Dosje javnega naročila 003567/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-117/22; Ureditev DC R3-647/1173 od km 0,700 do km 1,150 - vstop v naselje Grosuplje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 716.873,26 EUR

JN003567/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.05.2022
JN003567/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.08.2022
JN003567/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.09.2022
JN003567/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003567/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Kotar
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-22-000826/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/446306/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14430
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-117/22; Ureditev DC R3-647/1173 od km 0,700 do km 1,150 - vstop v naselje Grosuplje
Referenčna številka dokumenta: 43001-203/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev DC R3-647/1173 od km 0,700 do km 1,150 - vstop v naselje Grosuplje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev DC R3-647/1173 od km 0,700 do km 1,150 - vstop v naselje Grosuplje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.06.2022   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.06.2022   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.06.2022   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2022   12:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V končnem načrtu CR je 6 kom povozni drog, ki pa jih v popisu ni?

ODGOVOR


Načrt cestne razsvetljave je bil pred razpisom spremenjen, niso po bili usklajeni vsi sestavni deli načrta. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati priloženi popis del in situacijski prikaz CR.

Datum objave: 14.06.2022   05:52
VPRAŠANJE
Naročnik ima v razpisni dokumentaciji navedeno sledeče:

Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb:
a) novogradnjo ali rekonstrukcijo ceste v vrednosti vsaj 300.000,00 EUR (brez DDV)
b) strojno izvedbo voziščne konstrukcije (vezana nosilna, zaporna in obrabna asfaltna plast) širine vsaj 6,0 m in hkrati dolžine vsaj 200,0 m
c) izvedbo cestne razsvetljave v vrednosti vsaj 20.000,00 EUR (brez DDV).
Posel iz točke a, ki ga je izvedel samostojno ali v sodelovanju s podizvajalci mora izkazati sam ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).
Posel iz točke b in c mora izkazati gospodarski subjekt, ki bo tovrstna dela pri predmetnem naročilu neposredno izvedel, za kar ima pri sebi zaposlen ustrezno usposobljen kader in zagotovljene tehnične zmogljivosti.
dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo ponudnika oziroma sodelujočega gospodarskega subjekta.
opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, ...) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.

Vezano na zahtevo naročnika (Posel iz točke b in c mora izkazati gospodarski subjekt, ki bo tovrstna dela pri predmetnem naročilu neposredno izvedel, za kar ima pri sebi zaposlen ustrezno usposobljen kader in zagotovljene tehnične zmogljivosti. ) vas pozivamo, da skladno z odločitvijo DKOM št.
018-026/2022-10 z dne 20.4.2022 umaknete zahtevo izvedel neposredno sam in s tem omogočite večjo konkurenco in s tem večjo gospodarnost naročila.

ODGOVOR

Menimo, da sta tako konkurenca kot gospodarnost z navedenimi pogoji v naročilu zagotovljeni. Naročnik z navedenimi pogoji želi, da so vključeni taki subjekti, ki imajo izkušnje, kader in mehanizacijo za izvedbo določenega dela naročila, zato mora reference izkazati subjekt, ki bo navedena dela tudi izvedel.
Datum objave: 14.06.2022   05:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V zavihku 3_1_plocnik_do_km0+700 imajo vse postavke določeno ceno 1 na enoto. Napaka?

ODGOVOR


Excelova datoteka je pripravljena tako, da lahko spreminjate le vsebino odklenjenih celic. Stolpec cena na enoto je pripravljen, da vanj vpišete cene na enoto posamezne postavke ne glede na trenutni vnos v celici.Datum objave: 14.06.2022   05:52
VPRAŠANJE
Popis del je v zavihku 3_1_pločnik do km 0+700 že izpolnjen z ceno na enoto (povsod 1 EUR).
Prosim za popravek oz. pojasnilo

ODGOVOR


Excelova datoteka je pripravljena tako, da lahko spreminjate le vsebino odklenjenih celic. Stolpec cena na enoto je pripravljen, da vanj vpišete cene na enoto posamezne postavke ne glede na trenutni vnos v celici.

Datum objave: 17.06.2022   11:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v popisu del so navedene sledeče pozicije:

1.6.3 Dopolnitev zavarovanja NPr 131.4 Grosuplje 1, ovire v žel. prometu
N 7 2 201 Ovire v prometu zaradi počasne vožnje vlaka (50 km/h) mimo delovišča KPL 1,00
N 7 2 202 Strošek varovanja delovišča s progovnim čuvajem KPL 1,00
N 7 2 203 "Strošek varovanja NPr s progovnim čuvajem v času izključitve naprave
za zavarovanje NPr 131.4 Grosuplje 1
" KPL 1,00
N 7 2 204 Strošek obveščanja o vpeljani in ukinjeni počasni vožnji KPL 1,00
N 7 2 205 Strošek izdelave in razpošiljanja obvestila o izklopu SV naprave KPL 1,00
N 7 2 206 Strošek vodenja in nadziranja izvajanja de KPL 1,00
N 7 2 207 Strošek dodatnega osebja na postajah Višnja Gora in Grosuplje KPL 1,00
N 7 2 208 Stroški sodelovanja upravljavca v komisiji, ki bo preverila skladnost izvedenih del s tehničnimi zahtevami za izvedbo predmetnih del KPL 1,00
Naročnika pozivamo, da omenjene pozicije ovrednoti ( da bomo vsi ponudniku na istem), oziroma jih odstrani iz popisa del.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Navedena dela je potrebno opraviti, zato jih ni možno odstraniti iz popisa. Navedena dela lahko opravi le upravljalec železniške infrastrukture, kar zagotavlja enakost vsem ponudnikom. Dejansko so pa navedena dela odvisna od tehnologije izvajalca, zato je na strani ponudnikov, da posege na JŽI izvedejo v čim krajšem času.

Datum objave: 17.06.2022   11:36
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zaradi enakovrennosti vseh ponudnikov sam pridobi ponudbo za postavke v poglavju 1.6.3 Dopolnitev zavarovanja - ovire v prometu

ODGOVOR

Navedena dela je potrebno opraviti, zato jih ni možno odstraniti iz popisa. Navedena dela lahko opravi le upravljalec železniške infrastrukture, kar zagotavlja enakost vsem ponudnikom. Dejansko so pa navedena dela odvisna od tehnologije izvajalca, zato je na strani ponudnikov, da posege na JŽI izvedejo v čim krajšem času.