Dosje javnega naročila 003765/2022
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: JN storitev po odprtem postopku za zavarovanje helikopterjev
ZJN-3: Odprti postopek

JN003765/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.06.2022
JN003765/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN003765/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 107-300334
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, DLN, SN
sn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/446890/RD_430-515-2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=14608
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JN storitev po odprtem postopku za zavarovanje helikopterjev
Referenčna številka dokumenta: 430-515/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo za zavarovaje helikopterjev, ki obsega 2 sklopa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti lastnika zrakoplova 5 helikopterjev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvedbe storitve je področje zavarovalnega kritja, skladno z zahtevami, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
II.2.4 Opis javnega naročila
Vrsta in obseg javnega naročila sta podrobneje podana v objavljeni razpisni dokumentaciji in v zavarovalno tehnični specifikaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2022
Konec: 30.09.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje odgovornosti lastnika zrakoplova in kasko zavarovanje 2 helikopterjev AW169
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj izvedbe storitve je področje zavarovalnega kritja, skladno z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vrsta in obseg javnega naročila sta podrobneje podana v objavljeni razpisni dokumentaciji in v zavarovalno tehnični specifikaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.10.2022
Konec: 30.09.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.07.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 07.12.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.07.2022   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 5. 7. 2022 in se bo pričelo ob 12.uri, na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedenoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.06.2022   12:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne
dokumentacije) bo objavljena na Portalu javnih naročil.
Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg javnega naročila sta podrobneje podana v objavljeni razpisni dokumentaciji.
Opomba k točki II.2.7:
Trajanje javnega naročila je podrobneje podano v razpisni dokumentaciji.
Opomba k Oddelku III.:
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi javnim naročilom.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.06.2022   08:28
Naročnik je prejel pisni vprašanji potencialnih ponudnikov v zvezi s pripravo ponudbe, na kateri vam v nadaljevanju podaja dodatni pojasnili, kot sledi:

Vprašanje 1:
»V RD je zahteva, da se za resnost ponudbe predloži bančna garancija. Ali naročnik, v smislu racionalizacije, dopušča tudi kakšno drugo obliko jamstva - kavcijo, menica z menično izjavo?«

Odgovor 1:
Naročnik v razpisni dokumentaciji ni predvidel predložitve finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki kavcijskega zavarovanja zavarovalnice oz. menice z menično izjavo, zato ponudniki finančnega zavarovanja v obliki kavcijskega zavarovanja zavarovalnice oz. menice z menično izjavo za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne morejo predložiti. Ponudniki, skladno z 11. točko Navodil za izdelavo ponudbe, za finančno zavarovanje za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložijo bančno garancijo, za katero smiselno veljajo enaki pogoji in vzorca (Vzorec št. 1 in 2), ki sta v prilogi razpisne dokumentacije. Ponudnike prosimo, da pri pripravi ponudbe sledijo temu navodilu.


Vprašanje 2:
»Garancija za dobro izvedbo del - ali se bančno garancijo lahko nadomesti z katerim drugim instrumentom - menica, kavcijsko zavarovanje?«

Odgovor 2:
Ne. Naročnik je pojasnilo podal pod vprašanjem št. 1.

Dodatni pojasnili v zvezi s pripravo ponudbe sta sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.