Dosje javnega naročila 001437/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-60/22; Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije ceste R1-220/1334 Sp. Pohanca - Brežice od km 7.200 do km 9.785
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN001437/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2022
JN001437/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
JN001437/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001437/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-22-000405/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438046/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11656
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-60/22; Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije ceste R1-220/1334 Sp. Pohanca - Brežice od km 7.200 do km 9.785
Referenčna številka dokumenta: 43001-83/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije ceste R1-220/1334 Sp. Pohanca - Brežice od km 7.200 do km 9.785
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije ceste R1-220/1334 Sp. Pohanca - Brežice od km 7.200 do km 9.785
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 365
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.04.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.04.2022   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.03.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.03.2022   13:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se lahko za:
- izdelavo geološko - geotehničnega elaborata, vključno z izvedbo raziskav (postavka 1 v specifikaciji naročila)
- izdelavo geodetskega načrta (postavka 2 v specifikaciji naročila)
- izdelava elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije (postavka 3 v specifikaciji naročila),
izstavi račun po izdelavi in predaji načrta oz. elaborata?

Ta dela izvajajo podizvajalci (manjša podjetja oz. samostojni podjetniki), ki na plačilo za opravljeno storitev (v začetni fazi), čakajo do dokončne oddaje projektne dokumentacije (kar je lahko tudi 6 mesecev ali več).

Predlagamo, da se v pogodbo dopolni, da se dela iz postavke 1-3 specifikacije naročila obračunajo v deležu do 100 % ob predaji načrta oz. elaborata.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Skladno s pogodbo je določeno, da bo izvajalec obračunaval opravljena dela naročniku na podlagi izstavljenega računa oziroma začasnih situacij po opravljenem delu, to je po dokončni oddaji projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe. Obračunati sme največ 90 % vrednosti pogodbenih del, preostalih 10 % pa sme izvajalec obračunati šele, ko bo predloženo potrdilo o opravljeni recenziji projektne dokumentacije.

Načrti, ki jih omenjate, bodo kljub temu, da se izdelujejo v začetni fazi izdelave projektne dokumentacije, tako kot ostali načrti predmet recenzijskega postopka. Ta zahteva samo udeležbo na recenziji in izdelavo morebitnih popravkov po recenziji, zato naročnik ne vidi razloga, da bi spreminjal pogoje izvedbe samega naročila oziroma samo razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 23.03.2022   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani
V točki 7.3 /1 Geološko - geomehansko poročilo je predvidena izvedba terenskih raziskav, ki pa niso specificirane.
Glede na to, da projekt obsega tudi premostitvene objekte naročnika prosimo, da projektno nalogo dopolni z opisom minimalnega obsega terenskih preiskav.
S tem bo tudi zagotovljena uravnoteženost ponudb za GG dela.
Lep pozdrav


ODGOVOR


Podrobna specifikacija geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav je razvidna v SPECIFIKACIJI NAROČILA Z NAVEDBO ODGOVORNIH OSEB v ločenem zavihku - priloga 1. Znesek iz te priloge se mora ujemati z zneskom v postavki št. 1: geološko - geotehnični elaborat, vključno z izvedbo raziskav.Datum objave: 24.03.2022   06:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V projektni nalogi pod točko 7.3.1 je navedeno, da se izvede terenske preiskave, ki so sicer specificirane v prilogi 1 razpisne dokumentacije. V nadaljevanju projektne naloge je navedeno, da se predvidi izdelavo brvi. Naročnika pozivamo, da se opredeli o tem, če je na mestu brvi potrebno izvesti sondažne vrtine. Naročnika oziroma investitorja naprošamo, da v razpisni dokumentaciji poda natančen popis potrebnih geoloških preiskav, ki bodo zavezujoče za vse ponudnike. Menimo, da je potrebno, da se z razpisno dokumentacijo določi okvirni nabor geološko geomehanskih preiskav, ki jih je potrebno opraviti, saj bo le na ta način zagotovljena konkurenčnost ponudnikov.
Prosimo za konkreten odgovor glede izvedbe geomehanskih preiskav.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Terenske preiskave so z razpisno dokumentacijo predvidene, in sicer v prilogi 1 v ločenem zavihku SPECIFIKACIJE NAROČILA Z NAVEDBO ODGOVORNIH OSEB. Znesek iz te priloge se mora ujemati z zneskom v postavki št. 1: geološko - geotehnični elaborat, vključno z izvedbo raziskav.


Datum objave: 25.03.2022   11:26
VPRAŠANJE
V območju vodotokov so predvidene premostitve-brvi.
Ali se raziskave izdelajo tudi na tem območju.
Če se, prosimo za dopolnitev priloge 1 z ustreznimi raziskavami.

S spoštovanjemODGOVOR

Naročnik po ponovnem pregledu ugotavlja, da je kljub podanemu pojasnilu št. 3, treba predvidene terenske raziskave dopolniti, zato spreminja specifikacijo preiskav. V prilogi 1 je dodana postavka za izvedbo šestih geotehničnih vrtin do predvidene globine 12 m, 3x SPT v vsaki vrtini, vključno s transportom in premiki med lokacijami brvi.
Datum objave: 29.03.2022   08:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V projektni nalogi, tč. 15 komunalni vodi, za vodovod piše:
Za vodovod se pripravi ločen načrt v delih, kjer je obstoječ vodovod tangiran s predvidenimi objekti po projektni nalogi in sicer v skupni dolžini 700m.
Nadalje pa: Na trasi se obstoječ vodovod azbestno cementni vod vodovoda zamenja, v mejah obravnave se predvidijo tudi novi priključki.
Mnenje ponudnika in vprašanje:
Slednji stavek projektne naloge predstavlja nova investicijska vlaganja v vodovodno infrastrukturo, kar pa z vidika naročnikovih (DRSI) zahtev, ni upravičeno.
Navodila drugih projektnih nalog in večletna praksa na projektih naročnika DRSI so namreč jasna: "Obstoječe infrastrukturne vode in naprave, ki so zaradi rekonstrukcije ceste napoti, je treba na takšnih mestih zaščititi ali prestaviti in za to izdelati PZI načrt"

Glede na to pozivamo naročnika, da odloči o tem, ali se zahteva izdelava načrta samo za tiste dele vodovoda, ki so zaradi rekonstrukcije ceste tangirani (je to 700m?).
V nasprotnem primeru bo za zamenjavo azbestno cementne cevi z novo, na celotni dolžini potrebno izdelati projekt DGD in PZI za dolžino (L=?). V tem primeru torej gre za investicijska vlaganja, za kar naroči projekt upravljavec ali občina ustanoviteljica (lastnica).

Prosimo za pojasnilo, da lahko podamo korektno ponudbo, pa da bomo vsi ponudniki na istem imenovalcu.
Hvala za odgovor v naprej
Lep pozdrav


ODGOVOR

Predmet izdelave tega načrta je zaščita oziroma prestavitev obstoječega vodovoda. Podatki o le tem so razvidni iz Prostorskega informacijskega sistema občin (PISO)
V primeru, da bo upravljavec zahteval potek novih vodov vodovoda, bo izdelava načrtov naročevana naknadno.