Dosje javnega naročila 002240/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: GRADNJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V EKONOMSKO-POSLOVNI CONI ZALOG
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 964.333,03 EUR

JN002240/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.04.2022
JN002240/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2022
JN002240/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.04.2022
JN002240/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2022
JN002240/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.06.2022
JN002240/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2022
JN002240/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002240/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/441195/objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=12751
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GRADNJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V EKONOMSKO-POSLOVNI CONI ZALOG
Referenčna številka dokumenta: 430-227/2022-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
GRADNJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE V EKONOMSKO-POSLOVNI CONI ZALOG
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja gospodarske javne infrastrukture v Ekonomsko-poslovni coni Zalog, in sicer izgradnja:
- javne ceste z odvodnjavanjem,
- vodovodnega omrežja,
- kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo,
- plinovodnega omrežja,
- elektroenergetskega omrežja,
- telekomunikacijskega omrežja in
- postavitev cestne razsvetljave.

Naročnik je v skladu z veljavno Uredbo o ZeJN temeljne okoljske zahteve naročila vključil v projektno dokumentacijo in popise del.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v tehničnem opisu, popisu del in sledeči projektni dokumentaciji ter gradbenem dovoljenju:
- projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - DGD: Gradnja gospodarske javne infrastrukture v Ekonomsko poslovni coni Zalog, št.: 8543, junij 2020, projektant Ljubljanski urbanistični zavod d.d.;
- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje - PZI: Gradnja gospodarske javne infrastrukture v Ekonomsko poslovni coni Zalog, št.: 8543, december 2021, projektant Ljubljanski urbanistični zavod d.d.;
- pravnomočno gradbeno dovoljenje, št. 351-3648/2019-31 z dne 31. 5. 2021, ki ga je izdala UE Ljubljana.

Vsa zgoraj navedena Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečanje dodane vrednosti MSP«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 330
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v skladu s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.04.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.04.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.04.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.04.2022   13:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zahtevate:
5. TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI Gospodarski subjekt mora zagotoviti: - ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
V ta namen mora ponudnik izkazati, da ima na dan oddaje ponudbe v lasti oziroma v posesti najmanj naslednjo mehanizacijo oziroma opremo:
- 2x bager goseničar 25-30 t (žlica 1000-1500 l),
- 1 x tovornjak z termokesonom
- 1 x freza za asfalt širine 2 m, z odsesovalnim sistemom,
- 2 x asfaltni finišer.

Vprašanja:
1. Zakaj zahtevate 1x tovornjak z termokesonom in 2x asfaltni finišer - logično bi bilo, da zahtevate 2x tovornjaka in 1x finišer. Prosimo, da nam kot potencialnemu ponudniku pojasnite zakaj taka zahteva in jo umaknete iz zahtev tehnične zmogljivosti.
2. Zakaj mora biti freza širine 2 m z odsesovalnim sistemom - ali ni dovolj freza 50 cm ali 100 cm in brez odsesovalnega sistema? Kje je ta zahteva sorazmerna z obsegom del? Zhatevamo, da umaknete zahtevo po točno tej frezi - lahko pa zahtevate frezo.
3. Kakšna je razlika med 3x bagri teže 15-20 ton od 2x bagra 25-30 ton. zahtevamo, da umaknete zahtevo po točno teh bagrih ali pa dopustite da zahtevo izpolnjujemo s 3x 15-20 ton teže ali 5x 8 ton teže

ODGOVOR
Ad.1.: Naročnik se strinja s pripombo potencialnega ponudnika in popravlja tehnične zmogljivosti, in sicer zahteva:
- 1 x tovornjak s termo kesonom,
- 1 x tovornjak nosilnosti min. 15t,
- 1x finišer velikosti kot npr. Vogele 2100.

Ad.2.: Naročnik se strinja s pripombo potencialnega ponudnika in popravlja tehnične zmogljivosti ter dopušča, da je freza lahko širine 50 ali 100cm vendar z odsesavanjem, zaradi zmanjševanja vpliva emisij na okolje v času gradnje. Potrebno je poudariti, da morajo vse freze imeti okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje.
Ad.3.: Naročnik dopušča, da zahtevo izpolnjujete s 3 x bagri teže 15-20 t.Datum objave: 13.04.2022   13:28
VPRAŠANJE
Nikjer v RD ni zahteve po bonitetni oceni - prosimo da objavite to zahtevo

hvala

ODGOVOR
Naročnik predlaganega referenčnega pogoja ne bo objavil, saj smatra, da pri konkretnem javnem naročilu ni potreben.Datum objave: 13.04.2022   13:29
VPRAŠANJE
Od referenc zahtevate
rekonstrukcija lokalne ceste
ja ampak rekonstrukcija se izvaja kot vzrževalna dela in je na koncu zapisnik komisijskega pregleda - prosimo, da umaknete zahtevo po uporabnem dovoljenju, ki velja samo za novo gradnje

velja za vodjo gradnje in vodjo del

ODGOVOR
Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 13.04.2022   15:50
VPRAŠANJE
V referenčnem pogoju je navedeno, da mora biti za referenčni posel izdano uporabno dovoljenje.
Ponudniki veliko projektov izvajamo, kjer ni bilo izdano gradbeno dovoljenje in tudi ne uporabno dovoljenje, temveč so se dela izvajala v skladu z Zakonom o cestah, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah in se uporabno dovoljenje ne izdaja.

Prosimo, da za izpolnitev referenčnega pogoja dopustite, da je bilo za referenčni posel izdano uporabno dovoljenje, ali pa so bila dela izvedena v skladu z Zakonom o cestah, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah za katera se uporabno dovoljenje ne izdaja.

ODGOVOR
Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.Datum objave: 20.04.2022   15:21
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite popravljen obrazec za tehnične zmogljivosti glede na spremembe.


ODGOVOR
Popravljen obrazec Priloga 13 je bil objavljen s popravkom dne 20. 4. 2022. Številka objave je JN002240/2022-K02.
Povezava do objave: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=442543