Dosje javnega naročila 001378/2022
Naročnik: ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev sistema za beleženje in nadzor temperature laboratorijske opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 130.282,84 EUR

JN001378/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.03.2022
JN001378/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.03.2022
JN001378/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.06.2022
JN001378/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.07.2022
JN001378/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001378/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 046-119812
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba javnih naročil, Mateja Robnik
sjn@onko-i.si
+386 15879600
+386 15879406

Internetni naslovi
http://www.onko-i.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437439/rd.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11464
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev sistema za beleženje in nadzor temperature laboratorijske opreme
Referenčna številka dokumenta: JN-0009/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51430000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev sistema za beleženje in nadzor temperature laboratorijske opreme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev sistema za beleženje in nadzor temperature laboratorijske opreme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Cena70
Izjava10
Reference20

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.04.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.04.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.03.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.03.2022   11:40
VPRAŠANJE 1:
Spoštovani,
prosimo za ogled prostorov, saj lahko le tako natančno in točno ponudimo število sprejemnikov.
ODGOVOR 1:
Ogled prostorov bo v četrtek, 10.3.2022 ob 12:00 uri. Zbor bo pred stavbo D,H, E Onkološkega inštituta Ljubljana na Zaloški 2 v Ljubljani.


Datum objave: 14.03.2022   14:24
VPRAŠANJE 2:
Spoštovani!
Prosimo, da omilite referenci za področje uporabe.
Ali je lahko referenca za merilnik temperature in vlage tudi z drugega področja in ne samo iz področja medicine ter farmacije. Npr. Uporaba merilnikov
za pitno vodo ter hrano....)
Smatramo, da je zahtevana referenca diskriminatorna do različnih ponudnikov iz naslednjih vzrokov:
1. Meritev temperature v hladilni komori ni nič bolj zahtevna v farmaciji ter medicini, kot meritev temperature za podobne veličine v drugih oblasteh industrije. 2. Meritev vlage in temperature zraka na hodnikih ter skladiščnih prostorih, pa tudi ni napravljena samo za farmacijo ali za medicino.
Če je za merilnike iz zgornjih dveh točk potrebna procedura proizvodnje zelo specialna ter zahteva uporabo zelo specifičnih materialov, prosimo, da to zahtevo podate.
Če je za merilno tipalo, ki se uporablja za farmacijo ali medicino potreben kakšen poseben material prosimo, da to definirate, da bomo imeli vsi enakovredna izhodišča pri pripravi ponudbe. Referenca pa naj bo veljavna tudi za druga področja industrije.
ODGOVOR 2:
Naročnik ne odstopa od prvotnih zahtev.

VPRAŠANJE 3:
prosimo vas, da za merjenje temperature pri temperaturah pod -10°C dovolite natančnost meritve ±1,0°C.
ODGOVOR 3:
Naročnik ne odstopa od prvotnih zahtev.

VPRAŠANJE 4:
prosimo za inftomacijo, ali je v ponudbi potrebno oddati obrazce : VZOREC BANČNE GARANCIJE ( obrazec št. 8. in 9.) ?
In če da, na kakšen način izpolnimo in oddamo ta dva obrazca št. 8. in 9. (VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI in VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU ) - kaj vse izpolnimo in ali naj bo ožigosano in podpisano s strani ponudnika, ali banke?
ODGOVOR 4:
Ponudniku v ponudbi ni potrebno predložiti obrazca 8 in 9.

VPRAŠANJE 5.
prosim vas, da definirate rok dobave in instalacije opreme.
ODGOVOR 5:
Dobavni rok je naveden v 6. členu pogodbe.


Datum objave: 15.03.2022   07:59
NAROČNIK POPRAVLJA TOČKO 40 TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ, KI SE SEDAJ GLASI:
Zvočni in svetlobni indikator je namenjen lokalnemu alarmiranju pri čemer je potrebno upoštevati en indikator za posamezen sklop naprav in sicer za naslednje skupine (A-xx, B-xx, C-xx, D-xx, E-xx, G-xx in H-xx)
Predvidena lokacija indikatorja bo usklajena z uporabnikom.

