Dosje javnega naročila 004253/2022
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izgradnja deviacije obstoječe proge v Divači
ZJN-3: Odprti postopek

JN004253/2022-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.06.2022
JN004253/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2022
JN004253/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.07.2022
JN004253/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.09.2022
JN004253/2022-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.10.2022

Revizijski zahtevki
11.08.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
11.08.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
18.08.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
22.08.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
10.10.2022 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo 018-96-2022_sklep.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN004253/2022-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2022/S 118-333834
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ida Štembergar
ida.stembergar@2-tdk.si
+386 40799798

Internetni naslovi
http://www.drugitir.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/448626/PORTAL_JN1.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15210
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija izgradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja deviacije obstoječe proge v Divači
Referenčna številka dokumenta: JN-1/2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja deviacije obstoječe proge v Divači
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45234100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja deviacije obstoječe proge v Divači
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
CEF 2016
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2022   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.07.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2022   09:46
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je navedeno v poglavju 2.3.8: "Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo kot del ponudbe v .pdf datoteki in v veljavi do 23.01.2022".
Prosimo za popravek.


ODGOVOR

V danem primeru gre pri zapisu datuma za očitno tipkarsko napako. Pravilen datum do katerega mora biti v veljavi zavarovanje za resnost ponudbe je: 23.1.2023.

Datum objave: 23.06.2022   13:13
VPRAŠANJE
Bo naročnik strokovni voden ogled bodočega gradbišča?

ODGOVOR

Naročnik ocenjuje, da so vse potrebne informacije za pripravo ponudbe navedene v razpisni dokumentaciji. Prav tako je zelo veliko informacij o projektu, trasi in drugo dostopno na spletni strani naročnika (www.drugitir.si).
Naročnik ne bo organiziral vodenega ogleda.


Datum objave: 07.07.2022   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudb ter roka postavljanja vprašanj.
Še vedno namreč prihajajo zahteve za dodatna pojasnila, prav tako so težave pri pridobivanju ponudb zaradi dopustov.
Zahvaljujemo se vam za ugodno rešeno prošnjo in vam želimo lep dan.

ODGOVOR

Naročnik ne bo podaljšal roka za postavljanje vprašanj in tudi ne roka za oddajo ponudb.Datum objave: 13.07.2022   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zvezi s problematiko naraščanja cen gradbenih materialov, surovin, energentov, težav pri nabavi ter vojni v Evropi pozivamo naročnika , da zahtevano veljavnost ponudbe 6 mesecev skrajša na 2 meseca oz. da upošteva razliko v ceni, ki velja z dnevom oddaje ponudbe na podlagi indeksa za obračun razlike v ceni gradbenih storitev GZS.
V povezavi z zgoraj navedenim, prosimo naročnika da skrajša tudi veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.


Datum objave: 13.07.2022   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na izjemno, nestandardno ter predvsem nestabilno situacijo dobave osnovnih materiallov s hkratnim višanjem cen surovin ter storitev na trgu, predlagamo, da v pogodbi in posebnih pogojih pogodbe spremenite dikcijo fiksnosti cen.
Predlagamo, da tako kot je to storilo isto Ministrstvo za infrastruktiro - investitior DRSI, pri nekaterih drugih JN v povezavi z investicijami v železniško omrežje, vnesete tudi tudi v tem jn določbo o priznanju valorizacije cen, kot na primer:

»Prizna se valorizacija z upoštevanjem indeksa, izračunanega kot povprečno vrednost indeksa za industrijsko gradnjo (št. 02), ki ga objavlja GZS ter indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja SURS.
Prva valorizacija se izvede, ko kumulativno povečanje ali zmanjšanje dogovorjenega indeksa preseže 2 % vrednosti, šteto od roka za oddajo ponudb. Po izvedeni prvi valorizaciji se cene po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja usklajujejo glede na dogovorjeni indeks, pri čemer se upoštevajo tako povišanja kot tudi znižanja indeksa. Naročnik pri vsaki mesečni situaciji prizna zvišanje oz. znižanje indeksa, ki je veljal v obdobju, na katero se situacija nanaša.

S tem bi izkazali dejansko in ne le verbalno razumevanje za nastalo situacijo ter hkrati po sistemu uravnoteženosti tveganj prispevali k optimalni ponudbeni ceni, ki bo v nasptornem primeru morala vsebovati vsa tveganja na strani ponudnika.

