepov. Sprememba je dovoljena le za znesek razlike med sedaj
veljavno ureditvijo in novim stanjem.
Hvala in lp


ODGOVOR

Spoštovani.
Strinjamo se, da gornji zapis velja kot del razpisne dokumentacije.
Lp

Datum objave: 03.02.2022   08:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim, da objavite obrazce, ki so del razpisne dokumentacije in jih bo potrebno oddati v ponudbeni dokumentaciji v word obliki zaradi lažjega izpolnjevanja. Hvala in lp

ODGOVOR

Spoštovani.
Danes objavimo obrazce v word obliki.
Lp


Datum objave: 03.02.2022   08:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim, da naročnik iz razpisne dokumentacije umakne Izjavo za pridobitev osebnih podatkov, saj zavarovalnice obdelavo osebnih podatkov za namen sklepanja in izvajanja zavarovalnih pogodb izvajamo kot samostojen upravljalec osebnih podatkov v skladu z določili 268. člena Zakona o zavarovalništvu, ki določa pravila obdelave osebnih podatkov (namene obdelave, vrste osebnih podatkov, roke hrambe idr.) in ne kot pogodbeni obdelovalec naročnika. Zavarovalnica je kot upravljalec osebnih podatkov tudi samostojno odgovorna za skladnost obdelave osebnih podatkov z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

ODGOVOR

Spoštovani.
Izjava se nahaja v razpisni dokumentaciji zaradi pridobitve osebnih podatkov članov uprave ponudnika in ne v smislu, kot navajate v vprašalniku.
Lp

Datum objave: 10.02.2022   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. V Razpisni dokumentaciji na strani 17 navajate, da naročnik lahko odstopi od pogodbe z odpovednim rokom brez obveznosti do izvajalcev vseh primerih določenih z zakonom, izrecno pa še v naslednjih primerih:
»če bo naročnik s preverjanjem cen na trgu kadarkoli med trajanjem pogodbe ugotovil, da izvajalec s katerim je bila sklenjena pogodba za izvajanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila ni več najugodnejši, s tem, da bo naročnik po odstopu od pogodbe izvedel nov postopek javnega naročanja za te storitve, skladno z zakonom.«

Prosimo, da se ta določba briše iz razpisne dokumentacije, saj je nesprejemljiva za ponudnike.

ODGOVOR: Strinjamo se da se zgoraj navedeni odstavek briše iz dokumentacije javnega naročila. Posebnega popravka dokumentacije ne bomo objavljali - velja navedeno v tem odgovoru.


2. POGODBA
V 7. členu pogodbe je navedeno določilo:
Zavarovalnica sprejme v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi vse nove investicije in nabave na znanih ali novih lokacijah, katerih skupna vrednost ne presega 10% vrednosti zavarovanih stvari po tej pogodbi, vendar ne več kot 2 mio eur, tudi če naročnik tega ne sporoči izvajalcu.

Prosimo, da se člen popravi v smislu, da je potrebno za investicije na novih lokacijah v vsakem primeru pisno sporočiti zavarovalnici, sicer niso zavarovane.

ODGOVOR: Določbe ne bomo spreminjali.

3. Prosimo za podatek o morebitnih rezerviranih škodah.

ODGOVOR: Ni škodnih rezervacij.

4. Pri zavarovanju splošne odgovornosti se zahteva tudi kritje za okoljsko odgovornost v smislu evropske Direktive 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Ker t.i. klavzula običajno sodi med izključitve iz pogojev zavarovalnic, predlagamo, da se klavzula - kritje v okviru evropske direktive 2004/35/EC briše iz določil RD.

ODGOVOR: Določbe ne bomo spreminjali.


5. Zavarovanje vozil
Iz baze EMRVL (register vozil) izhaja, da imajo spodaj navedena tovorna vozila, drugačno nosilnost, kot jo navajate v excel tabeli PODATKI JN 22-26 KVS in sicer:
- WV1ZZZ2KZFX101182: prava nosilnost 650 kg,
- KPKVS006: 779 kg,
- KPKVS010: 591 kg,
- KPKVS012: 538 kg,
- KPKVS017: 838 kg,
- KPKVS019: 651 kg,
- KPKVS025: 835 kg.

Prosimo potrdite, da se pri izračunu premije lahko upoštevajo zgoraj navedene nosilnosti in ne tiste, ki so navedene v tabeli.

