Dosje javnega naročila JN4689/2012
Naročnik: OBČINA DIVAČA 
Storitve: Storitve sajenja in vzdrževanja zelenih površin
ZJN-2: Odprti postopek

JN4689/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.05.2012
JN5040/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2012
    JN4689/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 089-146395
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve sajenja in vzdrževanja zelenih površin

Datum objave: 4. 5. 2012
Številka objave: JN4689/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, Kontakt: obcina@divaca.si, V roke: Drago Božac, SI-6215 Divača.
Tel. +386 (0)5 731 09 30. Telefaks +386 (0)5 731 09 40. E-pošta obcina@divaca.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.divaca.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Postopek podelitve koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe urejanja, varstva in vzdrževanja javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača za obdobje 5 let.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Območje Občine Divača; natančen kraj izvedbe je razviden iz razpisne dokumentacije.
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Namen javnega razpisa je izbrati koncesionarja, ki bo sposoben kvalitetno in na dogovorjen način prevzeti obveznost izvajanja občinske gospodarske javne službe urejanja, varstva in vzdrževanja javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača za obdobje 5 let.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 77310000 (Storitve sajenja in vzdrževanja zelenih površin)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 60 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Ponudnik mora ponudbi priložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 20.000 EUR, z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena bančna garancija za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev. Ponudniki lahko namesto bančne garancije predložijo vsebinsko enako kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalnice.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Koncedent je dolžan račun plačati v roku trideset (30) dni od uradnega prejema, razen v primeru, ko je zavrnil račun. Kot dan plačila oz. izpolnitve koncedentove obveznosti se šteje dan, ko koncedent izroči nalog za izplačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti koncedentu za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od koncedenta sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja koncedentu za izvedbo javnega razpisa v celoti.
PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
2. Ponudnik je registriran za dejavnost 81.300 - urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice in ima vsa dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v kolikor so le-ta v skladu z veljavno zakonodajo potrebna. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
3. Ponudnik ima poravnane vse davke in prispevke. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
4. Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
5. Na dan roka za oddajo ponudb:
- ponudnik ni v stečajnem postopku;
- ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
- ponudnik nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
- ponudnik nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. V predloženi prijavni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec, kar ponudnik dokaže s predložitvijo obrazca IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisanega s strani vsakega imenovanega podizvajalca.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnikova bonitetna ocena na dan izdaje dokazila mora dosegati vsaj bonitetni razred SB7 ali boljše. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži ustrezen BON obrazec, ki mora biti izdan ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da v državi sedeža ponudnika ni mogoče pridobiti obrazca BON, naj ponudnik predloži drug enakovreden dokument, skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
2. Ponudnik v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
3. Ponudnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do vseh podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja ter ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik sprejema vse obveznosti določene z Odlokom o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača (Ur. l. RS, št. 103/07, 88/11), razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
2. Koncedent bo iz postopka izbire ponudnika izločil vse ponudnike, katerim lahko koncedent na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil v skladu s c) točko 6. odstavka 42. člena ZJN-2. Kot velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil šteje dejstvo, da je katerikoli naročnik javnega prava ali koncedent javnega prava ponudniku v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe odpovedal katerokoli že sklenjeno pogodbo pred iztekom roka veljavnosti le te, ne glede na to ali gre za isto dejavnost, kot je predmet javnega razpisa ali za drugo sorodno dejavnost, ki jo ponudnik opravlja v okviru svojih registriranih dejavnosti, iz razloga na strani ponudnika. Koncedent bo iz postopka podelitve koncesije izločil tudi vse ponudnike, katerim je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb sam odpovedal katerokoli že sklenjeno pogodbo pred iztekom njene veljavnosti, iz razlogov, na strani ponudnika, ne glede na to ali gre za isto dejavnost, kot je predmet javnega razpisa ali za drugo sorodno dejavnost, ki jo ponudnik opravlja v okviru svojih registriranih dejavnosti. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
3. Ponudnik ima ustrezno znanje in izkušnje z izvajanjem podobnih nalog, kar izkaže s kumulativno navedbo:
- najmanj 3 referenc različnih naročnikov, ki dokazujejo, da je ponudnik znotraj obdobja zadnjih treh let pred rokom za oddajo ponudbe kot glavni ponudnik ali kot podizvajalec opravljal urejanje, varstvo in vzdrževanje javnih zelenih površin, pri vsakem naročniku v višini najmanj 20.000,00 EUR brez DDV in trajanju najmanj 365 dni, pri čemer koncedent ne zahteva, da so predmetne reference plod koncesijskega razmerja, in
- najmanj 2 referenc, ki dokazujeta, da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe kot glavni ponudnik ali kot podizvajalec izvedel posamezno storitev urejanja in vzdrževanja otroških igrišč na javni površini, v posamezni vrednosti najmanj 10.000,00 EUR brez DDV, pri čemer koncedent ne zahteva, da so predmetne reference plod koncesijskega razmerja, in
- najmanj 2 referenc, ki dokazujeta, da je ponudnik v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe kot glavni ponudnik ali kot podizvajalec izvedel storitev zdravljenja drevesnih vrst na javni površini, v vrednosti 2.000,00 EUR brez DDV za posamezno storitev pri posameznem naročniku, pri čemer koncedent ne zahteva, da so predmetne reference plod koncesijskega razmerja. Zahteve iz različnih alinej ne morejo biti izpolnjene z navedbo istega referenčnega posla.