NAROČNIK ZA TOČKO 43 DODAJA NOVO TOČKO 44 (PREJŠNJA TOČKA 44 SE SPREMENI V 45), KI SE GLASI:
Izvajalec se obvezuje, da bo sam poskrbel za izvedbo vseh dodatnih instalacij, v kolikor naročnik le te ne bo imel pripravljene na lokacijah, katere bo izvajalec izbral za priklop ponujene opreme (sprejemna/oddajna postaja, lokalni semafor,).

NAROČNIK BO POPRAVLJENE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE OBJAVIL PO ROKU ZA VPRAŠANJA. V POPRAVKU TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ BODO NAVEDENI VSI POPRAVKI, KI SO BILI IZEDENI V ČASU OBJAVE RAZPISA.


Datum objave: 18.03.2022   07:51
VPRAŠANJE 6:
glede na navedeno zahtevo pod točko 3. iz Tehničnih specifikacij:
"Vgrajene merilne sonde morajo biti kalibrirane s strani akreditiranega laboratorija oz. izvajalca, po standardu ISO 17025"
prosimo za dopolnitev zahtev, in sicer da je potrebno ponudbeni dokumentaciji priložiti akreditacijsko listino, s katero se priznava izpolnjevanje zahtev standarda ISO 17025.
ODGOVOR 6:
Naročnik zahteva, da je na merilnih sondah (ob vgradnji, v garancijskem in pogarancijskem obdobju) izvedena kalibracija, zato je obvezna priloga v ponudbeni dokumentaciji tudi akreditacijska listina, s katero ponudnik izkazuje, da bo storitev izvedena v akreditiranem laboratoriju po standardu 17025.

VPRAŠANJE 7:
glede na to, da je v ponudbeni dokumentaciji zahtevana vgraditev sond, ki so kalibrirane s strani akretitiranega laboratorija, vas prosimo za potrditev, da tudi ponovne kalibracije znotraj garancijskega in pogarancijskega obdobja morajo biti izvedene s strani akreditiranega laboratorija.
Prosimo vas za potrditev navedenega.
ODGOVOR 7:
Sonde, ki bodo vgrajene ob prvi vgradnji morajo bit kalibrirane s strani akreditiranega laboratorija, kot je navedeno v pogoju pod točko 3., poleg tega morajo tudi vse nadaljnje letne kalibracije (v garancijskem in pogarancijskem obdobju) izpolnjevati pogoj pod točko 3.
Naj opozorimo, da mora biti iz certifikata razvidno, da je bila merilna sonda kalibrirana s strani akreditiranega laboratorija.

VPRAŠANJE 8:
naprošamo vas za pojasnila v zvezi z alarmiranjem, kar je navedeno na Obrazcu 3 (Tehnične specifikacije):
- točka 40. (Zvočni in svetlobni indikator)
Prosimo za potrditev, da potrebujete 7 zvočno-svetlobnih alarmnih indikatorjev.
- točka 42. (Za beleženje T in RH v prostorih je predvideno samo lokalno alarmiranje preko zvočnega in svetlobnega indikatorja.)
Prosimo za potrditev, da se alarmiranje iz te točke nanaša na 7 zvočno-svetlobnih alarmnih indikatorjev iz točke 40.
ODGOVOR 8:
- točka 40:
Glede na popravek pogoja pod točko 40. je po novem predvideno lokalno alarmiranje za posamezen sklop naprav in sicer za naslednje skupine (A-xx, B-xx, C-xx, D-xx, E-xx, G-xx in H-xx), kar pomeni za sedem sklopov/sistemov.
- točka 42:
Da, za beleženje T in RH v prostorih je predvideno samo lokalno alarmiranje preko zvočnega in svetlobnega indikatorja, ki nadzira sklop/skupino v kateri se nahaja merjeni prostor.
Primer, če se izvaja merjenje parametrov prostora iz skupine A-xx, se bo proženje izvajalo samo na lokalnem indikatorju za sklop/skupino A.

