Dosje javnega naročila 001798/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške proge na odseku d.m.-Dobova-Zidani Most
ZJN-3: Odprti postopek

JN001798/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.03.2022
JN001798/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2022
JN001798/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2022
JN001798/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN001798/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 058-152602
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi@gov.si
+386 22341440

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439120/Objava_Portal_JN.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12021
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Investicije v cestno in železniško infrastrukturo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške proge na odseku d.m.-Dobova-Zidani Most
Referenčna številka dokumenta: 56/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške proge na odseku d.m.-Dobova-Zidani Most
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške proge na odseku d.m.-Dobova-Zidani Most
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 25
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sofinancirano s pomočjo Instrumenta za povezovanje Evrope Evropske unije
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2022   12:00
Kraj: Preko sistema e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.05.2022   16:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 4.4. Navodila za pripravo ponudbe naročnik zahteva, da ponudnik v ponudbi predloži specifikacijo naročila - projektno nalogo in ponudbeni predračun. Prosimo za potrditev, da v ponudbi ni potrebno prilagati projektnih nalog.
Hvala lepa za vaš odgovor.

Odgovor (1):
V ponudbi mora biti priložena naročnikova specifikacija naročila - projektna naloga in ponudbeni predračun.

Datum objave: 05.05.2022   16:09
VPRAŠANJE
1. Vprašanje
V razpisni dokumentaciji v poglavju 3.2.3 (Tehnična in strokovna sposobnost) je pri vseh zahtevanih referencah določen nivo izdelave PGD ali DGD ali PZI ali IZN. Naročnika opozarjamo, da je predmet razpisne dokumentacije IZN, zato je smiselno, da je za referenčne postavke zahtevan nivo obdelave le PZI ali IZN. Naročnika prosimo, da razpisno dokumentacijo ustrezno korigira, torej umakne nivo obdelave PGD ali DGD.


2. Vprašanje
Glede na to, da je predmet javnega naročila dvotirna elektrificirana proga, v referenčnih zahtevah pa se nikjer ne omenja zahteva po dvotirni elektrificirani progi, prosimo naročnika, da vsebinsko korigira tekst v poglavju 3.2.3. in sicer povsod, kjer se navaja: »je vključeval novogradnjo ali nadgradnjo ali rekonstrukcijo železniške postaje«, tako da dopolni z: »je vključeval novogradnjo ali nadgradnjo ali rekonstrukcijo železniške postaje na dvotirni elektrificirani progi«. Enako se dopolni referenčne zahteve za medpostajni odsek in sicer: »je vključeval novogradnjo ali nadgradnjo ali rekonstrukcijo medpostajnega odseka na dvotirni elektrificirani progi.«

Odgovor (2):
Naročnik je preučil pripombo in se delno strinja s predlaganim ter objavlja spremembo Navodila za pripravo ponudbe v poglavju 3.2.3 Tehnična strokovna sposobnost in v poglavju 3.4 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe.


Datum objave: 05.05.2022   16:11
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo naročnika
V točki 3.2.3.1 Navodil za pripravo ponudbe je naročnik med drugim zapisal :
"Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi priloži tudi obrazec »Referenčno potrdilo gospodarskega subjekta«, skladen s predlogo in potrjen s strani naročnika referenčnih del, razen, če je naročnik referenčnih del MZI ali DRSI."
Ali to pomeni, če je naročnik referenčnih del MZI ali DRSI, potrjenega obrazca »Referenčno potrdilo gospodarskega subjekta«ni potrebno prilagati. Če pa je naročnik drug subjekt, morajo ponudniki tak obrazec priložiti v ponudbi.
Hvala za odgovor

Odgovor (3):
Ponudbi je treba priložiti izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo gospodarskega subjekta«.
Če sta bila naročnika referenčnih del MZI ali DRSI ni potrebno, da je obrazec podpisan s strani naročnika referenčnih del. V primeru, da so naročniki referenčnih del drugi gospodarski subjekti je zaželeno, da je obrazec podpisan s strani naročnika referenčnih del.


Datum objave: 05.05.2022   16:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V točki 3.2.3.2 Navodil za pripravo ponudbe je za dokazilo zahtevan izpolnjen obrazec »Seznam ključnih kadrov« in nadalje zapisano : Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi priloži tudi obrazec »Referenčno potrdilo kadra«, skladen s predlogo in potrjen s strani naročnika, razen, če je naročnik referenčnih del MZI ali DRSI.
Ali to pomeni, če je naročnik referenčnih del MZI ali DRSI, potrjenega obrazca »Referenčno potrdilo kadra« ponudnikom ni potrebno prilagati. Če pa je naročnik drug subjekt, morajo ponudniki tak obrazec priložiti v ponudbi.
Enako vprašanje velja glede dokazil za referencna dela, ki jih ponudnik navaja v okviru meril.
Hvala lepa za odgovor.