Lep pozdrav!


ODGOVOR

Indeksacijo cen določa 3. člen Pogodbe.Datum objave: 13.07.2022   11:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo naročnika, da preveri ustreznost zahtevane veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Zahtevana je veljavnost 23.01.2022.
Prosimo za popravek.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

V danem primeru gre pri zapisu datuma za očitno tipkarsko napako, ki jo je naročnik odpravil že v enem od prejšnjih odgovorov na podana vprašanja. Pravilen datum do katerega bi moralo biti v veljavi zavarovanje za resnost ponudbe je bil 23.1.2023. Ker pa bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb za 7 dni, mora biti finančno zavarovanje skladno s podaljšanjem roka veljavno najmanj do 30.1.2023.


Datum objave: 13.07.2022   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za podaljšanje rokov (za postavitev vprašanj in oddajo ponudbe), trenutno je veliko rednih letnih dopustov in bolniških odsotnosti. Prosimo za ugoditev prošnji. Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za predložitev ponudb za 7 dni, to je do dne 01. 08. 2022.
Datum objave: 13.07.2022   11:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za podaljšanje roka za postavitev vprašanj ter roka za oddajo ponudbe. Priprava ponudbe je namreč zelo obsežna, ponudbe dobaviteljev hodijo z zamikom, zaradi rednih letnih dopustov ter preobremenjenosti kadra. Prosimo za podaljšanje.
LP

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za predložitev ponudb za 7 dni, to je do dne 01. 08. 2022.
Datum objave: 13.07.2022   11:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na današnji dan (8.7.2022 ob 11 uri) še vedno ni možno dostopati do dela razpisne dokumentacije, na katero nas usmerjate v
v dokumentu "Pogl 01 do 05 _RD - Izgradnja deviacije v Divaci.docx" in sicer do prilog k Specifikaciji naročila, ki naj bi se nahajajle na povezavi http://www.drugitir.si/priloge.

S kilkom na povezavo se izpiše napaka 404 THE PAGE YOU ARE LOOKING FOR DOES NOT EXIST.

Prosim naročnika da odpravi nepravilnost v dleovnaju na portalu in podaljša roka z oddajo vsaj za pretečeno obdobje od objave razpisa do možnosti dostopa do dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik je odpravil začasen izpad povezave in bo podaljšal rok za predložitev ponudb za 7 dni, to je do dne 01. 08. 2022.Datum objave: 14.07.2022   10:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Skladno z veljavno zakonodajo ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, Prav tako veljavna zakonodaja omogoča uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov. Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, lahko naročnik zahteva, da so gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.
Glavni izvajalec je za celoten čas gradnje odgovoren za izvedbo vseh del po pogodbi, prav tako glavni izvajalec predloži zahtevana finančna zavarovanja.
Pozivamo naročnika da točko 3. razpisne dokumentacije "Izvajanje ključnih del z lastnimi kapacitetami" umakne iz razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Naročnik je točko »Izvajanje ključnih del z lastnimi kapacitetami« umaknil iz razpisne dokumentacije in bo objavil popravljeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 14.07.2022   10:24
VPRAŠANJE
Naročnik je v točki 3.2.3.1 razpisne dokumentacije postavil referenčne pogoje in določil, da mora reference pod točko a) izkazati samostojni ponudnik oziroma vodilni partner ali partner v skupnem nastopu, pod točko b) pa lahko tudi podizvajalec. Prav tako je naročnik na istem mestu zapisal: »V kolikor je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupnem nastopu, mora izkazati, da je referenčna dela s katerimi izkazuje izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, dejansko izvedel.«.
Naročnika pozivamo, naj potrdi, da se citiran zapis: »V kolikor je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupnem nastopu, mora izkazati, da je referenčna dela s katerimi izkazuje izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, dejansko izvedel." ne nanaša na vodilnega partnerja.
Že na tem mestu naročnika iz previdnosti opozarjamo, da bi bila razpisna dokumentacija, ki bi zahtevala, da mora tudi vodilni partner pri referenčnih delih izkazovati, da je referenčna dela, s katerimi izkazuje izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, dejansko izvedel, nezakonita.
Državna revizijska komisija je že obravnavala vprašanje, ali se ponudnik lahko sklicuje na celoten referenčni posel, pri izvedbi katerega je sodeloval, čeprav vseh del ni neposredno opravil sam, temveč so nekatera dela izvedli drugi subjekti. Državna revizijska komisija je tako vsakokrat odločila, da je vodilni izvajalec v celoti odgovoren naročniku za kvalitetno izvedbo posla, ter da v fazi izvedbe prevzetega posla vodilni izvajalec, četudi sam ne izvede vseh del, nad izvajalci izvaja nadzor pred potrditvijo in prevzemom ustrezno opravljenih del ter predloži tudi finančna zavarovanja za izvedbo opravljenih del (gl. npr. sklepe št. 018-314/2013, 018-267/2015, 018-262/2015.).ODGOVOR

Naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo, in sicer tako, da bo v podtočki 1. točke 3.2.3. razpisne dokumentacije navedel, da lahko zahtevani referenci izkažejo ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti ter da bo odstavka: »Zahtevane reference mora pod točko a) izkazati samostojni ponudnik oziroma vodilni partner ali partner v skupnem nastopu, pod točko b) pa lahko tudi podizvajalec. V kolikor je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupnem nastopu, mora izkazati, da je referenčna dela s katerimi izkazuje izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, dejansko izvedel. Tisti gospodarski subjekt, ki referenco izkaže, mora pri izvedbi del tudi sodelovati, kar mora biti v ponudbi razvidno iz izjave o skupnem nastopu ali iz podatkov o podizvajalcih.« umaknil iz razpisne dokumentacije in ju nadomestil z odstavkoma: »Referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti. Slednje mora biti razvidno iz izjave o skupnem nastopu ali iz podatkov o podizvajalcih. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o uspešni izvedbi referenčnega posla.«


Datum objave: 14.07.2022   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika prosimo za potrditev pravilnega razumevanja referenčnega pogoja. Skladno s stališčem DKOM se podizvajalčeve reference priznajo vodilnemu izvajalcu, prav tako se priznajo tudi partnerjeve reference vodilnemu partnerju.

Vodilni izvajalec je namreč naročniku v celoti odgovoren za dobro in kvalitetno izvedbo posla, v fazi izvedbe prevzetega posla pa vodilni izvajalec, četudi morda fizično sam ne izvede vseh del, nad izvajalci nedvomno izvaja nadzor pred potrditvijo in prevzemom (ter plačilom) ustrezno opravljenih del, zaradi česar je mogoče šteti, da je njegova udeležba v poslu tako intenzivna, da je referenco mogoče pripisati njemu. (glejte na primer sklep 018-180/2014-7, 018-314/2013-7, 018-267/2015). Glede na intenziteto udeležbe vodilnega partnerja v skupni ponudbi in glede na prevzem odgovornosti v samem poslu gre referenčni posel, ki ga vodilni partner izvaja s preostalimi partnerji, šteti tudi za njegov lasten posel in za njegovo lastno referenco (glejte na primer sklep 018-262/2015-12).

Naročnik v delu referenčnih pogojev predpisuje: V kolikor je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupnem nastopu, mora izkazati, da je referenčna dela s katerimi izkazuje izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, dejansko izvedel.

Prosimo za potrditev, da navedeno pomeni, da bo naročnik zaradi intenzitete vodilnega partnerja tudi njegove reference, ki jih je pretežno izvedel partner v skupnem nastopu z vodilnim partnerjem, štel kot ustrezne.


ODGOVOR

Naročnik bo v tem delu spremenil razpisno dokumentacijo, in sicer tako, da bo v podtočki 1. točke 3.2.3. razpisne dokumentacije navedel, da lahko zahtevani referenci izkažejo ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti ter da bo odstavka: »Zahtevane reference mora pod točko a) izkazati samostojni ponudnik oziroma vodilni partner ali partner v skupnem nastopu, pod točko b) pa lahko tudi podizvajalec. V kolikor je ponudnik referenčna dela izvedel kot partner v skupnem nastopu, mora izkazati, da je referenčna dela s katerimi izkazuje izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, dejansko izvedel. Tisti gospodarski subjekt, ki referenco izkaže, mora pri izvedbi del tudi sodelovati, kar mora biti v ponudbi razvidno iz izjave o skupnem nastopu ali iz podatkov o podizvajalcih.« umaknil iz razpisne dokumentacije in ju nadomestil z odstavkoma: »Referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti. Slednje mora biti razvidno iz izjave o skupnem nastopu ali iz podatkov o podizvajalcih. Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o uspešni izvedbi referenčnega posla.«