Dosje javnega naročila 003492/2022
Naročnik: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica
Gradnje: Gradnja nove šole Ane Gale Sevnica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.031.260,84 EUR

JN003492/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.05.2022
JN003492/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 31.05.2022
JN003492/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2022
JN003492/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.08.2022
JN003492/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.08.2022
JN003492/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.09.2022
JN003492/2022-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.10.2022
JN003492/2022-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.12.2022
JN003492/2022-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 04.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN003492/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Mateja Cvetkovič
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si
+386 78161237
+386 78161210

Internetni naslovi
http://www.obcina-sevnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/446022/Gradnja_nove_sola_AG_-_za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=13024
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja nove šole Ane Gale Sevnica
Referenčna številka dokumenta: 430-0055/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja nove šole Ane Gale Sevnica, v skladu z dokumentacijo, ki je priloga tega razpisa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Občina Sevnica namerava na območju obstoječega kompleksa OŠ Sava Kladnika Sevnica in vrtca Kekec, izvesti rušitev in rekonstrukcijo obstoječega vrtca. Na mestu porušenega dela objekta je predvidena nova gradnja - prizidava k obstoječemu objektu vrtca. V okviru predelave, se bo obstoječ objekt, ki je v grobem razdeljen na tri dele, delno porušil (3. krak objekta), delno rekonstruiral (2. krak objekta), del objekta pa se povsem ohranja oz. v okviru projekta ni predmet obdelave (1. krak objekta). V delu, ki se ohranja, se ohranijo prostori vrtca.
Osrednji predmet projekta je rekonstrukcija obstoječega vrtca in nova gradnja - prizidava k objektu obstoječega kompleksa osnovne šole in vrtca, kamor se umešča nova šola Ane Gale. Nova gradnja - prizidava bo umeščena na mesto porušenega dela objekta in se bo izvedla v programski povezanosti z rekonstruiranim delom objekta, kamor se bodo tako umestili prostori namenjeni OŠ Ane Gale.
Ob osnovnem objektu se načrtuje tudi nekaj novih spremljevalnih objektov, ki bodo izvedeni kot prizidava h kompleksu OŠ, ter zunanja ureditev z dovozi ter novimi parkirnimi mesti in opornimi zidovi.
Od predvidenih spremljevalnih objektov se načrtujejo:
- Nadstrešnica ob obstoječi kuhinji za potrebe OŠ Sava Kladnika,
- Delno AB objekt s pokritimi parkirnimi mesti, skladiščem za hišnika in hladilnico,
- Ureditev in nova gradnja podpornih zidov,
- Nadstrešek s skladiščem za potrebe športne dvorane.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.06.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.06.2022   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.06.2022   12:00

Dodatne informacije:
PZI s popisi del je zaradi velikosti objavljen na naslednji povezavi: https://prostor.obcina-sevnica.si/RAZPIS%20GRADNJA%20NOVA%20%C5%A0OLA%20ANE%20GALE%20SEVNICA%202022.zip
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.05.2022   10:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo, da ločeno objavite popise del, ki se oddajajo, saj iz dokumentacije s PZI.ji ne vemo kateri popisi so pravilni.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni

Popisi se ločujejo na popise za glavni objekt in popise za pomožne objekte.
Popisi za glavni objekt ( izključno glavni objekt) so se skladno z naknadno naročenim PHPP izračunom popravili.
Sprememba projekta glede na Phpp izračun na pomožne objekte ni vplivala.

Za glavni objekt se ponudbe vpisujejo v datoteko iz podmape dopolnitev :
PZI_DOPOLNITEV/ POPIS DEL_KOMPLET _GLAVNI OBJEKT ¬¬ / POPIS DEL_OŠ SEVNICA_DOPOLNITEV 20.4.2022.xlsx

Za pomožne objekte se ponudbe vpisujejo v datoteko iz podmape PZI :
PZI / POPISI¬¬ / POPIS DEL_OŠ SEVNICA_SKLADIŠČE +NADSTREŠNICA.xlsx

Lep dan.

