Dosje javnega naročila 002023/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja treh nadomestnih premostitvenih objektov preko Malega grabna v sklopu izvedbe projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002023/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2022
JN002023/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2022
JN002023/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002023/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Mariborska cesta 88
3000
SI
Celje
Slovenija
gp.drsv@gov.si
+386 14783100

Internetni naslovi
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/javni-sektor/podrobnosti-institucije.html?id=13010

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/440312/objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12420
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja treh nadomestnih premostitvenih objektov preko Malega grabna v sklopu izvedbe projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice
Referenčna številka dokumenta: 430-1664/2021-6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja treh nadomestnih premostitvenih objektov preko Malega grabna v sklopu izvedbe projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45110000
45221110
71322300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje projektiranje (PZI) in projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), rušitev obstoječega premostitvenega objekta in izvedbo treh nadomestnih premostitvenih objektov preko Malega grabna skladno z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17), in sicer mostu preko Malega grabna preko katerega poteka Opekarska cesta (J04-001), brvi preko Malega grabna na Mokrški ulici (J03-016) in brvi preko Malega grabna na Dolgem mostu (BRV_08).

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v:
- PGD št. projekta 7914, LUZ, d. d., Verovškova 64, Ljubljana, maj 2019, za izgradnjo Mostu čez Mali Graben na Opekarski cesti v Ljubljani;
- PGD št. projekta 578/15, LUZ, d. d., Verovškova 64, Ljubljana, oktober 2019, za izgradnjo brvi čez Mali Graben na Mokrški cesti v Ljubljani;
- PGD št. projekta 577/15 LUZ, d. d., Verovškova 64, Ljubljana, februar 2019, za izvedbo brvi čez Mali graben na Dolgem mostu v Ljubljani
- zahtevah naročnika - tehničnih specifikacijah (Priloga A).

Priloga A je zaradi velikosti datotek (1,3 GB) in omejitev na Portalu javnih naročil objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana: https://www.ljubljana.si/sl/razpisi-razgrnitve-in-javne-objave/?category=1&type=0, pod objavo predmetnega naročila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 485
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.04.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.04.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.04.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.03.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.04.2022   14:59
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo, da objavi vsaj PGD projekte, da si ponudnik vsaj v grobem lahko predstavlja, kaj je predmet ponudbe.

ODGOVOR
Tehnična dokumentacija je zaradi velikosti datotek (1,3 GB) in omejitev na Portalu javnih naročil objavljena na spletni strani Mestne občine Ljubljana: https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/izgradnja-treh-nadomestnih-premostitvenih-objektov-preko-malega-grabna-v-sklopu-izvedbe-projekta-protipoplavna-ureditev-porecja-gradascice/.Datum objave: 12.04.2022   10:55
VPRAŠANJE
Ali lahko bančno garancijo za resnost ponudbe, z elektronskimi podpisi s strani banke, oddamo preko ejn?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 21.04.2022   10:27
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je pod točko b.) - REFERENČNI POGOJI navedeno, da se zahteva, da je Gospodarski subjekt v zadnjih 8 letih izvedel dva referenčna projekta z leseno nosilno konstrukcijo razpona vsaj 15m po SIST EN 14080:2013.

Prosimo, da se ta zahteva dopolni tako, da se dovoljuje tudi referenčen objekt, ki je imel izvedeno leseno nosilno konstrukcijo razpona vsaj 15m projektirano po standardu EN 1995-1-1 in izdelano skladna z EN 14081-1, saj gre za identičen način gradnje kot po predhodno navedenem standardu in se uporablja za izvedbo nosilnih strešnih konstrukcij na večini trgovskih centrov v SLO. Prosimo, da se ustrezno popravi tudi obrazec REFERENČNA TABELA Priloga 5, priloga 5/1 in priloga 6/B. V primeru odobritve prošnje vas zaradi hkratne spremembe obrazcev prosimo, da se korigira tudi rok za oddajo ponudbe, saj je potrebno spremenjena referenčna potrdila dati v potrditev investitorjem referenčnih poslov, kar pa terja svoj čas.


ODGOVOR
Referenčni pogoj b) se spremeni tako, da se glasi: dva (2) referenčna projekta za leseno nosilno konstrukcijo razpona vsaj 15 m po SIST EN 14080:2013 ali s SIST EN 14081-1. Ponudniki uporabijo že objavljene obrazce, ki pa naj jih ročno ustrezno korigirajo.Datum objave: 21.04.2022   10:28
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v točki c.) REFERENČNI POGOJI zahtevate, da je Gospodarski subjekt v zadnjih 8 letih izvedel vsaj 1 referenčni projekt za gradnjo opornih zidov v vodotoku, skupne dolžine vsaj 200m, višine 3,5m
Po pregledih projektov ugotavljamo, da je takšnih opornih zidov, ki se jih izvede v sklopu izgradnje novih brvi in mostu skupaj približno 90m, zato predlagamo, da se referenčni pogoj umili tako, da se spusti zahtevana dolžina izvedenih zidov višine 3,5m na skupno dolžino 100m saj bo tako zahtevan referenčen pogoj sorazmeren s projektiranim novo predvidenim stanjem


