Dosje javnega naročila 004488/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
Gradnje: Rekonstrukcija ceste CKŽ G1-5/0366 v Krškem - od pokopališča do TC Krško - 2. etapa (ponovni postopek)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.807.238,54 EUR

JN004488/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.06.2022
JN004488/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2022
JN004488/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.09.2022
JN004488/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004488/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 122-345732
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
SI
Krško
Slovenija
Nataša Lisec
natasa.lisec@krsko.si
+386 74981278
+386 74922221

Internetni naslovi
http://www.krsko.si

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
jn.drsi@gov.si
+386 22341421

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449486/RD_Rekon_G_1_5_odsek2_Pokop_TC_KK_ponovno_final.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15518
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija ceste CKŽ G1-5/0366 v Krškem - od pokopališča do TC Krško - 2. etapa (ponovni postopek)
Referenčna številka dokumenta: JNV-JNES-0007/2022-G-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija ceste CKŽ G1-5/0366 v Krškem - od pokopališča do TC Krško - 2. etapa (ponovni postopek)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija ceste CKŽ G1-5/0366 v Krškem - od pokopališča do TC Krško - 2. etapa (ponovni postopek)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.07.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.07.2022   11:05
Kraj: https://ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KRŠKO
Cesta krških žrtev 14
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.07.2022   12:54
VPRAŠANJE
V RD je opredeljeno, da mora biti garancija brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, vzorec tega ne vsebuje. Lahko garant doda tekst, da se brezpogojno, nepreklicno in na prvi poziv zavezujejo izdati garancijo?

ODGOVOR
Določila vezana na finančna zavarovanja so opredeljena v 3. poglavju razpisne dokumentacije, ki morajo biti v oddani ponudbi upoštevana. Tudi kavcijska zavarovanja zavarovalnice morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, morajo biti izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije ter morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici, št. 758. Ni potrebno dodatno v finančno zavarovanje vpisati teksta, da je finančno zavarovanje brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv.Datum objave: 08.07.2022   12:54
VPRAŠANJE
Kot ponudnik imamo vse reference zahtevane iz razpisne dokumentacije, vendar bomo za delež elektro del in asfalterskih del niminirali podizvajalca, katera bosta vsak za svoja dela priložila zahtevane reference.
Kako v tem primeru izpolniti obrazec ESPD v delu C. Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov (81. člen ZJN-3) in D: Informacije o podizvajalcih, katerih zmogljivosti gospodarski subjekt ne uporablja (ali uporabljamo njegove zmogljivosti ali ne uporabljamo?)

ODGOVOR
Skladno z zahtevo iz razpisne dokumentacije 1 Pogoja v poglavju 2.1.3.3. Tehnična in strokovna sposobnost: »Referenčni posel iz točke b in c, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.«
V Oddelku C se gospodarski subjekt izjasni, ali se v ponudbi v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje na kapacitete drugih subjektov, da bi izpolnil naročnikove pogoje za sodelovanje. V Oddelku D gospodarski subjekt navede, ali namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje, kot to omogoča 94. člen ZJN-3. Pri tem je Oddelek D namenjen navedbi zgolj tistih podizvajalcev, na katerih zmogljivosti se ponudnik ne sklicuje, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje, ki jih je določil naročnik. Vsi gospodarski subjekti, na katerih zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje - tudi podizvajalci, se namreč navedejo že v prejšnjem oddelku (Oddelek C).
Datum objave: 08.07.2022   12:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ponudbo bomo oddajali s partnerjem in njegovim podizvajalcem. Zanima nas, kako prikazati % oz. vrednsot del, katere moramo vpisati v obrazec ponudba.
V sporazumu imamo delitev del, mi kot vodilni partner 60%, partner 40%. Imamo tri podizvajalce, enega vodilni partner, dva partner.
V obrazec Ponudba, moramo kot vodilni partner vpisati partnerja in vse podizvajalce, tudi partnerjeva.
Ne vemo pa, kakšen sistem % oz vrednosti del naj vpišemo v obrazec. Partnerjeva podizvajalca bosta izvedla dela vsak v vrednosti 3 % ponudbene cene.
Ali naj v tem primeru v obarzcu ponudba napišemo vrednost partnerja 34% za 6% manj kot je v sporazumu.

ODGOVOR
V obrazec Ponudba se vpiše dejanski % in vrednost tako, da bo seštevek vseh del vodilnega partnerja, partnerja in podizvajalcev 100% vseh del oz. ponudbene cene.Datum objave: 13.07.2022   17:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
V razpisni dokumentaciji imate navedeno sledeče:
Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb:
a) Novogradnja ali rekonstrukcija ceste skozi naselje v vrednosti vsaj 500.000,00 EUR (brez DDV).
b) Izvedba voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 400 m.
c) Izgradnjo cestne razsvetljave v vrednosti vsaj 15.000,00 EUR brez DDV (samo elektromontažna dela).

DOKAZILO:
- ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi,
- »SEZNAM IZVEDENIH POSLOV V ZADNJIH 5 LETIH«
- »REFERENČNO POTRDILO NAROČNIKA O DOBRO OPRAVLJENEM DELU«

Način izpolnjevanja: Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s podizvajalci.

Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.

Referenčni posel iz točke a, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) in tovrstna dela sam neposredno izvesti tudi pri predmetnem naročilu.
Referenčni posel iz točke b in c, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.

Vezano na zahtevo naročnika (Referenčni posel iz točke a, b in c, ki ga je izvedel neposredno
sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela
mora sam neposredno tudi izvesti. ) vas pozivamo, da skladno z odločitvijo DKOM št.
018-026/2022-10 z dne 20.4.2022 umaknete zahtevo izvedel neposredno sam in s tem
omogočite večjo konkurenco in s tem večjo gospodarnost naročila.
V kolikor naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije bomo primorani vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti pri Državni revizijski komisiji.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik zahtev in pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ne bo spreminjal.