Dosje javnega naročila JN2289/2012
Naročnik: OBČINA TRŽIČ 
Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN2289/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.03.2012
    JN2289/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 044-072246
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

Datum objave: 1. 3. 2012
Številka objave: JN2289/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA TRŽIČ, TRG SVOBODE 18, Kontakt: mag. Mojca Aljančič, V roke: mag. Mojca Aljančič, SI-4290 TRŽIČ.
Tel. 04 5971 510. Telefaks 04 5971 513. E-pošta obcina.trzic@trzic.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.trzic.si/
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: »Izdelava projektne dokumentacije in izvedba storitev koordinacije in vodenja projekta ter storitev gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri delu na projektu ureditve kulturno turističnega centra na območju nekdanjega letnega kopališča v Tržiču«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Občina Tržič
Sifra NUTS: SI022.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: V okviru predmetnega javnega naročila je predvidena izdelava projektne dokumentacije in izvedba storitev koordinacije in vodenja projekta ter storitev gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri delu na projektu ureditve kulturno turističnega centra na območju nekdanjega letnega kopališča v Tržiču.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71247000 (Nadziranje gradbenega dela)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 10. 4. 2012, Zakljucek 30. 6. 2014.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Ponudnik je dolžan imeti sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti (33. člen ZGO-1). Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, mora biti najmanj v višini 100.000,00 EUR. Ponudnik je dolžan predložiti kopijo veljavne zavarovalne police, iz katere mora biti razvidno kritje odškodninskih zahtevkov do zaključka leta 2012 z možnostjo podaljšanja. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta in količina, se morajo temu ustrezno spremeniti tudi pogoji zavarovanja oziroma podaljšati veljavnost zavarovalne police. V kolikor ponudnik ne bo predložil zavarovalne police in če zahteve zavarovanja iz te točke ne bodo izpolnjene, bo naročnik ponudbo ponudnika zavrnil. V kolikor bo naročnik podvomil v verodostojnost predloženih dokumentov s strani ponudnikov, bo obseg in vsebino zavarovanja preveril pri predmetni zavarovalnici. Ponudbe ponudnikov, ki bodo predložili zavarovalno polico v skladu s tem poglavjem, bodo predmet nadaljnjega ocenjevanja.

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
V ponudbi se zahteva predložitev bančne garancije za resnost ponudbe, ki znaša 20.000,00 EUR. Veljavnost bančne garancije je najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.
V primeru, če ponudba zahtevane bančne garancije ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem garancije za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.
Bančna garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv:
A. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
B. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
- v primeru, če do roka za podpis ponudbe niso vsi nominirani kadri izbranega ponudnika vpisani v IZS ali
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.
Izbranemu ponudniku bo predloženo zavarovanje vrnjeno, ko bo naročniku izročil veljavno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz določil posebnega dela pogodbe.
Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca bančne garancije in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izvajalec mora najkasneje v 10. dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Garancija mora veljati še najmanj 90 dni po zaključku vseh pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec je hkrati dolžan zagotoviti veljavno bančno garancijo za ves čas trajanja pogodbe.
Bančna garancija se predloži za zavarovanje:
- kvalitetne izvedbe pogodbenih del,
- doseganja ekonomičnosti projekta,
- pravočasne izvedbe del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe,
- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,
- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka,
- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v posel,
- neposrednega poplačila podizvajalcem (v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci), če izvajalec zahtevanih plačil ni izvedel,
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.
Od ponudnika se zahteva predložitev s strani banke potrjenega vzorca bančnega garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano PRAVNA OBLIKA, KI JO MORA PREVZETI SKUPINA GOSP. SUBJEKTOV
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. V tem primeru mora taka ponudba vsebovati sklenjeno partnersko pogodbo, ki bo stopila v veljavo v primeru izbire take ponudbe, kot najugodnejše, skladno z merili te razpisne dokumentacije.
Ponudnik v okviru tega javnega naročila lahko sodeluje zgolj v eni ponudbi, bodisi individualno, kot ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni ponudnik nastopal v več ponudbah v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolno ponudbo.
Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega ponudnika,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Obrazec PONUDBA podpišejo vsi partnerji, razen če iz partnerske pogodbe izhaja drugače. Glavni partner je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni izvajalec prevzame napram naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper glavnega izvajalca.
Če ponudnik oz. z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila.
Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah.
Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.
Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec ali gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik/partner sklicuje (ob pogoju, da navedeni podizvajalec ne nastopa v nobeni drugi ponudbi za konkretno naročilo kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV) in če ne nastopa kot subjekt, ki s podajo referenc dokazuje izpolnjevanje referenčnega ali kadrovskega pogoja.
V primeru kršitev prejšnjega odstavka bodo vse ponudbe, katerih sestava bo v nasprotju s to točko 2.11., izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.
Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:
- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
- so koncernske družbe;
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.
Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009, 83/2009, 33/2011).

