Dosje javnega naročila 001651/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev priključka na Zaloški cesti za trgovino Lidl v Kašlju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.001.973,85 EUR

JN001651/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.03.2022
JN001651/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2022
JN001651/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2022
JN001651/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2022
JN001651/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.03.2022
JN001651/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.04.2022
JN001651/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.05.2022
JN001651/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001651/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/438931/objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=11951
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev priključka na Zaloški cesti za trgovino Lidl v Kašlju
Referenčna številka dokumenta: 430-162/2022-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev priključka na Zaloški cesti za trgovino Lidl v Kašlju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev priključka za trgovino Lidl. Izvede se križišče z dodatnim pasom za levo zavijanje, parom avtobusnih postajališč, hodniki in kolesarskimi stezami. Hkrati se rekonstruira komunalna infrastruktura: meteorna kanalizacija, vodovod, telekomunikacijsko omrežje in cestna razsvetljava.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v projektni dokumentaciji štev. 8899, z oktobra 2021, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, in je v prilogi razpisne dokumentacije (priloga B).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.07.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.03.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.03.2022   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Detajl kovinske cevne ograje, 151,80m? Hvala.

ODGOVOR
Detajl je bil objavljen s popravkom dne 22. 3. 2022. Številka objave je JN001651/2022-K01.
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=439585
Datum objave: 23.03.2022   14:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji - POGOJI ZA SODELOVANJE zahtevate v točki 5. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Gospodarski subjekt mora imeti sklenjeno zavarovanje v skladu z določili vzorca pogodbe in pred podpisom gradbene pogodbe predložiti naročniku kopijo zavarovalne dokumentacije (police, idr.) in potrdilo o vinkulaciji. Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne odškodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti z minimalno zavarovalno vsoto v višini 500.000,00 EUR (z besedo: petsto tisoč evrov in 00/100).

Običajno imamo izvajalci sklenjeno zavarovanje za 50.000 EUR. Prosimo naročnika, da dopusti zavarovalno odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti z minimalno zavarovalno vsoto v višini 100.000,00 EUR.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR
Naročnik s tem odgovorom spreminja pogoj za sodelovanje pod zaporedno številko pet iz »Gospodarski subjekt mora imeti sklenjeno zavarovanje v skladu z določili vzorca pogodbe in pred podpisom gradbene pogodbe predložiti naročniku kopijo zavarovalne dokumentacije (police, idr.) in potrdilo o vinkulaciji.

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne odškodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti z minimalno zavarovalno vsoto v višini 500.000,00 EUR (z besedo: petsto tisoč evrov in 00/100).« v »Gospodarski subjekt mora imeti sklenjeno zavarovanje v skladu z določili vzorca pogodbe in pred podpisom gradbene pogodbe predložiti naročniku kopijo zavarovalne dokumentacije (police, idr.) in potrdilo o vinkulaciji.

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne odškodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti z minimalno zavarovalno vsoto v višini 100.000,00 EUR (z besedo: sto tisoč evrov in 00/100).«

Datum objave: 23.03.2022   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani

kot referenčno delo je zahtevano
da je gospodarski subjekt uspešno izvedel in zaključil:
dve (2) rekonstrukciji objekta nizke gradnje v vrednosti najmanj 500.000 EUR brez DDV, ki je vključevala:
- asfaltiranje ceste v površini več kot 2.000 m2,
- izvedba pločnika dolžine več kot 400 m1,
- izvedba cestne razsvetljave z elementi inteligentne in varčne razsvetljave (priklop na javno omrežje, daljinsko upravljanje in nadzor) v dolžini več kot 400 m1,
- izvedbo plinovoda v regionalni cesti,
- izvedbo podvrtavanja za plinovod,
- izvedba dveh avtobusnih postajališč
Ali morajo biti vsa zahtevana dela izvedena na istem objektu ali lahko zadostimo zahtevam z izvedenimi deli na več objektih in s podizvajalci

ODGOVOR
Zahteve se lahko izpolnjujejo kumulativno na več projektih in s podizvajalci.Datum objave: 23.03.2022   14:41
VPRAŠANJE
Ali si pravilno razlagamo referenčni pogoj, da moramo priložiti dve referenci in vsaka od njiju mora izpolnjevati pogoje po vseh alineah, torej če si pravilno tolmačimo morajo biti dela izvedena na regionalni cesti.

Ali morda lahko vsako alineo izpolnimo s svojo referenco, s tem, da moramo za vsako alineo priložiti po dve referenci.

ODGOVOR
Vsako alinejo lahko izpolnite s svojo referenco, s tem da za vsako priložite po dve referenci.Datum objave: 23.03.2022   14:42
VPRAŠANJE
Ni logična zahteva referenčnega pogoja za podjetje in za kader pod alinejo za plinovod "izvedba plinovoda v regionalni cesti".
Postopek izvedbe plinovoda v regionalni cesti je enak kot postopek izvedbe plinovoda v lokalni cesti. Torej izvajalec, ki je izvajal plinovod je usposobljen za izvedbo plinovoda ne glede v kateri cesti ga je izvajal.
Prosimo, da spremenite dikcijo v alinei za izvedbo plinovoda tako, da ne bo striktno določeno da mora biti izveden izključno v regionalni cesti

ODGOVOR
Naročnik spreminja dikcijo v alineji »izvedbo plinovoda v regionalni cesti« pogojev za sodelovanje pod zaporednima številkama tri in štiri, tako da se le ta glasi: »izvedbo plinovoda na regionalni, lokalni ali mestni cesti«.Datum objave: 23.03.2022   14:46
VPRAŠANJE
Glede na obsežnost del prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudb vsaj za 5 delovnih dni.


ODGOVOR
Naročnik je s popravkom dne 23.3.2022 podaljšal roke, za oddajo ponudb do 7. 4. 2022 do 12.00 ure, odpiranje ponudb 7. 4. 2022 ob 13.00 uri, rok za pojasnilo razpisne dokumentacije do 28. 3. 2022 do 10.00 ure in rok za odgovore do vključno 29. 3. 2022. Številka objave je JN001651/2022-K02.
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=439718.Datum objave: 25.03.2022   12:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na podlagi dejstva, da podvrtavanja izvaja malo podjetji, pa še ti pri poslu nastopajo kot podizvajalci, vas prosimo, da črtate zahtevo po referenci za vodjo gradnje in sicer alinejo "izvedbo podvrtavanja za plinovod". S tem boste zagotovili načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti pri porabi javnih sredstev.
ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.Datum objave: 28.03.2022   10:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, da odpravite računske napake v popisih del:
- popis za plin ne vleče v rekapitulacijo pravih vrednosti
- preverite formulo za neprevidena dela v zavihku cesta.

lep pozdrav

ODGOVOR
Popis del z odpravljenimi računskimi napakami je bil objavljen s popravkom dne 28. 3. 2022. Številka objave je JN001651/2022-K04.
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=440046
Datum objave: 28.03.2022   12:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas, da umaknete pogoj za vodjo del, v delu, ki se nanaša na izgradnjo inteligenčne cestne razsvetljave, saj ta pogoj zahtevate pri vodji del za področje elektro inštalacij in s tem odpravite nesorazmernost zahtevanih referenc.


ODGOVOR
Referenčna zahteva je sorazmerna s predmetom naročila, zato naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.