Dosje javnega naročila 003044/2022
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Poštne storitve
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.462.295,90 EUR

JN003044/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.05.2022
JN003044/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.05.2022
JN003044/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2022
JN003044/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2022
JN003044/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2022
JN003044/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.07.2022
JN003044/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003044/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 091-250993
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Erika Savič
erika.savic@zd-lj.si
+386 13003946
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si
http://www.zd-lj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/443951/JN_09_2022_POSTNE_STORITVE.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13644
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Poštne storitve
Referenčna številka dokumenta: JN-09/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Poštne storitve
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Poštne storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2022
Konec: 31.08.2026
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.09.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.06.2022   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2022   11:11
VPRAŠANJE
1. Naročnik je v ESPD obrazcu pod Del IV: Pogoji za sodelovanje pod točko C (Tehnična in strokovna sposobnost) označil rubriko, kjer potencialni ponudniki opišejo izobrazbo in strokovno usposobljenost glede na zahteve iz razpisne dokumentacije. V razpisni dokumentaciji je na strani 4 pod tehnično in strokovno sposobnost navedeno, da mora biti ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, kar pa se označi že pod točko A tega dela ESPD obrazca. Naročniku predlagamo, da ta del ESPD obrazca odstrani oz. nastavi tako, da bodo potencialni ponudnik v ta del lahko navedli, da razpolagajo z zadostnim številom zaposlenih in so strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila (kot navedeno pod 6. poglavjem razpisne dokumentacije.

2. Naročniku predlagamo, da spremeni oz. dopolni priloženi ponudbeni predračun, in sicer:
- v nazivu ponudbenega predračuna črtajte oznako psihodiagnostična sredstva;
- prosimo, da se omogoči, da se cene brez DDV vpisujejo na 4 decimalna mesta, ker bodo tako prikazane tudi na računih potencialnega ponudnika, zaokroževanje na dve decimalni mesti naj bo pri vrednosti z DDV;
- postavko pod 17. vrstico »Storitve na pakete in Hitro pošto notranji«, je treba ločiti po posameznih vrstah storitev, ki jih ponudnik namerava uporabiti (npr. pazljivejše ravnanje pri paketu, povratnica pri paketu itd.), saj gre za različne storitve z različno ceno in jih je treba za določitev ustrezne cene točno navesti;
- dopolnite naziv postavke storitve v vrstici 36;

3. Kot določeno v razpisni dokumentacijo mora izbran ponudnik, čigar skupna vrednost presega 40.000 EUR z DDV predložiti finančno zavarovanje. Naročnika prosimo za pojasnilo glede višine finančnega zavarovanja.

4. Prosimo za pojasnilo, ali ponudnik v sistem eJN pod razdelek »Predračun« naloži Ponudbeni predračun (Priloga 4) ali Povzetek predračuna (Priloga 3), v razdelek »Ostalo« pa Prilogo 4.

5. Naročnik je kot merilo navedel ekonomsko najugodnejšo ponudbo, določeno na podlagi najnižje ponudbe cene. Prosimo za pojasnilo, ali gre za vrednost z DDV ali brez DDV.

6. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da se pogodba sklepa za obdobje enega leta. Prosimo za popravek, kot navedeno v objavljenem obvestilu.

7. Na obrazcih Priloga 1, Priloga 4, Priloga 6, Priloga 7 ni predviden žig in podpis pooblaščene osebe, zato naročnika sprašujemo, ali se priloge le izpolnijo in ne tudi podpišejo? Kako je pri Vzorcu pogodbe - ga je treba podpisati? Se vzorec Zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga 8) izpolni in podpiše ter priloži ponudbeni dokumentaciji?

8. Pod pogoji za sodelovanje je pri ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti navedeno veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje. Ker ni povezave s predmetom tega naročila, predvidevamo, da gre le za tiskarsko napako.


