Dosje javnega naročila 001569/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-24/22; Izdelava DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave D8 v občini Bistrica ob Sotli
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 307.589,46 EUR

JN001569/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.03.2022
JN001569/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2022
JN001569/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.10.2022
JN001569/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.11.2022
JN001569/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.11.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001569/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 051-133161
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438213/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11716
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-24/22; Izdelava DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave D8 v občini Bistrica ob Sotli
Referenčna številka dokumenta: 43001-64/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave D8 v občini Bistrica ob Sotli
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava DGD in PZI za ureditev državne kolesarske povezave D8 v občini Bistrica ob Sotli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.04.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.04.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.04.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.03.2022   10:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za objavo IDP št. 1458/3, Daljinska kolesarska povezava D8 Dobrovnik - Murska Sobota - Ptuj - Rogaška Slatina - Podčetrtek - Brežice - Novo mesto - Črnomelj - Metlika, Lineal d.o.o., oktober 2018.

Zahvaljujemo se vam in vas lepo pozdravljamo

Maria Zlobec

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil izseke iz projekta IDP št. 1458/3, ki se nanašajo na DKP D8 v občini Bistrica ob Sotli, in sicer:
- gradbeno situacijo,
- prepust D5-3, 3-7,
- prepust D5-3, 5-5,
- kamnite zložbe-KPP.
Datum objave: 25.03.2022   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani!

3.2.2 Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki med drugim izpolnjuje naslednje zahteve:
- v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil vodja projekta ali pooblaščeni inženir ali odgovorni vodja projekta pri izdelavi načrta/projekta PGD/DGD ali PZI novogradnje ali rekonstrukcije javne ceste v dolžini vsaj 800 m in kolesarske infrastrukture v dolžini vsaj 500 m.

Ali se lahko pod zgoraj navedeno zahtevo za vodjo projekta izpolnjuje z dvema projektoma?

ODGOVOR
Da, referenca lahko izhaja iz enega ali več različnih poslov (projektov).Datum objave: 31.03.2022   09:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

3.2.2 Zagotovljen mora biti vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za področje gradbeništva oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
 zaposlen je pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,
 aktivno govori slovenski jezik,
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil vodja projekta ali pooblaščeni inženir ali odgovorni vodja projekta pri izdelavi načrta/projekta PGD/DGD ali PZI novogradnje ali rekonstrukcije javne ceste v dolžini vsaj 800 m in kolesarske infrastrukture v dolžini vsaj 500 m.

in

3.2.4 Zagotovljen mora biti pooblaščeni inženir s področja gradbeništva, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva,
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir za področje gradbeništva oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje,
 zaposlen je pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi,
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot pooblaščeni inženir ali odgovorni projektant izdelal vsaj en načrt PGD/DGD ali PZI novogradnje ali rekonstrukcije javne ceste v dolžini vsaj 800 m ali kolesarske infrastrukture v dolžini vsaj 500 m.

Predlagamo, da se poenotijo merila za VP in PI in sicer v tekstu, da se pri VP doda ALI in sicer:
PGD/DGD ali PZI novogradnje ali rekonstrukcije javne ceste v dolžini vsaj 800 m ALI kolesarske infrastrukture v dolžini vsaj 500 m.
Saj smatramo, da bo s tem naročnik pridobil več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal meril za VP in PI.Datum objave: 01.04.2022   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani
Geološko geotehnične raziskave in dimenzioniranje voziščne konstrukcije

Naprošamo naročnika, da potrdi program iz projektne naloge ali objavi nov program potrebnih GG raziskav in raziskav za potrebe DVK.
LP

ODGOVOR
Geološko-geomehanske raziskave za podporne/oporne konstrukcije:
- Najmanj ena vrtina na novo podporno/oporno konstrukcijo do 3 m v trdno podlago na rastru najmanj 50 m.

Geološko-geomehanske raziskave za premostitvene objekte:
- Najmanj ena vrtina na temelj nove premostitve, ki mora segati najmanj do globine 5 m pod koto temelja konstrukcije.

Geološko-geomehanske raziskave za potrebe določitve voziščne konstrukcije:
- Vsaj ena sondažna vrtna oziroma razkop na razdalji 200-300 m na mestih, kjer je predvidena trasa izven območja obstoječih kategoriziranih cest.
- Kjer je predvidena trasa v območju kategorizirane ceste, se izvede najmanj ena sondažna vrtina na razdalji 500 m, pri čemer se upošteva vsa obstoječa dokumentacija, ki je bila v preteklosti izdelana in se nanaša na sestavo tal.
Datum objave: 08.04.2022   09:22
VPRAŠANJE
Prosimo za informacijo kolikšna je skupna dolžina trase?

ODGOVOR
Okvirna skupna dolžina je 5,3 km.Datum objave: 08.04.2022   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v projekni nalogi je pod točko 7.3.15 Ukrepi za varstvo dvoživk predviden tudi monitoring dvoživk na cesti R1-219/1240. Do roka odpiranja ponudb (22.4.2022) se bo večina selitev dvoživk preko ceste v letu 2022 že zgodila in monitoringa letos ne bo več smiselno izvajati za pridobitev verodostojnih podatkov. Ali je predvideno, da se monitoring dvoživk izvaja v l. 2023?

ODGOVOR
Glede na to, da zaradi gradnje kolesarske povezave ni predvidenih večjih gradbenih posegov v državno cesto R1-219/1240, sama kolesarska povezava pa z vidika varovanja dvoživk ni problematična, ukrepov za varstvo dvoživk ter monitoringa ni potrebno izvesti.Datum objave: 08.04.2022   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V PN pod točko 7.3.15 Ukrepi za varstvo dvoživk piše, da je treba izvesti monitoring prehajanja dvoživk. Točka ni nikjer opredeljena v Specifikaciji naročila z navedbo odgovornih oseb. Sprašujemo vas ali je monitoring dvoživk predmet tega razpisa. Če da, potem predlagamo, da se dopolni specifikacija še za monitoring dvoživk.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Monitoringa dvoživk ni potrebno izvesti.