Dosje javnega naročila JN6913/2012
Naročnik: UKOM 
Storitve: Storitve usposabljanja na področju varstva okolja
ZJN-2: Odprti postopek

JN6913/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.06.2012
JN9878/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.09.2012
    JN6913/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve usposabljanja na področju varstva okolja

Datum objave: 27. 6. 2012
Številka objave: JN6913/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) UKOM, GREGORČIČEVA ULICA 025, Kontakt: Urad Vlade RS za komuniciranje, V roke: Špela Simšič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 478 2630. Telefaks 01 251 2312. E-pošta gp@ukom.gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ukom.gov.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Predstavitve dobrih praks za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 24.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: -dopolnitev obstoječega pregleda dobrih praks na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje (tč. 3.1),
-organizacija in izvedba predstavitev in ogledov dobrih praks (tč. 3.2),
-oblikovanje priporočil za nadaljnje širjenje in uspešen prenos dobrih praks (tč. 3.3),
-priprava in izvedba komunikacijske podpore projekta (tč. 3.4).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 80540000 (Storitve usposabljanja na področju varstva okolja)
90720000 (Okoljsko varstvo)
72400000 (Internetne storitve)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegČe je znana, ocenjena vrednost brez DDV (navedite samo številke): 70830,00 EUR
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 16 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Izbrani ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba o izvedbi javnega naročila, mora v 10ih dneh po sklenitvi pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z veljavnstjo, kot je določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Naročnik plača posamezen račun 30. dan od prevzema posamezne naročene storitve, šteto od dneva prejema računa, skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru skupne ponudbe morajo partnerji v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Ponudniku, če gre za pravno osebo, ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15a. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004 in 65/2008)
3. Ponudnik na dan, ko izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena ZJN-2 oziroma 81a. člena ZJNVETPS.
4. Ponudnik ni v stečajnem postopku
5. Ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
6. Ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3)Tehnična sposobnost Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
1. Ponudnik je od 01.01.2007 dalje v Republiki Sloveniji in za slovensko ciljno javnost izvedel pet storitev, ki vsebinsko ustrezajo vsem trem navedenim področjem: storitve izvajanja aktivnosti blaženja podnebnih sprememb, storitve izvajanja aktivnosti prilagajanja na podnebne spremembe in storitve komunikacijske podpore projektov z okoljevarstveno vsebino.

2. Ponudnik mora imeti za izvedbo predmeta javnega naročila projektno skupino, sestavljeno vsaj iz petih kadrov: vodje projekta, vsaj treh strokovnjakov s področja varstva okolja in/ali trajnostnega razvoja in enega strokovnjaka za področje komuniciranja z javnostmi, z izkušnjami na področju varstva okolja.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Ne.
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik OKD 2/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 1. 8. 2012
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 1. 8. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 1. 8. 2012
Čas: 13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi v prvem ali drugem nadstropju na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Predstavniki ponudnikov se izkažete s pooblastili ponudnikov.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Program Upravljalskega partnerstva (Management partnership), sklenjenega med Komisijo EU, EU Parlamentom in Uradom Vlade RS za komuniciranje.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/6/1913-272743197883584/RD.zip
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 478 2630. Telefaks 01 251 2312. E-pošta gp.ukom@gov.si.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Rok za vložitev revizijskega zahtevka je dopustno vložiti v 8ih delovnih dneh od prejema Obvestila o odločitvi.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 478 2630. Telefaks 01 251 2312. E-pošta gp.ukom@gov.si.
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 6. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9878/2012, Storitve: Storitve usposabljanja na področju varstva okolja; datum objave: 13. 9. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.07.2012   15:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

na Vas se obračamo z vprašanji glede točke II.1.5) razpisa in se vnaprej lepo zahvaljujemo za odgovor.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
-dopolnitev obstoječega pregleda dobrih praks na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje (tč. 3.1),
-organizacija in izvedba predstavitev in ogledov dobrih praks (tč. 3.2),
-oblikovanje priporočil za nadaljnje širjenje in uspešen prenos dobrih praks (tč. 3.3),
-priprava in izvedba komunikacijske podpore projekta (tč. 3.4).

Na osnovi katerega pregleda (arhiva) obstoječih dobrih praks se poda ponudba za dopolnitev in oblikovanje priporočil? Lepo prosimo za spletni naslov do javno dostopnih digitalnih datotek dobrih praks na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ki predstavljajo vsebinsko izhodišče podanega javnega razpisa (II.1.5), da lahko sledimo zastavljenim kriterijem.


ODGOVOR:
V točki 3.1 Specifikacij je navedeno, da mora izvajalec nadaljevati z izborom domačih in tujih dobrih praks na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter dopolnjevanjem pregleda dobrih praks, ki je že nastal v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse in je objavljen na spletni strani http://www.slovenija-co2.si/index.php/dokumenti. Dokument s konkretnim pregledom izbranih dobrih praks je objavljen na naslovu: http://www.slovenija-co2.si/upload/Izbor%20praks-preglednica%20in%20merila.pdf.

Datum objave: 17.07.2012   15:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

na Vas se obračamo z vprašanji glede točke III.2.3) razpisa in se vnaprej lepo zahvaljujemo za odgovor.