PODIZVAJALCI
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
V ponudbi s podizvajalci morajo biti v Obrazcu PONUDBA navedeni vsi podizvajalci, ki prevzamejo izvedbena dela, navedena v razpisni dokumentaciji. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci.
Obvezne sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila so:
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec,
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- izjava ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika,
- da bo podizvajalec upošteval vsa določila 71. člena ZJN-2, ki so relevantna za podizvajalca.
V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe.
Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.
Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega statusa. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA
POGOJ
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.
Prav tako mora ponudnik izkazati, da:
– ni v stečajnem postopku,
– njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,
– na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika in
– na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

DOKAZILO
Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

2. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA II
POGOJ
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.

DOKAZILO
Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom in ustrezno izpolnitvijo obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

3. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
POGOJ
Ponudnik je na datum oddaje ponudbe registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILO
Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v ponudbi. V primeru podizvajalskih ponudb mora vsak od podizvajalcev biti registriran za opravljanje dejavnosti oziroma dela, ki jih opravlja po ponudbi.

4. SPOSOBNOST PONUDNIKA ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM NAROČILU
POGOJ
Ponudnik ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila in ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

DOKAZILO
Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročilam in da ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

12. RESNIČNOST IZJAV
POGOJ
Ponudnik v ponudbi ni podal neresničnih izjav ali podatkov.

DOKAZILO
Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca PONUDBA podal lastno izjavo, da v ponudbi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav.

V primeru partnerskih ponudb partnerji ali podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno .Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST I
POGOJ
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, kooperantov in ostalih pogodbenih partnerjev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

DOKAZILO
Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba ponudnika v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, kooperantov in ostalih pogodbenih partnerjev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce.

6. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST II
POGOJ
Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2009, 2010 in 2011 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek vsaj v višini 500.000,00 EUR.

DOKAZILO
Izpolnjena IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV in Obrazec S-BON 1/P ali drugo ustrezno bonitetno informacijo izdano s strani pooblaščene organizacije, ne starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti povprečni letni prihodek v zadnjih treh poslovnih letih 2008, 2009 in 2010 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje)najmanj v višini 200.000,00 EUR.

7. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST III
POGOJ
Prijavitelj in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5.
Nominirani podizvajalci imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5.
Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove reference, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5.

DOKAZILO
Prijavitelj izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II.
Samostojni podjetniki lahko izpolnjevanje predmetnega pogoja izkažejo s predložitvijo lastne izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo naročniku, v kateri izkažejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. Naročnik si v predmetnem primeru pridružuje pravico do preverbe solidnosti poslovanja s pozivom na predložitev katerih koli finančnih kazalnikov oziroma dokumentov, ki izkazujejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. S podajo predmetne izjave se predvideva tudi podaja soglasja k preložitvi vseh zahtevanih dodatnih dokazil za izpolnjevanje predmetnega pogoja.
Tuji prijavitelji pogoj izpolnjujejo glede na adekvatne lestvice skladno z njihovo domačo zakonodajo, kot dokazilo pa predložijo ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja.

V primeru partnerski prijav mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

8. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV
POGOJ
Ponudnik ima in bo imel ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti (33. člen ZGO-1). Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, mora biti najmanj v višini 100.000,00 EUR.

DOKAZILO
Izjava ponudnika v obrazcu IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV, da ima in bo imel ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti v zahtevani višini najmanj 100.000,00 EUR letne zavarovalne premije.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

9. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST V
POGOJ
Ponudnik v zadnjih osemnajstih mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov.

DOKAZILO
Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje s potrdili vseh bank, pri katerih ima odprt poslovni račun.

