Dosje javnega naročila JN5083/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal
ZJN-2: Odprti postopek

JN5083/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.07.2015
JN7984/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2015
    JN5083/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2015/S 146-269155
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal

Datum objave: 28. 7. 2015
Številka objave: JN5083/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: www.ljubljana.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13094440. Telefaks +386 13094407. E-pošta sonja.stramec@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOVII.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: »MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV ZA OBDOBJE NOVEMBER 2015 DO OKTOBER 2018«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: MONITORING PODZEMNE VODE IN POVRŠINSKIH VODOTOKOV ZA OBDOBJE NOVEMBER 2015 DO OKTOBER 2018.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90732600 (Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Kot v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Ne.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Kot v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-496/2015-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 29. 9. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 29. 9. 2015
Čas: 14:00
Kraj: Mestna občina LJubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova ulica 1, Ljubljana, II. nadstropje sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Javno odpiranje ponudb.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/8093-16203703798467365381/RD_podze
mne_vode_28.7.2015.docx.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 22. 9. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 7. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7984/2015, Storitve: Merjenje ali spremljanje onesnaženosti tal; datum objave: 11. 11. 2015

.