Dosje javnega naročila JN3852/2015
Naročnik: OBČINA IG 
Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
ZJN-2: Odprti postopek

JN3852/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.06.2015
JN4527/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2015
    JN3852/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 113-204926
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene

Datum objave: 10. 6. 2015
Številka objave: JN3852/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Kontakt: info@obcina-ig.si, V roke: Polona Skledar, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-ig.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: AVTOBUSNI PREVOZI ŠOLSKIH OTROK V OBČINI IG.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 2.
Glavni kraj izvedbe: Občina Ig.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Javno naročilo zajema storitve izvajanja avtobustnih prevozov šoloobveznih otrok v Občini Ig na naslednjih relacijah:
• Relacija Zapotok-Visoko-Golo-Ig (skupno število otrok: 106 + občasno 57; otroci s podružnične šole pridejo 1x tedensko v matično šolo),
• Relacija Strahomer-Vrbljene-Tomišelj-Podkraj-Brest-Matena-Iška Loka-Ig (skupno število otrok 130 + občasno 28),
• Relacija Iška–Iška vas obračališče–Iška vas–Kot-Staje-Ig (skupno število otrok 51 + občasno 22).

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Specifikacije«.

Naročnik bo skladno z merilom za izbiro najugodnejše ponudbe, določenim v teh Navodilih, z najugodnejšim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje 4 let, s pričetkom izvajanja storitev s 1. 9. 2015.

Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo predložiti ponudbo za vse zahtevane relacije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 60130000 (Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do dne 30. 9. 2015 v višini 10.000 EUR.

Način izpolnjevanja:
V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno, brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano ali drugače poškodovano bianco menico.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilna ureditev je določena v vzorcu okvirnega sporazuma (“OBR-Okvirni sporazum“) v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Pogoj
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Pogoj
Ponudnik:
• ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo,
• ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo in
• ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Pogoj mora izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« ali »OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe«, skladno z navodili iz točke 4 Predložitev ponudbe s podizvajalci v razdelku D) Ostala določila teh Navodil.

3. Pogoj
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« ali »OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe«, skladno z navodili iz točke 4 Predložitev ponudbe s podizvajalci v razdelku D) Ostala določila teh Navodil.

4. Pogoj
Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.

5. Pogoj
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS št. 72/2011-UPB3, 43/2012 Odl.US, 90/2012, 19/2014) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS št. 90/2012).
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Pogoj
Ponudnik v zadnjih 90 dneh oziroma v zadnjih 3 mesecih dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali ustrezen BON (BON-2) obrazec. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Pogoj
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvajal storitve posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok med domom in izobraževalno ustanovo neprekinjeno najmanj eno šolsko leto.
V primeru, da se posamezni referenčni posel še ni zaključil, mora dosedanje izvajanje storitev trajati že najmanj eno leto.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec »OBR-Ponudba«. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost navedb pri naročniku referenčnega posla in pravico od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil.

2. Pogoj
Ponudnik razpolaga z zadostnim obsegom tehnično brezhibnih vozil z opremo, ki je s predpisi določena za vozila, s katerimi se prevažajo skupine šoloboveznih otrok.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s popisom vozil na ustreznem mestu na obrazcu »OBR-Ponudba« in s podpisom izjave o tehnični brezhibnosti vseh navedenih vozil z ustrezno opremo na obrazcu »OBR-Ponudba«.

3. Pogoj
Ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov, usposobljenih za izvajanje storitev, ki so predmet naročila. Kot zadostno število kadrov se štejejo kadri, ki bodo redno izvajali storitve, ki so predmet naročila in kadri, ki bodo storitve opravljali začasno oz. občasno (tj. v času odsotnosti).
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik podatke o imenovanem kadru vnese v ustrezno mesto obrazca »OBR-Ponudba«. V primeru, da imenovana oseba ni zaposlena pri ponudniku ali pri katerem od partnerjev ali podizvajalcev, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. civilnopravna pogodba, sklenjena z imenovano osebo, lastnoročno podpisana izjava imenovane osebe, iz katere bo razvidno izpolnjevanje pogoja). Ponudnik k ponudbi priloži tudi dokazilo, iz katerega bo razvidno, da je imenovani kader usposobljen za opravljanje storitev, ki so predmet naročila (npr. fotokopija vozniškega dovoljenja).