V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ter tudi nominirani podizvajalci.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. TEHNIČNA SPOSOBNOST
POGOJ
Ponudnik mora kot tehnični pogoj za priznanje usposobljenosti kumulativno razpolagati z:
- najmanj dvema (2) referenčnima deloma za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju IDP, PGD, PZI in PID in sicer za že izvedene objekte. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo v zadnjih treh (3) letih od objave tega javnega naročila na portalu javnih naročil, izdano uporabno dovoljenje. Upoštevane bodo reference za stavbe, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
o objekt po ZGO spada med zahtevne objekte v javni rabi
o investicijska vrednost zgrajenega objekta je vsaj 2,0 mio EUR (brez DDV)
o z neto površino nad 2000m2
Upoštevane bodo reference, kjer bodo na enem objektu izpolnjeni vsi od zahtevanih kriterijev, pri čemer se seštevanje posamičnih kriterijev iz več objektov, ne bo upoštevalo kot ustreznih.
- Vsaj dve (2) referenčni deli za izdelavo projektne dokumentacije PGD ali PZI za bazensko tehnologijo za objekte javnih kopališč z vodno površino nad 500 m2, od teh vsaj ena (1) za javna zunanja kopališča. Upoštevane bodo reference, za katere je bil pričetek obratovanja kopališč v obdobju zadnjih petih (5) let od objave naročila na portalu javnih naročil.
- Vsaj dve (2) referenčni deli za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za javni zunanji športno rekreacijski kompleks s površino vsaj 2.000 m2. Upoštevane bodo reference, za katere je bil v obdobju zadnjih petih (5) let od objave naročila na portalu javnih naročil, pridobljeno uporabno dovoljenje.
- Vsaj enim (1) referenčnim delom za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, PID za vsaj en objekt kotlovnice s toplotno kapaciteto nad 0,5 MW. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo v obdobju zadnjih treh (3) let od objave naročila na portalu javnih naročil, pridobljeno uporabno dovoljenje.vsaj enim (1) referenčnim delom za izvajanje storitev koordinacije in vodenja projekta pri gradnji zahtevnega objekta v javni rabi, z neto površino nad 2000 m2, kjer je investicijska vrednost objekta znašala vsaj 2 mio v zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa. EUR (brez DDV), za katerega je bilo v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila na portalu javnih naročil, izdano uporabno dovoljenje.
- vsaj enim (1) referenčnim delom za izvajanje storitev gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri delu pri gradnji zahtevnega objekta v javni rabi, z neto površino nad 2000 m2, kjer je investicijska vrednost objekta znašala vsaj 2 mio EUR (brez DDV), v zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa za katerega je bilo v zadnjih 3 letih od objave tega javnega naročila na portalu javnih naročil, izdano uporabno dovoljenje.

DOKAZILO
Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU (referenčne tabele in izpolnjene ter podpisane izjave naročnikov, ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma pogodbe, dela pogodbe) ter kopijo uporabnega dovoljenja.

V primeru partnerskih ponudb partnerji ali podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno. Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference.