ODGOVOR: Potrjujemo, da se pri izračunu premije upoštevajo zgoraj navedene nosilnosti.Datum objave: 16.02.2022   10:14
VPRAŠANJE
1. Prosimo za potrditev, da pri vseh zavarovalnih kritjih velja izključitev jamstva za škode
nastale v povezavi s kibernetičnimi tveganji in v povezavi s pandemijo Covid-19.
ODGOVOR: Potrjujemo, da pri zavarovanjih odgovornosti velja izključitev jamstva za škode nastale v povezavi s kibernetičnimi tveganji in v povezavi s pandemijo Covid-19. Pri ostalih zavarovalnih kritjih ne vidimo možne korelacije med pandemijo/kibernetskim napadom in nastankom škode.

2. Prosimo za objavo škod če so bile povezane s kritjem po direktivi 2004/35/ES.
ODGOVOR: Do sedaj nismo imeli škod povezanih z kritjem po direktivi 2004/35/ES.

3. Prosimo za seznam preventivnih ukrepov v primeru večje okoljske škode.
ODGOVOR: Nimamo pripravljenega seznama preventivnih ukrepov v primeru večje okoljske škode.

4. Prosimo če lahko posredujte plana, za celovito presojo vplivov na okolje. (okoljsko poročilo).
ODGOVOR: Nimamo pripravljenih omenjenih planov.

5. Ali podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. uporablja kogeneracijske naprave za pridobivanje električne energije.
ODGOVOR: NE

6. Če podjetje uporablja kogeneracijske naprave prosimo, da objavite lokacije naprav, kateri vir uporablja podjetje za pridobivanje električne energije.
ODGOVOR: /

7. Če se uporabljajo kogeneracijske naprave prosimo za seznam preventivnih požarnih ukrepov. (javljalniki...)
ODGOVOR: /Datum objave: 22.02.2022   08:25
VPRAŠANJE
RAČUNALNIKI
V excel tabeli so navedeni tudi podatki za zavarovanje računalnikov, medtem, ko v Tehnični specifikaciji ni nič opredeljeno.

Prosimo, potrdite, da želite tudi zavarovanje računalnikov in sicer v takem obsegu, kot je navedeno v excel tabeli.

Hvala.

ODGOVOR: Potrjujemo, da gre pri zavarovanju računalnikov v takem obsegu, kot je navedeno v excel tabeli
Datum objave: 22.02.2022   08:28
VPRAŠANJE
1. Zavarovanje vozil
Prosimo za potrditev, da je pri delovnih in tovornem vozilu, ki imajo nadgradnjo, osnova za obračun kasko premije skupna vrednost vozila in sicer nabavna vrednost brez DDV+ delovna nadgradnja brez DDV ( npr. KPVS-023 = 292.000 eur + 169.700 eur), za strojelomno zavarovanje pa samo vrednost nadgradnje (169.700).
ODGOVOR: Potrjujemo, da je osnova za izračun kasko premije je 292.000 eur brez DDV + 169.700 eur brez DDV , osnova za strojelomno zavarovanje pa samo vrednost nadgradnje 169.700 eur brez DDV.


2. Požarno zavarovanje
V tehnični specifikaciji navajate pri dodatnih nevarnostih samo poplava in izliv vode, v excel tabeli pa še vdor meteorne vode ter objestna dejanja.
Prosimo za razlago, katera dodatna kritja potrebujete.
ODGOVOR: Prosimo za upoštevanje vseh dodatnih kritij kot so navedena v excel tabeli: poplava, izliv vode, vdor meteorne vode ter objestna dejanja

3. OKOLJSKA ODGOVORNOST - EVROPSKA DIREKTIVA 2004/35/CE
1. Na katerem področju deluje Kraški Vodovod Sežana ter ali kateri koli del tega področja pokriva ali meji na področje območja Natura 2000?
ODGOVOR: Kraški vodovod (KVS) deluje na področju ki je večinsko v Naturi 2000. Iz Nature 2000 je izvzeto naslednje: Brkini, Vrhe, kraja Sežana in Divača. Torej je v Naturi 2000 vse kar je kraškega (apnenčastega) področja.

