Dosje javnega naročila 004085/2022
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Gradnje: Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije
ZJN-3: Odprti postopek

JN004085/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 14.06.2022
JN004085/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.07.2022
JN004085/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2022
JN004085/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 30.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004085/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 114-322636
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ida Štembergar
ida.stembergar@2-tdk.si
+386 40799798

Internetni naslovi
http://www.drugitir.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/448048/PORTAL_JN_2.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15024
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije
Referenčna številka dokumenta: JN-15024
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234115
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234115
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača, Postojna
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja SV naprave na postaji Divača zaradi deviacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.07.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.07.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.07.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.06.2022   11:37
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ker se ponudba oddaja v času poletnih dopustov naročnika naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe do 28.8.2022.
Hvala v naprej.

Lpm

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 08.07.2022   11:20
VPRAŠANJE
Specifikacija naročila, poglavje 4.1, Uporaba skupnega podatkovnega okolja: Na kaj točno se nanaša uporaba skupnega podatkovnega okolja oziroma kaj je s tem mišljeno in katere podatke naj bi izvajalec shranjeval v tem okolju?

ODGOVOR
Na CDE se odlaga vsa potrebna tehnična dokumentacija v zvezi z izvedbo projekta izgradnje drugega tira. Izvajalec je dolžan svojo tehnično dokumentacijo (PZI, PID, ) odlagati na CDE ter CDE uporabljati kot komunikacijsko orodje z ostalimi udeleženci na projektu.Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3 (c) Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k ponudbi zadržal zadržani znesek 5 % (pet odstotkov) zaračunane vrednosti od vsake situacije (brez DDV). Prosimo za pojasnilo glede tega, ali lahko naročnik odobri takojšnje izplačilo zadržanega zneska v primeru izdaje garancije za zadržana sredstva.

ODGOVOR
Ne."Pogodba o izvedbi: Izvajalec predlaga, da se v pogodbo o izvedbi naročila doda naslednji odstavek:
»Izvajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za izpolnitev obstajajo zakonske ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov EU v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.
Naročnik izjavlja, da je vse blago, dobavljeno na podlagi te pogodbe, namenjeno izključno lastni rabi.«
"

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal določil pogodbe kot predlagano.


Datum objave: 08.07.2022   11:38
VPRAŠANJE
"V 8. členu Vzorca pogodbe ter v Podčlenu 2.1 dodati nov odstavek: »Naročnik je odgovoren za morebitno zmoto, netočnost ali opustitev v Zahtevah naročnika, prvotno vključenih v Pogodbi.
Če izvajalec utrpi zamudo ali stroške kot posledica zmote, netočnosti ali opustitve v Zahtevah naročnika ali drugih podatkih in informacijah naročnika in take napake izvajalec, ki bi ravnal skrbno kot dober strokovnjak, pri pregledu teh Zahtev naročnika oziroma drugih podatkov in informacij naročnika skladno s tem podčlenom 5.1 ne bi odkril, je dolžan o zamudi ali stroških obvestiti naročnika in ter skladno s podčlenom 20.1 [Zahteve izvajalca] je upravičen do:
(a) podaljšanja roka za tako zamudo, ki je ali bo nastala, skladno s podčlenom 8.4 [Podaljšanje roka za dokončanje], in
(b) plačilo vseh morebitnih stroškov, ki se vključijo v pogodbeno ceno.«"

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal določil pogodbe in Posebnih pogojev pogodbe (v nadaljevanju: PPP) kot predlagano.Ponudnik prosi za potrditev naročnika, da imajo »Vsi dokumenti izvajalca do izdaje Potrdila o prevzemu del status začasnega dokumenta, zaradi česar ima izvajalec pravico, da dokumente spremeni vse do izdaje Potrdila o prevzemu del. O vsaki morebitni spremembi dokumenta mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika.«

ODGOVOR
Vprašanje ni jasno, zato Naročnik ne potrjuje predloga.Ponudnik predlaga brisanje prvega odstavka podčlena 7.4. PPP ("Izvajalec ni upravičen..").

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal Splošnih pogojev pogodbe (v nadaljevanju: SPP)."Ponudnik predlaga spremembo podčlena 8.4 - Podaljšanje roka za dokončanje
Za pod-odstavkom d) dodati:
»..e) motnje v proizvodnji pomembnih surovin in sestavnih delov.""
"
ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.Ponudnik predlaga dopolnitev člena 13. Vzorca pogodbe tako da se dikcija glede povračila škode v 7., 10., 12., 13. odstavku briše ter nadomesti z dodatnim odstavkom: "Plačilo pogodbene kazni po prejšnjem odstavku predstavlja edini in izključni zahtevek naročnika proti izvajalcu zaradi njegove zamude, poleg zahtevka na izpolnitev pogodbe."