4. Pogoj
Ponudnik je registriran za opravljanje storitev, ki so predmet javnega naročila in ima pridobljeno veljavno licenco za opravljanje prevozov potnikov v notranjem cestnem prometu, skladno z določili zakona, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsaj eden od partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in s predložitvijo dokazila o razpolaganju z veljavno licenco za opravljanje prevozov potnikov v cestnem prometu (npr. fotokopija veljavne licence ali izpis iz registra licenc).

5. Pogoj
Ponudnik mora imeti sklenjeno veljavno zavarovanje za odgovornost proti tretji osebi in zavarovanje za materialno škodo, ki se nanaša na opravljanje storitev prevoza potnikov v cestnem prometu.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsaj eden od partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in s predložitvijo fotokopije veljavne zavarovalne police.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 22. 7. 2015
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 30. 9. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 22. 7. 2015
Čas: 09:15
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/9012-9583333347009798201/RD.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 7. 2015
Čas: 09:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina-ig.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v petih delovnih dneh po poteku roka za predložitev ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
• ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
• ime naročnika,
• oznako javnega naročila,
• predmet javnega naročila,
• očitane kršitve,
• dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
• navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
• potrdilo o vplačilu takse v višini 3.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-0XXXXX15, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXX/2015).
• Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina-ig.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 6. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4527/2015, Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene; datum objave: 7. 7. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.06.2015   10:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

1. V okviru razpisne dokumentacije ni navedeno kakšna je garancija za dobro izvedbo del oz. morebitna dokazila, ki jih mora naročnik priložiti ob oddaji ponudbe. V osnutku pogodbe navajate, da je potrebno v roku 15 dni od podpisa pogodb izročili bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Glede nato, da v razpisni dokumentaciji ni navedeno, da je predmetna garancija potrebna ali jo naročnik zahteva?
Če je ali mora ponuidnik ob oddaji vlogi priložiti, kakšno dokazilo, da bo ima garancijo že urejeno s strani poslovne banke?

2. Prosimo za obrazloćitev pogoja 5. - Ponudnik mora imeti sklenjeno veljavno zavarovanje za odgovornost proti tretji osebi in zaravarovanje za materialno škodo, ki se nanaša na opravljanje storitev prevoza potnikov v cestnem prometu.
Ali prav razumemo, da mora imeti ponudnik skladno z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZOZP-UPB3),:
- pogodbo o zavarovanju potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče
- pogodbo o zavarovanju lastnika vozila proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim oseba - zavarovanje avtomobilske odgovornosti?

Ali naročnik zahteva morda še kakšno drugo zavarovanje?
ODGOVOR:
1. Ponudniku k ponudbeni dokumentaciji ni potrebni priložiti garancije za dobro izvedbo niti drugih dokazil garanta. Garancijo za dobro izvedbo bo moral predložiti le izbrani ponudnik v roku, določenem v vzorcu pogodbe, in na obrazcu "OBR-Garancija za dobro izvedbo posla", ki je priložena k razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti zgolj finančno zavarovanje za resnost ponudbe, kot je opredeljeno v Navodilih pod točko B) Zahteve in pogoji za ugotavljanje sposobnosti.

2. Navedeni dve vrsti zavarovanja (zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam nesreče ter zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam) zadostujeta.

Datum objave: 07.07.2015   09:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V razpisni dokumentaciji je potrebno ustrezno popraviti navedbo zakonov, z vsemi spremembami:

• Zakon o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni list RS, št. 12/13 - UPB, 19/14, 32/14 - ZPDZC-1 in 90/14 - ZDU-1l)
• Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS; Uradni list RS, št. 72/11, 43/12 - odl. US, 90/12 - ZJNPOV, 90/12, 19/14 in 90/14 - ZDU-1l).

2. Pri vzorcu okvirnega sporazuma v 4. in 5. členu Okvirnega sporazuma je potrebno popraviti stopnjo DDV-ja, saj je stopnja DDV-ja pri storitvah 9,5% in ne 22% kot je navedeno pri vzorcu okvirnega sporazuma

3. Pri Okvirnem sporazumu v 7. alineji 12. člena, navajate, da se izvajalec obvezuje tudi, da bo opravil prevoz šolskih otrok, ki ne bodo predložili avtobusne vozovnice, zaradi izgube le-te oziroma iz razloga, ker le-te ne bodo imeli pri sebi.