2. Ali na področju kjer delujete obstajajo zaščitene živalske vrste in njihovi naravni habitati ter zaščiteni vodotoki?
ODGOVOR: Na področju KVS ni zaščitenih živalskih vrst in njihovih habitatov. Na področju KVS tudi ni zaščitenih vodotokov. Glede vodotokov so le zaščitena vodovarstvena področja naslednjih vodnih virov oziroma vodovodnih sistemov: Čičarija je vodovarstveno področje Rižanskega vodovoda (Hrpelje Kozina), Spodnji Kras (Občine Komen, Miren Kostanjevica in delno Sežana) je zaščiteno področje vodnega vira Klariči in področje Senožeč pod Nanosom je zaščiteno področje Nanoških vodnih virov ki napajajo del Občine Divača (Senožeče, Laže, Dolenja vas, Senadole).

3. Kakšno škodo bi lahko pričakovali v primeru dogodka s kritjem po direktivi 2004/35/ES?
ODGOVOR: Škode, ki bi nastale v primeru dogodka s kritjem po direktivi 2004/35/CE so predvsem naslednje:
o Odstranitev onesnažene zemljine
o Dobava vode iz drugih vodnih virov, če je kakšen vodni vir zaradi onesnaženosti izločen iz obratovanja
o Drugi stroški, ki so potrebni za odpravo onesnaženosti (zapore cest, širitev vodovarstvenih pasov, onemogočanje izgradnje objektov, ki pomenijo potencialno nevarnost za vodni vir)


4. Ali pri svojem delu uporabljate kemične izdelke, barve, lake, goriva ali druge kemične ali toksične snovi, ki bi lahko povzročile škodo?
ODGOVOR: Pri svojem delu uporabljamo naftne derivate (goriva in maziva) plinski klor, natrijev hipoklorit in ferikol (to je koagulant železov sulfat)

5. Ali se v vaši dejavnosti srečujete z uporabo, predelavo, zbiranjem,.. nevarnih odpadkov?
Če da, kako so te snovi hranjene? Ali so hranišča redno pregledovana?
ODGOVOR: Pri našem delu ni nevarnih odpadkov. Ostale odpadke odstranjujemo skladno z veljavno zakonodajo (komunalni odpadki, blato iz čistilnih naprav)

6. Uporabljate oz. izvajate kakršne koli preprečevalne ali preventivne ukrepe v povezavi z Evropsko direktivo 2004/35/ES?
ODGOVOR: Preprečevalni ukrepi so predvsem naslednji:
o Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
o Zaščiteno skladiščenje snovi in odpadkov
o Prevozi po protokolu ADR

7. Ali so zaposleni in pogodbeni sodelavci usposobljeni za izvajanje preprečevalnih ukrepov?
ODGOVOR: Da, zaposleni in pogodbeni delavci so usposobljeni za izvajanje preprečevalnih ukrepov

8. Kateri specifičen del vaših dejavnosti bi lahko povzročil škodo v povezavi z Direktivo in kakšna bi bila lahko ta škoda?
ODGOVOR: Pri nas so kritične predvsem naslednje operacije:
o Prevoz kemikalij in nevarnih snovi (izlitje)
o Manipuliranje z nevarnimi snovmi; predvsem ferikol
Vsa škoda, ki bi nastala z našo dejavnostjo, bi bila obvladljiva in bi jo bilo možno odpraviti. Za odpravo bi bilo potrebno imeti določene stroške. Stroški pa bi bilo obvladljivi in ne bi ogrozili delovanja podjetja KVS.

9. Ali bi z vašo dejavnostjo ali dejavnostjo podizvajalcev lahko škodni dogodek povzročil škodo tudi v tujini (Italija)?
ODGOVOR: Naša dejavnost ne more povzročiti škode v Italiji.

10. Ali vam je znano, da bi na teritoriju, kjer delate v preteklosti že dogajale ekološke škode v povezavi z Direktivo? Če da, prosim opišite dogodke.
ODGOVOR: Dejavnost KVS še ni povzročila ekološke škode. Iz leta v leto tudi vlagamo sredstva, da bi bilo te škode čim manj (lani smo montirali javljalnike za klor, redno izobražujemo in usposabljamo zaposlene, imamo alarmni sistem, ki sporoča izredne dogodke) in škodo preprečujemo.


Datum objave: 22.02.2022   08:32
VPRAŠANJE
1. V RD pod točko II/2.4. navajate, da mora cena zavarovanja biti fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe. Fiksne in nespremenljive so lahko premijske stopnje in popusti, saj se cena lahko spreminja glede na nabave/odtujitve. Prosimo za potrditev, da velja slednje, kar je sicer tudi opredeljeno v vzorcu pogodbe?
ODGOVOR: Potrjujemo, da so fiksne in nespremenljive premijske stopnje in popusti, kot navajate zgoraj.

