Dosje javnega naročila 001591/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: REŠEVANJE PROSTORSKE PROBLEMATIKE ZAVODA ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA NA LOKACIJI OPPN MOL 147 (območje vzhodne obvoznice in Litijske ceste)
ZJN-3: Omejeni postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 72.981.369,27 EUR

JN001591/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.03.2022
JN001591/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.05.2022
JN001591/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.08.2022
JN001591/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.09.2022
JN001591/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.09.2022
JN001591/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.12.2022
JN001591/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.04.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001591/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 052-134333
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438249/Razpisna_dokumentacija_4300_35_2021_Dobrunje.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11738
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REŠEVANJE PROSTORSKE PROBLEMATIKE ZAVODA ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA NA LOKACIJI OPPN MOL 147 (območje vzhodne obvoznice in Litijske ceste)
Referenčna številka dokumenta: 4300-35/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba projekta »Objekt za reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 (območje vzhodne obvoznice in Litijske ceste)« .
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana (v nadaljevanju: ZPKZ Ljubljana) deluje v obstoječem objektu na Povšetovi ulici v Ljubljani, ki je neustrezen tako z vidika zagotavljanja ustreznih pogojev bivanja zaprtih oseb ter kakovostnih delovnih pogojev za uslužbence.

Predmet javnega naročila je izgradnja novega kompleksa ZPKZ Ljubljana, ki je sestavljen iz:
- dveh objektov zunaj ograjenega območja zapora - perimetra, in sicer: izobraževalnega centra za pravosodne policiste (C) in odprtega oddelka zapora (B1) ter
- skupine objektov za perimetrom in sicer znotraj perimetra so ob dostopni poti glavni objekt (A), ki se deli na vstopni del (A1), namestitveni objekt zapora in pripora (A2) ter delavnice (A3), ter objekt za nadzor zapornikov na zunanjem igrišču - opazovalni stolp (objekt D).

Perimeter je sestavljen iz treh vzporednih varovalnih ograj, od katerih je srednja (vmesna) armiranobetonska, višine 6 m in brez odprtin (razen vhoda in uvoza), notranja žična varovalna ograja je višine 5m in zunanja žična varovalna ograja višine 2 - 3 m.

Izbrani ponudnik/izvajalec predmetnega javnega naročila bo pri izvedbi projekta aktivno sodeloval z izvajalcem sistema tehničnega varovanja, ki ga bo naročnik izbral z ločenim postopkom javnega naročanja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 1393
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročnik si pridržuje pravico, da Rok za dokončanje ali Rok za reklamacijo napak podaljša, skladno s Posebnimi in Splošnimi pogoji FIDIC. Veljavno je le tisto podaljšanje roka, ki je dogovorjeno v aneksu k temu pogodbenemu sporazumu. Podaljšanje roka samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.04.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.04.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.03.2022   09:47
VPRAŠANJE
Naprošamo vas za objavo ocenjene vrednosti.

ODGOVOR
Naročnik v 1. fazi omejenega postopka (priznanje sposobnosti) podatka o ocenjeni vrednosti ne bo razkrival.Datum objave: 17.03.2022   15:38
VPRAŠANJE
Ali bo predmet ponudbe tudi oprema kuhinje, pralnice ter pohištvena oprema pisarn in prostorov za zapornike?

ODGOVOR
Predmet ponudbe bo tudi oprema celotnega kompleksa ZPKZ, razen dela premične pohištvene opreme prostorov za zapornike (mize, stoli in postelje). Natančen opis bo podan v projektni dokumentaciji v 2. fazi omejenega postopka.Datum objave: 17.03.2022   15:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do nerealizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje.
Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen.