Predlagamo, da se ta obveznost izvajalca dopolni, da je potrebno ob izgubi vozovnice le to pravočasno zamenjati z novo v roku petih (5) dneh od dneva izgube.

4. Pri Okvirnem sporazumu v 8. alineji 12. člena navajate da se izvajalec obvezuje tudi, da bo »odgovarjal za škodo v primeru potnikove smrti (otroka ali delavca šole), okvare zdravja in poškodbe (osebne škode) ali uničenja, poškodbe ali izginitev stvari (škoda na tujih stvareh), kakor tudi za zamudo ali prekinitev prevoza (druge škode).

Zakaj se pri OS navaja delavca šole, če gre za prevoz šolskih otrok in ne prevoz delavcev šole? Predlagamo, da se stavek v celoti popravi ali izbriše »delavca šole«.

5. Pri Okvirnem sporazumu v drugem odstavku 12. člena pod prvo alinejo navajate, da se izvajalec obvezuje tudi, da bo vsakega voznika, ki bo opravljal storitve po tej pogodbi, seznanil z naslednjimi zahtevami:

• da morajo upoštevati navodila naročnika in delavcev šole, ki bodo spremljali otroke, v zvezi z občasnimi avtobusnimi prevozi šolskih otrok«

Pri zgoraj navedeni alineji je verjetno prišlo do napake, saj gre za posebni linijski prevoz ne za občasni avtobusni prevoz šolskih otrok. Predlagamo, da se vrsta prevoza popravi.

6. Pri pregledu vzorca OS smo ugotovili, da nekje uporabljate besedo »Okvirni sporazum«, drugje pa »pogodba«. Izraze je potrebno poenotiti.


ODGOVOR:
1) Za presojo zakonskih določil in določil drugih predpisov, na katere se sklicuje razpisna dokumentacija, se, v kolikor ni iz besedila razpisne dokumentacije razvidno drugače, uporablja zakonodaja, veljavna na dan objave predmetnega javnega naročila. Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

2) Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe z izbranim izvajalcem, v vzorcu okvirnega sporazuma (OBR-Okvirni sporazum) na vseh mestih ustrezno popravil stopnjo DDV, tako da se bo pravilno glasila "9,5 %".

3) Predlagana obveznost se nanaša na dolžnost uporabnikov šolskih prevozov in ne dolžnosti naročnika ali izvajalca. Posledično naročnik vzorca okvirnega sporazuma v tem delu ne bo spreminjal. Naročnik bo predlog za uvedbo takšne dolžnosti uporabnikov predal pristojnim na osnovni šoli.

4) Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe z izbranim izvajalcem, v vzorcu okvirnega sporazuma, v osmi alineji 12. člena izbrisal besedno zvezo "ali delavca šole"

5) Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe z izbranim izvajalcem, v vzorcu okvirnega sporazuma, prvo alinejo drugega odstavka 12. člena spremenil v celoti na način, kot sledi: "da morajo upoštevati navodila naročnika in šole, podana v zvezi z izvajanjem predmeta te pogodbe"

6) Okvirni sporazum je oblika pogodbe. Oba termina sta uporabljena kot enakovredna. Naročnik vzorca okvirnega sporazuma v tem delu ne bo spreminjal.


Datum objave: 07.07.2015   12:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Na strani 3 RD pod točko B)pogoji za ugotavljanje osnovne spodobnosti, v tretjem odstavku, navajate, da mora ponudnik predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »OBR- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika. Ugotovili smo, da te prilogi ni priložene k RD.

Ali ponudnik pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pripravi na svojem obrazcu?


ODGOVOR:
Naročnik je pri objavi predmetnega javnega naročila objavil popravek razpisne dokumentacije in objavil obrazec: "OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence". Ponudniki, ki k ponudbi ne bodo priložili potrdil iz kazenske evidence skladno s pogojem iz razpisne dokumentacije, za namene preverjanja izpolnjevanja predmetnega pogoja predložijo pooblastila, pripravljena na objavljenem obrazcu.