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal določil pogodbe kot predlagano, je pa odgovornost izvajalca za nastalo škodo omejil na višino pogodbene vrednosti (z DDV) in v skladu s tem objavil spremenjen vzorec pogodbe."Ponudnik predlaga spremembo podčlena 8.6 - Hitrost napredovanja; in sicer:
V prvi povedi zadnjega odstavka podčlena za stavkom »Če naročnik v obvestilu ne določi drugače..« vstaviti stavek »..- pri čemer je izvajalec v takem primeru upravičen do podaljšanja roka za dokončanje v trajanju kot ustreza času, ki bi bil potreben za pospešitev napredovanja glede na metode, ki jih je v ta namen predlagal izvajalec -..«

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP.V drugi povedi zadnjega odstavka tega podčlena za besedno zvezo »..te stroške naročniku plačati..« vstaviti »..v kolikor je zaostanek napredovanja del posledica opustitve ali storitve izvajalca, ki je pri tem ravnal naklepno ali z malomarnostjo..« ter Na koncu zadnjega odstavka podčlena dodati novo poved, ki se glasi:
»..vendar pod pogojem, da tako plačilo stroškov ne preseže višine pogodbene kazni za zamudo, ki bi skladno s Pogodbo zapadla v plačilo, če spremenjene metode ne bi bile sprejete.«"

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP."Ponudnik predlaga spremembo podčlena 8.11 - Podaljšana ustavitev del; in sicer
V prvi povedi podčlena pred besedno zvezo »več kot 84 dni« dodati: »skupno«. "

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP."Ponudnik predlaga spremembo podčlena 10.2 - Prevzem delov del: in sicer
Za prvim odstavkom dodati drug odstavek, ki se glasi:
»Naročnik ne sme uporabljati nobenega dela del (razen v primeru začasnih ukrepov, do katerih, ki so bodisi določeni v Pogodbi ali pa dogovorjeni med strankama) dokler in do izdaje Potrdila o prevzemu za del, skladno s predhodnim odstavkom. Ne glede na to pa v primeru naročnikove uporabe dela del pred izdajo Potrdila o prevzemu dela del velja:
a) del, ki ga je uporabljal, se šteje za prevzet od dne prve uporabe
b) izvajalec od tega dne ni več odgovoren za del, za katerega s tem dnem prve uporabe nevarnost uničenja ali poškodovanja preide na naročnika
c) v kolikor izvajalec to zahteva, mora naročnik izdati Potrdilo o prevzemu za ta del v roku 8 dni
pri čemer slednje ne vpliva na druge pravice izvajalca, ki jih ima po Pogodbi.«"

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP.
"Ponudnik predlaga spremembo podčlena 11.1 - Dokončanje nedokončanih del in odprava napak in sicer:
V pod-odstavku b) prvega odstavka podčlena brisati besedno zvezo »ali škodo« ter na koncu dodati: »..pri čemer se upoštevajo pogoji, določeni v podčlenu 11.2«. ter Na koncu podčlena se doda naslednje besedilo:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora dati naročnik izvajalcu možnost, da napako odpravi, sicer naročnik izgubi vse druge pravice po tej pogodbi. V primeru, da izvajalec izjavi, da napake ne bo odpravil, da je ne more odpraviti oziroma v primeru neuspele odprave napak ima naročnik na voljo druge zahtevke po tej pogodbi.«"

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP.
"Ponudnik predlaga spremembo podčlena 11.2 - Stroški odprave napak, in sicer
Na koncu pod-odstavka a) dodati:
»..če ne gre za del projekta, za katerega je odgovoren naročnik..«"

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP.
Ponudnik vljudno prosi za dodatek v 4. členu Vzorca pogodbe, ki glasi: "Naročnik se zavezuje, da potrdila o izvedbi del ne bo neutemeljeno zadržal. "da se prepreči enostranska volja naročnika pri izdaji potrdila o izvedbi del.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal določil pogodbe kot predlagano.
Ponudnik prosi za dopolnitev 12. člena Vzorca pogodbe z dostavkom: "Pred izvedbo navedenih obveznosti naročnika iz 8. člena , rok za izvedbo del izvajalca po tej pogodbi, ne more začeti teči."

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal določil pogodbe kot predlagano.
Ponudnik predlaga dodatek podčlena 4.1 Posebnih pogojev pogodbe z dostavkom, ki uravnoteži diskrecijo naročnika za izdajo potrdila o prevzemu: "Naročnik mora izdati potrdilo o prevzemu najkasneje v 5 dneh po tehničnem pregledu, sicer se šteje, da je izdano."

