Dosje javnega naročila 003447/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-126/22; Obnova regionalne ceste R1-219/1237, Poljčane-Podplat na stacionaži od km 6.370 do km 8.095
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.167.434,91 EUR

JN003447/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.05.2022
JN003447/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2022
JN003447/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2022
JN003447/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2022
JN003447/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.07.2022
JN003447/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003447/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Kotar
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/445880/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14296
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-126/22; Obnova regionalne ceste R1-219/1237, Poljčane-Podplat na stacionaži od km 6.370 do km 8.095
Referenčna številka dokumenta: 43001-158/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova regionalne ceste R1-219/1237, Poljčane-Podplat na stacionaži od km 6.370 do km 8.095
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova regionalne ceste R1-219/1237, Poljčane-Podplat na stacionaži od km 6.370 do km 8.095
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 110
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.06.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.06.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.06.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.05.2022   09:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ker s projektom oz. projektantskim popisom del, ki je osnova za izdelavo ponudbenega predračuna, ni predvidena strojna vgradnja spodnje nosilne plasti po postopku hladne reciklaže z dodajanjem penjenega bitumna ali cementa predvidevamo, da gre za napako v 3.2 Pogoji za sodelovanje. Pozivamo vas, da izločite ta referenčni pogoj, tako za kader (tretja alineja), kot tudi za podjetje (alineja c).
V kolikor si projektantski popis razlagamo napačno se vnaprej opravičujemo.
Hvala za hiter odgovor in lp.

ODGOVOR
Naročnik spreminja »Navodila za pripravo ponudbe«. Sprememba se nanaša na točko 3.2 Pogoji za sodelovane in sicer v točkah 3.2.3 in 3.2.4.
Pravilna dikcija sprememb je naslednja:
3.2.3 Zagotovljen mora biti vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
 ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva
 vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del - Vm - vodja del s pooblastilom za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje manj zahtevnega objekta ali Vz - vodja del, s pooblastilom za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta
 zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi
 aktivno govori slovenski jezik
 v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (nazivi po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (nazivi po GZ) na državni ali lokalni cesti vsaj enkrat vodil:
 katerokoli gradnjo v vrednosti vsaj 400.000,00 EUR (brez DDV)
 strojno vgradnjo obrabne asfaltne plasti (AC surf ali SMA) vozišča v širini vsaj 5 m in hkrati v neprekinjeni površini vsaj 4.000 m²
 strojno vgradnjo nosilne ali vezne asfaltne plasti (AC base ali AC bin) vozišča v širini vsaj 5 m in hkrati v neprekinjeni površini vsaj 4.000 m²
dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: vodja del), navedeni skladno s predlogo.
Potrdilo o znanju slovenskega jezika (v primeru, da oseba ni državljan Republike Slovenije ali formalne izobrazbe ni pridobila v Republiki Sloveniji).

opombe: Zahtevane reference, ločene po alinejah, lahko izhajajo iz enega ali več različnih poslov (gradenj), referenca iz vsake posamezne alineje pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Za referenčni posel se šteje posel, ki je bil prevzet s strani naročnika v obdobju največ desetih let pred rokom za oddajo ponudb.

Za vodjo del, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pri IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

V kolikor kot pooblaščeni inženir opravlja poklicne naloge na način, določen v tretji alineji tretjega odstavka 5. člena ZAID, mora družba, za katero opravlja poklicne naloge, nastopati v ponudbi (kot ponudnik, partner, podizvajalec).

Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je državljan Republike Slovenije ali je zahtevano formalno izobrazbo pridobil v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru mora ponudbi priložiti dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages - CEFRL.

3.2.4 Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih desetih let pred rokom za oddajo ponudb:
a) katerokoli gradnjo v vrednosti vsaj 400.000,00 EUR (brez DDV)

b) strojno vgradnjo obrabne asfaltne plasti (AC surf ali SMA) vozišča v širini vsaj 5 m in hkrati v neprekinjeni površini vsaj 4.000 m²
c) strojno vgradnjo nosilne ali vezne asfaltne plasti (AC base ali AC bin) vozišča v širini vsaj 5 m in hkrati v neprekinjeni površini vsaj 4.000 m²
Posel iz točke a, ki ga je izvedel samostojno ali v sodelovanju s podizvajalci mora izkazati sam ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).
Posel iz točke b in c mora izkazati gospodarski subjekt, ki bo tovrstna dela pri predmetnem naročilu neposredno izvedel, za kar ima pri sebi zaposlen ustrezno usposobljen kader in zagotovljene tehnične zmogljivosti.
dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo
opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b in c) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
Za referenčni posel se šteje posel, ki je bil prevzet s strani naročnika v obdobju največ desetih let pred rokom za oddajo ponudb.

Ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točke 3.2 si naročnik pridržuje pravico od ponudnika zahtevati:
 dokazila, da so ob oddaji ponudbe zagotovljene potrebne tehnične zmogljivosti za izvedbo naročila (spisek ključne opreme in mehanizacije, izkaz o lastništvu, pogodba o najemu, ...).
 dokazila, da ima ob oddaji ponudbe zagotovljene kadrovske zmogljivosti za izvedbo naročila (spisek zagotovljenega kadra, dokazila o zaposlitvi, soglasje delodajalca, dokazila o izpolnjevanju določb delovnopravne zakonodaje, dokazila o izobrazbi, ...).
 dokazila o uspešni izvedbi referenčnega posla in prevzemu (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, poročilo o tehničnem pregledu, primopredajni zapisnik oz. zapisnik o prevzemu, uporabno dovoljenje, ).
Datum objave: 27.05.2022   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v rekapitulaciji je napačna povezava za VII. IZDELAVA BCP OBRAZCEV namesto 'Popis del'!F5;2 mora biti 'Popis del'!F95;2

Lep pozdrav !

ODGOVOR
Naročnik bo odpravil napako na popisu in objavil popravljeni popis del .