Dosje javnega naročila 002528/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: A-41/22; Določitev največje dovoljene prometne obtežbe za premostitvene objekte v upravljanju DRSI v obdobju od 2022 do 2026
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.414.990,00 EUR

JN002528/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.04.2022
JN002528/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
JN002528/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.05.2022
JN002528/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2022
JN002528/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.07.2022
JN002528/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002528/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 076-208253
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Kotar
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/441924/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13015
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-41/22; Določitev največje dovoljene prometne obtežbe za premostitvene objekte v upravljanju DRSI v obdobju od 2022 do 2026
Referenčna številka dokumenta: 43001-149/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Določitev največje dovoljene prometne obtežbe za premostitvene objekte v upravljanju DRSI v obdobju od 2022 do 2026
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Določitev največje dovoljene prometne obtežbe za premostitvene objekte v upravljanju DRSI v obdobju od 2022 do 2026
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 54
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.04.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2022   12:27
VPRAŠANJE
V poglavju 3.2.4. v navodilih za pripravo ponudbe se od ponudnikov zahteva referenca, da so v zadnjih petih letih izdelal tri geodetske načrte premostitvenega objekta za javni cestni promet. V projektni nalogi ni zahteve po geodetskem načrtu objektov, niti ni geodetski načrt posebej omenjen v specifikaciji naročila. Zanima nas, ali je geodetski načrt obvezna sestavina posnetka objekta in če je, ali se zahteva za vse premostitvene objekte?

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil spremenjeno Specifikacijo naročila.Datum objave: 10.05.2022   12:29
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo za pojasnilo točke 3.2.4. Navodil za pripravo ponudbe.
Zapisano je: "Posel iz točk a) in b), ki ga je ponudnik izvedel samostojno ali v sodelovanju s podizvajalci, mora izkazati sam ponudnik (pri skupni ponudbi kateri koli partner). Referenčni posel iz točke c), d) in e) mora izkazati gospodarski subjekt, ki bo tovrstna dela pri predmetnem naročilu neposredno izvedel, za kar ima pri sebi zaposlen ustrezno usposobljen kader." Glede na to, da točke e) v v navodilih ni zaslediti je verjetno mišljeno, da posel iz točke a) izkaže sam ponudnik (pri skupni ponudbi kateri koli partner), referenčne posle iz točke b) c) in d) pa mora izkazati gospodarski subjekt, ki bo tovrstna dela pri predmetnem naročilu neposredno izvedel, za kar ima pri sebi zaposlen ustrezno usposobljen kader. Prosimo za odgovor.

ODGOVOR
Pojasnila točke 3.2.4 iz Navodil za pripravo ponudbe.
Zaradi nastale tipkarske napake se popravi del besedila iz navodil za pripravo ponudbe v delu poglavja 3.2.4, tako da se glasi:
3.2.4 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene posle iz zadnjih pet let pred rokom za oddajo ponudb:
a) Vsaj tri uspešno izvedene referenčne projekte, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije na ravni PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta za javni cestni promet, z dolžino med krajnima opornikoma vsaj 30,0 m.
ali
Vsaj tri uspešno izvedene referenčne projekte, ki se nanašajo na določitev največje dopustne prometne obtežbe za obstoječe premostitvene objekte za javni cestni promet, z dolžino med krajnima opornikoma vsaj 30,0 m in vključujejo statično dinamično analizo konstrukcije ob upoštevanju obstoječega materialno tehničnega stanja objekta in geološko geomehanskih pogojev temeljnih tal, na katerih je objekt temeljen.
b) Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt, ki s ponudbo prevzema izdelavo posnetkov objektov (geodetske načrte s certifikatom), je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj tri geodetske načrte (s certifikatom) premostitvenega objekta za javni cestni promet.
c) Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt, ki s ponudbo prevzema izdelavo elaboratov detajlnih pregledov premostitvenih objektov, je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila izdelal vsaj tri elaborate detajlnega pregleda premostitvenega objekta, namenjenega za javni cestni promet, z dolžino med krajnima opornikoma vsaj 30,0 m.
d) Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt, ki s ponudbo prevzema izdelavo geološko geomehanskih mnenj in poročil s preiskavami, je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila izdelal vsaj tri geološko geomehanska poročila za premostitveni objekt na javni cesti.
Posel iz točke a), ki ga je ponudnik izvedel samostojno ali v sodelovanju s podizvajalci, mora izkazati sam ponudnik (pri skupni ponudbi kateri koli partner).
Referenčni posel iz točk b), c) in d) mora izkazati gospodarski subjekt, ki bo tovrstna dela pri predmetnem naročilu neposredno izvedel, za kar ima pri sebi zaposlen ustrezno usposobljen kader.
dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo in ESPD ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta.
opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c, d) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o navedenih referenčnih delih (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, ponudbeno specifikacijo itd.).
Določitev največje dopustne prometne obtežbe pomeni analizo odziva konstrukcije premostitvenega objekta, s katero se na podlagi računskih modelov izvede statično dinamična analiza s preverbo prometnih in ostalih vplivov na obnašanje konstrukcije s stališča zagotavljanja varnosti, stabilnosti ter trajnosti objekta. Rezultat analize je numerična vrednost, s katero je opredeljena največja dovoljena prometna obtežba.
Detajlni pregled premostitvenega objekta pomeni natančnejšo diagnostiko obstoječega stanja objekta oziroma njegovih konstrukcijskih elementov, ki mora temeljiti na detajlnem vizualnem pregledu objekta s kartiranjem poškodb in naborom zadostnega števila vseh potrebnih preiskav (nedestruktivnih in po potrebi tudi destruktivnih) za določitev njegovega obstoječega materialno tehničnega stanja. Preiskave morajo biti izvedene v skladu z vsebino iz projektne naloge za izvedbo nazivnega posla.

Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil spremenjena navodila za prirpavo ponudbe.Datum objave: 10.05.2022   12:29
VPRAŠANJE
V navodilih smo zasledil, da je potrebno izkazati uspešno izvedene posle za izdelavo posnetkov objektov (geodetske načrte s certifikatom), medtem ko v specifikaciji naročila ta postavka ni zajeta. Prosimo za ustrezen popravek.

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil spremenjeno Specifikacijo naročila.Datum objave: 16.05.2022   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po pregledu dokumentacije smo ugotovili, da se število objektov, navedenih v xls specifikaciji (99 kom) razlikuje od števila objektov, navedenih v seznamu projektne naloge (100 kom). Lepo prosimo za pregled in ustrezen popravek xls specifikacije oziroma popisa objektov.

ODGOVOR
Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil popravljeno specifikacijo naročila.Datum objave: 17.05.2022   07:29
VPRAŠANJE
V točki 3.2.4

Spoštovani v predmetnem naročilu ste pri točki 3.2.4 zapisali slednje:

3.2.4 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene posle iz zadnjih pet let pred rokom za oddajo ponudb:
a) Vsaj tri uspešno izvedene referenčne projekte, ki se nanašajo na izdelavo projektne dokumentacije na ravni PZI rekonstrukcije premostitvenega objekta za javni cestni promet, z dolžino med krajnima opornikoma vsaj 30,0 m.
ali
Vsaj tri uspešno izvedene referenčne projekte, ki se nanašajo na določitev največje dopustne prometne obtežbe za obstoječe premostitvene objekte za javni cestni promet, z dolžino med krajnima opornikoma vsaj 30,0 m in vključujejo statično dinamično analizo konstrukcije ob upoštevanju obstoječega materialno tehničnega stanja objekta in geološko geomehanskih pogojev temeljnih tal, na katerih je objekt temeljen.
b) Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt, ki s ponudbo prevzema izdelavo posnetkov objektov (geodetske načrte s certifikatom), je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj tri geodetske načrte (s certifikatom) premostitvenega objekta za javni cestni promet.
c) Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt, ki s ponudbo prevzema izdelavo elaboratov detajlnih pregledov premostitvenih objektov, je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila izdelal vsaj tri elaborate detajlnega pregleda premostitvenega objekta, namenjenega za javni cestni promet, z dolžino med krajnima opornikoma vsaj 30,0 m.
d) Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekt, ki s ponudbo prevzema izdelavo geološko geomehanskih mnenj in poročil s preiskavami, je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila izdelal vsaj tri geološko geomehanska poročila za premostitveni objekt na javni cesti.


Glede na zgoraj navedene pogoje ste v specifikaciji naročila razdelili objekte v 3 kategorije, kjer je za vse zgoraj navedene storitve možno nominirati eden gospodarski subjekt, ki bo dela prevzel. Enako velja za kader.

Zanima nas glede na res velik obseg dela in veliko število premostitvenih objektov ALI lahko posamezno postavko iz specifikacije prevzameta 2 podjetji, ker bi si delo razdelili. Torej za storitve GEODEZIJE bi nominirali kasneje 2 gospodarska subjekta, za detajlne preglede tudi 2 gospodarska subjekta kakor tudi za statično analizo in preučitev projektne dokumentacije. Enako tukaj velja za kadre.

Sprašujemo vas, v primeru podpisa pogodbe ali lahko to v nadaljevanju dopolnimo, seveda z izpolnjevanjem pogojenih referenc iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Glede na velik obseg dela in veliko število premostitvenih objektov je možno, da izvedbo aktivnosti na posamezni postavki iz specifikacije naročila prevzema več gospodarskih subjektov, če le-ti izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da določeno postavko iz specifikacije naročila prevzema več gospodarskih subjektov, je v specifikaciji naročila treba navesti vse gospodarske subjekte ter vse odgovorne izdelovalce strokovnih podlag (elaboratov, načrtov), ki konkretno postavko prevzemajo.
Glede na velik obseg dela in veliko število premostitvenih objektov je v ponudbi možno nominirati tudi več vodij projekta, ki izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije. V primeru nominacij več vodij projekta je v prilogo Podatki o kadrovskih zmogljivostih treba navesti točen obseg del, ki jih posamezni vodja projekta prevzema.