Odgovor (4):
Ponudbi je treba priložiti izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo kadra«.
Če sta bila naročnika referenčnih del MZI ali DRSI, ni treba, da je obrazec podpisan s strani naročnika referenčnih del. V primeru, da so naročniki referenčnih del drugi gospodarski subjekti, je zaželeno, da je obrazec podpisan s strani naročnika referenčnih del.
Enako velja za referenčna dela, ki jih ponudnik navaja v okviru meril.


Datum objave: 05.05.2022   16:12
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo projektne naloge, da mora ponudnik v ponudbo vključiti vrednost verifikacije skladnosti s TSI in po nacionalni zakonodaji ter posledično skleniti tudi pogodbo z verifikacijskim organom (v primeru izbora)?

Glede na različne prakse v preteklosti nas zanima ali je potrebno predvideti tudi verifikacijo po TSI za podsistem CCS?

Odgovor (5):
Ponudnik mora v ponudbo vključiti vrednost verifikacije skladnosti s TSI in po nacionalni zakonodaji.
Verifikacija podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija (CCS) po TSI ni potrebna.


Datum objave: 05.05.2022   16:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Projekt je razdeljen na več odsekov in postajališč. Ali bo moral priglašeni oziroma imenovani organ, za vsak odsek oziroma postajo, izdati ločeno VIV (vmesno izjavo o verifikaciji)?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav,

Odgovor (6):
Priglašeni organ bo moral izdati ločeno vmesno izjavo o verifikaciji (VIV) za vsako postajo, postajališče in med postajni odsek.

Datum objave: 05.05.2022   16:13
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zaradi obsežnosti in kompleksnosti predmeta javnega naročila, vljudno prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb za vsaj 15 dni.
Hvala.

Odgovor (7):
Naročnik se strinja s podaljšanjem roka za oddajo ponudb in objavlja spremembo.

Datum objave: 05.05.2022   16:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi velikega obsega dela in zahtevne priprave ponudbe, naročnika vljudno prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj 14 dni.
Hvala lepa

Odgovor (8):
Naročnik se strinja s podaljšanjem roka za oddajo ponudb in objavlja spremembo.


Datum objave: 19.05.2022   13:15
VPRAŠANJE
V projektnih nalogah se pod točko »vplivi na okolje« med drugim tudi zahteva izdelava elaborata elektromagnetnega sevanja.

Dosedanja dolgoletna praksa izdelave teh elaboratov za potrebe nadgradnje železniške infrastrukture je pokazala, da so izsledki teh elaboratov taki, da so količine EM sevanja zaradi električne vozne mreže za vleko vlakov in celo ENP globoko pod vsemi zakonskimi mejami. Vsekakor je na mestu vprašanje ali je take elaborate pri izdelavi projektne dokumentacije nadgradnje elektrificiranih železniških prog sploh smiselno izdelovati (glede na dosedanje izsledke le teh).

Ali naročnik vztraja, da se izdela elaborate elektro magnetnih sevanj skladno s projektnimi nalogami - torej 16 le teh, ali se lahko tak elaborat, glede na dosedanja dognanja izpusti (oziroma če je res nujna izdelava le tega, da se izdela en elaborat za celotno razpisano območje obdelave)?

ODGOVOR (9):
Strinjamo se, da se na odseku proge d.m.-Dobova-Zidani Most izdela le en elaborat elektromagnetnega sevanja za celotno obravnavano območje.

Datum objave: 19.05.2022   13:16
VPRAŠANJE
V projektnih nalogah se pod točko »vplivi na okolje« med drugim tudi zahteva izdelava »Analize kmetijskih zemljišč« (skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih in na to vezanim Pravilnikom). V nadaljevanju se tekst projektne naloge sklicuje na fazo izdelave DPN, čeprav se ta za predmetno dokumentacijo ne izdeluje, saj se izdeluje IZN za potrebe vzdrževalnih del v javno korist, ki se praviloma izvaja na zemljiščih JŽI.

Ali pravilno sklepamo, da elaborata Analize kmetijskih zemljišč, za predmetno dokumentacijo dejansko ni potrebno izdelati?

ODGOVOR (10):
Vaše sklepanje je pravilno. Za vse objavljene postaje, postajališča in medpostajne odseke izdelava elaboratov Analiza kmetijskih zemljišč ni potrebna.