VPRAŠANJE 9:
prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja glede Obrazca št. 3 (Tehnične specifikacije):
- točka 20. (Tehnični alarmi)
Prosimo vas za definicijo, kaj pomeni tehnični alarm, ali gre za nivo alarmiranja s pošiljanjem obvestil, ali je možno te alarme obveščati tudi na drug način?
- točka 33. (Instalacija merilne sonde na napravo (žično ali brezžično))
Prosimo vas za podrobnejšo opredelitev, kaj je merilna sonda in kaj je naprava?
- točka 35. (Kalibracija merilnih sond)
Prosimo vas za definicijo temperaturne točke, pri kateri naj se izvede akreditirana kalibracija sonde RH?
ODGOVOR 9:
-točka 20:
V tej točki je mišljeno, za razne tehnične napake na sistemu oz. kot je že opisano v samem pogoju.
-točka 33:
Merilna sonda je mišljen element, ki meri: T, RH ali stanje. Naprava pa pomeni, napravo na kateri se izvaja meritev - hladilnik, zamrzovalna omara, ipd.
-točka 35:
V popravljenih tehničnih specifikacijah pod pogojem št. 35 je navedeno, pri katerih T ali RH vrednostih se izvede kalibracija.
Glede na to, da je nesmiselno izvajati kalibracije pri vseh vrednostih, je mišljeno, da se uporabi tisto vrednost T in RH, ki je primerljiva z vrednostjo oz. območjem, v katerem deluje merilna sonda.

VPRAŠANJE 10:
spodnje vprašanje se tiče TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ pod zaporedno številko 37. (Oddajnik)
- Oddajnik - Interni pomnilnik - min 2000 podatkov"
Definicija velikosti internega pomnilnika min 2000 podatkov je podatek, ki ob različnih nastavitvah merilnega sistema lahko pomeni zelo velike razlike v dejanski časovni neodvisnosti delovanja (ob 1 podatku na 1 ms to pomeni 2 s, ob 1 podatku na 1 uro pa 2000 ur). V zahtevah je v točki 41. podana časovna neodvisnost delovanja sistema vsaj 3 ure, ki to zahtevo po časovni neodvisnosti delovanja sistema že opredeli, zato predlagamo da se zahteva po minimalnem številu podatkov umakne.
ODGOVOR 10:
Žal niste pravilno razumeli zahtev naročnika:
Pogoj št. 8: definira časovni interval zajema podatkov.
Pri pogoju št. 37 je definirano, da mora merilna sonda skupaj s pripadajočo elektroniko zagotavljati spomin za 2000 podatkov. Npr. v primeru, da pride do okvare bazne postaje, ki sprejema signale od merilne sonde (skupaj s pripadajočo elektroniko), mora le ta zagotavljati spomin za 2000 podatkov.
Pogoj št. 41: definira avtonomijo delovanja celotnega sistema, ker enkrat letno izvajamo servis na el. omrežju pri čemer smo 3 ure brez el. omrežja (razen uporabnikov, ki so napajani preko diesel agregatov in UPS naprav).


Datum objave: 18.03.2022   08:03
NAROČNIK SPREMINJA TOČKO 35 TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ. PO NOVEM SE TOČKA 35 GLASI:
Izvajalec mora dobaviti merilne sonde, ki morajo biti kalibrirane za področje v katerem se uporabljajo. Izvedena mora biti akreditirana kalibracija, pri čemer dovoljeni pogrešek ne sme biti večji kot točnost sonde:
Za sondo T v eni izmed naslednjih vrednosti:
- -80C
- -20C
- 5C
- 20C
- 35C
Za sondo RH pri naslednji vrednosti:
- 50%
- 95% (merilna sonda za uporabo v celičnih inkubatorjih)


