Dosje javnega naročila 002936/2022
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Storitve: Izvedba prvih meritev elektromagnetnih sevanj transformatorskih postaj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002936/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.05.2022
JN002936/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002936/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI04
Nova Gorica
Slovenija
info@elektro-primorska.si
+386 53396600

Internetni naslovi
https://elektro-primorska.si/

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 3A
4000
SI
Kranj
Slovenija
info@elektro-gorenjska.si
+386 42083333

Internetni naslovi
https://www.elektro-gorenjska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/443908/25_Meritve_EMS.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13637
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba prvih meritev elektromagnetnih sevanj transformatorskih postaj
Referenčna številka dokumenta: 4-S/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba prvih meritev elektromagnetnih sevanj transformatorskih postaj. Podrobnejši opis se nahaja v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Elektro Primorska
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI04 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba prvih meritev elektromagnetnih sevanj transformatorskih postaj. Podrobnejši opis se nahaja v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.06.2022
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Elektro Gorenjska
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba prvih meritev elektromagnetnih sevanj transformatorskih postaj. Podrobnejši opis se nahaja v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.06.2022
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.05.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.05.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.05.2022   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vljudno bi vas prosili, da navedete lokacije TP. Končno ceno sestavljajo tudi prevozni stroški.

V predpisani regulativi za meritve elektromagnetnega sevanja v bližini TP ni fiksno določeno število merilnih mest. Vljudno prosimo za podatek o zahtevanem minimalnem številu merilnih mest.

V vaši zahtevi za ponudbo pod točko 3 zahtevate:
»izdelavo akreditiranega poročila o meritvah: v ponudbo vključiti izdelavo akreditiranega poročila o meritvah EMS, ki vsebujejo izmerjene vrednosti in njihovo ekstrapolacijo ter primerjavo s predpisanimi vrednostmi vključno z upoštevanjem merilne negotovosti za vsako TP posebej.«
Laboratorij lahko poda samo izmerjene vrednosti elektromagnetnega sevanja z upoštevanjem merilne negotovosti. Ekstrapolirane vrednosti lahko laboratorij poda z upoštevanjem merilne negotovosti samo v primeru, če naročnik zagotovi podatke o nazivni obremenitvi ter tokovni in napetostni obremenjenosti transformatorske postaje v času meritev z merilno negotovostjo. V tem primeru laboratorij ne more zagotoviti maksimalne merilne negotovosti, ki v standardu IEEE 644:1987 znaša ±10% (standard IEEE 644:1987 je predpisan v Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje v 10. členu).

Glede na to, da želita naročnika izvesti preskuse elektromagnetnega sevanja (v nadaljevanju EMS) s svojim osebjem se ne da izogniti tveganju o morebitnem kršenju zahtev, ki so navedene v podtočkah poglavij 4.1, 4.2 in 6.2 standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017, ki so vezane na zagotavljanje nepristranskosti in zahtevah za osebje Akreditiranih laboratorijev. Po tem standardu je dodeljena Akreditacija vsem preskuševalnim laboratorijem za izvajanje meritev EMS. Omenjena Akreditacija odraža zaupanje in je osnova oz. pogoj ob dodelitvi pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire EMS, ki ga prejme Akreditiran preskuševalni laboratorij s strani ministrstva za okolje in prostor. Vprašanja po pojasnilu vezano na zahteve v točkah 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 6.2.1, 6.2.3 in 6.2.6 standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017:

Kako bo osebje, ki bo izvajalo preskuse zagotovilo, da bo ravnalo nepristransko, saj ni bilo ocenjevano (opazovano) s strani tehničnega presojevalca Slovenske akreditacije?
Kako in na podlagi katerega drugega načina lahko Akreditiran preskuševalni laboratorij z zaupanjem pooblasti osebje naročnika, da bo meritve in vrednotenje merilnih rezultatov obravnaval nepristransko v kolikor se oceni, da predhodno ocenjevanje oz. zunanji nadzor ni potreben. Dodatna oz. izredna ocenjevanja vplivajo na določitev cene ponudbe.
Pojavlja se dodaten dvom o tem ali je izhajajoče iz enakih zahtev o nepristranskosti sporno, da bodo preskuševalci, ki so redno zaposleni pri naročnikih lahko navedeni v Akreditiranem poročilu o preskušanju EMS?
Vprašanja po pojasnilu vezano na zahtevi v točkah 6.2.2 in 6.2.5 standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017:

Ali imata naročnika dokumentirane zahteve za usposobljenost, kvalifikacije, strokovno znanje, veščine in izkušnje preskuševalcev EMS?
Kako lahko v tem primeru naročnika vesta ali razpolagata z osebjem, ki bo izpolnjevalo zahteve za usposobljenost, kvalifikacije, strokovno znanje, veščine in izkušnje, ki jih ima dokumentiran vsak Akreditiran preskuševalni laboratorij drugače?
Ali je predvideno, da bo naročnik moral izpolnjevati in dokazovati zahteve za usposobljenost, kvalifikacije, strokovno znanje, veščine in izkušnje, ki jih ima dokumentiran Akreditiran preskuševalni laboratorij?
Razumeti je, če pogledamo na zahtevo v PRILOGI 9 (referenčna lista izvedenih meritev), da bo med drugim posamezno osebje naročnika, ki bo izvajalo preskuse EMS zagotavljalo zadostne veščine in izkušnje po izvedenih vsaj 30 transformatorskih postaj s transformacijo 20/0,4 kV ali višje. Koliko meritev je potrebno izvesti pod nadzorom mentorjev preden se lahko oceni usposobljenost za samostojno delo preskuševalcev EMS?

Hvala vam za pojasnila in odgovore.ODGOVOR št. 1

1. Podatki o lokacijah TP (x,y koordinate) se nahajajo v excelovih tabelah, ki sta naknadno objavljeni na portalu www.enaročanje.si.

2. Število merilnih mest je stvar ponudbe vsakega ponudnika zase.

3. Podatke o nazivni obremenitvi ter obremenitvi TP v času izvajanja meritev bo priskrbel naročnik.

4. Naročnikovo osebje, ki bo vključeno v izvajanje meritev EMS, mora biti vključeno v akreditacijske postopke ponudnika.Datum objave: 12.05.2022   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali se lahko laboratorij, ki je akreditiran za izvajanje meritev elektromagnetnega sevanja po standardu IEEE 644:1987 brez točk, ki govorijo o merilni negotovosti in njenih mejah (IEEE 644:1987 točke 5.5 in 7.5 ) prijavi na vaš razpis? V Kolikor je odgovor da, vas prosimo, da podate zgornjo mejo merilne negotovosti.

Prijazen pozdrav.

ODGOVOR št. 2

Datum objave: 12.05.2022   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vljudno bi vas prosili, da navedete lokacije TP. Končno ceno sestavljajo tudi prevozni stroški.

V predpisani regulativi za meritve elektromagnetnega sevanja v bližini TP ni fiksno določeno število merilnih mest. Vljudno prosimo za podatek o zahtevanem minimalnem številu merilnih mest.

V vaši zahtevi za ponudbo pod točko 3 zahtevate:
»izdelavo akreditiranega poročila o meritvah: v ponudbo vključiti izdelavo akreditiranega poročila o meritvah EMS, ki vsebujejo izmerjene vrednosti in njihovo ekstrapolacijo ter primerjavo s predpisanimi vrednostmi vključno z upoštevanjem merilne negotovosti za vsako TP posebej.«
Laboratorij lahko poda samo izmerjene vrednosti elektromagnetnega sevanja z upoštevanjem merilne negotovosti. Ekstrapolirane vrednosti lahko laboratorij poda z upoštevanjem merilne negotovosti samo v primeru, če naročnik zagotovi podatke o nazivni obremenitvi ter tokovni in napetostni obremenjenosti transformatorske postaje v času meritev z merilno negotovostjo. V tem primeru laboratorij ne more zagotoviti maksimalne merilne negotovosti, ki v standardu IEEE 644:1987 znaša ±10% (standard IEEE 644:1987 je predpisan v Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje v 10. členu).