11.. KADROVSKA SPOSOBNOST
POGOJ
Ponudnik mora zagotoviti sledeče ključne kadre:
A. Odgovorni vodja projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- član pristojne zbornice (ZAPS ali IZS) s pooblastilom za odgovornega vodjo projekta.
- vsaj 10 let delovnih izkušenj (šteto od objave javnega naročila na portalu javnih naročil) na področju projektiranju zahtevnih objektov.
- v zadnjih 5 letih pred objavo javnega razpisa na portalu javnih naročil prevzel vlogo vodje projekta pri izdelavi projekte dokumentacije PGD, PZI za vsaj 3 zahtevnih objekte, ki so klasificirani kot CC-SI 12 nestanovanjske stavbe, za katere je bilo v obdobju zadnjih petih (5) let od objave naročila na portalu javnih naročil, pridobljeno gradbeno dovoljenje , pri čemer je vsaj eno (1) od nominiranih referenčnih del zahteven objekt , ki spada med objekte v javni rabi, z neto površino nad 2000 m2, kjer je investicijska vrednost objekta znašala vsaj 2 mio. EUR (brez DDV) (za objekt je bilo v zadnjih treh (3) letih pred objavo javnega razpisa na portalu javnih naročil pridobljeno gradbeno dovoljenje).
- v zadnjih 5 letih pred objavo javnega razpisa na portalu javnih naročil prevzel vlogo vodje projekta pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI za vsaj eno (1) referenčno delo javno zunanje kopališče z vodno površino vsaj 500m2 ali javni zunanji športno rekreacijski kompleks s površino vsaj 2.000 m2, kjer je investicijska vrednost znašala vsaj 1,0 mio. EUR (brez DDV) (objekt mora biti zgrajen v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega razpisa na portalu javnih naročil).
B. Odgovorni projektant načrta arhitekture, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- član pristojne zbornice (ZAPS) z ustreznimi pooblastili za odgovornega projektanta za zahtevne objekte,
- vsaj pet (5) let delovnih izkušenj na področju projektiranja zahtevnih objektov.
- v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega razpisa na portalu javnih naročil prevzel vlogo odgovornega projektanta načrta arhitekture PGD, PZI za vsaj tri (3) zahtevne objekte, pri čemer je od tega:
o vsaj en (1) objekt klasificiran kot CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena in
o vsaj en (1) zahteven objekt z neto površino nad 2000 m2.
C. Odgovorni projektant načrta gradbenih konstrukcij, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- član pristojne zbornice (IZS) z ustreznimi pooblastili za odgovornega projektanta za zahtevne objekte,
- vsaj pet (5) let delovnih izkušenj na področju visokih gradenj.
- v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega razpisa na portalu javnih naročil prevzel vlogo odgovornega projektanta načrta gradbenih konstrukcij PGD, PZI za vsaj tri (3) zahtevne objekte, pri čemer je od tega:
o vsaj en (1) objekt klasificiran kot CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena in
o vsaj en (1) zahteven objekt z neto površino nad 2000 m2.
D. Odgovorni projektant načrta strojnih instalacij, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- član pristojne zbornice (IZS) z ustreznimi pooblastili za odgovornega projektanta za zahtevne objekte,
- vsaj pet (5) let delovnih izkušenj na področju visokih gradenj.
- v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega razpisa na portalu javnih naročil prevzel vlogo odgovornega projektanta načrta strojnih instalacij za vsaj tri (3) zahtevne objekte, pri čemer je od tega:
o vsaj en (1) načrt PGD, PZI za objekt klasificiran kot CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena,
o vsaj en (1) načrt PGD, PZI za zahteven objekt z neto površino nad 2000 m2,
o vsaj en (1) načrt PGD ali PZI za objekt kotlovnice z močjo nad 0,5 MW
E. Odgovorni projektant načrta električnih instalacij, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- član pristojne zbornice (IZS) z ustreznimi pooblastili za odgovornega projektanta za zahtevne objekte,
- vsaj pet (5) let delovnih izkušenj na področju visokih gradenj.
- v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega razpisa na portalu javnih naročil prevzel vlogo odgovornega projektanta načrta električnih instalacij za vsaj tri (3) zahtevne objeke, pri čemer je od tega:
o vsaj en (1) načrt PGD, PZI za objekt klasificiran kot CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena in
o vsaj en (1) načrt PGD, PZI za zahteven objekt z neto površino nad 2000 m2.
F. Odgovorni nadzornik, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- član pristojne zbornice (IZS) z ustreznimi pooblastili za odgovornega nadzornika,
- najmanj 10 let delovnih izkušenj kot odgovorni nadzornik,
- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo odgovornega nadzornika pri vsaj dveh poslih svetovalnega inženirja in nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v javni rabi z neto površino nad 2000 m2, kjer je investicijska vrednost objekta znašala vsaj 2 mio. EUR (brez DDV). Upoštevane bodo reference za objekte, za katere je bilo do datuma objave na portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje.
G. Nadzornik za gradbena in obrtniška dela, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- član pristojne zbornice (IZS) z ustreznimi pooblastili za odgovornega nadzornika,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj kot nadzornik za gradbena in obrtniška dela,
- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo nadzornika za gradbena in obrtniška dela pri vsaj dveh poslih svetovalnega inženirja in nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v javni rabi z neto površino nad 2000 m2. Upoštevane bodo reference za objekte, za katere je bilo do datuma objave na portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje.
H. Nadzornik strojnih instalacij, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- član pristojne zbornice (IZS) z ustreznimi pooblastili za odgovornega nadzornika,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj kot nadzornik strojnih instalacij,
- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo nadzornika strojnih instalacij pri vsaj dveh poslih svetovalnega inženirja in nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v javni rabi z neto površino nad 2000 m2. Upoštevane bodo reference za objekte, za katere je bilo do datuma objave na portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje.
I. Nadzornik elektro instalacij, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- član pristojne zbornice (IZS) z ustreznimi pooblastili za odgovornega nadzornika,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj kot nadzornik elektro instalacij,
- v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila je prevzel vlogo nadzornika elektro instalacij pri vsaj dveh poslih svetovalnega inženirja in nadzora nad gradnjo zahtevnega objekta v javni rabi z neto površino nad 2000 m2. Upoštevane bodo reference za objekte, za katere je bilo do datuma objave na portalu javnih naročil pridobljeno uporabno dovoljenje.
J. Koordinator za varnost in zdravje pri delu, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri,
- strokovni izpit določen z zakonom, ki ureja varnost pri delu,
- najmanj pet let delovnih izkušnje s področja koordinatorja varnosti pri delu,
- opravljeno usposabljanje po programu za koordinatorje varstva pri delu.
- najmanj eno referenco, kjer je v zadnjih petih letih od objave javnega naročila izvajal dela koordinatorja za varnost in zdravje pri gradnji zahtevnega objekta v javni rabi zahtevne gradnje z neto površino nad 2000m2 v vrednosti vsaj 1,0 mio EUR (brez DDV).
V primeru tujih ponudnikov mora biti pogoj vpisa v pristojno zbornico v celoti izpolnjen najkasneje do roka za podpisa pogodbe za izvajanje del na podlagi konkretnega javnega naročila.

DOKAZILO
Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkazuje z navedbo zahtevanih podatkov v obrazcu PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH in predložitvijo izpolnjenih in potrjenih REFERENČNIH POTRDIL za ključne kader, ki jih specificira pogoj, iz katerih bo razvidno, da naročnik potrjuje pravočasno in kvalitetno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Obrazcem morajo biti priložene tudi kopije dokazil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vsakega izmed ključnih kadrov, ki bodo vodili naročilo (kopija diplome, potrdilo o vpisu v IZS, dokazilo o delovni dobi).

V primeru partnerskih ponudb partnerji ali podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno .Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Ne.
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 10. 4. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 10. 4. 2012
Čas: 12:00
Kraj: Na sedežu naročnika
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil.