Datum objave: 27.05.2022   07:48
VPRAŠANJE

Pri pregledu pogodbe imamo določene pripombe oz. zahteve za spremembo vzorca pogodbe.

Izpostavljamo neustreznost 3. in 5. odstavka 11. člena, po katerem naročnik zahteva, da se razlog, ki v resnici predstavlja višjo silo, prevali v breme izvajalca, pod določenim fiksnim rokom izvedbe, kar je v nasprotju s samimi razlogi, ki so dejansko v sferi izvajalca.

Naj se izpostavi:

v 3. odstavku 11. člena je predvidena določba:
»Izvajalec in naročnik sporazumno izključujeta vpliv vremenskih razmer na rok izgradnje«

in
v 5. odstavku 11. člena:

»Nepoznavanje lokalnih vremenskih in ostalih razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in podaljšanje roka izvedbe del.«

Navedeni določbi sta neustrezni in po naziranju ponudnika nezakoniti, saj nepredvidljive vremenske razmere predstavljajo razlog višje sile, na katerega izvajalec nima in ne more imeti vpliva. Če kaj, je splošno znano, da se vremenske razmere nestanovitno spreminjajo skozi vsa letna obdobja in sta določbi, kjer se breme nestanovitnosti, nepričakovanosti in neizogibnosti vremenskih razmer, ne more naložiti v breme izvajalca, pod določenim fiksnim rokom izvedbe.
Naročnik pri sklepanju pogodbe o javnem naročilu izhaja iz svoje oblastne funkcije, javne službe oziroma javnih pooblastil in je njegov položaj privilegiran. Iz načel javnosti, transparentnosti in prepovedi diskriminacije, ki prevevajo kogentna pravila ZJN-3 in po katerih je avtonomija pri načinu sklenitve pogodbe o javnem naročilu izrazito omejena in po vsebini primarna v razmerju do obligacijskopravnih pravil, navedeni določbi ne omogočata izvedbo naročenih del pod zakonitimi in poštenimi pogoji, posledično tudi razpisna dokumentacija. Od ponudnikov kot izvajalcev se pričakuje visoka stopnja odgovornosti skrbnega gospodarstvenika, zato je naročniku izpostaviti zakonsko neskladje med izključitvijo razloga višje sile, na katerega izvajalec nima in ne more imeti vpliva ter na zahtevo po fiksnosti roka izvedbe del.
Izvajanje naročenih gradbenih del bo potekalo sukcesivno, zato sta izpostavljeni določbi 3. in 5. odstavka 11. člena neustrezni in nezakoniti ter predstavljata naročnikovo tehnično oviro, za katero ponudniki kot izvajalci ne morejo kot skrbni gospodarstveniki odgovarjati, kar terja popravek vzorca pogodbe kot razpisne dokumentacije.

Prav tako izpostavljamo 3. odstavek 13. člena, ki določa:
»Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka del.«


Menimo, da je navedena dikcija v nasprotju s splošnimi načeli obligacijskega prava in kogentnimi določili Obligacijskega zakonika - OZ sicer, ter, kot taka nezakonita. Posledično je v tem delu tudi nezakonita razpisna dokumentacija.

Izvajalci smo podvrženi negotovim okoliščinam (vojna v Ukrajini, Covid kriza, ne dobava materialov, enormno višanje cen surovin, energentov ipd.). Kakšne bodo gospodarske razmere, oziroma kakšnim okoliščinam bomo izvajalci podvrženi v prihodnje je nemogoče predvideti. Spremenjene okoliščine, ki nastanejo po podpisu pogodbe in otežujejo izpolnitev pogodbenih obveznosti podizvajalcev po Pogodbi, v predvidenih rokih in cenah so razlog za zahtevo razveze pogodbe v skladu s 112. členom OZ, razen, če se godbeni pogoji pravično spremenijo.
Glede spremembe pogodbene cene dodajamo, da ima izvajalec sicer zakonsko možnost, neposredne zahteve spremembe pogodbene cene v skladu s 656. členom OZ.
Pravila obligacijskega prava, ki jih pogodbeno ni mogoče izključiti, prebijajo tudi javnopravne omejitve Zakona o javnem naročanju ZJN-3. Spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila so tako tudi javnopravno dopustne v smislu 95. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3. Javnopravna dopustnost, kot dodatni pogoj za spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila je v takem primeru znotraj 95. člena ZJN-3, in sicer v okviru 3. točke prvega odstavka.