2. V RD je kot priloga Predračuna (obr.2) zahtevano priložiti podpisane in žigosane kopije »Tehnične specifikacije«. Prosimo za umik zahteve po podpisanem in žigosanem oz. potrditev, da ponudnik priloži v dani obliki (.pdf) in se z elektronskim podpisom podpisnika ponudbe smatra, da so podpisani in potrjeni tudi vsi priloženi dokumenti?
ODGOVOR: Strinjamo se z navedenim - z elektronskim podpisom podpisnika ponudbe se smatra, da so podpisani in potrjeni tudi vsi priloženi dokumenti.

3. V zvezi z razlogi za izključitev (kazenska evidenca) prosimo za potrditev, da za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, ki nimajo EMŠO v RS (so tujci), zadostuje izpis oz. potrdilo iz kazenske evidence iz ustreznega registra v matični državi oz. državi, v kateri ima sedež (prevedeno in overjeno) in ni potrebno priložiti izpolnjene Izjave fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov (obrazec 5)?
ODGOVOR: Potrjujemo navedbe. Potrdila naj ne bodo starejša od treh mesecev glede na datum za oddajo ponudbe.

4. Prosimo za potrditev, da škode, nastale zaradi terorizma in kibernetskega napada, niso predmet zavarovanja.
ODGOVOR: Potrjujemo, da škode, nastale zaradi terorizma in kibernetskega napada, niso predmet zavarovanja

6. Glede na dejavnost »Ravnanje s komunalnimi odpadki« prosimo za pojasnilo ali se poleg zbiranja in hranjenja odpadkov opravlja še katera druga dejavnost kot npr. predelava, obdelava? V kolikor da, predelava katerih odpadkov?
ODGOVOR: Ne izvaja se nobena druga dejavnost.

SPLOŠNA ODGOVORNOST
7. Pri zavarovanju splošne odgovornosti je pri gradbeni dejavnosti navedeno: gre za manjše gradbene posege, kar se zrcali tudi v zavarovančevih delovnih strojih (npr: rovokopač)
Prosimo za potrditev, da gre za manjše delovne stroje ( do 6 kw), ki niso podvrženi avtomobilskemu zavarovanju.
ODGOVOR: Zahteva se kritje za gradbeno dejavnost po polici splošne odgovornosti in v okviru tega tudi kritje za manjše delovne stroje, ki niso podvrženi avtomobilskemu zavarovanju.
Zavarovalnica lahko kritje za škodo iz naslova delovnih naprav na strojih, ki so podvrženi avtomobilskemu zavarovanju krije tudi po polici splošne odgovornosti, kot je navedeno pri Avtomobilskem zavarovanju.


8. Navajate, da mora biti kritje podano tudi za odgovornost iz naslova posesti stvari. Prosimo za pojasnilo na katere stvari se to nanaša?
V kolikor gre za posest stvari (objektov idr.), ki jih stranka ne uporablja za lastne potrebe v zvezi z opravljanjem dejavnosti sporočite tudi podatek o teh (površina, število le-teh...)?
ODGOVOR: Zavarovanec nima objektov, ki jih ne bi uporabljal za svojo dejavnost, kakor sprašujete zgoraj. Zahteva se nanaša na celotno kanalizacijsko in vodovodno infrastrukturo, ki je v lasti občin in v upravljanju Kraškega Vodovoda.

9. Prosimo za potrditev, da se pri zavarovanju splošne odgovornosti zahtevajo samo kritja, ki so navedena v tehnični specifikaciji, ne pa tudi dodatna kritja, ki so navedena v Splošnih pogojih ( npr. posest koles (el.koles), poškodovanje tujih stvari pri nakladanju in razkladanju, kritje škod iz naslova priprave hrane in pijače, odg. iz naslova prireditev, odg.iz naslova garderob -hrambe idr).
ODGOVOR: Potrjujemo da se pri zavarovanju splošne odgovornosti zahtevajo samo kritja, ki so navedena v tehnični specifikaciji.

Datum objave: 22.02.2022   12:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se katero od tovornih ali delovnih vozil uporablja za prevoz nevarnih snovi?

Hvala.

ODGOVOR

Registrski tablici vozil, s katerimi prevažamo plinski klor, natrijev hipoklorid in železov sulfat sta
KP KVS020 in KP KVS021