Datum objave: 19.05.2022   13:17
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji so ločene projektne naloge (tri) za postajališča Libna, Loka in Radeče. Postajališča se nahajajo na odsekih odprte proge (med postajami), v tem primeru na odsekih Brežice - Krško (Libna) in Breg - Zidani Most (Loka in Radeče). Razumemo, da je z vidika podrobnega in konsistentnega opisa potrebnih del, oziroma vsebine projektne dokumentacije za potrebno nadgradnjo, bolje napisati kaj več kot pa premalo in je zato podroben opis stanja in cilja nadgradnje za navedena postajališča smiseln. Po drugi strani pa je potrebna tudi racionalizacija dela na izdelavi dokumentacije predvsem pa kasneje pri izvedbi del. Menimo, da je smiselno, da se dela na projektni dokumentaciji in kasneje izvedbi del, za navedene postajališča, vključi v dokumentacijo in kasneje dela, za prej navedena medpostajna odseka. Na ta način se pri projektni dokumentaciji izognemo popolnoma nepotrebnem podvajanju posameznih elaboratov in načrtov, hkrati pa bo integriranost načrtov, specifičnih za izvedbo postajališča, v projekt odseka proge omogočala tudi lažjo in bolj racionalno izvedbo del na nadgradnji odseka proge. Dejansko bi vsak časovni zamik izvedbe del na odseku in na postajališču tega odseka predstavljal veliko neracionalnost z vidika načrtovanja in izvedbe del.

Ali bo naročnik dovolil izbranemu projektantu, da sestavi predmetno projektno dokumentacijo na način, da je nadgradnja postajališča Libna del nadgradnje odseka Brežice - Krško in nadgradnja postajališč Loka in Radeče nadgradnja odseka Breg - Zidani Most in s tem omogoči boljšo preglednost in racionalnost dokumentacije ter posledično tudi izvedbe?

ODGOVOR (11)
Naročnik bo izbranemu izvajalcu dovolil izdelavo projektne dokumentacije na način, da je nadgradnja postajališča Libna del projektne dokumentacije za nadgradnjo medpostajnega odseka Brežice-Krško in nadgradnja postajališč Loka ter Radeče del projektne dokumentacije za nadgradnjo medpostajnega odseka Breg-Zidani Most.

Datum objave: 19.05.2022   13:18
VPRAŠANJE
V projektnih nalogah in enem od odgovorov na vprašanje je zapisano, da mora projektant »skladno z navedenimi zahtevami s priglašenim (imenovanim) organom skleniti pogodbo za izvedbo potrebnih verifikacij projektne dokumentacije po TSI in nacionalnih predpisih in pridobiti pozitivno vmesno izjavo o verifikaciji na izdelano projektno dokumentacijo.

Prav tako je v projektnih nalogah zapisano, da bo naročnik izvedel revizijo IZN dokumentacije, ki jo bo opravil upravljavec JŽI.

Dejstvo je, da se je v nekaterih razpisih, ki so bili objavljeni pred kratkim, pojavila zahteva, da je dolžnost projektanta, da v ponudbo vključi le verifikacijo IZN po TSI, da pa se za verifikacijo po nacionalni zakonodaji šteje dejansko opravljen postopek revizije upravljavca JŽI.

Sprašujemo vas, ali je tudi pri tem javnem razpisu mišljeno, da projektant sklene pogodbo s priglašenim organom le za verifikacijo IZN po TSI, za verifikacijo po nacionalni zakonodaji pa se bo štela pozitivna revizija IZN izdelana s strani upravljavca JŽI?

ODGOVOR (12):
Ponudnik mora predvideti sklenitev pogodbe s priglašenim organom za verifikacijo skladnosti IZN s TSI in nacionalno zakonodajo.

Datum objave: 19.05.2022   13:18
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V poglavju Geološko geomehanske raziskave je podan okviren obseg raziskav opisno v nekaterih primerih pa tudi z detajlnim popisom raziskav, ker gre za obstoječo traso in pretežno obstoječe objekte, ocenjujemo, da bo del preiskav potrebno izvesti na obstoječi progi in objektih s kvalitativno in kvantitativno prerazporeditvijo vrste in obsega preiskav, znotraj podanega programa.
Zanima nas, ali pravilno razumemo navodilo, da se program raziskav lahko prilagodi dejanskim razmeram na terenu na način, da se po potrebi obseg določenih del zmanjša, določenih del pa poveča, vse v okviru podanega programa, po predhodnem dogovoru z inženirjem in v soglasju z naročnikom.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR (13):
Ponudnik ne sme spreminjati popisa del iz projektne naloge. Ko bo opravljen inženirsko geološki pregled trase, statični pregled inženirskih objektov in opravljene prve geotehnične terenske preiskave bo jasno ali zaradi geoloških presenečenj obstaja potreba po kakršni koli spremembi popisa geotehničnih preiskav.