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.
"Ponudnik predlaga spremembo podčlena 15.2 - Odstop od pogodbe s strani naročnika, in sicer
Na koncu drugega odstavka podčlena za besedno zvezo »..z obvestilom o odpovedi takoj prekine Pogodbo« dodati:
»Ne glede na predhodno, je naročnikova pravica do odstopa od pogodbe pogojena z izrecnim predpogojem, da gre za take okoliščine, zaradi katerih se od naročnika v takem primeru ne more pričakovati, da bo nadalje zavezan k Pogodbi«.
Brisati tretji odstavek in ga nadomestiti z:
»Naročnikova odločitev za odstop od Pogodbe bo namesto in izključevala vse druge morebitne pravice naročnika po Pogodbi ali drugače, razen kot je določeno v Podčlenu 15.4 [Plačilo po odstopu od Pogodbe]«."

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP."Ponudnik predlaga omejitev podčlena 15.4- Plačilo po odstopu od pogodbe, in sicer
Na koncu podčlena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Vsa plačila, do katerih je upravičen naročnik iz naslova odstopa od Pogodbe so omejena na maksimalni znesek 10 % pogodbene cene.«"

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP.
"Podčlen 15.5 - Pravica naročnika do odstopa od Pogodbe
Ponudnik predlaga dodatek na konec podčlena 15.5:
»Naročnik bo poleg tega nadomestil izvajalcu znesek vsake izgube dobička ali drugo škodo ali izgubo, ki bo nastala zaradi Odstopa od pogodbe«."

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP.
"Ponudnik prosi za potrditev, da je za odškodninsko odgovornost v veljavi podčlen 17 - Odškodnine Splošnih pogojev.

ODGOVOR
Naročnik v podčlenu 17.1 ni spreminjal SPP.Drugič, prosi za dopolnitev podčlena 17.1, in sicer:
Pred začetkom prvega odstavka dodati:
»V kolikor in do obsega, do katerega je izvajalec, izvajalčevo osebje ali s strani izvajalca zaposlena oseba iz velike malomarnosti ali namerno povzročila tako telesno poškodbo, škodo ali izgubo,.. «
V prvem odstavku podčlena pred besedno zvezo »vsemi zahtevami« dodati besedo »razumnimi«.
Brisati točko ii) pod-odstavka b). "

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP.
"Ponudnik prosi za potrditev razumevanja, da je po pogodbi izvajalec odgovoren za škodo, povzročeno iz velike malomarnosti ali naklepa in do omejene višine, kot je določeno v Pogodbi.
Izvajalčeva odgovornost za škodo na premoženju (vključno z deli in dobavami) in drugih sredstvih naročnika je omejena na višino zavarovalne vsote oziroma 100% škode na dogodek, karkoli je manj.
Izvajalec, njegove zaposlene osebe, podizvajalci v katerikoli liniji in povezane osebe niso odgovorne naročniku za izgubo uporabe ali proizvodnje, izgubo dobička ali prihodkov, plačilo obresti ali drugih finančnih izdatkov, stroškov nakupa ali zamenjave energije, izgubo informacij ali podatkov ali takšno škodo izgube ali stroškov, ki izhajajo iz naročnikove pogodbe s tretjimi osebami ali za kakršno koli posredno, posledično, naključno, kazensko ali posebno škodo, ne glede na to, ali je taka odgovornost posledica pogodbene ali nepogodbene obveznosti (vključno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali druge."