ODGOVOR

ad 1:Ponudnik izpolnjevanje pogoja iz točke 6 lahko navede v Prilogi 7.
ad 2: - Naročnik je spremenil ime zaviha ponudbenega predračuna.
- Naročnik v v exl obrazcu ponudbenega predračuna kolono Cena brez DDV spremenil tako, da so razvidna 4 decimalna mesta,
- Naročnik je vrstico 17 Storitve na pakete in Hitro pošto notranji razdelil na dve postavki in sicer pazlivejše ravnanje - paket in Povratnica - paket,
- Naročnik je spremenil postavko, kjer je bil naziv 15 v Blagovno pismo brez sledenja 1000 - 2000 g.
ad 3: Naročnik je dopolnil razpisno dokumentacijo z ostalimi zahtevemi glede finančnega zavarovanja.
ad 4: V predračun ponudnik priloži prilogo 3, Prilogo 2 ponudbeni predračun v exl obliki odda med ostalo.
ad 5: Vrednost z DDV.
ad 6: Pogodba se sklepa za obdobje štirih let.
ad 7: Ponudnik vzorec pogodbe, če se strinja z njeno vsebino, parafira, Prilogo 6 in Prilogo 7 je naročnik dopolnil z žigom in podpisom.
ad 8: Naročnik je pogoj črtal.
Vse spremembe so označene z rdečo barvo. Ponudnika naprošamo, da spremembe upošteva pri oddaji ponudbe.


Datum objave: 18.05.2022   09:44
VPRAŠANJE
Naročnik je v ponudbeni predračun pod vrsticami 83, 84 in 85 vključil tudi e-storitve. Ker je predmet razpisa izvajanje poštnih storitvah prosimo naročnika, da te storitve črta iz predračuna in objavi popravljen predračun.

ODGOVOR
Naročnik je spremenil razpisno dokumentacijo tako, da je javno naročilo razdelil na dva sklopa:
1. sklop Poštne storitve in
2. sklop Storitve rač. arhiviranja z novdodeljoeno CPV kodo 72252000
Popravljena razpisna dokumentacija in ppravljen ponudbeni predračun sta v priponki. Vse spremembe so označene z rdečo barvo.
Morebitne ponudnike naprošamo, da spremembe upoštevajo pri oddaji ponudb.Datum objave: 18.05.2022   10:15
VPRAŠANJE
Naročnik je v ponudbeni predračun pod vrsticami 83, 84 in 85 vključil tudi e-storitve. Ker je predmet razpisa izvajanje poštnih storitvah prosimo naročnika, da te storitve črta iz predračuna in objavi popravljen predračun.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik preklicuje odgovor, ki ga je dal na zastavljeno vprašanje.
Hvala za razumevanjeDatum objave: 20.05.2022   12:31
VPRAŠANJE
Naročnik je v ponudbeni predračun pod vrsticami 83, 84 in 85 vključil tudi e-storitve. Ker je predmet razpisa izvajanje poštnih storitvah prosimo naročnika, da te storitve črta iz predračuna in objavi popravljen predračun.

ODGOVOR

Naročnik iz ponudbenega predračuna umika vrstice 86, 87 in 88, Hramba e-računov, Mesečna naročnina in Vlaganje posameznegadokumenta v e-Arhiv.
Ponudnike naprošamo, da navedeno upoštevajo pri pripravi ponudb.


Datum objave: 23.05.2022   11:03
VPRAŠANJE
Naročniku predlagamo, da iz 11. in 13. člena črta določilo, kjer navaja, da se cena (za poslovni odgovor ter izredno dostavo in izredni prevzem) zaračuna po ceniku izvajalca, ki velja na dan opravljene storitve. Predlagamo, da se v poglavje Cene in plačilni pogoji navede, da se cene storitev zaračunavajo na podlagi ponudbenega predračuna. Navedeno ne velja za cene univerzalne poštne storitve, za katere daje soglasje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS) ter cene, kjer se za osnovno storitev zaračunava cena, ki je skladna z odločbo AKOS o določitvi cen, cena take storitve pa je neposredno vezana na ceno univerzalne storitve. Naročnika prosimo, da v končni pogodbi, ki bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, to upošteva.

ODGOVOR

V končni pogodbi bp naročnik upošteval predlagano.