III.2.3) Tehnična sposobnost
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
1. Ponudnik je od 01.01.2007 dalje v Republiki Sloveniji in za slovensko ciljno javnost izvedel pet storitev, ki vsebinsko ustrezajo vsem trem navedenim področjem: storitve izvajanja aktivnosti blaženja podnebnih sprememb, storitve izvajanja aktivnosti prilagajanja na podnebne spremembe in storitve komunikacijske podpore projektov z okoljevarstveno vsebino.

2. Ponudnik mora imeti za izvedbo predmeta javnega naročila projektno skupino, sestavljeno vsaj iz petih kadrov: vodje projekta, vsaj treh strokovnjakov s področja varstva okolja in/ali trajnostnega razvoja in enega strokovnjaka za področje komuniciranja z javnostmi, z izkušnjami na področju varstva okolja

Zanimajo nas kriteriji za ocenjevanje storitev in strokovnosti za izvajanje naročenih aktivnosti v Republiki Sloveniji in za slovensko ciljno javnost. Ali se upoštevajo izkušnje projektne skupine strokovnjakov pridobljene tudi v evropskem in mednarodnem prostoru, oziroma ali so lahko v izvajanje projekta vključeni tudi mednarodni in evropski strokovnjaki oziroma mednarodne in evropske pravne ali fizične osebe, ki bi lahko izvajale aktivnosti podajanja primerov dobrih praks s področja trajnostnega razvoja nizkogljične družbe v slovenščni oziroma s slovenskimi prevodi?ODGOVOR:
Glede na vaše vprašanje sklepamo, da ste mogoče spregledali Navodila uporabnikom v Razpisni dokumentaciji, ki je objavljena v poglavju VI.3) DODATNE INFORMACIJE (neposredna povezava: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2012/6/1913-272743197883584/RD.zip). Pri tehničnih in kadrovskih pogojih oziroma sposobnostih (10. in 11. pogoj v Navodilih uporabnikom) gre za pogoje, ki jih mora ponudnik izpolnjevati in se jih ne ocenjuje. Če boste tudi po branju Razpisne dokumentacije (zlasti Navodila uporabnikom - 10. in 11. pogoj) imeli še kakšno vprašanje, vas vabimo, da ga zastavite preko Portala javnih naročil.

Datum objave: 19.07.2012   15:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Posredujemo povezavo do dokumentov Evropske komisije in Evropskega parlamenta iz katerih je jasno razvidno spodbujanje sinergij in odpiranje možnosti za subjekte z različnih področij in sicer od trajnostnega razvoja, vključujoče družbe do kulturne dediščine.
Povezava do dokumenta Promocija kulturne raznolikosti Evropske komisije (ang):
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/ec-staff-working-doc_en.pdf
Povezava do dokumenta Odbora za industrijo, raziskave in energetiko - Regionalni razvoj Evropskega parlamenta (slo):
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/itre/pa/897/897891/897891sl.pdf
Vprašanje:
Možnosti o ozaveščanju o nizkoogljični družbi po EU izhodiščih (dokumenti na zgoraj navedenih povezavah) niso omejene zgolj na pravne subjekte z referencami s področja trajnostnega razvoja in določitve nacionalne opredelitve. Upoštevajoč podane sugestije za doseganje konkurenčnejših pogojev ter posledično bolj ustvarjalnih in interdisciplinarnih komunikacijskih, ustvarjalnih, kulturnih projektov (dokumenti na zgoraj navedenih povezavah), nas zanima ali lahko prosimo, da se na razpis za področje komuniciranja dobrih praks o nizkoogljični družbi lahko prijavijo tudi organizacije z ustvarjalno interdisciplinarnimi in mednarodnimi referencami?


ODGOVOR:
V postopku oddaje javnega naročila lahko ponudbo odda vsak subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev preveri naročnik po odpiranju ponudb.

Datum objave: 24.07.2012   12:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima me ali spodnje reference zadovoljijo kriterijem za vodjo projekta Slovenija znižuje CO2; dobre prakse:

1.) Izdelava priročnika z metodami za vključevanje javnosti in strokovnjakov v procese odločanja, za namene izvajanja projektov trajnostne mobilnosti.

2.) Analiza ključnih deležnikov zakona o podnebnih spremembah in podnebne strategije ter spremljanje procesa komunikacije z deležniki.

3.) Analiza strokovnih delavnic, komunikacije in sodelovanja z različnimi deležniki oz. deležniškimi skupinami, ki sodelujejo s SVPS pri pripravi Strategije prehoda Slovenije nizkoogljično družbo do leta 2050, ter pomoč pri izvedbi strokovnih delavnic.

ODGOVOR:
Skladno z določbo drugega odstavka 41. člena ZJN-2 bo naročnik presojal izpolnjevanje pogojev ponudnika, čigar ponudba bo skladno s postavljenimi merili ocenjena kot najugodnejša, po oddaji ponudb. Zahtevane pogoje za vodjo projekta bo naročnik presojal s pregledom priloženega strokovnega življenjepisa vodje projekta, skladno z Navodili ponudnikom.