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP. Naročnik ne bo spreminjal določil pogodbe kot predlagano, je pa odgovornost izvajalca za nastalo škodo omejil na višino pogodbene vrednosti (z DDV) in v skladu s tem objavil spremenjen vzorec pogodbe.
"Ponudnik upoštevaje globalne trende prosi za dopolnitev določila višje sile, in sicer: Nobena od strank ne odgovarja za neizpolnitev svojih pogodbenih dolžnosti, če ji to onemogoča, ali jo pri tem ovira Višja sila.
»Višja sila« so okoliščine, ki niso v sferi razumnega nadzora stranke in ki jih tudi z najvišjo stopnjo skrbnosti ni mogoče preprečiti oziroma ni mogoče preprečiti negativnih posledic le-teh. Dogodki Višje sile zajemajo, med drugim: vojno, državljansko vojno, revolucijo, nemire, teroristične napade, piratstvo, sabotažne kibernetske napade, ugrabitev talcev, naravne katastrofe vseh vrst, predvsem nevihte, potrese, poplave, izbruhe vulkanov in požare, radioaktivno onesnaženje, embargo ali druge sankcije, kršitev katerih lahko za ponudnika oziroma povezane osebe ali dobavitelje le-tega povzroči nastanek kazni ali drugih negativnih učinkov, odlog ali pomanjkanje v dobavi, pomanjkanje sredstev prevoza, blokado prevoznih poti in druge težave v dobavni verigi, izbruh ali širitev hudih bolezni, epidemijo in pandemijo ter vsa dejanja (in opustitve) državnih organov (kot je zavrnitev izdaje dovoljenja za izvoz), vključno s tistimi, ki nastanejo navkljub pravočasno oddani vlogi z ustrezno obličnostjo. Stranka, ki jo prizadene Višja sila, mora nasprotno stranko o tem pisno obvestiti brez nepotrebnega odlašanja.
Če stranka zaradi Višje sile bodisi v celoti ali delno ne more izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, se roki dobave in/ali izvedbe prilagodijo v skladu z učinkom Višje sile. Če stranki zaradi zadevnega podaljšanja roka nastanejo dodatni stroški, oziroma nasprotna stranka izrecno zahteva uvedbo ukrepov za pospešitev, mora prizadeta stranka nasprotno stranko pisno obvestiti o zadevnih stroških in pred izvedbo le-teh pridobiti soglasje nasprotne stranke.
Če učinek Višje sile traja dlje kot tri mesece, je vsaka od strank upravičena odstopiti od pogodbe v zvezi s tistimi deli obsega pogodbe, ki še niso bili izpolnjeni oziroma katerih izpolnjevanje se še ni začelo. Po preteku tega obdobja mora stranka na zahtevo nasprotne stranke pisno izjaviti, ali bo uveljavljala svojo odstopno pravico. "

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Vzorec pogodbe, 23. člen, navaja hierarhiho pogodbenih dokumentov. Pod zaporedno št. 2 je naveden dokument Ponudba št. in Dodatek k ponudbi. V razpisni dokumentaciji nismo zasledili teh dveh dokumentov. Naročnika prosimo za objavo dokumentov Ponudba št. in Dodatek k ponudbi.

ODGOVOR
Glejte dokument ''Pogl 08 Obrazec Ponudba s ponudbenim predračunom_Nadgradnja SV naprave na postaji Divaca'', ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
"Spoštovani.
Naše podjetje ni zavezano k uporabi Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti v RS zato se ne moremo zavezati k uporabi le-te. Naročnika prosimo, da zahtevo po podpisu Obrazec 7: IZJAVA O SPOŠTOVANJU KOLEKTIVNE POGODBE GRADBENE DEJAVNOSTI umakne oziroma ustrezno prilagodi, saj niso vsi ponudniki oz. podizvajalci zavezani k uporabi te kolektivne pogodbe.
Hkrati naročnika prosimo da v pogodbi, 9. člen, 6. in 7. odstavek, ki govorita o uporabi in spoštovanju Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti v RS, ustrezno prilagodi, saj niso vsi ponudniki oz. podizvajalci zavezani k uporabi te kolektivne pogodbe. Vsi ponudniki in podizvajalci bodo spoštovali veljavno delovno pravno zakonodajo in določila kolektivne pogodbe dejavnosti, za katero je izajalec registriran."

ODGOVOR
Ponudnik ni dolžan pristopiti k Kolektivni pogodbi gradbene dejavnosti, je pa dolžan smiselno uporabljati njena določila glede pravic zaposlenih.
Datum objave: 08.07.2022   12:01
VPRAŠANJE
Vzorec pogodbe. 5. člen: Ker je rok 5 koledarskih dni zelo kratek, sprašujemo, ali se namesto tega lahko določi rok 5 delovnih dni?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal določil pogodbe kot predlagano.Ali pravilno razumemo, da bo revizija opravljena v običajnem delovnem času, v skladu s predpisi o varstvu podatkov oziroma o zaupnosti in da bo naročnik sam nosil stroške njene izvedbe?

ODGOVOR
Naročnik pritrjuje vprašanju.
Ali bo naročnik organiziral voden ogled bodočega gradbišča?

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da so vse potrebne informacije za pripravo ponudbe navedene v razpisni dokumentaciji. Prav tako je zelo veliko informacij o projektu, trasi in drugo dostopno na spletni strani naročnika (www.drugitir.si). Naročnik ne bo organiziral vodenega ogleda.
Ker večina naših del ni vključenih v kolektivno pogodbo gradbene dejavnosti, predlagamo črtanje besedila »gradbene dejavnosti«.