Glede na to, da želita naročnika izvesti preskuse elektromagnetnega sevanja (v nadaljevanju EMS) s svojim osebjem se ne da izogniti tveganju o morebitnem kršenju zahtev, ki so navedene v podtočkah poglavij 4.1, 4.2 in 6.2 standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017, ki so vezane na zagotavljanje nepristranskosti in zahtevah za osebje Akreditiranih laboratorijev. Po tem standardu je dodeljena Akreditacija vsem preskuševalnim laboratorijem za izvajanje meritev EMS. Omenjena Akreditacija odraža zaupanje in je osnova oz. pogoj ob dodelitvi pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire EMS, ki ga prejme Akreditiran preskuševalni laboratorij s strani ministrstva za okolje in prostor. Vprašanja po pojasnilu vezano na zahteve v točkah 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5, 6.2.1, 6.2.3 in 6.2.6 standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017:

Kako bo osebje, ki bo izvajalo preskuse zagotovilo, da bo ravnalo nepristransko, saj ni bilo ocenjevano (opazovano) s strani tehničnega presojevalca Slovenske akreditacije?
Kako in na podlagi katerega drugega načina lahko Akreditiran preskuševalni laboratorij z zaupanjem pooblasti osebje naročnika, da bo meritve in vrednotenje merilnih rezultatov obravnaval nepristransko v kolikor se oceni, da predhodno ocenjevanje oz. zunanji nadzor ni potreben. Dodatna oz. izredna ocenjevanja vplivajo na določitev cene ponudbe.
Pojavlja se dodaten dvom o tem ali je izhajajoče iz enakih zahtev o nepristranskosti sporno, da bodo preskuševalci, ki so redno zaposleni pri naročnikih lahko navedeni v Akreditiranem poročilu o preskušanju EMS?
Vprašanja po pojasnilu vezano na zahtevi v točkah 6.2.2 in 6.2.5 standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017:

Ali imata naročnika dokumentirane zahteve za usposobljenost, kvalifikacije, strokovno znanje, veščine in izkušnje preskuševalcev EMS?
Kako lahko v tem primeru naročnika vesta ali razpolagata z osebjem, ki bo izpolnjevalo zahteve za usposobljenost, kvalifikacije, strokovno znanje, veščine in izkušnje, ki jih ima dokumentiran vsak Akreditiran preskuševalni laboratorij drugače?
Ali je predvideno, da bo naročnik moral izpolnjevati in dokazovati zahteve za usposobljenost, kvalifikacije, strokovno znanje, veščine in izkušnje, ki jih ima dokumentiran Akreditiran preskuševalni laboratorij?
Razumeti je, če pogledamo na zahtevo v PRILOGI 9 (referenčna lista izvedenih meritev), da bo med drugim posamezno osebje naročnika, ki bo izvajalo preskuse EMS zagotavljalo zadostne veščine in izkušnje po izvedenih vsaj 30 transformatorskih postaj s transformacijo 20/0,4 kV ali višje. Koliko meritev je potrebno izvesti pod nadzorom mentorjev preden se lahko oceni usposobljenost za samostojno delo preskuševalcev EMS?

Hvala vam za pojasnila in odgovore.ODGOVOR št. 1.1

5. Predvideno osebje naročnika, ki bi izvajalo meritve EMS ima večletne izkušnje z izvajanjem meritev (meritve zaščite pred delovanjem strele, meritve NN inštalacij, )

6. Referenčna lista v zadnjih treh letih izvedenih vsaj 30 meritev EMS transformatorskih postaj s transformacijo 20/0,4 kV ali višje je potrebna za ponudnika. Število potrebnih meritev pod nadzorom mentorja za osebje naročnika je stvar ponudnika.
Datum objave: 12.05.2022   09:42
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali se lahko laboratorij, ki je akreditiran za izvajanje meritev elektromagnetnega sevanja po standardu IEEE 644:1987 brez točk, ki govorijo o merilni negotovosti in njenih mejah (IEEE 644:1987 točke 5.5 in 7.5 ) prijavi na vaš razpis? V Kolikor je odgovor da, vas prosimo, da podate zgornjo mejo merilne negotovosti.

Prijazen pozdrav.

ODGOVOR št. 2

Ponudnik mora imeti določeno merilno negotovost v svojih postopkih, ki je predmet akreditacijske presoje.


Datum objave: 12.05.2022   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vljudno vas naprošamo za dodatna pojasnila, navodila oz. informacije glede načina ureditve finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V razpisni dokumentaciji teh informacij ni na voljo.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR št. 3
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano.