Dosje javnega naročila 003182/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Gradnje: COVID19 - Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota - GOI dela z vgradno opremo
ZJN-3: Odprti postopek

JN003182/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.05.2022
JN003182/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003182/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 094-258385
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ministrstvo za zdravje
gp.mz@gov.si
+386 14786001
+386 14786058

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/444410/Dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13818
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: COVID19 - Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota - GOI dela z vgradno opremo
Referenčna številka dokumenta: 4110-53/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih (GOI) del z vgradno opremo v okviru investicije »COVID19 - Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
45100000
45210000
45215000
45215100
45215140
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih (GOI) del z vgradno opremo v okviru investicije »COVID19 - Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija »COVID19 - Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota« se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 15 »React - EU - ESRR«, prednostne naložbe 15.1. »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.06.2022   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.06.2022   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.05.2022   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pri točki 8.4. Tehnična in strokovna sposobnost, podtočka 8.4.1 Referenca ponudnika za GOI dela in podtočka 8.4.2 Vodja del za vodenje gradnje zahtevate najmanj 1 referenco v skupni vrednosti vsaj 1,5 MIO EUR z DDV, objekt po klasifikaciji CC-SI pod šifro 126 ali 113 ali 122 ali 124.
Ker smatramo, da so primerljivi referenčni objekti izvedeni vsi objekti celotne skupine 12 po klasifikaciji CC-SI, prosimo, da se zahtevano referenčno potrdilo razširi na celotno skupino 12 po klasifikaciji CC-SI za ponudnika in za vodjo del.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik pristaja na prošnjo/predlog izvajalca.

Zahtevane reference ponudnika za GOI dela so tako naslednje:
8.4.1 Referenca ponudnika za GOI dela
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel gradbeno obrtniška in inštalacijska dela in pridobil uporabno dovoljenje na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 113 (Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine) ali 12 (nestanovanjske stavbe) v skupni vrednosti del vsaj 1,5 MIO EUR z DDV.

Zahtevane reference vodje del za vodenje gradnje so naslednje:
8.4.2 Ponudnik mora imenovati vodjo del za vodenje gradnje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje,
- iz 1. alineje šestega odstavka 14. člena v povezavi s 1. in 2. alinejo četrtega odstavka 14. člena GZ,
- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za oddajo ponudb, opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu, za katerega je bilo potrebno pridobiti uporabno dovoljenje razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 113 (Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine) ali 12 (nestanovanjske stavbe) v skupni vrednosti del vsaj 1,5 MIO EUR z DDV.

Zahteva po prisotnosti vodje del po prisotnosti na vseh koordinacijskih sestankih in na gradbišču najmanj 2 x tedensko po najmanj 2 uri dnevno ter po potrebi oziroma na zahtevo naročnika ostaja nespremenjena.

Datum objave: 25.05.2022   14:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
iz razpisne dokumentacije (osnutka pogodbe) izhaja, da se pogodba z naročnikom sklepa s klavzulo fiksnosti oz. nespremenljivosti cen.
V današnjih okoliščinah poslovanja je navedena pogodbena klavzula do ponudnikov nepoštena in v nasprotju z temeljnimi načeli obligacijskega zakonika, predvsem načelom sorazmernosti dajatev in splošno priznanim načelom poštenosti med strankami.
Ponudniki v današnjih okoliščinah nikakor ne moremo pravilno in ustrezno upoštevati dvig cen surovin in materialov, energentov ipd., hkrati pa je jasno, da zalog materiala, surovin in izdelkov ni in se roki dobav zaradi tega drastično podaljšujejo. Ponudniki torej poslujemo v popolnoma nepredvidljivih okoliščinah, ki jih obstoječe vojno stanje v Ukrajini samo še poslabšuje. V teh popolnoma nepredvidljivih okoliščinah je določilo o fiksnosti cen toliko bolj nesprejemljivo in nepošteno. Hkrati pa uporaba tega določila neminovno pripelje do tega, da se bomo ponudniki morali zavarovati z oddajamo ponudb, ki bodo veliko dražje, in posledično tudi težje nesprejemljive z vidika naročnika, kar lahko privede tudi do nerealizacije javnega naročila.
Menimo, da bi naročniki veliko lažje oddali projekt in po veliko bolj ugodnih ponudbah, če bi omogočili možnost valorizacije ponudbenih cen na enoto in omogočili, da ponudnik svoje cene po oddaji naročila prilagodi indeksom razlik v ceni, ki jih izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM), šteto od presečnega dneva datuma oddaje ponudbe dalje.
Naročnika pozivamo torej, da klavzulo o fiksnosti cen iz razpisne dokumentacije črta ter omogoči valorizacijo ponudbenih cen.