ODGOVOR
Ponudnik ni dolžan pristopiti k Kolektivni pogodbi gradbene dejavnosti, je pa dolžan smiselno uporabljati njena določila glede pravic zaposlenih.
Izhajamo iz tega, da mora izvajalec sodelovati na naročnikovih sestankih s Supernadzornikom, ministrstvi, občinami in drugimi organizacijami ali tretjimi osebami le v primeru, da je to potrebno v zvezi z izvajanjem izvajalčevih del. Je to res? Domnevamo tudi, da tovrstno sodelovanje ne bo zahtevano na tedenski osnovi, temveč le po potrebi in na izrecno naročnikovo zahtevo. Ali je naša domneva pravilna?

ODGOVOR
Naročnik potrjuje vprašanjema.
Ali pravilno razumemo, da je izvajalec dolžan opravljati izmensko delo brez dodatnega nadomestila oziroma plačila le v primeru, da je sam odgovoren za zamudo, ki jo je treba nadoknaditi?

ODGOVOR
Naročnik potrjuje vprašanju.
Prosimo za konkretno navedbo zahtev, na katere se to nanaša. Ali gre pri tem za občasno sodelovanje izvajalčevega osebja pri nadzoru projekta s strani institucij (npr. v okviru ogledov in sestankov na gradbišču) in za pripravo poročil oziroma pojasnil o napredku projekta?

ODGOVOR
Iz vprašanja ni razvidno, na kaj se nanaša.
Prosimo za konkretno navedbo zahtev, na katere se to nanaša. Ali gre za občasno sodelovanje izvajalčevega osebja pri nadzoru projekta s strani institucij (npr. v okviru ogledov in sestankov na gradbišču) in za pripravo poročil oziroma pojasnil o napredku projekta?

ODGOVOR
Iz vprašanja ni razvidno, na kaj se nanaša.
Ali lahko izhajamo iz tega, da bo izvajalcu na voljo razumen rok za odpravo pomanjkljivosti in za ponovno vzpostavitev skladnosti s pogodbo?

ODGOVOR
Da.
V izogib visokim premijam za tveganje, ki zvišujejo ceno, nas zanima ali lahko izhajamo tega, da znaša zgornja meja za odškodnino v primeru zamude 10 odstotkov (kot je običajno za dano panogo in predvideno tudi s pogoji FIDIC).

ODGOVOR
Zgornja meja za pogodbeno kazen znaša 10 % skupne pogodbene cene (brez DDV), celotna odškodnina pa je omejena na pogodbeno vrednost (z DDV).
Izhajamo iz tega, da bo naročnik vrnil morebiti plačano pogodbeno kazen, če in v kolikor se v okviru postopka reševanja sporov (v skladu z 32. členom pogodbe in 20. členom posebnih pogojev) izkaže, da je bila ta zaračunana neupravičeno. Je to res?

ODGOVOR
Naročnik potrjuje vprašanju.
Ali lahko izhajamo iz tega, da nas bo naročnik pred unovčitvijo garancije pozval k ustreznemu popravku oziroma zvišanju?

ODGOVOR
Pogoji in način unovčitve garancij so določeni v razpisni dokumentaciji, ki jo naročnik v tem delu ne bo spreminjal.
Izhajamo iz tega, da je unovčitev garancije možna le v primeru izpolnjevanja v njej navedenih pogojev. Je to res?

ODGOVOR
Pogoji za unovčitev garancije so določeni v razpisni dokumentaciji.
Domnevamo, da ta obveznost obstaja le takrat, ko je to potrebno za preprečitev nastanka neposredne škode. Ali je naša domneva pravilna?

ODGOVOR
Iz vprašanja ni razvidno, na katero obveznost se nanaša.Izhajamo iz tega, da je unovčitev finančnega zavarovanja v skladu s to določbo možna le v primeru izpolnjevanja v njem navedenih pogojev oziroma v primeru, da izvajalec - v nasprotju z določili pogodbe - zavrne podaljšanje zavarovanja kljub pozivu. Je to res?

ODGOVOR
Iz vprašanja ni razvidno, na katero določbo se nanaša.
Ta stavek se nam zdi protisloven, saj je posledica odstopa prekinitev (izvajanja) pogodbe, medtem ko naročnik po drugi strani zahteva nadaljevanje del. Prosimo za ustrezno pojasnilo oziroma natančnejšo opredelitev tega stavka ali pa njegovo črtanje

ODGOVOR
Iz vprašanja ni razvidno, na kaj se nanaša.
Ali lahko izhajamo iz tega, da bodo informacije in dokumenti razkriti izključno na podlagi »potrebe po seznanitvi« in le osebam, ki so zavezane k varovanju tajnosti (bodisi službeno ali pa na podlagi ločenega sporazuma)?

ODGOVOR
Varstvo zaupnosti podatkov in dokumentov ureja 29. člen Pogodbe.

