Dosje javnega naročila 001807/2022
Naročnik: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
Blago: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 577.923,15 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001807/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 22.03.2022
JN001807/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2022
JN001807/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2022
JN001807/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.07.2022
JN001807/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2022
JN001807/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2022
JN001807/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.08.2022
JN001807/2022-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2022
JN001807/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2023
JN001807/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2023
JN001807/2022-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2023
JN001807/2022-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2023
JN001807/2022-Dod05 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2023
JN001807/2022-Dod06 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2023
JN001807/2022-Dod07 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 27.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN001807/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 058-153222
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310
SI
Slovenska Bistrica
Slovenija
Tanja Vintar
tanja.vintar@komunala-slb.si
+386 28055402
+386 28055410

Internetni naslovi
https://www.komunala-slb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/439244/7_Dokumentacija_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12063
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Referenčna številka dokumenta: JN-12063
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava električne energije v obdobju od 1. 6. 2022 do 31. 3. 2023.
Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, mora znašati najmanj 50 %.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska Bistrica
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije v obdobju od 1. 6. 2022 do 31. 3. 2023.
Delež električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom, mora znašati najmanj 50 %.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2022
Konec: 31.03.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Okvirni sporazum se lahko izjemoma podaljša, če ne bo pravočasno uspešno zaključen nov postopek oddaje javnega naročila in pod pogoji iz 95. člena ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.04.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
03.05.2022
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.07.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.04.2022   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik izvaja postopek s pogajanji z objavo po 45. člen ZJN-3.
Naročnik se bo pogajal z vsemi ponudniki za katere bo ugotovil sposobnost na podlagi oddane prijave za sodelovanje (v nadaljevanju: kandidati).
Naročnik bo pogajanja izvajal glede na gibanje cene električne energije na borzi, predvidoma v obdobju od 3. - 20. 5. 2022. V povabilu k predložitvi ponudbe bo določil prvo obdobje dobav in ocenjene količine v tem obdobju.
Rok za prejem ponudb bo naročnik s kandidati sporazumno dogovoril. Zaradi zagotovitve čim večje odzivnosti na borzna gibanja naročnik pričakuje hitro odzivnost kandidatov (oddajo ponudbe znotraj nekaj ur). Vsi kandidati bodo imeli na voljo enako časa za pripravo in preložitev ponudb.
Naročnik bo okvirni sporazum sklenil z največ tremi kandidati, ki bodo v postopku pogajanj za prvo obdobje dobav oddali najugodnejše ponudbe.
Dobavitelj v prvem obdobju dobav bo najugodnejši ponudnik.
Za nadaljnje obdobje dobav bo naročnik odpiral konkurenco med strankami okvirnega sporazuma. Dobavitelj v posameznem obdobju dobav bo tista stranka okvirnega sporazuma, ki bo oddala najugodnejšo ponudbo za obravnavano obdobje.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310
Slovenska Bistrica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.04.2022   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Prosimo, da omejite veljavnost posamezne ponudb na dan zbiranja ponudb in za največ eno uro.
Glede na trenutno situacijo na trgu el. energije je nemogoča daljša veljavnost.
Veljavnost do 15.07.2022 je nesprejemljiva.
2. 2.1.12. - ali je mišljena vrednost menične izjave za dobro izvedbo pog. obveznosti v višini 20.000,00 z ali brez DDV?
3. Prosimo, da boste omogočili vnos ponudbenih cen v predračun za posamezna obdobja različnih let (npr. od 01.06.2022-31.12.2022 in od 01.01.2023-31.03.2023), za vsako leto posebej. Cene ne smejo vsebovati prispevkov in davkov.
4. 2.1.15. - pogajanja ob oddaji ponudb niso smiselna. Ponudbe bomo potencialni ponudniki oddali na z vaše strani določen datum. Zaradi kratkih rokov veljavnosti bo smiselno najugodnejšo ponudbo takoj potrditi, ne pa pristopati še k nadaljnjim pogajanjem.
5. Ponudbeni predračun bi naj bil podpisan s strani zakonitega zastopnika. Predvidevamo, da je lahko predračun podpisan tudi s strani pooblaščene osebe ob predložitivi ustreznega pooblastila za podpisovanje. Drži?
6. 5. čl. pogodbe, (2) - mislite verjetno, da se bi v tem primeru sklenil aneks k okvirnemu sporazumu zaradi potrebnega povišanja predvidene okvirne vrednosti celotnega naročila? V primeru, da bi porabili predvidene po ponudbi zakupljene količine el. energije, bo v tem primeru potrebno tudi dodatno zakupiti količine po takrat veljavnih tržnih cenah. Prosimo, da navedeno dodate.
7. V prvi fazi oddaje torej še ne oddajamo ponudbe za obdobje dobave? Obdobje boste določili naknadno?
8. 7. čl. pogodbe, (2): V kolikor dobavitelj do 5. dne v tekočem mesecu od SODO ne prejme obračunskih podatkov o porabljeni električni energiji za pretekli mesec prosimo, da korigirate do 10. ali 15. dne v mesecu, saj je od sistemskega operaterja odvisno, kdaj nam bodo podatke posredovali.
9. 9. čl. pogodbe, (3): prosimo za dopolnitev, da se lahko okvirni sporazum podaljša s tem, da se sklene aneks za potrebno obdobje dobave po takrat določenih tržnih cenah do objave novega javnega naročila.
10. 19. čl. pogodbe - v kolikor lahko naročnik kadarkoli, brez razloga odstopi od pogodbe, prosimo za dopolnitev, da lahko to stori tudi dobavitelj. Ali pa za črtanje navedbe.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