ODGOVOR
Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z določili Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) z upoštevanjem indeksa za inženirske gradnje, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM). Valorizacija se prizna na predlog izvajalca in lahko znaša največ 50% povišanja indeksa inženirske gradnje.Datum objave: 08.06.2022   10:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri opremi, zavihek SKLOP 1: MEDICINSKA OPREMA navajate zahteve za sef za narkotike, in sicer npr: Hartmann Tresore HTI 116-15 ali enakovredno. Želimo vas opozoriti, da ta sef ne obstaja več, zato vas vljudno prosimo za spremembo modela.

Poleg tega vas opozarjamo, da sta sefa dimenzij, ki ju navajate pri obeh postavkah Sef za narkotike (sef01) ter Sef za narkotike in dokumente (sef 02) zelo težka in ju verjetno ni možno obesiti v omarico, saj imata težo več kot 160 kg.

Prosimo za razmislek ter odgovor glede tega.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahteve iz opisa:

Sef01 SEF ZA NARKOTIKE
dim: ŠxGxV: 49,6x41x73,6 cm +-5%
Dobava in montaža sefa za namestitev pod pultom.
Opis:
Kovinski sef za narkotike, varnostna stopnja I po EN 1143-1, korpus in vrata sta večstenska elementa, vrata z zunanjimi tečaji, vsestransko zaklepanje, s predpripravo za pritrditev v tla, VdS I ključavnica, 2 ključa, po višini nastavljive police (1x) in izvlečni predali (1x) na teleskopskih tirnicah, vrata se odpirajo do 180 stopinj, barva RAL 7035.


Sef02 SEF ZA NARKOTIKE IN DOKUMENTE
dim: 49,6x41x73,6 cm +-5%
Dobava in montaža sefa za namestitev pod pultom.
Opis:
Kovinski sef za narkotike, varnostna stopnja I po EN 1143-1, korpus in vrata sta večstenska elementa, vrata z zunanjimi tečaji, vsestransko zaklepanje, s predpripravo za pritrditev v tla, VdS I ključavnica, 2 ključa, po višini nastavljive police (1x) in izvlečni predali (1x) na teleskopskih tirnicah, vrata se odpirajo do 180 stopinj, barva RAL 7035.Datum objave: 08.06.2022   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri opremi, zavihek SKLOP 1: MEDICINSKA OPREMA navajate zahteve za stenske tirnice.
Predvidevamo, da je pri opisu prišlo do lapsusa, ker navajate sledeče:
Dobava in montaža sefa v podpultni omarici.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Drži.