Zaradi možnosti izračuna in sklenitve zavarovanja ter v izogib visokim premijam za tveganje, ki zvišujejo ceno, nas zanima ali je možna omejitev odgovornosti (kakršna je običajna za dano panogo in je predvidena tudi v pogojih FIDIC).

ODGOVOR
Naročnik bo določilo preoblikoval na način, da bo umaknil načelo popolne odškodnine in bo odgovornost izvajalca za nastalo škodo omejena na višino pogodbene vrednosti (z DDV). Naročnik bo objavil spremenjen vzorec pogodbe in PPP.

Ponudnik predlaga, da se v Podčlenu 1.3 Posebni pogojev pogodbe doda, da je dogovorjeni sistem elektronskega prenosa elektronska pošta.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.
Ponudnik predlaga, da se podčlen 1.4 - Pravo in jezik Posebnih pogojev pogodbe spremeni tako, da se doda nov stavek v a) podčlenu: "Uporaba Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) z 11. 4. 1980 je izključena. "

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.
Ponudnik predlaga spremembo podčlena 1.7 Posebnih pogojev pogode - Odstop pogodbe: "c) lahko pogodbo v celoti ali v njenem delu prenese na drugo družbo v primeru statusnopravnega preoblikovanja, ki ustvari učinke univerzalnega ali singularnega pravnega nasledstva"

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.
"Ponudnik predlaga dopolnitev Podčlena 2.1 - Pravica dostopa do gradbišča:
""Naročnik mora izvajalcu omogočiti dostop do vseh delov gradbišča in razpolaganje z njimi ves čas izvedbe del v skladu s Časovnico, ki je del Pogodbe. "" ter brisanje spremembe podčlena 2.1 v Posebnih pogojih pogodbe (da se briše alineja b...). "

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.
Ponudnik predlaga dopolnitev podčlena 2.2 - Dovoljenja, licence ali soglasja: »Ne glede na predhodni odstavek, bo naročnik priskrbel dovoljenja, licence, soglasja ali po-trebne služnosti za dostop do zemljišča. Izvajalec bo priskrbel tista dovoljenja, licence in soglasja, ki jih zahteva zakonodaja, da so pridobljene v njegovem lastnem imenu."

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP.
"Ponudnik predlaga dopolnitev podčlena 2.5 - Zahtevki naročnika - V drugem odstavku podčlena za prvo povedjo »takoj ko je mogoče po tem« vstaviti stavek: »vendar ne kasneje kot 28 dni.«

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal SPP."Ponudnik prosi naročnika za potrditev, da podčlen 3.3. PPP pomeni tudi, da v kolikor navodila inženirja spreminjajo pogodbeni obseg ali določila, da se navodilo šteje kot dodatno delo, glede katerega se bosta pogodbeni stranki dogovorili o ceni in roku in postopali skladno s členom 13 SPP FIDIC Rdeča knjiga.
Prav tako ponudnik prosi, da naročnik v podčlenu 3.3. PPP prepove navodila v ustni obliki. Naročnik daje namreč inženirju s tem podčlenom PPP velika pooblastila, zaradi katerih različna interpretacija navodil ni dopustna."

ODGOVOR
Naročnik meni, da je določilo podčlena 3.3. PPP dovolj jasno in v tem delu ne bo spreminjal PPP.

"Podčlen 4.1.
a) Ponudnik opozarja na skrajno kratek rok iz podčlena 4.1 PPP, glede katerega ponudnik predlaga, da ga naročnik vsaj podvoji, v koliko ne podaljša še za več kot 2 meseca.

ODGOVOR
Naročnik bo v tem delu spremenil PPP, in sicer tako, da bo ta rok znašal 2 meseca.


b) Prav tako ponudnik opozarja na pretirano sankcijo neupoštevanja roka za pregled dokumentacije, ki preširoko in presplošno preprečuje zahteve izvajalca za povračilo stroškov. Ponudnik predlaga brisanje zadnjega stavka prvega dodatnega odstavka po podčlenu 4.1. PPP, ki glasi: »Če Izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe, Izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo poleg tega odgovoren za škodo, ki bi zaradi tega nastala Naročniku.«.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.


c) Podredno ponudnik predlaga, da naročnik specificira katerih stroškov za povračilo nima pravice postavljati izvajalec ter definira ter omeji škodo, ki bi nastala naročniku.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP."Ponudnik predlaga dodatek Podčlena 4.4 Posebnih pogojev pogode- Podizvajalci
z novim odstavkom: ""Proizvajalci in dobavitelji posameznih komponent opreme ne štejejo za podizvajalce v smislu tega podčlena ter v smislu določb ZJN-3."""