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je 10 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja v slovenskem jeziku najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/2/3085-189964145900448/Razpisna_doku
mentacija.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Občina Tržič, Trg svobode 18, SI-4290 Tržič.
Tel. 04 5971 510. Telefaks 04 5971 513. E-pošta obcina.trzic@trzic.si.
Internetni naslovi: http://www.trzic.si/
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Ponudniki imajo v predmetnem postopku zagotovljeno pravno varstvo skladno z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/2011, 60/2011, odslej ZPVPJN).
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.
Roki za vložitev zahtevka za revizijo so sledeči:
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.
Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti in storitev iz Seznama storitev B, ko se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, lahko vloži najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.
V kolikor naročnik določi rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni, se ne glede na vrsto postopka oddaje javnega naročila, glede rokov za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, uporablja prejšnji odstavek.
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
Ponudnik, ki v postopku s pogajanji brez predhodne objave ali postopku s pogajanji po predhodni objavi, ki ga naročnik, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, izvaja zaradi predhodno neuspešnega postopka oddaje javnega naročila in v katerem ne objavi obvestila o naročilu, ni povabljen k sodelovanju v tem postopku, pa bi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral biti, lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če naročnik ni objavil obvestila, s katerim se zagotavlja predhodna transparentnost, pa tudi ne obvestila o oddaji naročila, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo najpozneje v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.
Če naročnik ni objavil obvestila o naročilu, pa bi ga v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, moral, lahko ponudnik zahtevek za revizijo, ki se nanaša na povabilo k oddaji ponudbe, razpisno dokumentacijo ali odločitev o oddaji javnega naročila, vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva, ko je bilo na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o oddaji naročila. Če to obvestilo ni bilo objavljeno, lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v šestih mesecih od začetka izvajanja pogodbe.
Ne glede na zgornje določbe lahko zagovornik javnega interesa zahtevek za revizijo vloži v osmih delovnih dneh od dneva, ko je izvedel ali bi moral vedeti za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Občina Tržič, Trg svobode18, SI-4290 Tržič.
Tel. 04 5971 510. Telefaks 04 5971 513. E-pošta obcina.trzic@trzic.si.
Internetni naslovi: http://www.trzic.si/
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 2. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2012   15:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
1. Se v primeru nastopa s podizvajalci podizvajalska pogodba predloži ob oddaji ponudbe ali ob podpisu pogodbe z naročnikom?
2. Je S.BON-1/P potrebno predložiti tudi za podizvajalce?
3. Ali kot priznana referenca za ponudnika šteje športno rekreacijski kompleks in kopališče znotraj okvira hotela? (kriterij površin izpolnjen)
Hvala!

ODGOVOR:
1. V poglavju 2.12. PODIZVAJALCI, na strani št. 13 razpisne dokumentacije, je določeno: »Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo« in »V primeru, če ponudnik podizvajalskih pogodb ne bo predložil ali ne bo predloži vseh podizvajalskih pogodb, bo naročnik takega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v okviru instituta formalno nepopolne ponudbe.« Podizvajalsko pogodbo, skladno z določbami razpisne dokumentacije, je zato potrebno predložiti že ob oddaji ponudbe.
2. V poglavju 2.22. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK, na strani št. 21 in 22 razpisne dokumentacije, je določeno »Prijavitelj in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5. Nominirani podizvajalci imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5. Gospodarski subjekt, ki ponudniku omogoča sklicevanje na njegove reference, mora imeti bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB5.« Dokazila, ki jih je potrebno priložiti so prav tako določena. Za podizvajalce je zato potrebno priložiti obrazec S.BON-1/P ali drug enakovreden obrazec iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II.
3. Zakon o graditvi objektov (ZGO) določa, da »objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi«. ZGO nadalje določa, da »nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot je hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba…« Zato se kopališče in športno-rekreacijski kompleks lahko kot referenci upoštevata tudi znotraj okvira hotela, če ustrezata definicijam objektov javne rabe po ZGO in drugim merilom/zahtevam v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 09.03.2012   14:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spošotvani,
v obrazcu pogodbe (3.1.) imate navedeno, da je razpis objavljen v Uradnem listu EU - prosimo za podatek, v katerem oz. če je morda to besedilo brezpredmetno.
Naj opozorimo, da se v poglavju 3.3. - posebni pogoji pogodbe navedene spremembe pod posameznimi členi ne ujemajo s členi v pogodbi. S podpisom tega dela RD se ponudnik strinja z navedenim - zato prosimo za popravke.
Hvala in LP

ODGOVOR:
V Uradnem listu EU je obvestilo o naročilu objavljeno pod številko 2012/S 44-072246.
Številčenje v posebnih pogojih pogodbe je v polnosti usklajeno s številčenjem splošnih pogojev pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, FIDIC (Bela knjiga, tretja izdaja, 1998, prevedena v slovenski jezik leta 2003).


Datum objave: 09.03.2012   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas kdaj bo znan termin ogleda.