Glede na zgoraj obrazloženo, bo izvajalec javnega naročila v vsakem primeru imel pravico zahtevati spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila na podlagi določil 112. člena OZ ter 95. člena ZJN-3.
Že iz navedenega razloga je citiran 3. odstavek 13. člena Vzorca pogodbe nezakonit.

Da se negotovosti glede pravilnega postopanja javnega naročnika v smislu pravilne izpeljave postopka javnega naročanja ter aneksiranja pogodb, vnaprej izognete vsaj v delih morebitnega podaljaševanja rokov zaradi višje sile in pogodbene cene, predlagamo, da v Vzorec pogodbe vključite možnost višje sile in spremembe pogodbene cene zaradi rasti cen oz. v Vzorec pogodbe vključite ustrezen indeks rasti cen ((indeks GZS za inženirske objekte, statistični urad, UMAR...). V takem primeru bo sprememba cen predvidena v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (prva točka, prvega člena 95. odstavka ZJN-3) in aneksi k pogodbi niti ne bodo potrebni.

V izogib vložitvi revizijskega zahtevka zoper razpisno dokumentacijo, predlagamo, da omenjeni členi Vzorca pogodbe ter razpisno dokumentacijo ustrezno spremeni, skladno s predlaganim.


ODGOVOR
Pozdravljeni!

Kljub temu, da je bilo na podlagi takšnega osnutka pogodbe in posledično podpisane pogodbe brez težav uspešno izvedenih že veliko projektov, naročnik, v izogib kakršnim koli težavam, iz osnutka pogodbe briše:
v 3. odstavku 11. člena:
»Izvajalec in naročnik sporazumno izključujeta vpliv vremenskih razmer na rok izgradnje«
in
v 5. odstavku 11. člena:
»Nepoznavanje lokalnih vremenskih in ostalih razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov in podaljšanje roka izvedbe del.«

Določilo 3. odstavek 13. člena: »Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka del.«, se ne spreminja. Naročnik bo med izvajanejem del po potrebi in po ustrezni utemeljitvi s strani izvajalca ravnal v skladu z določili Obligacijskega zakonika in 95. člena Zakona o javnem naročanju.

Lep dan.
Datum objave: 31.05.2022   14:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vezano na telekomunikacijsko omrežje je v projektu premalo podatkov za pripravo ponudbe.
Prosimo za :
- informacijo o kapacitetah kablov v priključni omarici
- kako velika je obstoječa TK omarica in kakšno (dimenzije, PVC ali INOX) se zahteva v novem projektu
- V popisu je naveden optični kabel, v opisu in shemah pa ga ni mogoče zaslediti

Prosimo, da pripravite detajlni projekt prestavitve TK omrežja, ki bo vseboval situacijski in shematski načrt starega in novega stanja, saj iz podatkov ki so v projektu ni mogoče pripraviti relevantno ponudbo.


ODGOVOR

Pozdravljeni!

Objavljena bo dopolnjena situacija, kjer je razvidna navezava na obstoječe TK omrežje, demontaža obstoječe fasadne TK omare, lokacije nove priključne fasadne TK omare izven območja rušitve in izvedba ustrezne kabelske kanalizacije med lokacijo stare in nove omare.

TK priključna fasadna omarica naj bo tipska kot na primer 300 x 200 / tip: ONK 021 v izvedbi INOX.

V popisu so zajeta vsa potrebna gradbena dela. Upošteva se naj tipski zemeljski telekomunikacijski kabel TK59 in telekomunikacijski zemeljski vod z 12 rodnim optičnim vlaknom. Kakršna koli odstopanja v primeru dodatnih zahtev soglasodajalca in odstopanj v dolžini dovodov se bodo pokrila iz nepredvidenih sredstev.