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP in se hkrati strinja z navedbo ponudnika, da v navedenih primerih ne gre za podizvajalce.
"Podčlen 4.6 Posebni pogojev pogodbe - Sodelovanje; Ponudnik predlaga brisanje vsebine podčlena 4.6, ki se ga nadomesti s spodnjim besedilom:
»Izvajalec mora v skladu z navodili naročnika drugim izvajalcem naročnika, zaposlenih osebam naročnika in osebam, ki so na osnovi zakona ali drugega pravnega temelja upravičeni biti prisotni (upravičene osebe), omogočiti prisotnost in izvajanje del na gradbišču pod pogojem, da njihova prisotnost ali izvajanje del ne preprečuje ali ne moti izvajanja pogodbenih obveznosti izvajalca. Prav tako mora taka upravičena oseba po tem, ko zapusti gradbišče, poskrbeti za ustrezno čiščenje in ureditev prostora za seboj.

Izvajalec mora, v skladu z navodili delodajalca, omogočiti drugim izvajalcem, da delodajalec dela na spletnem mestu in osebe, ki so zakonito na spletnem mestu. dela in, ko zapuščajo svoje delovno mesto, očistile ta del območja. Izvajalec mora zato tudi nuditi take priložnosti zaposlenim pri delodajalcu.
Če da izvajalec na pisno zahtevo naročnika tem osebam (upravičene osebe) na razpolago svojo opremo, osnovna sredstva, obratno opremo ali druga sredstva v lasti izvajalca, je naročnik slednje dolžan ustrezno plačati.« "

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.

Vzorec pogodbe, 14. člen, 6. odstavek govori o predložitvi dvoletnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del. Pogodbeni rok je v skladu z 12.členom 12 mesecev od Datuma začetka. Glede na to, da pogodbeni rok za krajši od dveh let, predlagamo, da se ta odstavek briše, saj je brezpredmeten.

ODGOVOR
Naročnik bo ustrezno popravil vzorec pogodbe.

Vzorec pogodbe, 19. člen, 7. odstavek govori o podaljšanju finančnega zavarovanja za čas odprave napak v garancijskem roku. Naročnika prosimo za potrditev, da se ta člen nanaša na bistvene napake, ki onemogočajo oz. bistveno otežujejo uporabo predmeta pogodbe.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal vsebine pogodbe.

Posebni pogoji pogodbe (PPP), Zavarovanje, podčlen 18.1, 2. odstavek: "Naročnik mora biti na zavarovalni polici naveden kot sozavarovana oseba pri vseh zavarovalnih kritjih." Ta zahteva naročnika ni smiselna pri zavarovanjih kot so transportno zavarovanje, zavarovanju avtomobilske odgovornosti ali pa zavarovanju projektantske odgovornosti. Naročnika prosimo da odstavek ustrezno preoblikuje oz dopolni. "

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.
Posebni pogoji pogodbe (PPP), Zavarovanje, podčlen 18.1, 2. odstavek, 2. stavek: ""V rubriki zavarovanec morajo biti vključeni: Naročnik, glavni izvajalec, vsi podizvajalci ter izvajalci vezani na zavarovanca, vsi dobavitelji, poddobavitelji, prodajalci, profesionalni svetovalci in drugi vezani na izvedbo projekta."".
Naročniku predlagamo, da se iz zahtevane rubrike zavarovanec brišejo: izvajalci vezani na zavarovanca, vsi dobavitelji, poddobavitelji, prodajalci, profesionalni svetovalci in drugi vezani na izvedbo projekta, saj tako zavarovanje za tovrsten projekt ni smiselno.
Nov stavek bi se po novem glasil: ""V rubriki zavarovanec morajo biti vključeni: Naročnik, glavni izvajalec in vsi podizvajalci."""

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.
"Posebni pogoji pogodbe (PPP), Zavarovanje, podčlen 18.1, 5. odstavek:
Naročnika prosimo za potrditev, da lahko izbrani ponudnik predloži letno polico, ki jo obnavlja. V letni polici se pogodbena vrednost ustrezno uskladi z pogodbeno vrednostjo in v primeru podaljšanja projekta, se trajanje zavarovanja ustrezno podaljša.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.
Naročnika prosimo, da se stavek:""V ta namen mora ustrezno razširiti zavarovalno polico s klavzulo avtomatičnega 3 mesečnega podaljšanja."" briše."

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.
"Posebni pogoji pogodbe (PPP), Zavarovanje, podčlen 18.1, 6. odstavek: ""Zavarovalno kritje mora vsebovati zavarovalno jamstvo za primer izgube dobička (Principal´s Loss of Profit) v višini 150.000,00 EUR.""
Zavarovanje za primer izgube dobička, je za našo panogo zelo neobičajno, neobičajno je tudi glede na velikost oz. majhnost tega projekta. Naročnika prosimo, da briše ta odstavek iz PPP.
Naročnik bo namreč za dobro izvedbo projekta prejel finančno zavarovanje in imel zadržana sredstva v zahtevani višini."

