Dosje javnega naročila JN6633/2012
Naročnik: UKOM 
Storitve: Produkcija informativnih video filmov
ZJN-2: Odprti postopek

JN6633/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.06.2012
JN8188/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.07.2012
    JN6633/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Produkcija informativnih video filmov

Datum objave: 20. 6. 2012
Številka objave: JN6633/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) UKOM, GREGORČIČEVA ULICA 025, Kontakt: Urad Vlade RS za komuniciranje, V roke: Nataša Bušljeta, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 478 2630. Telefaks 01 251 2312. E-pošta gp@ukom.gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ukom.gov.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: EU oddaje
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 26.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Priprava in predvajanje kratkih televizijskih oddaj o pomenu enotnega trga EU na televiziji, priprava in objavljanje videoposnetkov o pomenu zadostne preskrbe z varno hrano na spletnih mestih ter priprava in izvedba dveh javnomnenjskih raziskav o poznavanju obeh tematik med splošno javnostjo skladno s Specifikacijami.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 92111260 (Produkcija informativnih video filmov)
92140000 (Storitve predvajanja video filmov)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Skladno s Specifiakcijami.
Če je znana, ocenjena vrednost brez DDV (navedite samo številke): 83333,00 EUR
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 14 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Izbrani ponudnik, s katerim bo sklenjena pogoba o izvedbi javnega naročila, mora v 10ih dneh po sklenitvi pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z veljavnstjo, kot je določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Naročnik plača račun za izvedene storitve 30. dan po prejemu mesečnega poročila o opravljenih storitvah, prejemu uradnega računa in potrditvi poročila s strani naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru skupne ponudbe morajo partnerji v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Ponudniku, če gre za pravno osebo, ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15a. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004 in 65/2008).
3. Ponudnik na dan, ko izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena ZJN-2 oziroma 81a. člena ZJNVETPS.
4. Ponudnik ni v stečajnem postopku.
5. Ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
6. Ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3)Tehnična sposobnost Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Ponudnik ali podizvajalec je od 01.01.2007 dalje sproduciral in zagotovil oziroma omogočil predvajanje vsaj 10 oddaj, dolgih vsaj 5 minut na televiziji.
Reference podizvajalca bodo upoštevane pod pogojem, da bo priglašeni podizvajalec, za katerega je ponudnik v oddani ponudbi priložil reference za izkazovanje 10. Pogoja, dejansko sodeloval pri izvajanju pogodbenega predmeta ves čas veljavnosti pogodbe.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Ne.
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik OKD 3/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 25. 7. 2012
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 25. 7. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 25. 7. 2012
Čas: 13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi v prvem ali drugem nadstropju na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Predstavniki ponudnikov se izkažete s pooblastili ponudnikov.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Program Upravljalskega partnerstva (Management partnership), sklenjenega med Komisijo EU, EU Parlamentom in Uradom Vlade RS za komuniciranje.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/6/1913-233867365810368/RD.zip
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 3630. Telefaks 01 251 2312. E-pošta gp.ukom@gov.si.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Rok za vložitev revizijskega zahtevka je dopustno vložiti v 8 delovnih dneh od prejema Obvestila o odločitvi.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregočičeva ulica 25, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 2630. Telefaks 01 251 2312. E-pošta gp.ukom@gov.si.
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 20. 6. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN8188/2012, Storitve: Produkcija informativnih video filmov; datum objave: 27. 7. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.07.2012   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Navajate: Gledanost v terminu predvajanja oddaj glede na podatke AGB Nielsen Media Research:
.... večja od 160.001 gledalcev: katero ciljno skupino skupino ste imeli v mislih?ODGOVOR:
Ciljna skupina TV oddaj je splošna javnost.