Podatki o kapaciteti priključka namreč v času projektiranja niso bili na voljo saj notranjost TK omarice ni bila dostopna. Po projektantovem mnenju se s predvidenimi tipskimi komunikacijskimi kablovodi, gradbeni deli v popisih in dopolnjeno situacijo v prilogi zadosti potrebam za prestavitev obstoječega TK voda iz mesta dozidave.

LPDatum objave: 01.06.2022   13:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko pri opremi kuhinje na poziciji 4 namesto regalov iz stojk iz okrogle cevne
konstrukcije, kot je navedeno v popisu, nudimo regale iz stebričkov v L izvedbi, vse ostale
karakteristike ostanejo enake?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ne, okrogle stojke omogočajo lažje čiščenje in premikanje polic brez orodja..Datum objave: 01.06.2022   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri opremi kuhinje je na poziciji 26 navedena kapaciteta toplovodne kopeli 3 xGN 1/1, v projektni dokumentaciji pa je v tehnoligiji kuhine narisana toplovodna kopel s kapaciteto 2x gn. Naročnika prosimo, da razjasni zahteve po opremi na poziciji 26.

Hvala za odgovor:ODGOVOR

Predvidena kapaciteta toplovodne kopeli je 3 x GN 1/1


Datum objave: 01.06.2022   13:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko pri opremi kuhinje na pozicijah 1 in 2 namesto regalov iz stojk iz okrogle cevne konstrukcije, kot je navedeno v popisu, nudimo regale iz stebričkov v L izvedbi, vse ostale karakteristike ostanejo enake?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Ne, okrogle stojke omogočajo lažje čiščenje in premikanje polic brez orodja..


Datum objave: 06.06.2022   09:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko pri kuhinjski tehnologiji ponudimo SALAMOREZNICO:
Trdo kovinsko ohišje, zmogljiv motor,
patentirana rezalna plošča,
Debelina rezanja: 0 - 14 mm,
vključeno orodje za brušenje,
profesionalni nož DM: 25 cm,
Priključek : 230 V / 180 W
Mere: 25 x 40 x 34,5 cm

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Ne, moči črpalk in motorjev= 15% navzdol (ob doseganju ostalih zahtev), 5% navzgor , kot piše v razpisni dokumentacijiDatum objave: 06.06.2022   13:33
VPRAŠANJE
Pozdrav!

Kaj naredimo z vzorcem pogodbe? Jo parafiramo ali jo tudi izpolnjujemo pri oddaji ponudbe?

Hvala in LP

ODGOVOR

Izpolnite, tako kot ostale obrazce.

Lp


Datum objave: 06.06.2022   18:54
VPRAŠANJE
KAKŠNA JE OCENJENA VREDNOST INVESTICIJE PO PROJEKANTSKEM PREDRAČUNU.
HVALA ZA INFORMACIJO

ODGOVOR

Naročnik ocenjene vrednosti ne bo objavil. Lp


Datum objave: 09.06.2022   12:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je potrebno že v času oddaje ponudbe predložiti terminski plan?

ODGOVOR
Ne. lpDatum objave: 15.06.2022   09:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas ali se lahko popis del odda samo v excel datoteki?

Najlepša hvala.

ODGOVOR

Da


Datum objave: 15.06.2022   09:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za potrditev, da se vzorec pogodbe odda samo parafiran.

Hvala!

ODGOVOR

Potrjujemo. Lp


Datum objave: 20.06.2022   15:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji v točki 2.11 Merilo za izbor navajate, da je merilo za izbor najnižja ponudbena cena brez DDV in da se v primeru enakovrednih ponudb izbere tistega ponudnika, ki je prvi oddal ponudbo.
ZJN - 3 V 74. členu določa, da mora naročnik pri določanju rokov za sprejem ponudb in prijav upoštevati kompleksnost javnega naročila in čas, potreben za pripravo ponudb in prijav ter ne sme posegati v minimalne roke. Poleg zahtev iz 84. člena ZJN- 3, da morajo biti merila sorazmerna, pa ZJN-3 v 88. členu določa, da naročnik določi kraj, datum in uro roka za predložitev prijav in ponudb. Če ponudba ni predložena v roku, se šteje za prepozno. Zaradi določitve merila s časovno komponento, kdor prej odda ponudbo, se ponudnikom skrajšuje v naprej določen rok za oddajo ponudbe, kar pa je v nasprotju z določili in načeli, ki jih zasleduje ZJN-3.
Naročniku zato predlagamo, da ustrezno oblikuje merilo v primeru dveh ali več enakovrednih ponudb (npr. žreb).