Datum objave: 18.03.2022   13:08
VPRAŠANJE 11:
po ogledu prostorov je bilo ugotovljeno, da so na lokacijah na voljo tako Ethernet kot 230 V priključki. Prosimo za potrditev, da se zahteva po zagotovitvi dodatnih instalacij iz nove točke 45 v Tehničnih specifikacijah v nobenem primeru ne navezuje na priključke, ki so bili predstavljeni na ogledu.
Prosimo za potrditev navedenega.
ODGOVOR 11:
Pogoj pod točko 44 navaja, da mora ponudnik sam poskrbeti za izvedbo instalacij (napajanje in LAN) v primeru, da na lokaciji, kjer predvideva priklop ponujene opreme, le teh ne bo na razpolago.
Glede na to, da naročnik ne ve, kje ponudnik predvideva priklop ponujene opreme, določene instalacije, pa so za obstoječo opremo (hladilnike, ipd.) že pripravljene, naročnik dopušča možnost, da ponudnik lahko uporabi te priključke oz. ustrezno poskrbi za 'podaljšanje' priključkov za priklop svoje ponujene opreme.


Datum objave: 22.03.2022   08:41
VPRAŠANJE 12:
po vašem izračunu iz dokumenta "Seznam" je skupna številka 283.
Prosimo vas da definirate, kaj ta številka pomeni?
Predvidevamo, da to ni število senzorjev?
Prosimo vas za potrditev, da število senzorjev oz. število merilnih mest dobimo tako, da številki 283 odštejemo navedeno postavko " Meritev stanja" ( 99 x) iz dokumenta "Seznam".
ODGOVOR 12:
V dokumentu 'Seznam-V10-14022022', je v tabelah za vsak sklop (oddelek) točno definirano katere veličine so predmet meritev pri posameznih napravah/prostorih, poleg tega je tudi pod vsako tabelo razdeljeno kakšne merilne sonde bi bilo potrebno uporabiti.
Vse te vrednosti so nato prenesene v prvo tabelo (skupno), ki dejansko definira število vseh merilnih sond.

VPRAŠANJE 13:
prosimo za obrazložitev pojma Meritev Stanja v dokumentu Seznam-V10-14022022 (kaj ta postavkla vključuje?) ali gre za prisotnost električnega toka na vtičnici?
ODGOVOR 13:
Za meritev stanja je potrebno uporabiti sondo, ki omogoča merjenje, kot je opisano v pogoju pod točko 32.

VPRAŠANJE 14:
Prosimo za dodatno pojasnilo glede spremenjene točke 35.
Ali je po zahtevah v spremenjeni točki 35, potrebno izvesti kalibracijo temperature samo v eni točki, torej tisti točki pri kateri se realno odvija proces na določeni lokaciji.
ODGOVOR 14:
Da, pravilno ste razumeli pogoj pod točko 35.

VPRAŠANJE 15:
Ali je potrebno na merilnih mestih (hladilnih napravah) prikazovati vrednosti izmerjene temperature ter stanje brezkontaktnega kontakta.
Ali je potrebno pri meritvah v prostorih (meritve temperature ter vlage) vrednosti tudi prikazovati na lokalnih prikazovalnikih.
ODGOVOR 15:
V pogojih to ni zahtevano, lahko pa ponudite, če želite.


Datum objave: 22.03.2022   14:32
VPRAŠANJE 16:
glede na to, da je s strani naročnika podana zahteva o delovanju sistema na lokaciji naročnika (on premises), prosimo za pojasnilo, kakšno strojno opremo oz. virtualne strežnike bo naročnik lahko zagotovil.
ODGOVOR 16:
Predvidevamo, da bo ponudnik navedel tehnične zahteve za postavitev virtualnega strežnika in bo potem naša IT služba pripravila ustrezno konfiguracijo.