ODGOVOR:
Vezano na točko 2.13 Razpisne dokumentacije "Ogled lokacije in informativni sestanek" obveščamo vse potencialne ponudnike, da se bodo ogledi in informativni sestanek izvajali od dne 19.03.2012 do 23.03.2012.Vsi zainteresirani ponudniki naj se za ogled in informativni sestanek predhodno najavijo pri kontaktni osebi naročnika, da se določi vrstni red ogledov in sestanek po datumu in uri.

Datum objave: 09.03.2012   14:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali mora podizvajalec poleg podpisane izjave o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev (5.3.) predložiti tudi S.BON-1/P ali zanj zadostuje le podpisana izjava? Pri pogojih, ki jih mora izpolnjevati ponudnik pod tč. 7. Ekonomska in finančna sposobnost III piše pod dokazilo kot obvezna priloga S. BON-1/P za vsakega izmed partnerjev v primeru partnerskih prijav, za podizvajalca pa je le pod pogoj omenjeno, da mora imeti bonitetno oceno najmanj SB5.
Hvala in LP

ODGOVOR:
Odgovor je podan v odgovoru številka 1.

Datum objave: 09.03.2012   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
smo mlado podjetje, ustanovljeno sept. 2009 in še nimamo realne bonitete po Basel II ampak smo avtomatsko klasificirani z oceno SB7, reference pa imamo. Zanima me, ali lahko konkuriramo podjetjem z SB5 in manj. Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik pogojev razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Pogoju se zgolj doda, da za podjetja, ki so bila ustanovljena v letih 2011 in 2010 zadostuje bonitetna ocena SB7.

Datum objave: 09.03.2012   15:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pošiljam popravek na prejšnje vprašanje o boniteti. Naše podjetje je bilo ustanovljeno 2010 in in 2009, kot je prvotno napisano, zato nas Ajpes avtomatsko uvrstil v bonitetno skupino SB7. Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Odgovor je podan v odgovoru na vprašanje številka 5.

Datum objave: 09.03.2012   15:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ponovno sprašujemo naslednje:
Smo novo ustanovljeno podjetje iz 09/2010. AJPES nas je avtomatsko uvrstil v bonitetni razred po Baslu II v SB7, ker še ni bilo celoletne bilance. Reference imamo, zanima pa nas, ali lahko sodelujemo na razpisu s to bonitetno oceno ne da bi nas izločili. Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR:
Odgovor je podan v odgovoru na vprašanje številka 5.

Datum objave: 15.03.2012   11:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dober dan,
prosimo za obrazložitev točke 2.8. Zavrovanje odgovornosti. Določeno je, da mora biti zavarovalna vsota ponudnika najmanj v višini 100.000 evrov. Zanima nas, ali se višina zavarovalne vsote sešteva z zavarovanji podizvajalcev, saj vsak faznik odgovarja za svoje delo. Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je jasna. Na strani 22. razpisne dokumentacije je v točki 8. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST IV določeno: »Ponudnik ima in bo imel ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti (33. člen ZGO-1). Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, mora biti najmanj v višini 100.000,00 EUR.« Prav tako je v razpisni dokumentaciji določeno: »V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.« Zato mora zavarovalna vsota za vsakega ponudnika (in partnerja) posebej znašati 100.000,00 EUR. Prav tako se ne seštevajo zavarovalne vsote s podizvajalci, saj podizvajalci odgovarjajo ponudniku, ki bo podizvajalca najel in ne odgovarjajo naročniku.

Datum objave: 15.03.2012   11:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Kriterij o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti II - 6. točka na strani 21 izključuje konkurenčnost podjetij, ki se ukvarjajo izključno s projektiranjem - storitveno dejavnostjo napram podjetjem, ki se poleg projektiranja ukvarjajo tudi s prometom blaga ter lažje izpolnjujejo pogoje. Kriterij bi moral biti jasneje določen, da se letni promet nanaša zgolj na storitev. Projektantska podjetja s svojo dejavnostjo v največji meri ne morejo izkazati letnega prihodka 500.000 evrov, ampak samo tisti gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo z gradnjo in trženjem proizvodov in podobno. Na ta način je večina projektantskih podjetji, ki so upsosobljena za to dejavnost izločena iz javnega razpisa. Boste ta pogoj umaknili?

ODGOVOR:
Naročnik pogojev razpisne dokumentacije ne bo spreminjal, saj so oblikovani ob doslednem upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja. Postavljen ekonomski pogoj je povsem sorazmeren s predmetom javnega naročila, hkrati pa v nobenem delu ne omejuje konkurence med ponudniki.

Datum objave: 15.03.2012   11:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
lahko ponudnik kot tehnični pogoj usposobljenost priglaša referenčna dela podizvajalcev in bodo le-te priznane?
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Skladno z določbami razpisne dokumentacije na strani 24 pogoj 10. TEHNIČNA SPOSOBNOST »V primeru partnerskih ponudb partnerji ali podizvajalci pogoj izpolnijo kumulativno«. Hkrati bo pri presoji nominiranih referenčnih del dosledno upošteval določbe 3. odstavka 45. člena ZJN-2.