Pravilno je: Dobava in montaža stenske tirnice.Datum objave: 08.06.2022   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naše vprašanje se navezuje na Sklop 1: Medicinska oprema, pozicija pss, Preiskovalna stropna svetilka.
Želimo ponuditi enakovredno svetilko z manjšim odstopanjem:

- vrednost barvnega indeksa 96 (ki je bolje kot 95),
- premer najširšega snopa na razdalji 1m je 210 mm,
- barva svetlobe 4400 K,
- pozicijsko območje roke 180 cm + 14 cm polmer kupole.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahteve iz opisa:

- pozicijsko območje roke: vsaj 180 cm
- barva svetlobe: 4400 K ali 4500K

Ostali navedbi v vprašanju sta skladni z dokumentacijo.
Datum objave: 08.06.2022   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naše vprašanje se navezuje na Sklop 1: Medicinska oprema, pozicija mac01, Macerator.
Želimo ponuditi macerator željenih lastnosti ampak:

- z dimenzijami 500 mm x 623mm x 1040 mm (š x g x v),
- z manjšo porabo hladne vode na cikel: 13 l,
- izdelan iz nerjavnega jekla s polimerno plastično sprednjo ploščo in sklopom pokrova, ki imata protimikrobno in protiglivično površino,
- z naprednejšo tehnologijo nadzora pretoka in morebitne zamašitve z visokotlačnim in nizkotlačnim senzorjem ter konstatnim pretokom in s tem zelo nizko obremenitvijo odtočnih cevi pri nizki porabi vode in z enostavno metodo praznjenja komore v primeru okvare.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahteve iz opisa samo pri navedbi dimenzij in materiala ohišja:

- dim: 51,8x66,2x99,5 cm +-10%
- izdelan iz ABS plastike s tubolarnim metalnim notranjim ogrodjem ali drugega primernega materiala (lahko tudi nerjavno jeklo)Datum objave: 08.06.2022   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
naše vprašanje se navezuje na Sklop 1: Medicinska oprema, pozicija pss, Preiskovalna stropna svetilka.
Želimo ponuditi enakovredno svetilko z manjšim odstopanjem.
- vrednost barvnega indeksa 96 (ki je bolje kot 95)
- premer najširšega snopa na razdalji 1m je 170mm (tehnična zahteva po 29 cm je povsem nesmiselna v kolikor govorimo o preiskovalnih svetilkah)
Hvala LP.

ODGOVOR
Vrednost barvnega indeksa je lahko 95 ali več, torej je lahko 96. Premer najširšega snopa na razdalji je 170 mm ali več. Tehnične zahteve 29 cm ni v dokumentaciji.Datum objave: 08.06.2022   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudimo enakovreden hladilnik in zamrzovalnik z manjšim odstopanjem v dimenzijah:
Zamrzovalnik:
višina 82 cm, širina 59,7 cm, globina 61,5 cm
glasnost 45 dB(A)
Hladilnik:
višina 82 cm, širina 60,1 cm, globina 61,8 cm

Hvala, LP.

ODGOVOR
Globina ne sme presegati 60 cm, višina ne sme presegati 82 cm. Pri širini je dopustno odstopanje do 5%.Datum objave: 08.06.2022   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji so razpisana avtomatska drsna vrata in avtomatska drsna teleskopska vrata s 3-slojnim steklom in faktorjem toplotne prehodnosti Uw,max = 1,2W/m2K. Glede na dimenzije elementov, še posebej na teleskopskih drsnih vratih, menimo, da je takšna zahteva nedosegljiva.
Prosim za odgovor, ali gre morebiti za zahtevo glede stekla (Ug=1.2W/m2K), saj je glede na ponudbo avtomatskih vrat na trgu omenjena zahteva previsoka in ne omogoča prijave večim ponudnikom, s tem pa ni zagotovljena konkurenčnost pri razpisu, posledično pa je lahko rezultat nepotrebno visoka cena za omenjene produkte.
Glede na tehnologijo tesnenja avtomatskih vrat (zaradi drsenja je spodaj in zgoraj tesnenje s ščetkami in ne s tesnili) in pogostost odpiranja, velike izmenjave zraka ob odpiranju le teh ter drugačne tehnologije tesnenja kot pri klasičnih oknih in vratih, kjer so 2-3 EPDM tesnila po celotnem obodu elementa, se ponavadi Uw ne certificira, prav tako so izvzeta avtomatska drsna vrata iz Blower door testov. Posledično menimo, da je omenjena zahteva za avtomatska drsna vrata nesmiselna in pretirana, tako da prosimo za korekcijo.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pri drsnih zunanjih vratih je zahtevana toplotna prehodnost zasteklitve vsaj 0,70 W/m2K. Zahteva po toplotni prehodnosti celotnega elementa se briše.Datum objave: 08.06.2022   11:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
navajate, da je pri opremi potrebno vpisati proizvajalca in tip opreme.
Ali ste predvideli, da vpisujemo tudi proizvajalca in tip za toaletne komplete?
V primeru, da je odgovor pritrdilen, navedite, ali je torej potrebno za vsako postavko toaletnega kompleta (npr. če vsebuje le-ta 3 ali 4 postavke) vpisati natančne podatke.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
V ponudbeni predračun (excel datoteko) ni potrebno vpisovati proizvajalca in tip ponujene opreme. V tem stolpcu je pri nekaterih elementih navedeni primerljivi produkt. Pri medicinski opremi naj se ponudbi predloži prospektni material za vsak element opreme. Prav tako naj se priloži prospektni material pri tipski opremi za vsak element do opisa za toaletne komplete. Za elemente, ki so v toaletnih kompletih ni potrebno prilagati prospektnih materialov.Datum objave: 08.06.2022   11:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