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik v tem delu dokumentacije ne bo spreminjal.

LP

Datum objave: 21.06.2022   07:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji v OBR-1 PONUDBA smo zasledili, da ste določili, da so cene fiksne ves čas izvajanja pogodbe. Kar pomeni, da, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, kar se seveda v zadnje času v gradbeništvu predvsem zaradi posledic epidemije ter vojne dogaja, ponudnik ne bi bil upravičen do takšnega razlike povečanja teh cen.
Kot pravilno opozarjajo številni pravni strokovnjaki, ki trenutno predavajo na temo aktualnega zvišanja cen v postopkih javnega naročanja, ponudnik v predmetnem postopku javnega naročanja nikjer ni imel in nima dejanske možnosti, brez da bi bil zaradi nje izločen iz postopka oziroma da posledično ne bi bil konkurenčen s svojo ponudbeno ceno, da bi v svoji ponudbi upošteval in predvidel možnost zvišanja cen na trgu za znesek do 10% pogodbene cene. Slednje pa vsekakor ni v skladu z osnovnim načelom Obligacijskega zakonika, načelom vestnosti in poštenja. Načelo vestnosti in poštenja od udeležencev obligacijskega razmerja namreč terja, da si pri sklepanju in izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti ne prizadevajo zgolj za uresničitev svojih interesov, ampak tudi za interese nasprotne stranke, saj so po naravi stvari interesi udeležencev v obligacijskih razmerjih nasprotni. Načelo ne zahteva od udeležencev, da nehajo uveljavljati svoje interese, pač pa le opozarja, pa pravna pravila določajo meje pri uveljavljanju zgolj svojih interesov. Udeleženci morajo biti kljub nasprotujočim si interesom drug do drugega lojalni. Obligacijski zakonik v 115. členu na podlagi zgoraj zapisanega zato predvideva možnost odpovedi sklicevanja na spremenjene okoliščine, kot velja v predmetnem primeru, vendar pa dodaja, da slednje velja le pod pogojem, če to ne nasprotuje načelu vestnosti in poštenja. Ponudnik, ki v ponudbi na podlagi vnaprej predvidene in predpisane projektne dokumentacije ni mogel upoštevati postavke v primeru zvišanja cen na trgu do 10% pogodbene vrednosti, tako že vnaprej ni imel nobene možnosti, da bi prejel plačilo za znesek do 10%, saj bi s tem tvegal, da posla ne bi sklenil, ker ne bi bil več konkurenčen ostalim ponudnikom. Torej bi se v tem primeru moral ponudnik že vnaprej odpovedati morebitni razliki v ceni do 10%.
Zato vas naprošamo, da v pogodbi spremenite določilo nespremenljivosti cen in sicer tako, da omogočite morebitne spremembe nihanja cen na trgu, saj je tako vam ko tudi ponudniku v interesu, da se delo od začetka do konca opravi z istim izvajalcem in se le tega ne pahne v stečaj, istočasno je obema strankam v interesu, da se dela opravijo pravočasno, vestno in brez menjave izvajalcev, kar za seboj potegne številne nevšečnosti, birokracije in podaljševanje rokov izvedbe del.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Pozdrvaljeni!
Na podobno vprašanje je že bil podan odgovor:
Določilo 3. odstavek 13. člena: »Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka del.«, se ne spreminja. Naročnik bo med izvajanejem del po potrebi in po ustrezni utemeljitvi s strani izvajalca ravnal v skladu z določili Obligacijskega zakonika in 95. člena Zakona o javnem naročanju.