Datum objave: 15.03.2012   11:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik navaja, da bodo upoštevane reference zgolj tiste, za katere je izdano uporabno dovoljenje. Glede na to, da se razpis nanaša na izdelavo projektne in tehnične dokumentacije in vodenje projekta, uporabno dovoljenje ne more biti kriterij za izkazovanje referenčnega dela. predlagamo, da pogoj "izdanega uporabnega dovoljenja" umaknete iz pogojev tehnične usposobljenosti-str. 23. Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR:
Ker javno naročilo poleg izdelave projektne dokumentacije vključuje tudi izvedbo storitev koordinacije in vodenja projekta ter storitev gradbenega nadzora in koordinatorja varstva pri delu menimo, da je pogoj izdanega uporabnega dovoljenja ustrezen, saj izkazuje ustreznost nominiranih referenčnih del za vse storitve vključene v to javno naročilo.

Datum objave: 15.03.2012   11:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik v podlavju ipolnjevanja pogojev z naslova referenčih del zahteva natančno določene vrste objektov z relativno visokimi kriteriji vrednosti referenčnih del. Referenčna dela ki bi naj bila "bazenski objekti z minimalno velikostjo 500m2 od tega vsaj en zunanji, najmanj dva referenčna dela "športno-rekeacijskega centra", kotlovnica na lesno biomaso kapacitede najmanj 0,5 MW, so z vidika navedene namenska rabe in obsega referenčnih del preveč ciljno naravnana. Praviloma naročniki zahtevajo referenčna dela po enotni klasifikaciji vrste objektov na podlagi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.

Potrebno je opoziroti na pojem poštene in lojalne konkurence. Z obrazcem 10. pogoji referenčnih del so določena previsoka in preveč ciljno usmerjena merila glede na trg, na katerem je zelo malo primerljivih objektov (bazeni z minimalno velikostja 500m2 izvedenih po postoku javnih naročil) v zadnjih letih, iz česar je možno sklepati, da se zahteve iz razpisa "pisane na kožo" točno določenemu ponudniku.
Naročniku predlagamo, da kriterije za izpolnjevanje pogojev spremeni.
Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik pogojev razpisne dokumentacije ne bo spreminjal, saj so oblikovani ob doslednem upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja. Postavljeni pogoji so povsem sorazmerni s predmetom javnega naročila, hkrati pa v nobenem delu ne omejuje konkurence med ponudniki. (Ob navedenem naročnik izpostavlja, da nikjer v razpisu ne zahteva referenčnega dela za kotlovnico za lesno biomaso temveč se pogoji nanašajo zgolj na objekt kotlovnice z močjo nad 0,5 MW, zaradi česar je ponudnikovo vprašanje v navedenem delu brezpredmetno.)


Datum objave: 15.03.2012   11:40
Vezano na točko 2.13 Razpisne dokumentacije "Ogled lokacije in informativni sestanek" obveščamo vse potencialne ponudnike o sledečih terminih za predstavitev:
21.03. ob 14.00 uri v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18 s kasnejšim ogledom lokacije investicije
22.03. ob 10.00 uri v veliki sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18 s kasnejšim ogledom lokacije investicijeDatum objave: 29.03.2012   08:12
Vezano na točko 2.13 Razpisne dokumentacije "Ogled lokacije in informativni sestanek" in vezano na dne 21.03.2012 in 22.03.2012 izvedene predstavitve s kasnejšim ogledom lokacije ponudnikom posredujemo sledeče dodatne informacije (izhajajoče iz predmetnih predstavitev in ogledov), ki jih morajo ponudniki dosledno upoštevati pri pripravi ponudbe:
1) Predvidene površine obravnave so razvidne iz prepisa dokumentacije Idejne zasnove (IDZ) dostopnega na http://www.trzic.si/kopalisce.aspx.
2) Ker je pri izdelavi projektne dokumentacije predvidena tudi obravnava kuhinje, pojasnjujemo, da tehnologija kuhinje ni predmet javnega naročila.
3) Urbanistična presoja je razvidna iz tekstualnega dela IDZ.
4) Maksimalni okvir investicije, ki je zapisan v razpisni dokumentaciji vključuje celotno investicijo (vključno s pripravo projektne in investicijske dokumentacije, izgradnjo, nazdorom, idr. stroški).
5) Stopnišče, ki povezuje predvidno spodnje parkirišče (pod bazenom) s kulturno-turističnim kompleksom je predmet obravnave v tem javnem naročilu.

Datum objave: 29.03.2012   08:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Vezano na JN2289/2012 z dne 1.3.2012, naročnika Občina Tržič, in sicer na točko III.1.1 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI. V tej točki je navedeno (citiram): 'Garancija mora veljati še najmanj 90 dni po zaključku vseh pogodbenih obveznosti izvajalca.'
Veljavnost garancije najmanj 90 dni po zaključku vseh pogodbenih obveznosti izvajalca je navedena tudi v razpisni dokumentaciji št. 2.10 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI na str. 10.
V razpisni dokumentaciji točka 3.1 OBRAZEC POGODBA, na str. 40 pa je navedeno (citiram): ' Garancija mora veljati še najmanj 120 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca.'
Katera veljavnost garancije je pravilna?

Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR:
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 90 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca.


Datum objave: 29.03.2012   08:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Vezano na JN2289/2012 z dne 1.3.2012, naročnika Občina Tržič, in sicer na točko III.2.3.10. TEHNIČNA SPOSOBNOST in na točko III.2.3.11. KADROVSKA SPOSOBNOST, vas zaradi zelo omejenih razpisnih pogojev sprašujemo, če se poleg javnih zunanjih športno rekreacijskih kompleksov / javno zunanje kopališče upoštevajo tudi javni notranji športno rekreacijski kompleksi / javna notranja kopališča in njihove površine? Ali zadostuje kriterij, da je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje ali mora biti objekt dejansko zgrajen?

Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR:
Odgovori na zastavljena vprašanja so bili že predhodno podani v okviru odgovorov številka 1 in 11.

Datum objave: 29.03.2012   08:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je obvezni elaborat in izkaz po ZGO-1 pri izdelavi projektne dokumentacije tudi strokovna ocena vplivov na okolje (str. 56 razpisne dokumentacije). Ker Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) v 36.a členu (elaborati) določa, da so lahko sestavni del projektne dokumentacije tudi študije, zasnove, strokovne ocene, elaborati, geodetski načrti in podobni dokumenti, kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt zgradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi.

V nadaljevanju navajamo nekatere posebne predpise, na podlagi katerih je skladno z ZVO-1 potrebno izdelati posamezne strokovne ocene:

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju v 15. členu določa, da se skladnost z zahtevami te uredbe za naprave, ki ne potrebujejo okoljevarstvenega dovoljenja za hrup, ugotavlja na podlagi strokovne ocene, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdela pa jo oseba, vpisana v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoring emisij hrupa.

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja v 45. členu določa, da če za obratovanje naprave ali za njeno spremembo po tej uredbi ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in zaradi posega v okolje zaradi gradnje naprave ali njene spremembe ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja,, je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno oceno vplivov emisije snovi v zrak iz naprave.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo v16a. člen členu določa, da če za obratovanje ali spremembo naprave po tej uredbi ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja in zaradi posega v prostor zaradi gradnje ali spremembe naprave ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, je treba k vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, za gradnjo objekta ali stavbe, ki je po tej uredbi naprava, priložiti strokovno oceno vplivov emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode.

Naše vprašanje se glede na vse zgoraj navedeno torej glasi:

Kakšno vrsto strokovne (ocene vplivov na okolje, kot jo imenujete v razpisni dokumentaciji) je potrebno izdelati za predviden poseg – ureditev kulturno turističnega centra na območju nekdanjega letnega kopališča v Tržiču?


ODGOVOR:
Predvidena je izdelava vseh z veljavno zakonodajo predvidenih študij, zasnov, strokovnih ocen, elaboratov, geodetskih načrtov in podobnih dokumentov, ki so zaradi posebnosti vrste objekta, ki bo zgrajen v okviru projekta, ali lokacije, na kateri se bo predmetni objekt gradil, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi.


Datum objave: 29.03.2012   08:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vlada RS je 20. 7. 2011 sprejela Navodilo Vlade RS v zvezi z javnim naročanjem gradenj in storitev, povezanih z gradnjo. Vsebina navodila izhaja iz izkušenj in analize prakse izvajanja postopkov javnega naročanja, ki kažejo, da naročniki v postopkih javnega naročanja ne upoštevajo dosledno določb, ki preprečujejo »dumping«.

Zanima nas ali boste - glede na nekatere nerealno nizke cene ponudnikov, ki se zadnje čase pojavljajo na javnih razpisih in katere ne nujno zagotavljajo uspešne izvedbe znotraj okvirjev ponudbene cene - upoštevali Navodila Vlade RS in z njimi dopolnili razpisno dokumentacijo. Navodilo Vlade RS med drugim vsebuje podatek o pričakovani ceni.ODGOVOR:
Naročnik ocenjene vrednosti predmetnega naročila ne bo objavljal, saj k navedenemu ravnanju ni zakonsko obvezan. Ob navedenem je potrebno poudariti, da Navodilo Vlade RS v zvezi z javnim naročanjem gradenj in storitev, povezanih z gradnjo, določa opredelitev vrednostni izključno v investicijskih dokumentih (in ne razpisni dokumentaciji), pri čemer pa gre kot navaja tudi samo besedilo navodila pri predmetnem navodilu Vlade RS izključno za priporočilo. Vezano na navedeno je potrebno poudariti, da bo naročnik vezano na morebitne neobičajno nizke ponudbe v polnosti upošteval veljavno javno-naročniško zakonodajo.