VPRAŠANJE 17:
prosim vas za definiranje navedene postavke na obrazcu št 13 REFERENCA:
Izvajalec referenčnega posla
Ali je tukaj mišljeno, da se navede ponudnika (-podjetje), ali dotično osebo, ki je zadevo izvedla?
ODGOVOR 17:
Izvajalec referenčnega posla in ponudnik je enako. Naročnik referenčnega posla pa je končni naročnik, pri kateri so se storitve dejansko izvajale.

VPRAŠANJE 18:
prosimo, da posredujete odgovor glede merilnih mest, ki so navedene na obrazcu št. 13 - REFERENCA:
"Referenca, da je instaliran sistem kapacitete z vsaj 30 merilnih mest na področju medicine ali farmacije"
Ali je z navedbo "vsaj 30 merilnih mest" mišljeno število senzorjev?
Oziroma ali se merilno mesto v primeru senzorja za temperaturo in vlago (T + RH) šteje kot 2 merilna mesta?
ODGOVOR 18:
Vaše predvidevanje oz. odgovor je pravilen, vendar naročnik zahteva, da potencialni ponudnik navede referenco, kjer je sistem instaliran na 30 različnih napravah.

VPRAŠANJE 19:
merilne sonde za meritev stanja koristijo za aktivno sporočanje alarmnih stanj naprav v nadzorni sistem. Glede na način delovanja se nam zdi zagotavljanje internega pomnilnika 2000 podatkov nesmiselno, saj v primeru nedelovanja sprejemnikov signal o alarmu ne bo možno posredovati v nadzorni sistem in je s tem funkcionalnost alarmiranja brezpredmetna.
Predlagamo, da se glede na zapisano zahteva po lokalnem internem pomnilniku pri sondah za meritev stanja umakne.
ODGOVOR 19:
Naročnik ne odstopa od prvotnih zahtev.

VPRAŠANJE 20:
Točka 20 - Tehnični alarmi
Ali se tehnični alarmi iz točke 20. pošiljajo na e-mail oz SMS, oziroma ali je možen kot alternativa prikaz teh alarmov izvesti zgolj znotraj aplikacije?
ODGOVOR 20:
Glede na to, da gre za tehnične alarme, je lahko prikaz samo znotraj aplikacije.


Datum objave: 25.03.2022   11:04
VPRAŠANJE 21:
ali je potrebno vključiti tudi strojno opremo za strežnik v ponudbo (tj računalnik za Software in server)? Ali to uredi kupec?
ODGOVOR 21:
Predvidevamo postavitev virtualnega strežnika za katerega bo ponudnik navedel tehnične zahteve in posledično na katerega bo lahko nato naložil ustrezno programsko opremo.

VPRAŠANJE 22:
Glede zahteve 34. ali lahko ponujamo interno sondo - torej sondo vgrajeno v oddajniku, ki ga lahko namestimo v aparat?
ODGOVOR 22:
V pogoju pod točko 34 je opisan način priklopa sonde na napravo. Vi ponujate sondo, ki je vgrajena skupaj z oddajnikom, kar v vašem primeru predstavlja brezžični priklop opisan pod točko 33.
Mora pa vaša sonda upoštevati zahteve, ki so opisane pod točko 37.


Datum objave: 25.03.2022   11:42
VPRAŠANJE 23:
prosim vas za informacijo, katere podatke naj vsebuje obrazec oz Lastna izjava glede ponudnikove dodatne reference, ki jo opcijsko priložimo ponudbi.
Ali je dovolj, da navedemo naročnika (podjetje), ime posla ter število merilnih mest?
Prosim za potrditev, da jo podpišemo in žigosamo sami.
ODGOVOR 23:
Obrazec 13: Referenca (točka P10 razpisne dokumentacije) mora žigosati in podpisati naročnik referenčnega posla, in sicer končni naročnik, pri katerem so se stroitve dejansko izvajale in ne vi, ki oddajate ponudbo.
Lastno izjavo iz točke P9 razpisne dokumentacije pa podpišete sami in zraven navedete naročnike (podjetja) ter število merilnih mest.