JN6961/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve mladinskega izobraževanja

Datum objave: 28. 6. 2012
Številka objave: JN6961/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) UKOM, GREGORČIČEVA ULICA 025, Kontakt: Urad Vlade RS za komuniciranje, V roke: Lidija Herek, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 478 2630. Telefaks 01 251 2312. E-pošta g.ukom@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ukom.gov.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Natečaj za mlade 2012/2013
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Organizacija in izvedba natečaja za mlade 2012/2013 na temo Evropsko leto državljanov skladno s Specifikacijami.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 80310000 (Storitve mladinskega izobraževanja)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegČe je znana, ocenjena vrednost brez DDV (navedite samo številke): 37500,00 EUR
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 10 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstvaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Naročnik plača račun za izvedene storitve posamezne faze 30. dan po prejemu poročila o opravljenih storitvah posamezne faze, prejemu uradnega računa za posamezno fazo in potrditvi poročila za posamezno fazo s strani naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru skupne ponudbe morajo partnerji v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Ponudniku, če gre za pravno osebo, ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15a. člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004 in 65/2008)
3. Ponudnik na dan, ko izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena ZJN-2 oziroma 81a. člena ZJNVETPS.
4. Ponudnik ni v stečajnem postopku
5. Ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
6. Ponudnik na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3)Tehnična sposobnost Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
Ponudnik je od 01.01.2007 dalje izvedel vsaj en natečaj za otroke in mladino na nacionalni ravni.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Ne.
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik OKD 6/2012
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 24. 7. 2012
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 24. 7. 2012
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 25. 7. 2012
Čas: 09:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi v prvem ali drugem nadstropju na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Predstavniki ponudnikov se izkažete s pooblastili ponudnikov.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali program(-e):
Program Upravljalskega partnerstva (Management partnership), sklenjenega med Komisijo EU, EU Parlamentom in Uradom Vlade RS za komuniciranje.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/6/1913-172313965027776/RD.zip
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 478 2630. Telefaks 01 251 2312. E-pošta gp.ukom@gov.si.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Rok za vložitev revizijskega zahtevka je dopustno vložiti v 8ih delovnih dneh od prejema Obvestila o odločitvi.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva ulica 25, SI-1000 Ljubljana.
Tel. 01 478 2630. Telefaks 01 251 2312. E-pošta gp.ukom@gov.si.
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 6. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.07.2012   09:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je oddani ponudbi potrebno priložiti opis natečaja, navedenega v obrazcu Reference, ali zadostuje opis natečaja v samem obrazcu Reference ? V Navodilih ponudnikom med sestavo ponudbene dokumentacije ni naveden Opis natečaja, v Specifikacijah pa je zahtevan kot posebna priloga ponudbe.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Ne, oddani ponudbi ni potrebno prilagati Opisa natečaja, navdenega v obrazcu Reference, kot posebne prilloge, saj zadstuje opis natečaja v obrazcu Reference.
Navedba ponudbene dokumentacije v Navodilih ponudnikom je pravilna, zapis v zadnji točki Specifikacij pa napačno zahteva Opis natečaja kot posebno prilogo.

Datum objave: 05.07.2012   14:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v razpisni dokumentaciji pri 11. Pogoju:
"Ponudnik je od 01.01.2007 dalje izvedel vsaj en natečaj za otroke in mladino na nacionalni ravni.
Natečaj: storitev, ki jo bo naročnik štel kot ustrezno za izpolnjevanje tega pogoja je načrtovanje in izvedba natečaja, katerega predmet je spodbujanje ustvarjalnosti otrok in mladih na določeno temo, ocenjevanje del ter izbor najboljših del, ki ga opravi strokovna komisija. Natečaj mora potekati na nacionalni ravni, vanj mora biti vključenih najmanj 1000 sodelujočih. (v primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj)"

Po pogodbi za istega naročnika vsako leto izvajamo iste tipe natečajev (fotografski ...) za otroke in mladostnike, zanima nas ali se to lahko pojmuje kot en natečaj (število udeležencev se sešteva)?

V primeru, da se prijavimo s partnerjem ali lahko seštejemo dva natečaja npr. "partner 1" 500 sodelujočih in "partner 2" 500 sodelujočih?

ODGOVOR:
Pogoj, ki ga mora izpolniti ponudnik je izvedba enega natečaja, v katerega je vključenih najmanj 1000 sodelujočih. Izpolnjevanje pogoja se nanaša na enkratno akcijo – enkratno izvedeni natečaj z najmanj 1000 udeleženci in ne v smislu istega natečaja, ki se ponavlja ali izvaja večkrat z manjšim številom udeležencev. Namen pogoja je izbira ponudnika, ki je že opravil enako zahtevno storitev (najmanj 1000 udeležencev), zato seštevek udeležencev natečaja v več letih ne šteje kot izpolnjevanje pogoja.

Ponudnik lahko s partnerjem odda skupno (partnersko ponudbo) v tem primeru pa mora oddani ponudbi priložiti pogodbo o skupnem nastopanju, z vsebino, kot jo določajo Navodila ponudnikom. Skladno z vsebino Pogoja 11. ter posledično določitvijo vsebine storitve Natečaja za potrebe izkazanih referenc (najmanj 1000 sodelujočih), pride seštevanje udeležencev v poštev samo če sta partnerja skupaj izvedla isti natečaj, vsak (npr. zaradi omejenih kadrovskih kapacitet) za določeno število udeležencev, skupaj pa je bilo udeležencev najmanj 1000. Izvedeno storitev bo potrdil en naročnik na obrazcu »Reference«. Razlog za tako določen pogoj je naveden v prvem odstavku odgovora.Datum objave: 09.07.2012   10:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v navodilih za pripravo ponudbe na 8. strani navajate:
Skladno z določbo devetega odstavka 71. člena ZJN-2 mora imeti ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V odgovoru enemu izmed zainteresiranih pa navajate, da je potrebno tako pogodbo priložiti že ob oddaji ponudbe.
Kdaj se torej priloži sklenjeno pogodbo s podizvajalci - ob ponudbi ali kasneje, po izboru.

ODGOVOR:
Kopije pogodbe med ponudnikom in podizvajalcem oddani ponudbi ni potrebno prilagati.

Citirana določba Navodil ponudnikom povzema določbo devetega odstavka 71. člena ZJN-2; nanaša se na primer, ko ponudnik v oddani ponudbi priglasi podizvajalca.

V odgovoru z naslovom »Natečaj referenca« je bilo odgovorjeno, da mora ponudnik oddani ponudbi priložiti pogodbo o skupnem nastopanju (partnersko pogodbo) v primeru, če odda skupno ponudbo, s partnerjem. Tukaj ne gre za podizvajalca, pač pa za partnerja. Natančneje o Skupni ponudbi si preberite v poglavju Skupna ponudba v Navodilih ponudnikom.

Kopijo pogodbe, ki jo skleneta izvajalec in podizvajalec, mora podizvajalec posredovati naročniku v petih dneh od sklenitve. Redoma bo pogodba med podizvajalcem in izvajalcem sklenjena naknadno, po zaključku postopka javnega naročanja, torej po prejemu Obvestila o odločitvi s strani ponudnikov in po preteku roka za uveljavljanje pravnega varstva. Ali celo po sklenitvi pogodbe med izvajalcem in naročnikom. Takrat izbrani ponudnik dokončno ve, da je dobil posel in sklene pogodbe s podizvajalci. Če pa ponudnik sklene pogodbe s podizvajalci že prej, pa mora seveda spoštovati določbo ZJN-2 o pet dnevnem roku za posredovanje kopije pogodb s podizvajalci.