Lep dan.Datum objave: 21.06.2022   11:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zanima nas, ali se pri stavbnem pohištvu - lesena okna, držimo zahtev, ki so napisane v popisu ali tiste, ki so napisane v shemah? Sheme in popis namreč nista skladna.

Hvala.

ODGOVOR

Sprememba karakteristik oken je ena izmed točk v dopisu - spremembe po PHPP izračunu ( PZI_DOPOLNITEV / PZI_DOPOLNITEV_DOPIS.pdf ).
V točki E.) so navedene zahtevane popravljene karakteristike za lesena okna.
Vsi ostali opisi in zahteve iz priloženih pozicij se ohranijo.
Z upoštevanim popravkom, so popisi skladni s shemami.
LP


Datum objave: 21.06.2022   14:42
VPRAŠANJE
POZDRAVLJENI.
Lepo prosimo za več podatkov spodnje pozicije (tip zapornice, dolžina, potrebni temelj, ipd.). Hvala.


4. Dobava in postavitev električne dvižne zapornice, komplet
kos 1,00


ODGOVOR
Avtomatska dvižna zapornica kot npr. BOM-KBM6, dolžine do 6 m.

Lep dan.Datum objave: 22.06.2022   10:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Še enkrat vprašanje vezano na vzorec pogodbe. V enem odgovoru ste podali, da se izpolnjuje, v drugem pa da se samo parafira.

Prosim če podate končni odgovor ali se vzorec pogodbe izpolni ali se vzorec pogodbe samo parafira?

Hvala vnaprej!

ODGOVOR

Izpolni


Datum objave: 22.06.2022   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas pri zunanji ureditvi glede tipa kovinske ograje pozicija H. postavka 4. in 5. Namreč v popisu piše pod pozicijo 4.
Dobava in montaža kovinske lamelne ograje, pod pozicijo 5. pa Dobava in montaža enokrilnih vrat v panelni ograji.
Ali je kovinska ograja lamelna ali panelna?

Prosimo za odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ograja je v celoti panelna. LPDatum objave: 22.06.2022   12:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Zaradi nekaj še vedno odprtih nejasnosti in obsežnosti ponudbe, Vas lepo naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

Za Vaše razumevanje se Vam vnaprej res najlepše zahvaljujemo!

ODGOVOR
Naročnik roka ne bo podaljševal.
lpDatum objave: 22.06.2022   13:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vezano na vprašanje o stavbnem pohištvu in sicer lesenih oknih imamo za vas še eno vprašanje oz. pojasnitev.

1 . Kot zahtevana karakteristika pod točko E v PZI dopolnitvi je Ug okna = 0,6 w/m2K - Ug se veže na steklo, v primeru, da se pogovarjamo o toplotni prehodnosti celotnega okna, bi bilo treba uporabiti termin Uw. V primeru, da je Uw=0,6W/m2K, pa to žal ni izvedljivo pri nobenem proizvajalcu lesenih oken v Sloveniji, saj je najmanjši Uw, ki se dosega enak 0,78 W/m2K.

2. Produkt, ki je zahtevan je profil Jelovice Jelostar, kjer je max. možen Ug, ki ga vstavijo v okvir enak 0,6W/m2K. S takim oknom dosegamo Uw=0,86 W/m2K, debelina je 78mm.

3. Če bi želeli vstaviti steklo Ug=0,5W/m2K, bi morali uprabiti profilacijo Jelovica Ekostar, debelina je 94mm.

Torej naše vprašanje na tem mestu je, ali se lahko ponudi profil, kjer je Ug = 0,6W/m2K in profilacija 78mm? To so karakteristike profila Jelovica Jelostar. Podatki, ki ste jih podali v zahtevanih karakteristikah se med seboj izključujejo.

Hvala za pojasnitev vnaprej!