ODGOVOR
Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in klavzule o fiksnosti cen naročnik ne bo spreminjal, ker je valorizacija predvidena v posebnih pogojih pogodbe - podčlen 13.8: Prilagoditve zaradi spremembe stroškov.Datum objave: 30.03.2022   13:32
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik, lepo vas naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudb in roka za postavitev vprašanj. Priprava prijavne dokumentacije je zelo obsežna. Prosimo za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo prijav in roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj.Datum objave: 31.03.2022   08:13
VPRAŠANJE
1. Narocnika prosimo, da umakne pogoj c) pri pogojih reference za podjetje in pogoj b) pri pogojih reference za Vodjo del, ker ni skladno s sorazmernostjo javnega naročila, kot bomo obrazložili v nadaljevanju.

Kot zahtevo za sodelovanje lahko naročnik skladno s prvo povedjo iz drugega odstavka 76. člena ZJN-3 gospodarskim subjektom naloži le pogoje iz 76. člena ZJN-3, pri čemer naročnik v postopek javnega naročanja skladno z drugo povedjo iz drugega odstavka 76. člena ZJN-3 vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik med drugim ustrezne tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti skladno s tretjo povedjo iz drugega odstavka 76. člena ZJN-3 povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila, s čimer ta določba odkazuje na upoštevanje načela sorazmernosti iz 8. člena ZJN-3.

Pri javnem naročanju storitev ali blaga, za katero je treba izvesti namestitvena ali inštalacijska dela, lahko naročnik skladno z enajstim odstavkom 76. člena ZJN-3 strokovno sposobnost gospodarskih subjektov, da izvedejo storitve ali inštalacijska dela, oceni glede na njihove veščine, učinkovitost, izkušnje in zanesljivost.

Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Naročnik lahko domneva, da gospodarski subjekt nima zahtevanih strokovnih sposobnosti, če naročnik pri gospodarskem subjektu zasledi nasprotje interesov, ki bi lahko negativno vplivali na izvedbo javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da naročnik ni popolnoma svoboden pri določanju pogojev, ampak mora izhajati iz sorazmernosti glede tehničnega in strokovnega vidika. Konkretna Zahteva naročnika, da imajo ponudniki izkušnje (poleg tehničnih izkušenj) tudi izkušnje s projekti, ki so bili sklenjeni s FIDIC pogodbami je popolnoma nesorazmerna.
Ad 1.: Menimo, da pogodbena razmerja iz prejšnjih javnih naročil se ne štejejo kot posebno tehnično ali strokovno znanje oziroma izkušnja, ki bi lahko pogojevala sposobnost izvedbe konkretnega javnega naročila.
Ad2.:Fidic pogodba je gradbena pogodba, kjer gre za običajno gradbeno pogodbo (drugačna obličnost) in jo slovenski pravni red ne pozna, kot posebno vrsto pogodbe.

Skladno z navedenim zahtevamo od naročnika, da v celoti črta pogoj c) in b), v zvezi s pogoji glede FIDIC pogodbe.


ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik pogoja c) pri pogojih reference za kandidata in pogoja b) pri pogojih reference za Vodjo gradnje v zvezi s pogoji glede FIDIC pogodbe ne bo črtal in pri njima vztraja, ker sta povezana in sorazmerna s predmetnim javnim naročilom. Predmetna dela se namreč razpisujejo na podlagi mednarodno priznanih splošnih FIDIC pogojev in so zahteve po izkušnjah na takšnih projektih povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila in kot take skladne z ZJN-3.


VPRAŠANJE:
2. Naročnika tudi prosimo, da poenoti referenčne pogoje med zahtevanimi pogoji za Podjetje in Vodjo del. Referenčne objekte izvajajo Vodje del, zato je nekoliko nelogično, da zahtevate nižje vrednosti referenčnih del za vodje del, kot zahtevate za podjetje. Podjetje lahko zaposluje kader, ki po vašem kriteriju izpolnjuje vse zahteve (reference za 7mio eur), ne more pa izpolniti kriterija za podjetje, ker so te zahteve višje. Posledično pridemo do absurdne situacije, ko je kader sposben, podjetje (kot subjekt) pa ne. Temu v sled prosimo naročnika, da spremeni pogoj a):

izvedbo GOI del in sicer: za gradnje novega objekta ali za dozidave ali nadzidave ali rekonstrukcije objekta ali nadomestne gradnje- vsaj tri (3) objekte, ki so razvrščeni po klasifikaciji CC-SI 112, 113, 121, 122, 126, 1274 v končni vrednosti najmanj 7.000.000,00 EUR brez DDV,