V segmentu medicinska oprema skl.1 macerator bi želeli ponuditi aparat željenih lastnosti vendar z

dimenzijo 500x600x1042 mm
ohišje iz nerjavnega jekla,pokrov iz antimikrobne plastike
poraba 28,44 liter -vendar z povečano kapaciteto do 6 velikih posod
enostavno praznjenje v primeru zamašitve
zaznavo bližnje in oddaljene zamašitve ne glede na oddaljenost s pomočjo visoko in nizkotlačnih senzorjev,ki zaznajo spremembe pretoka tudi pri delni zamašitvi
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahteve iz opisa samo pri navedbi dimenzij in materiala ohišja:

- dim: 51,8x66,2x99,5 cm +-10%
- izdelan iz ABS plastike s tubolarnim metalnim notranjim ogrodjem ali drugega primernega materiala (lahko tudi nerjavno jeklo)Datum objave: 08.06.2022   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na opremo, in sicer sef za nartkotike in sef za narkotike in dokumente, bi ponudili sef s podobnimi dimenzijami. Eden od sefov, ki ju navajate namreč ni več dobavljiv, zato bi za obe postavki ponudili sef z dimenzijami

VxŠxG vmm
905 x 450 x 442
ali
735 x 450 x 442

Prosimo za potrditev, da bo tak sef ustrezen.

Poleg tega sprašujemo, ali so v sefu resnično potrebni predali (ni navedeno koliko predalov), saj jih v ostalih bolnišnicah ne zahtevajo in jih ni bilo nikoli potrebno dobaviti.

Prosimo za izbris te zahteve.

Hvala in lep poudrav.

ODGOVOR
Naročnik spreminja zahteve iz opisa:

Sef01 SEF ZA NARKOTIKE
dim: ŠxGxV: 49,6x41x73,6 cm +-5%
Dobava in montaža sefa za namestitev pod pultom.
Opis:
Kovinski sef za narkotike, varnostna stopnja I po EN 1143-1, korpus in vrata sta večstenska elementa, vrata z zunanjimi tečaji, vsestransko zaklepanje, s predpripravo za pritrditev v tla, VdS I ključavnica, 2 ključa, po višini nastavljive police (1x) in izvlečni predali (1x) na teleskopskih tirnicah, vrata se odpirajo do 180 stopinj, barva RAL 7035.


