Dosje javnega naročila 001070/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Gradnje: Rekonstrukcija in novogradnja objekta NK Podvinci
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 726.799,99 EUR

JN001070/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.02.2022
JN001070/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2022
JN001070/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.05.2022
JN001070/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.05.2022
JN001070/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001070/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Majcen David
david.majcen@ptuj.si
+386 27482980

Internetni naslovi
http://www.ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/436606/RD_Rekonstrukcija_in_novogradnja_objekta_NK_Podvinci.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11225
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija in novogradnja objekta NK Podvinci
Referenčna številka dokumenta: JN-11225
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmetno naročilo se nanaša na izvedbo GOI del pri rekonstrukciji obstoječega objekta in dozidavi (novogradnji) prizidka za namen
delovanja NK Podvinci.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmetno naročilo se nanaša na izvedbo GOI del pri rekonstrukciji obstoječega objekta in dozidavi (novogradnji) prizidka za namen
delovanja NK Podvinci.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z dinamiko izvajanja del oz. določili PGU 2020.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.03.2022   15:00

Dodatne informacije:
Celotna projektna dokumentacija je dostopna tudi na naslovu https://www.ptuj.si/razpis/599166.
Skladno s točko 7.3 Navodil ponudnikom, bo omogočen ogled objekta/lokacije gradnje po predhodno potrjenem terminu ogleda na david.majcen@ptuj.si.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.02.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.02.2022   08:22
>>Spoštovani,
podajamo pojasnila oz. odgovore k podanim vprašanjem.

1. Pozdravljeni!
Pri pregledu popisov smo opazili nerazumljive postavke.
Pri elektro delih :
1.
9. Dokumentacija
Izdelava projekta elektro inštalacij in opreme za izvedbo - PZI, vključno s PZI popisi
Kaj PZI projekti niso izdelani?

2. Pri rekapitulaciji postavka s povezavo
"ELEKTRO DELA CCA. 15% OD VREDNOSTI
MATERIALA:"
Se prišteje 15% na vsa elektro dela.
Saj v popisu zahtevate da se ponudi mateial z vgardnjo pri posamezni postavki.
Prosim za obrazložitev

Hvala za obrazložitev!<<

PZI dokumentacija je izdelana, vključujoč PZI popisi. Postavka v vrstici 101 excel datoteke je napačna in se jo ignorira oz. se zanjo ne daje in ne upošteva vrednosti.
Elektro popisi so predvideni tako, da so postavke opredeljene zgolj kot potreben material, razen pri točki 9. kjer je v popisih opredeljena storitev. Vrednost posamičnih postavk vnesite tako, da bo na koncu na ves seštevek "stroška materiala" prišteto še +15% kot delna vrednost storitve. V kolikor je vrednost same storitve (montaže) večja od teh 15%, ustrezno prilagodite ponudbeno vrednost posamične postavke.

>>Pozdravljeni!

Zanima nas kje je načrt rušitvenih del.
V popisih ni opredeljeno:
- Kdo odpelje odpadke po rušitvenih delih saj navajate samo rušitev brez odvoza
- Kdo plača ceno deponiranja odpadkov, saj ni nikjer navedeno kdo je plačnik deponiranja
- Kdo uredi poročilo o ravnanju z odpadki. in kdo ga plača.

Prosimo za odgovore.

Lep pozdrav!<<

Načrt rušitvenih del ni posebej izdelan, saj gre za rekonstrukcijo objekta in je delna odstranitev objekta zajeta v PZI Arhitekture (situacija ) in opisano v tehničnem poročilu Arhitekture. (v celoti se odstrani ostrešje in strešniki in del zidov v pritličju). Odvoz in cena deponiranja, ter izdelavo poročila uredi izvajalec, kar se vključi v ponudbeno vrednost podane postavke.

>>Pozdravljeni!

