Dosje javnega naročila 002962/2022
Naročnik: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Blago: Obnovitev licenc in vzdrževanje požarne pregrade Check Point
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 140.000,00 EUR

JN002962/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.05.2022
JN002962/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.05.2022
JN002962/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2022
JN002962/2022-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.06.2022
JN002962/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.07.2022
JN002962/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002962/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 6
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
jn@sid.si
+386 12007500

Internetni naslovi
http://www.sid.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/443816/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_1672022_Check_Point.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13596
I.4 Vrsta javnega naročnika
Banka
I.5 Glavna področja dejavnosti
Finančne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnovitev licenc in vzdrževanje požarne pregrade Check Point
Referenčna številka dokumenta: JN 167/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48761000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnovitev licenc programske opreme Check Point in vzdrževanje požarne pregrade Check Point za obdobje štirih (4) let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48761000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnovitev licenc programske opreme Check Point in vzdrževanje požarne pregrade Check Point za obdobje štirih (4) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej objavljeno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2022   12:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.05.2022   12:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo na vprašanja, brez navedbe vira, odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 20. 5. 2022 do 17.00 ure.
ESPD obrazec je vključen in dostopen pod povezavo URL razpisne dokumentacije pod točko I.3 Sporočanje.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2022   09:36
VPRAŠANJE
V točki 3. obrazca 17.4, je navedeno, da gre za vzdrževanje programske in strojne opreme. Ker je v povpraševanju navedena samo programska oprema in podpora za le-to, ali je predmet pogodbe res vzdrževanje tudi strojne opreme?

ODGOVOR

Naročnik popravlja razpisno dokumentacijo v obrazcu 17.4 točka 3. ki se po novem glasi »Vzdrževanje programske opreme«. Predmet vzdrževanja je samo programska oprema.

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije, ki bo navedene spremembe upošteval.
Naročnik bo štel, da se ponudnik, ki je oddal ponudbo, strinja s vsemi objavljenimi spremembami in s spremenjenim končnim besedilom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Navedene spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.
V ostalem delu ostaja vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila enaka, kot je objavljena na portalu javnih naročil.Datum objave: 20.05.2022   09:37
VPRAŠANJE
Obnova licenc in podpore proizvajalca je za obdobje 4 let od trenutnega izteka (1. 5. 2022 - 30. 4. 2026), v 49. členu je navedeno, da se pogodba uporablja za obdobje 4 let od 14.4.2022, je to pravilno ali bo tudi pogodba veljala od 1. 5. 2022 - 30. 4. 2026?
Člen 15 - veleva podpis zapisnika, to je mišljeno za storitve opisane v točki 2.2, obrazca 17.4?
Člen 29 - se navezuje samo na nove nakupe ali tudi na podaljšanje licenčnin in podpore proizvajalca?
Člen 31 - računi za vzdrževanje se izdajajo mesečno, se lahko člen popravi, da je račun za dobavo licenc in podaljšanje podpore proizvajalca en ob dobavi podaljšanja licenc in podpre proizvajalca?
Člen 34/4 - verjetno kazen za zamudo in neizpolnitve skupaj ne moreta presegati 20% (ne pa vsaka posebej)?
Člen 35 - finančno zavarovanje, ni določeno kdaj jo naročnik lahko unovči, do kakšnega zneska v posameznem primeru ter ali gre za samostojno sankcijo ali le za sredstvo za poplačilo drugih sankcij?
Člen 36/1 in člen 39 - obe določili govorita o odpovedi zaradi kršitev (o odstopu), zato bi moral biti verjetno rok enak?
Člen 44 - prvi stavek predpredzadnjega odstavka in zadnji odstavek - gre za enaki določili, se lahko eno odstrani?
Člen 46, zadnji stavek in člen 48/1- gre za enaki določili, se lahko eno odstrani?
V dokumentu se pojavijo tudi napačni sklici (npr. v členu 18 (sklic na člen 23 namesto na 28), členu 30/3 in členu 31/6 (sklic na člen 22 namesto na 28),členu 37, četrta alineja (sklic na člen 17 namesto na 20), členu 44 (sklic na člen 28 namesto na 34) in členu 49 (sklic na člen 29 namesto na 35 ter sklic na člen 21 namesto na 27). se bodo te sklici pred podpisom pogodbe popravili?


ODGOVOR


1. Naročnik spreminja dokumentacijo tako, da se bo pogodba uporabljala za podaljšanje veljavnosti licenc za obdobje od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2026, vzdrževanje pa za obdobje od datuma podpisa pogodbe do 30.4.2026.

2. Da, zapisnik mora biti urejen ob izvedbi storitve pod točko 2.2) Prevzem opreme v vzdrževnje iz obrazca 17. 4 Specifikacije.

3. 29. člen pogodbe opredeljuje cene, ki so podane v obrazcu 17. 5 Ponudbeni predračun in se navezuje na podaljšanje obstoječih licenčnin in podpore proizvajalca.

4. Naročnik spreminja dokumentacijo tako, da se po spremembi prvi in drugi odstavek 31. člena glasita »Račun za obnovitev licenc za obdobje 1. 5. 2022 do 30. 4. 2026 bo izvajalec izdal na naslov naročnika po podpisu pogodbe skupaj z zapisnikom iz 15. člena.
Račun za storitve vzdrževanja bo izvajalec izdajal mesečno do 15. v mesecu za opravljene storitve v preteklem mesecu v skladu z 28.členom te pogodbe.«

5. Naročnik spreminja dokumentacijo tako, da višina pogodbenih kazni za nepravočasno izpolnitev obveznosti ali neupravičenega odstopa od pogodbe skupaj ne moreta presegati dvajset odstotkov (20%) okvirne pogodbene vrednosti brez DDV.

6. Finančno zavarovanje je podobneje opredeljeno v obrazcu 17.3 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758.

7. Naročnik spreminja dokumentacijo v 39. členu pogodbe tako, da se 39. člen po spremembi glasi: »V primeru, da ena od strank krši bistvena določila te pogodbe in s kršitvami ne preneha oz. posledic kršitev ne odpravi v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva prejema pisnega poziva nasprotne stranke, pogodba preneha veljati v roku, ki ne bo daljši od treh (3) mesecev od dneva pošiljanja obvestila o odstopu.«

8. Naročnik spreminja dokumentacijo tako, da se črta zadnji odstavek 44.člena.

9. Naročnik spreminja dokumentacijo tako, da se črta prvi odstavek 48.člena. Naročnik je popravil sklice in bo objavil popravljeno verzijo obrazca 17.9 Vzorec pogodbe.

Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije ki bo navedene spremembe upošteval Naročnik bo štel, da se ponudnik, ki je oddal ponudbo, strinja s vsemi objavljenimi spremembami in s spremenjenim končnim besedilom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Navedene spremembe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.
V ostalem delu ostaja vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila enaka, kot je objavljena na portalu javnih naročil.