Sef02 SEF ZA NARKOTIKE IN DOKUMENTE
dim: 49,6x41x73,6 cm +-5%
Dobava in montaža sefa za namestitev pod pultom.
Opis:
Kovinski sef za narkotike, varnostna stopnja I po EN 1143-1, korpus in vrata sta večstenska elementa, vrata z zunanjimi tečaji, vsestransko zaklepanje, s predpripravo za pritrditev v tla, VdS I ključavnica, 2 ključa, po višini nastavljive police (1x) in izvlečni predali (1x) na teleskopskih tirnicah, vrata se odpirajo do 180 stopinj, barva RAL 7035.Datum objave: 08.06.2022   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika pozivamo, da referenčni pogoj spremeni in se na j glasi
8.4.1 Referenca ponudnika za GOI dela
Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel gradbeno obrtniška in inštalacijska dela in pridobil uporabno dovoljenje na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 113 (Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine) ali 12 (nestanovanjske stavbe) v skupni vrednosti del vsaj 3 MIO EUR z DDV.

Zahtevane reference vodje del za vodenje gradnje so naslednje:
8.4.2 Ponudnik mora imenovati vodjo del za vodenje gradnje (v nadaljnjem besedilu: vodja gradnje) po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ki prevzame izvedbo pretežnega dela gradnje,
- iz 1. alineje šestega odstavka 14. člena v povezavi s 1. in 2. alinejo četrtega odstavka 14. člena GZ,
- ima najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih, šteto od roka za oddajo ponudb, opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del na objektu, za katerega je bilo potrebno pridobiti uporabno dovoljenje razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 113 (Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine) ali 12 (nestanovanjske stavbe) v skupni vrednosti del vsaj 3 MIO EUR z DDV.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila v tem delu ostane nespremenjena.Datum objave: 08.06.2022   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v RD in besedilu pogodbe imate postavljen neizvršljiv pogoj v zvezi rokom predaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Določate namreč:
"Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti vključuje:
- devet (9) mesečni rok za izvedbo vseh GOI del z vgradno opremo; izvajalec naročniku predloži Izjavo o dokončanju GOI del z vgradno opremo;
- en (1) mesec, namenjen kvalitativnemu in kvantitativnemu prevzemu in odpravi pomanjkljivosti pregledov, izvedbi tehničnega pregleda, odpravi napak ugotovljenih ob tehničnem pregledu, oddaji popolne vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja, primopredaji, izročitvi naročniku ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi;.
- po primopredaji del in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v jamčevalnem roku se začne z izdelavo končnega obračuna, ki se ga izdela v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v šestdesetih (60) dneh po primopredaji del oziroma v preostalem času dveh (2) mesecev do izteka roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti. "

Iz navedenega izhaja, da se končni obračun opravi šele potem, ko izvajalec naročniku preda finančno zavarovanje za odprav napak v jamstvenem roku. Gre za objektivno neizvršljivo določilo, saj se višina finančnega zavarovanja za odpravo napak določi glede na končno pogodbeno vrednosti, ki pa je določana s končnim obračunom. Vsaka banka namreč zahteva dokazilo o opravljeni primopredaji dela izvajalca naročniku in dokument iz katerega izhaja končna obračunska vrednost.

Glede na navedeno se faza priprave in dokončanja končnega obračuna mora opraviti pred fazo izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak, sicer s strani banke le-tega ni mogoče pridobiti.

Pozivamo vas, da navedeno spremenite.