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP."Posebni pogoji pogodbe (PPP), Zavarovanje, podčlen 18.2, nova alineja (f): ""f) ne glede na točko (e) tega podčlena, mora zavarovalna polica kriti tudi izgube in škode, v ustrezni višini, iz naslova projektantske odgovornosti, napak ali pomanjkljivosti v načrtu, materialih ali izdelavi"".
Naročnika prosimo za potrditev, da mora biti zavarovanje sklenjeno v skladu z ZAID."

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP. Naročnik potrjuje, da mora biti zavarovanje sklenjeno v skladu z ZAID.
Posebni pogoji pogodbe (PPP), Zavarovanje, podčlen 18.2, nova alineja (h): navedena je zelo nizka franšiza - 10.000 EUR na škodni dogodek. Naročniku predlagamo, da je franšiza minimalno 50.000 EUR na škodni dogodek in max. 250.000 EUR.

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.
"Posebni pogoji pogodbe (PPP), Zavarovanje, podčlen 18.3: (f) odbitna franšiza pri škodi na premoženju je zelo nizka - 10.000 EUR na škodni dogodek. Naročniku predlagamo zvišanje odbitne franšize na način:
"" Odbitna franšiza za škode na premoženju je minimalno 20.000 EUR na škodni dogodek, za obstoječi objekt pa je odbitna franšiza 10% od škode, minimalno 50.000 EUR in max. 250.000 EUR."""

ODGOVOR
Naročnik v tem delu ne bo spreminjal PPP.
"Spoštovani,
Preštevilčenje števcev osi na postaji Divača je povezano z znatnimi dodatnimi stroški ne le na strani izvajalca, temveč tudi na naročnikovi strani, saj bo treba zahtevanim spremembam prilagoditi tako obstoječo dokumentacijo in tehnična poročila kot tudi tehnične sisteme same.
Z namenom zmanjšanja stroškov zato predlagamo ohranitev obstoječega oštevilčenja števcev.
Prosimo za potrditev."

ODGOVOR

Skladno s projektno dokumentacijo se na postaji Divača izvede tudi preštevičenje števcev osi.

Datum objave: 08.07.2022   12:02
VPRAŠANJE
"Posebni pogoji pogodbe (PPP), zavarovanje, člen 18.1: novi odstavki-zadnji odstavek zahteva, da mora izvajalec predložiti zavarovalno polico v skladu z prej nvbedeno zahtevo. Smo mednarodno podjetje, zato so nekatera zavarovanja sklenjena globalno na ravni korporacije in težko pridobimo kopije zavarovalnih polic, saj so poslovna skrivnost.
Prosim vas za potrditev, da bo naročnik sprejel tudi potrdila o kritju oz. certifikate o zavarovanju? "

ODGOVOR

Naročnik bo sprejel tudi potrdila o kritju oz. certifikate o zavarovanju.VPRAŠANJE
"FIDIC, zavarovanje, člen 18.1: člen (6 odstavek, točka (b)) zahteva, da mora izvajalec predložiti kopije zavarovalnih polic. Smo mednarodno podjetje, zato so nekatera zavarovanja sklenjena globalno na ravni korporacije in težko pridobimo kopije zavarovalnih polic, saj so poslovna skrivnost.
Prosim vas za potrditev, da bo naročnik sprejel tudi potrdila o kritju oz. certifikate o zavarovanju? "

ODGOVOR

Naročnik bo sprejel tudi potrdila o kritju oz. certifikate o zavarovanju.
VPRAŠANJE
"Spoštovani. V razpisni dokumentaciji je v točkah 2.3.8. , 2.3.15 in 2.3.16 podana zahteva, da mora biti finančno zavarovanje izdano s strani prvovrstne banke, zavarovalnice ali druge ustrezne inštitucije (v nadaljevanju: banke). Prvovrstnost se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inštitucija. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno.
Naročnika prosimo za potrditev, da se za banke v Sloveniji, ki nimajo zunanje bonitetne ocena, ugotavlja bonitetna ocena na osnovi lastniške strukture, to pomeni, da banka prevzema bonitetno oceno matične banke."

ODGOVOR

Naročnik potrjuje, da se za banke v Sloveniji, ki nimajo zunanje bonitetne ocena, ugotavlja bonitetna ocena na osnovi lastniške strukture, to pomeni, da banka prevzema bonitetno oceno matične banke.