Prosimo, da nam odgovorite kako lahko v pogodbi zahtevate, da se ponudba izdela na način "KLJUČ V ROKE", če pa so popisi narejeni
zelo površno. Na primer: Pri Rušitvenih delih navajate , " Navedene količine so okvirne. Predstavljajo grobo oceno nastalih odpadkov. Natančno količino in materiale bo možno določiti šele pri izvedbi delne odstranitve in bodo podani v končnem poročilu o ravnanju z odpadki"

Prosimo za obrazložitev!<<

»Navedene količine so okvirne« - je splošni termin pri opisovanju in navajanju količin, dejansko so navedene količine ustrezne, odstopanja so seveda možna, ampak ne bistvena. Zato tudi dalje navaja, da se natančna količina določi po izvedbi odstranitve (ker se takrat izdela poročilo o ravnanju z odpadki in se dejanske vrednosti navedejo tam).

>>Lep pozdrav!

Pri pregledu razpisne dokumentacije nismo nikjer zasledili faznost gradnje, kot jo navajate v popisih del.
Ker zahtevate gradnjo po načinu KLJUČ V ROKE in ste iz popisov odstranili določena dela katera so opredeljena v projektni dokumentaciji nas zanima sledeče:
- Ali se objekt ponuja po faznosti gradnje
- Kdo bo izvedel manjkajoča dela
- Ali morano pri sestavi ponudbe upoštevati odstranjena dela in količine iz popisov del

V kolikor je prišlo do spremembe obsega del, ga prosimo natančno specificirajte, da pri sestavi ponudbe ne pride do razhajanj pri ponudnikih.

Lep pozdrav!<<

Faznost gradnje je navedena v Vodilni mapi arhitekture v tehničnem poročilu. V razdelitvi na faznost je bistveno to, da se bo objekt izvedel kot celota P+1N v grobem, dokončalo se bo pritličje, etaža pa ostane samo v grobi gradbeni fazi. 2. faza projekta je nadalje ureditev v grobem izdelane etaže 1. nadstropja objekta, katera pa ni predmet tega javnega naročila, saj naročnik v tem trenutku nima zagotovljenih sredstev za izvedbo 2. faze. Ponudbeni popisi v excelu so zgolj za 1. fazo izvedbe, zgolj te upoštevajte za pripravo ponudbe.

>>Spoštovani naročnik,
prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 4 dni.
V tako kratkem času ni mogoče izdelati realne ponudbe,.
lp<<

Spoštovani,
predmetno naročilo je že bilo objavljeno na portalu javnih naročil, spremenil se je le obseg, ki pa se je zmanjšal napram predhodno objavljenim razpisom. Iz tega razloga roka za pripravo ponudbe ne spreminjamo in ostaja takšen, kot je določen v prvotnem obvestilu.


Datum objave: 01.03.2022   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosim za obrazložitev postavke strojne inštalacija-talno ogrevanje ,postavka 2.
Navajate tri količine in sicer 3600m1, 1600 m1 in 2000 m1 kaj je pravilno ali se ponudijo vse tri količine.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani, navedene količine so razdeljene po fazah izvajanja. Skupna količina je 3.600m, izvajana količina v Fazi 1 bo 1.600m ( ta postavka je potem pravilna za javno naročilo), preostalih 2.000 je predvideno za Fazo 2- kot tudi piše in je označeno s sivo barvo.
Lep pozdrav
Datum objave: 01.03.2022   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisih strojnih inštalacij je navedeno na zadnji strani kot
OPOMBA: " V popisu niso zajeta gradbena ,ključavničarska in električarska dela potrebna za izdelavo strojnih inštalacij "
Zanima nas, ali so ta dela zajeta kje drugje, ali pa so izpuščena, saj zahtevate izdelavo ponudne "KLJUČ V ROKE"

Prosimo za obrazložitev.

ODGOVOR
Spoštovani,
ker ta dela niso zajeta drugje, se jih obravnava, kot je splošna praksa z dodatno navedbo oziroma opombo.
Lep pozdrav