Dosje javnega naročila 004331/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Vrtec Otona Župančiča enota Čurimuri - celovita prenova objekta
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN004331/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004331/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
ales.muzlovic@ljubljana.si
+386 13064444

Internetni naslovi
https://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449310/RD_-_JN_Vrtec_Otona_Zupancica_enota_Curimuri_-_celovita_prenova_objekta.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15431
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vrtec Otona Župančiča enota Čurimuri - celovita prenova objekta
Referenčna številka dokumenta: 430-1041/2022-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Vrtec Otona Župančiča enota Čurimuri - celovita prenova objekta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je celovita prenova objekta Vrtec Otona Župančiča enota Čurimuri, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki. Podrobnejše tehnične zahteve v zvezi z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, s spremembami in dopolnitvami) so podane v tehničnih specifikacijah (popis del), pri čemer bodo morali ponudniki v ponudbi predložiti dokazila, kot bodo zahtevana v posamezni postavki..
Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v popisu del (priloga A), projektni dokumentaciji (priloga B) in vzorcu pogodbe (priloga C).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili vzorca pogodbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.07.2022   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.07.2022   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.06.2022   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.06.2022   10:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika prosimo za pojasnilo, kaj ponudimo v sklopu območje IGRALA A, poz. 1.4 - Plezalna mreža - Aig4. Opis igrala se ne ujema z referenčnim modelom kot npr. Kompan Minicpacenet art. COR30281. Kaj ponudimo?

Hvala!

ODGOVOR
Igrala A, poz1.4- Plezalna mreža - Aig4
Slika in opis je pravilen, napaka je v referenčnem modelu.
Gre za igralo Plezalna struktura kot npr. Europlay, Sleeping Beauty F401 ali enakovredno.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V razpisni dokumentaciji v točki IV. MERILO smo zasledili, da ste določili, da so cene na enoto fiksne do končanja vseh del. Kar pomeni da, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, kar se seveda v zadnje času v gradbeništvu predvsem zaradi posledic epidemije ter vojne dogaja, ponudnik ne bi bil upravičen do takšnega razlike povečanja teh cen.
Kot pravilno opozarjajo številni pravni strokovnjaki, ki trenutno predavajo na temo aktualnega zvišanja cen v postopkih javnega naročanja, ponudnik v predmetnem postopku javnega naročanja nikjer ni imel in nima dejanske možnosti, brez da bi bil zaradi nje izločen iz postopka oziroma da posledično ne bi bil konkurenčen s svojo ponudbeno ceno, da bi v svoji ponudbi upošteval in predvidel možnost zvišanja cen na trgu za znesek do 10% pogodbene cene. Slednje pa vsekakor ni v skladu z osnovnim načelom Obligacijskega zakonika, načelom vestnosti in poštenja. Načelo vestnosti in poštenja od udeležencev obligacijskega razmerja namreč terja, da si pri sklepanju in izvrševanju pravic in izpolnjevanju obveznosti ne prizadevajo zgolj za uresničitev svojih interesov, ampak tudi za interese nasprotne stranke, saj so po naravi stvari interesi udeležencev v obligacijskih razmerjih nasprotni. Načelo ne zahteva od udeležencev, da nehajo uveljavljati svoje interese, pač pa le opozarja, pa pravna pravila določajo meje pri uveljavljanju zgolj svojih interesov. Udeleženci morajo biti kljub nasprotujočim si interesom drug do drugega lojalni. Obligacijski zakonik v 115. členu na podlagi zgoraj zapisanega zato predvideva možnost odpovedi sklicevanja na spremenjene okoliščine, kot velja v predmetnem primeru, vendar pa dodaja, da slednje velja le pod pogojem, če to ne nasprotuje načelu vestnosti in poštenja. Ponudnik, ki v ponudbi na podlagi vnaprej predvidene in predpisane projektne dokumentacije ni mogel upoštevati postavke v primeru zvišanja cen na trgu do 10% pogodbene vrednosti, tako že vnaprej ni imel nobene možnosti, da bi prejel plačilo za znesek do 10%, saj bi s tem tvegal, da posla ne bi sklenil, ker ne bi bil več konkurenčen ostalim ponudnikom. Torej bi se v tem primeru moral ponudnik že vnaprej odpovedati morebitni razliki v ceni do 10%.
Zato vas naprošamo, da v pogodbi spremenite določilo nespremenljivosti cen in sicer tako, da omogočite morebitne spremembe nihanja cen na trgu, saj je tako vam ko tudi ponudniku v interesu, da se delo od začetka do konca opravi z istim izvajalcem in se le tega ne pahne v stečaj, istočasno je obema strankam v interesu, da se dela opravijo pravočasno, vestno in brez menjave izvajalcev, kar za seboj potegne številne nevšečnosti, birokracije in podaljševanje rokov izvedbe del.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik pogodbenih določil ne bo spreminjal.