Datum objave: 30.05.2022   13:19
VPRAŠANJE
1. Na objavljen osnutek pogodbe o opravljanju storitev podajamo naslednje predloge oz. spremembe:
a) Predlagamo, da se črtata šesti in osmi odstavek 2. člena ter doda nov zadnji odstavek, ki se glasi: Pogodbeni stranki ugotavljata, da je ne glede na vrsto izbrane storitve po tej pogodbi in ne glede na to ali je naslovnik pravna oseba ali fizična oseba, temeljni namen obdelave podatkov priprava pošiljk in/ali prenos pošiljk na naslove, skladno z zakonom in splošnimi pogoji izvajalca. Izvajalec zato v tem smislu osebnih podatkov ne obdela kot obdelovalec v imenu naročnika, temveč kot upravljavec, kot opredeljuje Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: Uredba GDPR) in vsakokrat veljaven zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
b) Glede na to, da je izvajalec poštnih storitev upravljalec osebnih podatkov, upoštevaje veljavno zakonodajo, v pogodbi ni potrebe po izrecnem navajanju v vezi z varovanjem osebnih podatkov kot opredeljeno tukaj. Sicer pa varovanje osebnih podatkov opredeljujejo tudi splošni pogoji. Zato predlagamo, da se črta 21. člen in v pogodbi ostane samo zadnji odstavek tega člena.
c) Predlagamo, da se črta 24. člen, saj je potrebno glede hrambe urejeno v splošnih pogojih izvajalca.
d) Predlagamo, da se v 25. členu spremeni prvi odstavek, tako da glasi: V kolikor v predhodnih določilih te pogodbe pogodbeni stranki glede odgovornosti nista drugače dogovorili, velja da v zvezi s prenosom pošiljk in izvajanjem drugih storitev, ki so predmet te pogodbe, izvajalec odgovarja omejeno, in sicer je odgovornost in višina odškodnine določena z Zakonom o poštnih storitvah in v vsakokrat veljavnih splošnih pogojih izvajalca v zvezi z:
e) Naročnika prosimo za dodatno obrazložitev zadnjega odstavka 25. člena, saj menimo, da je glede na vsebino pogodbe nepotreben in predlagamo njegov izbris.
f) Predlagamo, da se prvi stavek v zadnjem odstavku 31. člena glasi: Vsakokrat veljavni splošni pogoji izvajalca so objavljeni na njegovi spletni strani ____.
g) Predlagamo spremembo prvega odstavka 35. člena, tako da glasi: Stranki se izrecno dogovorita, da je pogodba sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od 1. septembra 2022 dalje.

2. Glede na to, da naročnik predvideva instrument zavarovanja posla, predlagamo dopolnitev v delu, da mora naročnik izvajalca najprej opozoriti na napake in ga pozvati k njihovi odpravi oziroma mora naročnika opozoriti na morebitno nepravilnost, na katero lahko izvajalec poda ugovor, pojasnilo, obrazložitev in razišče navedeno stanje. Šele nato naročnik uporabi oziroma unovči zavarovanje posla.

3. Glede omejitve odškodninske odgovornosti velja, kot se sklicuje tudi Pogodba o izvajanju poštnih storitev, da je višina odškodnin (in odgovornost za škodo) primarno določena v 50. in 52. členu ZPSto-2 in nadalje v vsakokrat veljavnih splošnih pogojih izvajalca, ter izvajalci poštnih storitev v skladu z ZPSto-2 v nobenem primeru ne odgovarjajo za posredno škodo in izgubljen dobiček. Univerzalna poštna storitev, ki je tudi predmet predmetne pogodbe, se zagotavlja vsem uporabnikom poštnih storitev na celotnem ozemlju RS pod enakimi pogoji (5. člen ZPSto-2), kar velja tudi za odškodninsko odgovornost. V posledici tega ne gre preko zavarovanj posamezne uporabnike privilegirati, temveč velja odškodninska odgovornost in omejitve višine odškodnine za vse enako - v skladu z ZPSto-2.


ODGOVOR
ad 1.a) Sprejemamo predlog
ad 1.b) Ne sprejemamo predloga
ad 1.c) Ne sprejemamo predloga
ad 1.d, e) Ne sprejemamo predloga
ad 1.f) Sprejemamo predlog
ad.1.g) Spejemamo predlog

ad. 2) Naročnik ostaja pri napisanem v razpisni dokumentacijiDatum objave: 01.06.2022   12:27
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da v pogodbo, ki bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom, doda tudi določilo, ki omogoča korekcijo cen v primeru, če je inflacija višja do 4 % (6. člen Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti).

ODGOVOR
Naročnik v vzorec pogodbe dodaja naslednji člen:
Končne cene v ponudbi so fiksne za prvo leto izvajanja storitve. Cene se po preteku enega leta lahko spremenijo na podlagi predhodnega dogovora z aneksom glede na rast indeksa cen življenjskih potrebščin pod pogoji in v višini kot je določeno v 6. členu Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).
Ponudnike naprošamo, da navedeno upoštevajo pri pripravi ponudb.