Dosje javnega naročila 004376/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
Storitve: Izdelava IZP, DGD, PZI in PID dokumentacije za obnovo objekta nekdanje Trgovske šole, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 84.605,78 EUR

JN004376/2022-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.06.2022
JN004376/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.07.2022
JN004376/2022-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.08.2022
JN004376/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.08.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004376/2022-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KRANJ
Slovenski trg 1
4000
SI
Kranj
Slovenija
Branka Pavlov
branka.pavlov@kranj.si
+386 42373120
+386 42373106

Internetni naslovi
https://www.kranj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449492/Portal_23.6.2022.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449492/espd/Narocnik_ESPD_Izdelava_projektne_dokumentacije_Trgovska_Ĺola_23.6.2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15520
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava IZP, DGD, PZI in PID dokumentacije za obnovo objekta nekdanje Trgovske šole, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 22-00643
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila zajema izdelavo projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID ter projektantski nadzor) za obnovo objekta nekdanje Trgovske šole v Kranju, z upoštevanjem okoljskih vidikov.

Izdelati je potrebno vso potrebno projektno dokumentacijo z vsemi načrti, elaborati, izkazi in detajli in ostalimi sestavinami projektne dokumentacije, ki so potrebni za uspešno dosego zastavljenega cilja, to je pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za poseg, opisan v projektni nalogi. Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z zakonodajo, pravilniki, uredbami, predpisi in ostalimi akti, ki urejajo to področje in so v času naročila in izdelave projektne dokumentacije veljavni v Republiki Sloveniji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Predmetno javno naročilo se bo izvajalo na lokaciji ponudnika in na lokaciji naročnika.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila zajema izdelavo projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI, PID ter projektantski nadzor) za obnovo objekta nekdanje Trgovske šole v Kranju, z upoštevanjem okoljskih vidikov.

Izdelati je potrebno vso potrebno projektno dokumentacijo z vsemi načrti, elaborati, izkazi in detajli in ostalimi sestavinami projektne dokumentacije, ki so potrebni za uspešno dosego zastavljenega cilja, to je pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja za poseg, opisan v projektni nalogi. Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z zakonodajo, pravilniki, uredbami, predpisi in ostalimi akti, ki urejajo to področje in so v času naročila in izdelave projektne dokumentacije veljavni v Republiki Sloveniji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 09.09.2022
Konec: 31.12.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.07.2022   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.07.2022   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu:
https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.07.2022   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.06.2022   12:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali razpolagate z kakršnokoli dokumentacijo v zvezi z objektom (obstoječe stanje, načrti, gradbeno dovoljenje, itd.)?

Prosimo za detajnejšo obrazložitev postavke "Ponudbena cena mora vsebovati tudi: 10 alineja, ki se glasi: Stroške potrebnih dopolnitev proj. d.....,
(kaj se razume pod temi stroški)?

Hvala za odgovor!

LP

ODGOVOR

Spoštovani,

spodaj odgovarjamo na vaša zastavljena vprašanja:

1. Naročnik ne razpolaga z dodatno dokumentacijo v zvezi z objektom.

2. Pod stroške postavke 10. alineje v poglavju Ponudbena cena mora vsebovati tudi: na strani 5 v 4. točki DOKUMENTACIJA IN AKTIVNOSTI, KI JIH MORA
PROJEKTANT UPOŠTEVATI IN VKLJUČITI V CENO V SVOJI PONUDBI Projektne naloge za obnovo objekta nekdanje Trgovske šola se razume dopolnitev, ki
je posledica ugotovitve izvajalca GOI del, da je že izdelana projektna dokumentacija pomanjkljiva in ne omogoča uspešne izvedbe GOI del (potrebne so
spremembe oz. dopolnitve projektne dokumentacije).

Lep pozdrav,Datum objave: 29.06.2022   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali je predmet projektne dokumentacije tudi ureditev pripadajočih zunanjih površin k programu podružnične osnovne šole?
Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Spoštovani,

ureditev zunanjih površin objekta ni predmet projektne dokumentacije.

Lep pozdrav,
Datum objave: 01.07.2022   07:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za pojasnilo RD:
v tč. 12.7. Sestavni del ponudbe - 3. tč. navajate zmogljivosti drugih gosp. subjektov (tudi za podizvajalce), da je potrebno že ob oddaji ponudbe priložiti dogovor, v tč. 8. pa navajate /tudi za podizvajalca), da se lahko preda v 5 dneh po sklenitvi. Je potrebno ob ponudbi priložiti dokument ali ne?

LP

ODGOVOR

Spoštovani,

Točka 3 se nanaša na primere, ko bo izvajalec nastopal z drugimi gospodarskimi subjekti, ki ne bodo nastopali v vlogi podizvajalca ali partnerja (primer - izvajalcu posodijo zgolj ustrezno opremo).

Podrobneje o tem tudi v točki 4.5. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila - 4.5. Sklicevanje na zmogljivosti drugega subjekta (stran 15).

V primeri nastopanja s podizvajalci, kjer bodo podizvajalci tudi izvajali dela, izkazovali strokovno ali tehnično usposobljenost pa velja, da podizvajalsko pogodbo ponudnik predloži/naloži za vsakega podizvajalca v kolikor je ta že sklenjena, v nasprotnem primeru, pa mora ponudnik podizvajalsko pogodbo naročniku predložiti najkasneje v roku 5 dni od sklenitve podizvajalske pogodbe, a v vsakem primeru pred začetkom del s strani podizvajalca.

Lep pozdrav,

Datum objave: 05.07.2022   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1. Predmetna naloga ima določene specifične zahteve, ki terjajo poglobljeno analizo, da bi se pripravile ustrezne rešitve.
Prevzemnik naloge bo tudi moral temeljito spoznati obstoječi objekt in ga še posneti, saj ne razpolagate z merodajno dokumentacijo obstoječega stanja.
Tu je seveda še zahteva za izdelavo statične analize objekta...
Poleg tega je potrebno upoštevati še za realizacijo projektov neugodne termin (poletne odsotnosti tudi pri naročniku in uporabniku).
Zato predlagamo, da se rok za izdelavo IZP podaljša na 90 dni + dodatno še za 45 dni, če so zahtevane predhodne preiskave objekta za potrebe statične analize.

2. V projektu ste opredelili fiksne deleže za način obračunavanja. Pri tem niste podali nobene obveznosti, kdaj boste pristopil in kdaj zaključili gradnjo, kar pomeni, da ob aktualni inflaciji projektant s časom zelo izgublja in lahko celo ustvari negativen finančni izplen, kar si gospodarske družbe ne morejo privoščiti.
Pozivamo za objavo skrajnega roka predvidene realizacije gradnje.

3. Podane so zahteve, da bo izbrani ponudnik tudi:
izdelal statično analizo objekta oziroma statično preveriti nosilnost konstrukcijskih elementov;
sodeloval in usklajeval projekt s projektantom energetske sanacije objekta;...
3.1. Ali to pomeni, da bo moral izbrani ponudnik izdelati tudi potrebne predhodne preiskave za potrebe izdelave statične analize?
3.2. Ali to pomeni, da bo moral izbrani ponudnik pri statični analizi upoštevati tudi projektne rešitve projektanta energetske sanacije stavbe?
3.3. Kaj se zgodi, če statična analiza izkaže neustrezno stanje objekta? Se naloga prekine, se dodatna dela dodatno naročijo - ali pa bo tudi to obveza izbranega projektanta po tej pogodbi in tem razpisu brez pravice do plačila in brez pravice do spremembe pogodbenih rokov?

4. Na razumemo pogodbene obveze:
»Predmet pogodbe obsega oz. vključuje tudi celovito vodenje projekta v vlogi vodje projekta projektiranja za celoten projekt, ter vso potrebno koordinacijo z ostalimi izdelovalci projektne dokumentacije, vse v smislu zagotovitve predvidene kvalitete projektne dokumentacije in zagotovitve predvidenega roka za izdelavo celotne projektne dokumentacije.«
Ali to pomeni, da pogodba vključuje tudi funkcijo vodenja projekta za ostale posege, ki niso predmet projektiranja po tem razpisu (npr. energetska sanacija)?

5. Z ozirom na obseg zahtev, sploh v povezavi z odgovornostjo in statično analizo, pozivamo za dvig ocenjene vrednosti naročila, ker so ta močno podcenjena.
Da ne izgubljamo čas in človeške resurse s pripravo ponudbe, pozivamo tudi za objavo razpoložljivih sredstev oz. mejo dopustnosti ponudbe.

6. Sedaj pa še druge vsebine, saj projektna naloga ne podaja skoraj ničesar o zahtevah:
- PID dokumentacija: Ali je končni geodetski posnetek zunanjega stanja predmet te ponudbe ali bo obveza izbranega izvajalca gradnje (kot je to običajno)?
- Ali je PID izkaz požarne varnosti predmet tega razpisa ali bo obveza izbranega izvajalca gradnje, kot je to, običajno, saj z izkazom izvajalec gradnje dokazuje ustreznost gradnje?
- Predvidevamo, da je objekt ustrezno vpisan v kataster stavb in da ima potrebna gradbena in uporabna dovoljenja. Ali pa se karkoli pričakuje iz tega naslova? Če da, pozivamo za jasno obrazložitev.

Lp


ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik odgovore podaja po točkah:

1.
Naročnik podaljšuje rok za izdelavo IZP dokumentacije, tako, da se ta po novem glasi: 90 dni od datuma veljavnosti pogodbe.

Skladno s tem se posledično na zgoraj navedeni način spremeni tudi tabela iz 5. člena vzorca pogodbe in tabela iz 5. točke Projektne naloge (Terminski plan izdelave projektne dokumentacije).

2.
V petem členu osnutka Pogodbe so v tabeli navedene aktivnosti in datumi zaključka. Izvedba projektantskega nadzora - Predvideno trajanje gradnje/obnove je ocenjeno na 10 mesecev.

Z aktivnostmi obnove objekta bo naročnik pričel takoj po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja.

3.1
Da, izbrani ponudnik bo moral izdelati tudi potrebne predhodne preiskave za potrebe izdelave statične analize.

3.2
Izbrani projektant bo sodeloval z izbranim izvajalcem - projektantom energetske sanacije objekta. Projekt energetske sanacije bo naročnik vodil v sklopu energetskih sanacij v MOKR.

3.3
V kolikor bo statična analiza pokazala neustrezno stanje objekta, bo moral naročnik skladno z določili ZJN-3 naročiti nepredvidena/dodatna dela in ustrezno spremeniti pogodbene roke.

4.
Ne, pogodba ne vključuje tudi funkcijo vodenja projekta za ostale posege, ki niso predmet projektiranja po tem javnem naročilu (npr. energetska sanacija).

5.
Naročnik ne bo spreminjal ocenjene vrednosti javnega naročila. Naročnik ne bo objavil višino zagotovljenih sredstev.

6.
Objekt je ustrezno vpisan v katastrski register stavb, objekt se nahaja na parcelni številki 180/1, k. o. Huje. Gradbenega in uporabnega dovoljenja objekt nima. Potrebno je pridobiti novo gradbeno dovoljenje.

Lep pozdrav,