Ponudniki kot dokazilo za izpolnjevanje predmetnega pogoja navedejo referenčne posle v ustrezno mesto obrazca PONUDBA ter priložijo s strani naročnikov potrjena referenčna potrdila za vsakega od referenčnih poslov. V primeru, da je ponudnik nastopal kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo potrjeno tako s strani naročnika kot tudi s strani glavnega izvajalca. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
4. Ponudnik mora izkazati, da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v letih 2009, 2010 in 2011 znašalo vsaj 40.000 EUR. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži ustrezen obrazec BON iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja. V primeru, da več partnerjev skupaj izpolnjuje pogoj, predloži ustrezen obrazec BON vsak izmed partnerjev. V primeru, da v državi sedeža ponudnika ni mogoče pridobiti obrazca BON, naj ponudnik predloži drug enakovreden dokument, , iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj, pri čemer se prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način:
- v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovno realizacija;
- v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija;
- v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in pomnoži s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija.
5. Ponudnik v zadnjih treh zaključenih poslovnih letih pred oddajo ponudbe ni posloval z izgubo. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo bilanc poslovnega izida za zadnja tri, pred rokom za oddajo ponudb, zaključena poslovna leta. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
6. Ponudnik je sposoben zagotavljati izvajanje koncesionirane gospodarske javne službe na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju predmetnega Odloka o urejanju, varstvu in vzdrževanju javnih zelenih površin ter otroških igrišč na območju Občine Divača (objavljen v Ur. l. RS, št. 103/07, 88/11), koncesijske pogodbe, ostalih predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev. Izpolnjevanje pogoja je lahko razvidno tudi iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, ki ga ponudnik pripravi na lastnem obrazcu. Ponudnik izpolnjevanje pogojev potrdi tudi s podpisom obrazca PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
7. Ponudnik bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali državi. Izpolnjevanje pogoja je lahko razvidno iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, ki ga ponudnik pripravi na lastnem obrazcu. Ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži tudi predpogodbo o zavarovanju proti odgovornosti za škodo. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
8. Ponudnik mora ponudbi priložiti originalno brezpogojno in časovno neomejeno izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % od skupne vrednosti (z DDV) pogodbe, sklenjene med koncedentom in ponudnikom. Ponudniki predložijo izjavo banke, vsebinsko skladno z vzorcem iz dokumenta »Izjava o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«. Ponudniki lahko namesto izjave banke predložijo vsebinsko enako izjavo zavarovalnice.
9. Ponudnik je kadrovsko sposoben izvajati predmet javnega razpisa. Izpolnjevanje pogoja je razvidno iz tega, da ponudnik kumulativno razpolaga naslednjimi kadri:
- 1 inženir agronomije z najmanj tremi leti delovnih izkušenj
- 1 vrtnarski tehnik ali hortikulturni tehnik s tremi leti delovnih izkušenj,
- 1 delavec s tremi leti delovnih izkušenj in
- 1 strojnik z opravljenim tečajem za strojnika težje gradbene mehanizacije in s tremi leti delovnih izkušenj.