Odgovor k 1: Gre za veljavnost prijave za sodelovanje in ne za veljavnost ponudbenih cen.

Odgovor k 2: Vrednost zavarovanja je nominalno določena v višini 20.000,00 EUR in ni vezana na ponudbeno vrednost z ali brez DDV.

Odgovor k 3: V tej fazi postopka ni potrebno vnašati še nobenih cen. Potrebno je le oddati prijavo za sodelovanje na obrazcih iz dokumentacije, na podlagi katerih bo naročnik ugotovil sposobnost ponudnikov. V naslednji fazi postopka, pa bodo kandidati, za katere bo ugotovljena sposobnost, povabljeni k pogajanjem. Prosimo, preverite določila poglavja 2.1.14 in 2.1.15 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Odgovor k 4: Pogajanja po oddaji ponudb so nujna, saj v postopku oddaje prijav kandidati še ne oddajo nobenih cen. Tak postopek smo izbrali ravno z namenom, ker se zavedamo trenutnih razmer na trgu. Pogajanja želimo odpreti v čim bolj ugodenem trenutku in čim hitreje odreagirati na borzne razmere.

Odgovor k 5: Drži.

Odgovor k 6: 5. člen OS govori o vrednosti OS in ne o količinah. Vrednost OS bo določena glede na cene najugodnejšega ponudnika v postopku pogajanj za prvo obdobje izvajanja okvirnega sporazuma, preračunane na ocenjene količine za obdobje 10 mesecev, določene v tehničnih specifikacijah.
Količine so v vsakem primeru okvirne in odvisne od dejanskih potreb po odjemnih mestih - gl. 3. člen.
Drugi odstavek 5. člena dopušča, da se vrednost OS poveča v primeru, da bi se v času izvajanja okvirnega sporazuma razmere na trgu spremenile do te mere, da bi bilo to potrebno. Vsekakor bomo kot naročnik skupaj s strankami okvirnega sporazuma poskušali ujeti pravi trenutek za izvedbo odpiranja konkurence za naslednja obdobja, s ciljem, da zakupimo potrebne količine po čim bolj ugodni ceni.

Odgovor k 7: Da. Poskušali se bodo odzivati na razmere ne borzi, tudi na gibanja po pričakovani spremembi formule za izračun električne energije.

Odgovor k 8: V okvirnem sporazumu bomo popravili 5. dan v 15. dan.

Odgovor k 9: Tretji dostavek 9. člena OS bo dopolnjen tako, da bo za vejico dodano besedilo »na podlagi predhodno izvedenega postopka odpiranja konkurence za podaljšano obdobje«.

Odgovor k 10: V prvem odstavku 19. člena bo za naročnikom dodano »ali stranka okvirnega sporazuma«.

Lep pozdrav.Datum objave: 07.04.2022   13:21
VPRAŠANJE
Prosimo objavite število pogajanj za vsako obdobje . Opozarjamo naročnika da mora do 20.5.2022 podpisati pogodbo z izbranim dobaviteljem , če želi dobavo s 1.6.2022 .

ODGOVOR

Spoštovani,

Pogajanja bodo izvedena predvidoma v dveh krogih. Vsekakor bo napovedan zadnji krog.
Za opozorilo se zahvaljujemo.

Lep pozdrav.