Dosje javnega naročila 003136/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Prilagoditev in lokalizacija odprtokodnega orodja IOW
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 170.752,00 EUR

JN003136/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.05.2022
JN003136/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2022
JN003136/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.06.2022
JN003136/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.08.2022
JN003136/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.09.2022
JN003136/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003136/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 093-255962
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444372/RD_ODIOW.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13775
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prilagoditev in lokalizacija odprtokodnega orodja IOW
Referenčna številka dokumenta: JN-13775
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prilagoditev in lokalizacija odprtokodnega orodja IOW
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 180.124,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prilagoditev in lokalizacija odprtokodnega orodja IOW
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 180.124,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.09.2022
Konec: 01.10.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
P17C (R2GO)
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.06.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.06.2022   13:00
Kraj: Samodejno v sistemu eJN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.05.2022   10:00

Dodatne informacije:
Anonimizirani idejni načrt je potrebno oddati najkasneje do 7.6.2022 na način, kot je to določeno v točki 4 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.06.2022   15:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V dokumentaciji javnega naročila predlagate osnutek pogodbe. Predvidoma bo pogodba sklenjena za več let. Prav tako navajate, da so cene fiksne za celotno trajanje. Ker smo v letošnjem letu priča višji inflaciji, nas zanima ali je pogodbo možno dodatno dopolniti s členom, ki se nanaša na valorizirajo cen, npr. po vzoru podzakonskega predpisa, ki ureja valorizacijo denarnih obveznosti v večletnih pogodbah (Uradni list RS, št. 1/2004).

Za odgovor se vam zahvaljujemo.

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Osnutek pogodbe se spremeni tako, da se v poglavje CENE IN PLAČILNI POGOJI doda člen z naslednjo vsebino:

»Valorizacija cen iz te pogodbe se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja cen.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena.

V primeru spremembe cen iz tega člena pogodbena stranka pošlje drugi stranki pisni predlog za spremembo cen z utemeljitvami (uradno objavljeni podatki v Republiki Sloveniji), v primeru spremembe cen se sklene aneks k pogodbi.«

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis pogodbe v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.

Datum objave: 01.06.2022   15:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za informacijo kakšno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predvidevate? Ali zadošča bianco menica?
Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR

Kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji (Navodilo ponudnikom za pripravo ponudbe točka 15.1 in Osnutek pogodbe člen 21), bo moral izbrani ponudnik naročniku predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Primeren obrazec je »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«, ki je del razpisne dokumentacije.

Datum objave: 01.06.2022   16:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo vas za pojasnilo ali se kot referenco za JAVA razvijalce (»Opis projekta razvoja ali vzdrževanja informacijskega sistema, ki je trajal najmanj pol leta« ter »Opis treh let izkušenj z Java programiranjem in razvojem Java spletnih servisov«) lahko navede tudi primere, ko so se uporabljale le tehnologije, ki jih navajate, da so potrebne za razvoj čelnega dela rešitve.

Prosimo vas za premislek in odločitev, da se obdobje za dokazovanje referenc poviša obdobje iz treh na pet let ter da se ukine oziroma občutno zniža vrednostna meja reference 50.000 EUR.

Obrazložitev. V dvoletnem obdobju trajanja »CORONA razmer« je razvoj zalednih delov aplikacij precej zastal (izvajalo se je le minimalno vzdrževanje) in ko se je razvoj dogajal, je bil precej večji poudarek na razvoju čelnega dela aplikacij, ki je omogočal digitalno poslovanje s strankami (kar je bilo ključnega pomena za preživetje v času izrednih razmer).

Prav tako prosimo za vaš premislek in odločitev, da kot primerno referenco priznate tudi razvoj lastne (generične) rešitve, ki je na voljo na trgu za prosto prodajo, zajema večino tehnologij, ki jih navajate v zalednem in čelnem delu, vendar vrednost poslov s končnimi uporabniki oz. naročniki ne dosega zahtevane referenčne vrednosti. Strošek lastnega razvoja te rešitve ustreza vrednostnemu pogoju, zato prosimo za potrditev, da lahko referenco v tem delu potrdimo sami oziroma za dodatno pojasnilo kako dokažemo primernost reference.

Zahvaljujemo se vam za vaše odgovore.


ODGOVOR

Kadrovski pogoji za JAVA razvijalca so vezani na izkušnje in projekte z razvojem JAVA rešitev. Čelni del sistema ni JAVA, zato primeri ki uporabljajo le tehnologije potrebne za čelni del, ne morejo biti ustrezni.

Spremeni se druga alineja 1. točke 1 poglavja 10.1.2. Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: navodila) tako, da se glasi:
- v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, je v vlogi JAVA razvijalca programske opreme uspešno sodeloval pri vsaj enem projektu razvoja ali vzdrževanja informacijskega sistema, ki je trajal najmanj pol leta.

Spremeni se druga alineja 2. točke poglavja 10.1.2. navodil tako, da se glasi:
- V zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, je v vlogi razvijalca uspešno sodeloval pri vsaj enem projektu razvoja ali vzdrževanja informacijskih sistemov.

Spremeni se druga alineja 4. točke poglavja 10.1.2. navodil tako, da se k besedilu doda:
Naročnik bo kot referenco upošteval tudi razvoj lastne rešitve, če ta ustreza vsem ostalim navedenim pogojem. Kot trajanje in vrednost takega projekta, bosta upoštevana dokazana čas trajanja projekta ter vrednost stroška lastnega razvoja.

Z zgornjimi spremembami se uskladi vsebina navedb kadrovskih pogojev v obrazcu »Prijava«.

Naročnik bo objavil spremembe razpisne dokumentacije in ustrezno podaljšal roke za oddajo anonimizarnega idejnega načrta, postavljanje vprašanj ter oddajo ponudb.Datum objave: 06.06.2022   11:54
V postopku oddaje javnega naročila ODIOW-12/2022 se spremenijo roki in sicer:

Rok za postavljanje vprašanj: 20.6.2022 do 10:00 ure
Rok za oddajo anonimiziranih idejnih načrtov: 24.6.2022 do 12:00 ure
Rok za oddajo ponudb: 30.6.2022 do 11: 00 ure
Odpiranje ponudb: 30.6.2022 ob 13:00 uri

V nadaljevanju bo naročnik, poleg objave spremembe datumov, objavil tudi spremembo razpisne dokumentacije v točki 10.1.2 Navodil ponudnikom za pripravi ponudbe v delu, ki se nanaša na kadrovske pogoje oziroma sposobnost.