ODGOVOR
Dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila v tem delu se spremeni, in sicer:
Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo. Okvirni rok za uvedbo v delo je 30 dni od datuma pričetka veljavnosti pogodbe.
Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti vključuje:
- devet (9) mesečni rok za izvedbo vseh GOI del z vgradno opremo; izvajalec naročniku predloži Izjavo o dokončanju GOI del z vgradno opremo;
- en (1) mesec, namenjen kvalitativnemu in kvantitativnemu prevzemu in odpravi pomanjkljivosti pregledov, izvedbi tehničnega pregleda, odpravi napak ugotovljenih ob tehničnem pregledu, oddaji popolne vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja in primopredaji;
- po primopredaji del se začne z izdelavo končnega obračuna, ki se ga izdela v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v šestdesetih (60) dneh po primopredaji del oziroma v preostalem času dveh (2) mesecev do izteka roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti. V tem roku mora izvajalec izročiti naročniku tudi ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
Sprememba bo upoštevana pri pripravi pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma izvajalcem.Datum objave: 08.06.2022   11:44
OBVESTILO NAROČNIKA
Naročnik obvešča potencialne ponudnike, da je v objavo posredoval popravek št. 1 v okviru katerega se podaljšujejo roki javnega naročila. Prav tako je bil v objavo posredovan popravek predračuna - popisov del.

Novi roki so naslednji:
- rok za zastavljanje ponudnikov vprašanj: 15. 6. 2022 do 12:00
- rok za oddajo ponudb: 27. 6. 2022 do 11:00
- datum in ura odpiranja ponudb: 27. 6. 2022 ob 13:00

Objava popravka bo vidna po objavi na evropskem portalu TED (dodatek k Uradnem listu EU).

Datum objave: 16.06.2022   09:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v odgovoru na vprašanje z dne 25.05.2022 ste omogočili valorizacijo cen preko uporabe Pravilnika o načinih revalorizacije denarnih obveznosti.

Uvodoma pozdravljamo vašo odločitev, da ste v teh nepredvidljivih kriznih časih omogočili uporabo valorizacijske klavzule namesto striktne uporabe klavzule o fiksnosti cen.

Hkrati pa opozarjamo, da je vaša valorizacijska klavzula, vsaj v besedilu kot ste jo zapisali, lahko dosti bolj neugodna za izvajalce kot klavzula o fiksnosti cen. Pri fiksnosti cen izvajalec nosi breme dviga za prvih 10% cen, v preostalem delu pa naročnik. V vašem primeru pa ste zaradi določila "Valorizacija se prizna na predlog izvajalca in znaša največ 50% povišanja indeksa inženirske gradnje. " določili, da vsaka stranka nosi rizik v višini 50% povišanja cen.

Tako je v primeru, da se cene dvignejo za več kot 20% (kar je bil primer v 2021 in vse kaže na to, da bo enako v l. 2022 (vir: indeksi GZS-ZGIGM)), breme rizika izvajalca večje od 10%, kar je maksimalno breme pri klavzuli fiksnosti cene. Ni odveč za omeniti, da 656. čl. OZ določa skrajno in maksimalno mejo rizika oz. obremenitve v breme izvajalca in sicer na maks. 10%, pri čemer je to določilo kogentno in ga stranki niti z medsebojnim dogovorom nikakor ne moreta spremeniti. Iz tega je sklepati, da je vaš predlog v določenih primerih (če se bodo cene dvigali tako pospešeno kot do sedaj) celo protizakonit.

Predlagamo, da naročnik uvede popolno valorizacijo, brez odbitkov, kar je postalo uveljavljena praksa tudi pri ostalih javnih naročnikih. Menimo, da je navedeno pošteno, moralno in v skladu s temeljnimi načeli obligacijskega prava.

Obenem navajamo, da bo, če boste vztrajali pri takem določilu, potencialni ponudnik kot dober gospodar primoran vključiti v ceno še večji faktor rizika kot v primeru klavzule fiksnosti cene, kar bo še bolj podražilo projekt.

Pozivamo vas na korektno ravnanja, vse v izogib vlaganju revizije s strani ponudnikov.

ODGOVOR
Zadnji odstavek 15. člena osnutka pogodbe se črta. Sprememba bo upoštevana pri pripravi pogodbe z izbranim izvajalcem.
V kolikor bi se po sklenitvi pogodbe cena zvišala za elemente, na podlagi katerih je določena, bo naročnik upošteval določbo 656. člena Obligacijskega zakonika (OZ-1).