S to uskladitvijo bo naročnik lahko dobil kader, ki je enotno sodelovl pri projektih kot podjetje, kar je tudi smisel in cilj postavljanja pogojev. Torej dokaz, da ima podjetje kot celota (več ljudi tvori projekt) znanje za konkretni projekt. Lepo pozdravljeni,


ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev med zahtevanimi pogoji za kandidata in Vodjo gradnje. Višina zahtevanih referenc je sorazmerna in potrebna, in sicer kot zagotovilo naročniku za izvedbo posla.Datum objave: 31.03.2022   08:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali lahko priložimo podpisano referenčno potrdilo tudi iz drugih javnih razpisov ki vsebuje vsaj vse podatke kot obrazec iz vašega razpisa?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Da, v koliko tovrstna referenčna potrdila kandidata vsebujejo vsebino, razvidno iz posameznih obrazcev naročnika, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 31.03.2022   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani
Tudi mi lepo prosimo, da še enkrat razmislite in da podaljšate rok za oddajo ponudb. Dokumentracija je zelo obsežna.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo prijav in roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj.Datum objave: 01.04.2022   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani, zaradi obsežnosti razpisa vas vljudno naprošamo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo prijav.Datum objave: 04.04.2022   10:20
VPRAŠANJE
Lepo prosimo, da ponovno proučite možnost za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, kot sta že dva ponudnika pred nami prosila.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo prijav.Datum objave: 06.04.2022   10:02
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik, vljudno naprošamo za potrditev ali pravilno razumemo, da naslednji pogoj lahko izpolnimo z podizvajalcem.

11.4 Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)
11.4.1 Kandidat mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih (celih letih) šteto od dneva objave
obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kvalitetno, strokovno in v skladu s
pogodbenimi določili:

d) na vsaj enem objektu (1) vgradil najmanj 2000 m2 hidroizoliranih ravnih intenzivnih
in/ali ekstenzivnih streh. Za obdobje deset let pred dnevom objave obvestila o tem
naročilu na Portalu javnih naročil se upošteva datum prevzema del


ODGOVOR NAROČNIKA:
Gospodarski subjekti v prijavi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. Gospodarski subjekt lahko uporabi zmogljivosti drugih subjektov ( npr. podizvajalcev), ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, le, če bodo slednji (podizvajalci) izvajali gradnje, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.Datum objave: 06.04.2022   10:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, Glede na to da je postopek dvofazen naročnika prosimo za potrditev, da bo možno tehnična vprašanja zastavljati tudi po oddaji prijave in po objavi popisov del.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Kandidatom, ki bodo oddali prijavo in jim bo s strani naročnika priznana sposobnost, bodo lahko v drugi fazi omejenega postopka zastavljali vprašanja v zvezi s projektno dokumentacijo in popisi del, ki jih bodo prejeli s strani naročnika.
Datum objave: 06.04.2022   12:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, ali je za garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem ter garancijo za zadržani znesek predvidena samo bančna garancija ali tudi kavcijsko zavarovanje?

ODGOVOR NAROČNIKA:
Kot vrsta zavarovanja za garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku ter za garancijo za izplačilo zadržanega zneska je predvidena garancija na 1. poziv, ki jo lahko izda banka ali zavarovalnica.
Datum objave: 07.04.2022   16:04
VPRAŠANJE
Ali lahko točki a) in b) pri pogoju 11.4.2. Kadrovski pogoji dokazujemo z dvema ločenima osebama. Namreč GZ ne pozna Fidic pogodb, zato tudi predstavnik izvajalca po Fidic pogodi ni nujno Vodja del. Torej sta to lahko dve različni osebi, kajti predstvnik izvajalca po Fidicu je širše kot vodj del po GZ. GZ pri vodji del ne pozna finančnih učinkov, med tem ko pa predtsavnik izvajalca po Fidicu pozna finančne učinke, hkrati pa Fidic ne določa da bi to moral biti oseb gradbene stroke z oprvljenim strokovnim izpitom. Naročnika zato prosimo, da dovoli zagotavljanje kadrovskega pogoja z dvemi osebami. hvala.

ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik vztraja pri tem, da obe zahtevi iz točk a) in b) pri pogoju 11.4.2. Kadrovski pogoji izpolni ista oseba, saj je lahko le ena oseba vodja del in prevzema odgovornosti. Vodja gradnje, ki še nikoli ni vodil projekta po FIDIC-u ima pri opravljanju takšne funkcije omejitve, ki pomembno prispevajo k zmanjšanju učinkovitosti izvajanja vodenja gradnje, zaradi česar naročnik ne želi, da funkcijo vodje gradnje opravlja nekdo, ki še ni vodil projekta po FIDIC-u.Datum objave: 07.04.2022   16:05
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo,, da spremeni referenčni pogoj tako, da zahteva zgolj en referenčni posel za podjetje,

Naročnik je v RD določil pogoj izkazovanja treh referenčnih objektov v višini 10mil eur. Menimo, da z enim referenčnim poslom lahko dokazuješ zadostno usposobljenost gradbenega podjetja.

V zvezi z zgornjo zahtevo, prosimo naročnika, da si prebere SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE GRADENJ, Izdaja 1.1, oktober 2018, Objavljene s strani Ministrstv za javno upravo, kjer je zapisano: Naročniki naj zato število referenčnih poslov, ki se zahtevajo za npr. vodjo del, prilagodijo in določijo sorazmerno glede na predmet javnega naročila, ob upoštevanju cilja v zvezi s tem pogojem. Namreč, če posameznik izpolnjuje pogoje za vodjo del in je v preteklosti že izvedel vodenje (enega) primerljivega projekta, praviloma izkazuje usposobljenost.

https://ejn.gov.si/sistem/smernice-in-priporocila.html#c2

Hkrati opozarjamo naročnika, da ne sme omejevati sposobmost za izkazovanje refernc s področja FIDIC pogodb. Fidic pogodbe so zgolj ena oblika pogodbe, ki je praviloma določena s strani naročnika, dejstvo je, da naročniki v Sloveniji na področju visokih gradenj ne prakticirajo uporabe Fidic pogodb. Zato so gradbena podjetja, ki izvajajo infrastrukturo (cestno, železnisko, cistilne naprave) v prednosti.
Pogoj Fidic pogodbe zagotovo ne spada v tehnično in strokovno sposobnost kakor to opredeljuje ZJN.

Naročnik s postavitvijo takih omejevalnih pogojev očitno prefererira določenega ponudnika, sicer je v njegovem interesu, na očitno pobudo drugih ponudnikov, poenostaviti referenčne pogoje tako da:
- zbriše pogoje FIDIC
- zahteva zgolj en referenčni pogoj za podjetje oz. ga izenači s pogoji za kader


ODGOVOR NAROČNIKA:
Naročnik vztraja pri postavljenih pogojih izkazovanja treh referenčnih objektov v vrednosti posameznega posla najmanj 10.000.000,00 EUR brez DDV. Razlog za zahtevo po izkazovanju treh referenčnih objektov je v tem, da je razpisan objekt veliko večji od 10.000.000,00 EUR brez DDV in je naročnik z znižanjem vrednosti referenčnega posla omogočil večjemu številu ponudnikov, da kandidirajo na predmetnem razpisu.

Glede izkazovanja referenc s področja FIDIC pogodb, pa naročnik ne pogojuje, da so le ta izvedena na področju visoke gradnje in lahko skladno z zahtevo prijavitelji pogoj pod alinejo c) točke 11.4.1 izkazujejo z vsaj tremi (3) objekti izvedenimi po pravilih FIDIC (po Rdeči ali Rumeni ali Srebrni knjigi) s pridobljenim uporabnim dovoljenjem objekta na podlagi zakona, ki ureja področje gradnje.