Posamezen kader ne more prevzeti dveh ali več zahtevanih funkcij hkrati.

Ponudnik kadre navede v ustrezno mesto obrazca PONUDBA, ter priloži potrdila o doseženi izobrazbi in potrdilo o opravljenem tečaju. Izpolnjevanje pogoja je lahko razvidno tudi iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, ki ga ponudnik pripravi na lastnem obrazcu. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
10. Ponudnik je tehnično sposoben izvesti predmeten javni razpis. Ponudnik razpolaga z najmanj naslednjimi osnovnimi sredstvi in opremo:
- TOVORNO VOZILO Z AVTODVIGALOM MIN. DO 7,5 TON - 1 KOS,
- KOMBINIRANO TOVORNO VOZILO DO 3,5 TONE (za prevoz tovora in oseb) - 1 KOS,
- KOMUNALNI TRAKTOR - 1 KOS,
- TRAKTORSKA PRIKOLICA - 1 KOS,
- CISTERNA ( 3m3 ) - 1 KOS,
- MINI NAKLADALEC - 1 KOS,
- MOTORNE ŠKARJE - 1 KOS,
- MOTORNA ŽAGA - 1 KOS,
- MOTORNA KOSA - 3 KOS,
- VRTNA KOSILNICA - 2 KOS,
- ROTACIJSKA KOSILNICA ŠIRINE MIN. 1,20m - 1 KOS,
- KOMUNALNI MULČER - 1 KOS,
- DROBILEC SEČNIH OSTANKOV - 1 KOS,
- ODSTRANJEVALEC PANJEV - 1 KOS,
- VIŠINSKI OBREZOVALEC - 1 KOS,
- LESTEV - 1 KOS,
- KOŠARA ZA DELA NA VIŠINI - 1 KOS in
- ROČNA ŠKROPILNICA - 1 KOS.

Ponudnik tehnično opremo z navedbo v ustrezno mesto obrazca PONUDBA. Izpolnjevanje pogoja je lahko razvidno tudi iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, ki ga ponudnik pripravi na lastnem obrazcu. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
11. Ponudnik je usposobljen za vodenje katastra ter razpolaga s sredstvi za njegovo vodenje. Izpolnjevanje pogoja je lahko razvidno tudi iz Elaborata o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno – operativnega vidika in razvojnega vidika, ki ga ponudnik pripravi na lastnem obrazcu. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi tudi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko Ne.
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Skupna ponudbena cena. Pondeniranje: 75
2. Ustreznost sredstev, opreme ter kadrovska usposobljenost. Pondeniranje: 12
3. Dosedanje izkušnje interesenta. Pondeniranje: 10
4. Stopnja upoštevanja indeksa cen. Pondeniranje: 3
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 25. 6. 2012
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 25. 6. 2012
Čas: 12:15
Kraj: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja koncedentu predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/5/9012-297791244158400/Razpisna_doku
mentacija.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača.
Tel. +386 (0)5 731 09 30. Telefaks +386 (0)5 731 09 40. E-pošta obcina@divaca.si.
Internetni naslovi: http://www.divaca.si/
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožb Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse v višini 1.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-0XXXXX12, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXX/2012).
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača.
Tel. +386 (0)5 731 09 30. Telefaks +386 (0)5 731 09 40. E-pošta obcina@divaca.si.
Internetni naslovi: http://www.divaca.si/
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 5. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5040/2012, Storitve: Storitve sajenja in vzdrževanja zelenih površin; datum objave: 14. 5. 2012
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2012   12:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

Pri pregledu predmetne razpisne dokumentacije ( Storitve sajenja in vzdrževanja zelenih površin - JN4689) smo zasledili, da ste kot rok za sprejemanje ponudb ter datuma odpiranja ponudb, določili datum 25.06.2012. Zanima nas, če bo odpiranje ponub navedenega dne, glede na to, da je tega dne državni praznik in dela prost dan. Enako sprašujemo tudi glede roka za sprejemanje ponudb ali prijav.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb se podaljša na 2.7.2012 do 9:00. Javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 2.7.2012 ob 9:15. Novi rok za posredovanje zahtev za dodatna pojasnila je 11.6.2012 do 10:00. Popolnost ponudbe, vključno s časovno veljavnostjo listin, se bo v celoti presojala glede na novi rok za oddajo ponudb.