Dosje javnega naročila JN5399/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Notranja oprema
ZJN-2: Odprti postopek

JN5399/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.06.2010
JN5872/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.07.2010
    JN5399/2010 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2010/S 121-183641
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Notranja oprema

Datum objave: 23. 6. 2010
Številka objave: JN5399/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar, V roke: Irena Stopar, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 33. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava in montaža notranje opreme in zunanjih igral za Vrtec Ciciban, Enota Žabice, Vojkova 73
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava in montaža notranje opreme in zunanjih igral za Vrtec Ciciban, Enota Žabice, Vojkova 73
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 39200000 (Notranja oprema)
39290000 (Razna notranja oprema)
39161000 (Pohištvo za vrtce)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg RAZVIDNA IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 20. 8. 2010, Zakljucek 30. 9. 2010.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
OPREDELJENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-344/2010-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 23. 7. 2010
Čas: 14:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 3. 8. 2010
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 3. 8. 2010
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA A
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
JAVNO ODPIRANJE PONUDB
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/6/1946-299983935906432/Razpisna_doku
mentacije_dobava_in_montaza_notranje_opreme_22_6_2010.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, SLOVENSKA 54, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 6. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5872/2010, Blago: Notranja oprema; datum objave: 6. 7. 2010
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2010   10:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Pod tehničnimi in kadrovskimi sposobnosti, pogoj 8 - zahtevate od ponudnikov, da se priložijo reference v višini 255.000,00 EUR za opravljen tovrstni posel za dobo preteklih 3 let ?. Zanima nas ali je možno namesto ene reference v višini 255.000, 00 EUR priložiti dve, tri, štiri v enaki višini ali več ?. Seveda bi se upoštvale samo reference, ki bi bile potrjene iz strani končnega naročnika in izpeljane preko portala javnih naročil ( javnega razpisa ) ? Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
Na portal javnih naročil bo objavljena sprememba razpisne dokumentacije v zvezi s tem pogojem.

Datum objave: 21.07.2010   08:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vrednost pozicij pod sklopom Igrišče-zunanje je težko oceniti brez ogleda obstoječih igral in terena na lokaciji. Prosimo, če nam omogočite ogled terena z navedbo točnega naslova in lokacije igrišča oz. kontaktne osebe, ki nam to lahko omogoči. Hvala.

ODGOVOR:
Ogled lokacije je možen po predhodni telefonski najavi med 13.00 in 15.00 uro, pri kontaktni osebi Miro Oberstar na telefonsko številko 01 306 46 73 ali na eleketronski naslov miro.oberstar@ljubljana.si , ali številko mobilnega telefona 051 660 166.