ODGOVOR
Referenčni pogoj c) se spremeni tako, da se glasi: en (1) referenčni projekt za gradnjo opornih zidov v vodotoku, skupne dolžine vsaj 100 m, višine 3,5 m upoštevajoč višino temelja.Datum objave: 21.04.2022   10:29
VPRAŠANJE
V predelku KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI v točkah B, D, E, F in G so navedene različne zahteve za odgovorne projektante, ki morajo glede na razpisno dokumentacijo vsi biti zaposleni pri partnerju v skupni ponudbi, ker pa gre za tako specifična znanja ne obstaja eno samo podjetje, ki bi se ukvarjalo oz. imelo izkušnje s takšno vrsto del.

Zaradi želje po čim večji konkurenčnosti predlagamo, da se zahteva iz RD v tej točki spremeni tako, da lahko te referenčne pogoje za Odgovorne projektante po zgoraj navedenih točkah iz RD (B, D, E, F in G) spremeni tako, da lahko ta referenčni pogoj izpolnimo tudi z nominiranim podizvajalcem.


ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je v drugi točki navodil za izdelavo ponudbe pojasnjen pojem »gospodarski subjekt«. Referenčni pogoj se lahko izpolnjuje tudi z nominiranimi podizvajalci.

Naročnik le v točki 4. A) VODJA DEL dodaja dodaten pogoj, in sicer da mora biti zgolj vodja del zaposlen pri ponudniku ali njegovemu partnerju v primeru oddaje skupne ponudbe.Datum objave: 21.04.2022   10:29
VPRAŠANJE
Točka e.) REFERENČNI POGOJI zahteva reference za projektiranje infrastrukturnih objektov, ki naj bi jih Gospodarski subjekt zagotovil sam/s partnerji.

Predlagamo, da se zahteva spremeni v tem smislu, da lahko Gospodarski subjekt tem pogojem zadosti tudi z angažiranjem podizvajalcev ter z njihovimi referencami zadosti zahtevanim pogojem.


ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je v drugi točki navodil za izdelavo ponudbe pojasnjen pojem »gospodarski subjekt«. Referenčni pogoj se lahko izpolnjuje tudi z nominiranimi podizvajalci.Datum objave: 21.04.2022   10:30
VPRAŠANJE
Eden od referenčnih pogojev, ki jih mora izpolnjevati Gospodarski subjekt zahteva:
3 REFERENČNI POGOJ
Gospodarski subjekt ima v zadnjih osmih (8) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno zaključeno:

a.) vsaj dva (2) referenčna projekta za novogradnjo AB premostitvenega objekta s svetlim razponom vsaj 15m, namenjenega za javni cestni promet z obojestranskima hodnikoma za pešce, od tega vsaj en projekt:
- V vrednosti nad 1.000.000 EUR brez DDV
- S prednapeto AB prekladno ploščo in temeljenjem opornikov na uvrtanih AB pilotih premera vsaj 120cm in globine vsaj 10m
Imamo referenčen posel, ki ima na krajnih opornikih pilote premera 120 ali več in globine preko 10m, sredinski opornik na projektu pa je imel izvedene pilote globine 8,0m. Prosimo, da potrdite, da bo ta referenca šteta kot ustrezna oziroma, da spremenite zahtevo tako, da bo navedeno, da mora imeti Gospodarski subjekt/ponudnik vsaj en projekt s prednapete AB prekladne plošče in temeljenjem krajnih opornikov na uvrtanih pilotih premera vsaj 120cm in globine vsaj 10m. Prosimo, da se ustrezno popravi tudi obrazec REFERENČNA TABELA Priloga 5, priloga 5/1 in priloga 6/A. V primeru odobritve prošnje vas zaradi hkratne spremembe obrazcev prosimo, da se korigira tudi rok za oddajo ponudbe, saj je potrebno spremenjena referenčna potrdila dati v potrditev investitorjem referenčnih poslov, kar pa terja svoj čas.


ODGOVOR
Takšna referenca je ustrezna. Vsak opornik je krajni, vse ostalo so vmesne podpore oz. podporni stebri.Datum objave: 21.04.2022   10:30
VPRAŠANJE
PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE:
Investitorja prosimo, da zaradi prihajajočih praznikov in časa, ko bi morali najbolj intenzivno pripravljati ponudbo, pa je zaradi odsotnosti zaposlenih podaljša rok za oddajo ponudbe za najmanj 14 dni.


ODGOVOR
Naročnik je z objavljenim popravkom z dne 21. 4. 2022 podaljšal rok za oddajo ponudbe do 5. 5. 2022 do 12.00 ure. Ponudbe se bodo odprle dne 5. 5. 2022 ob 14.00 uri. Rok za postavitev vprašanj do 25. 4. 2022 do 10.00 ure. Številka objave je JN002023/2022-K01.
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=442615