ODGOVOR
Ponudniki naj upoštevajo tip okna kot npr.:JELOVICA EKOSTAR, s karakteristikami Ug=0,5W/m2K, profil debeline 94mm.Datum objave: 22.06.2022   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo, preverite pravilno delovanje formul pri elektroinstalacijah:
- str. 21 G. KOMUNIKACIJE: post. 12., 13. in 14. napačen zmnožek
- str. 23 I. JAVALJANJE POŽARA: post. 3 - ni količineODGOVOR
Prosimo, preverite pravilno delovanje formul pri elektroinstalacijah:
- str. 21 G. KOMUNIKACIJE: post. 12., 13. in 14. napačen zmnožek - popravljeno in bo objavljeno pri vseh ostalih popisih
- str. 23 I. JAVALJANJE POŽARA: post. 3 - ni količine - količina dodana
Pri elektro popisu smo opazili, da nekatere postavke nimajo količin. Ali moramo za te postavke podati ceno/enoto? - razdelilniki se kom spremenjeni v kpl - komplet. Cena za komplet se formira na podlagi posameznih sestavnih delov razdelilnika, posameznih cen za sestavni del ni potrebno navajati, služi pa za oceno kompleta
Dodana je količina še za postavko I.3 in J.7
LP
Datum objave: 24.06.2022   07:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas glede tende pzicija ključavničarka dela postavka BII.7 in sicer nikjer ni narisano kako tenda zgleda. Ali govorimo o strešni tendi?
Ali se lahko dimenzija razdeli.

Za odgovor se vam v naprej zahvaljujemo.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Navedena tenda oz. markiza je kasetna markiza, enostransko montirana na AB STROPNO ploščo (razvidno iz načrtov)
Namenjena je senčenju teras pred igralnicami, z možnostjo odpiranja in zapiranja senčila, glede na potrebe uporabnika.
Izvede se z dvema, posebej močnima pregibnima rokama.
Alu kaseta ščiti tkanino in roke pred vremenskimi vplivi.
Najpomembnejša je kvalitetna mehanika in dolga življenjska doba (min. 7 letna garancija)
Pregibna roka je opremljena s štirimi pletenicami, testirana z zagotovljenimi pregibi in vzdrži ekstremne obremenitve (do 3. vetrnega razreda)
Biti mora TÜV in CE preverjena. Konstrukcija iz visoko kvalitetnega in korozijsko obstojnega materiala/premaza.
Delitev : po ena markiza na vsako teraso.

Produkt kot npr. WO&WO, Topline Cassette ali enakovredno.Datum objave: 24.06.2022   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas postavka ključavničarska dela B II.4 tipski alu strgala - predpražnika kakšna je dimenzija?

V popisu piše opis v poziciji TO1, za podrobnejši opis glej opis v shemi, vendar ni nikjer prikazane sheme.

Prosimo za odgovor.

Lep pozdrav,


ODGOVOR
Natančna velikost alu strgala - predpražnika je določena v priloženih pozicijah (OSTALO) iz mape arhitektura.

LPDatum objave: 24.06.2022   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Pri elektro popisu smo opazili, da nekatere postavke nimajo količin. Ali moramo za te postavke podati ceno/enoto?

ODGOVOR
Navedena količine so popravljene v dopolnjenih popisih, ki so bili objavljeni.
LPDatum objave: 24.06.2022   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas postavka ključavničarska dela B II.4 tipski alu strgala - predpražnika kakšna je dimenzija?

V popisu piše opis v poziciji TO1, za podrobnejši opis glej opis v shemi, vendar ni nikjer prikazane sheme.

Prosimo za odgovor.

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Dimenzija alu predpražnika 300/240 cm.

LP


Datum objave: 24.06.2022   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Pri elektro popisu smo opazili, da nekatere postavke nimajo količin. Ali moramo za te postavke podati ceno/enoto?

ODGOVOR
To se nanaša na že objavljeni odgovor:
Pri elektro popisu smo opazili, da nekatere postavke nimajo količin. Ali moramo za te postavke podati ceno/enoto? - razdelilniki se kom spremenjeni v kpl - komplet. Cena za komplet se formira na podlagi posameznih sestavnih delov razdelilnika, posameznih cen za sestavni del ni potrebno navajati, služi pa za oceno kompleta
Dodana je količina še za postavko I.3 in J.7

LP