Dosje javnega naročila 004513/2022
Naročnik: OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IzN in pridobitev soglasij za objekt: Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 659.361,20 EUR

JN004513/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.06.2022
JN004513/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.07.2022
JN004513/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.09.2022
JN004513/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.09.2022
JN004513/2022-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.09.2022
JN004513/2022-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN004513/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 123-350376
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LJUTOMER
Vrazova ulica 1
9240
SI031
Ljutomer
Slovenija
Lilijana Koser
lilijana.koser@ljutomer.si
+386 25849047
+386 25811610

Internetni naslovi
http://obcinaljutomer.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449622/Razpisna_dokumentacija.ESPD.prilog_-_vodni_nasipi.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15495
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije IzN in pridobitev soglasij za objekt: Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica)
Referenčna številka dokumenta: 430-31/2022-4202-JR-S/5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih soglasij za Dograditev in nadvišanje visokovodnega nasipa desni breg Mure (Bistrica).
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71240000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: na zemljiščih ob desnem bregu reke Mure
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije - Izvedbeni načrt, pridobitev soglasij, pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 20.08.2022
Konec: 31.05.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Projekt bo skladno s sporazumom financiran iz sredstev Evropske unije: iz ukrepa, ki se financira s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru slovenskega načrta.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.07.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.07.2022   13:00
Kraj: V informacijskem sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.07.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LJUTOMER
Vrazova ulica 1
9240
Ljutomer
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.07.2022   11:28
VPRAŠANJE
Je pridobivanje zemljišč za pridobitev pravice graditi del te razpisne dokumentacije ali pa bo občina v ta namen zbirala ponudbe posebej v drugem razpisu?

ODGOVOR
Sestavni del predmetnega javnega naročila je tudi pridobitev dokazil o razpolaganju z zemljišči, ki so potrebna za izgradnjo visokovodnih nasipov. Kot je to razvidno iz razpisne dokumentacije (Povabila k oddaji ponudb in Obrazca št. 1b) ter Obvestila o naročilu (EU 2 - SL) - točka II.2.4 Opis javnega naročila.Datum objave: 12.07.2022   08:17
VPRAŠANJE
Pri izdelavi geodetskega načrta je potrebni izmeriti profil nasipa.
Kakšna je razdalja med profili?

Pravilnik o geodetskih načrtih nalaga da se snema območje 25 metrov od roba predvidenega območja.
V tem primeru pridemo večinoma v strugo reke Mure. Izmera na sredini struge je "nemogoča" oz. zelo težavna.
Kaj izmeriti v tem primeru?
Levi rob reke?

ODGOVOR
Trasa načrtovanih nasipov poteka izven 25-metrskega pasa reke Mure. Odmiki so od 300 do 700 m od korita reke Mure.


VPRAŠANJE
V kolikor bo potrebno izvesti parcelacije, nas zanima ali se bodo te izvedle pred ali po izvedenih delih vodnogospodarskih ureditev?

V kolikor parcelacije ne bi bile izvedene prej, bi to namreč pomenilo, da se dokončni odkupi in parcelacije uredijo šele po izvedenih delih, kar avtomatično pomeni več pogodb.

Ker v razpisni dokumentaciji to ni nikjer razloženo, vas prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
Parcelacije se izvedejo pred izvedbo del.


VPRAŠANJE
v zvezi z razpisno dokumentacijo nas zanima naslednje:

1. Ali so v storitve pridobivanja dokazil o razpolaganju z zemljišči za gradnjo vključeni tudi stroški cenitev?
2. Glede na dejstvo, da v razpisni dokumentaciji ni nikjer zaslediti parcelacije, nas zanima katere vrste pogodb se bodo sklepale z lastniki za pridobitev pravice graditi?

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR
1. Da, potrebno je upoštevati tudi stroške cenitev.
2. Potrebno je upoštevati tudi stroške parcelacij.
Ustrezna vrsta pogodbe se bo določila na podlagi situacije glede lastništva posameznega zemljišča, ki bo potrebno za izvedbo projekta (pogodba o služnosti - infrastruktura ali dostop in uporaba zemljišča za čas gradnje, pogodba o služnosti za trajen dostop, pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, prodajna pogodba, pogodba o brezplačnem prenosu zemljišča, menjalna pogodba,).Datum objave: 15.07.2022   11:56
VPRAŠANJE
V postopku parcelacije se odmeri del zemljišča.
Kdo in kdaj se bo dogovarjal z lastniki privatnih parcel od privolitvi v parcelacijo?
Geodet ne moremo izvesti parcelacije če lastnik parcele ne soglaša s parcelacijo!!!

ODGOVOR
Razgovore z lastniki zemljišč v imenu naročnika izvede izbrani izvajalec del.


VPRAŠANJE
Vprašanje v zvezi z izdelavo geodetskega načrt.
Kakšna je razdalja med dvema prečnima profiloma pri geodetskem načrtu?

ODGOVOR
Razdalja med profili je okrog 50 metrov, po potrebi je lahko tudi manjša razdalja.


VPRAŠANJE
V točki 6. Tehnična in strokovna sposobnost je navedeno, da mora ponudnik za izvajanje nalog zagotoviti strokovnjaka z univerzitetno izobrazbo
gradbeništva (VII. stopnja) oz. magistrskega študija gradbeništva (druga stopnja gradbeništvo), z najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju načrtovanja protipoplavnih ukrepov in hidrološko hidravličnega modeliranja.

Naročnika pozivamo, da odpravi zahtevo glede univerzitetne izobrazbe gradbeništva oz. magistrskega študija gradbeništva (druga stopnja gradbeništvo). Za opravljanje dejavnosti je pogoj opravljen strokovni izpit pri IZS. Z to zahtevo v neenakovreden položaj postavljate vse pooblaščene inženirje, ki nimajo izobrazbe VII stopnje in so strokovno usposobljeni ter imajo vse pogoje za opravljanje storitev (skladno z IZS) ter izpolnjujejo referenčne zahteve.

ODGOVOR
Predlog se upošteva.
Ponudnik mora za izvajanje nalog zagotoviti strokovnjaka z opravljenim strokovnim izpitom gradbene stroke za pooblaščenega inženirja pri IZS, z najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju načrtovanja protipoplavnih ukrepov in hidrološko hidravličnega modeliranja.
Objavljen bo popravek Razpisne dokumentacije in popravek Projektne naloge.Datum objave: 15.07.2022   12:58
Stroški notarjev morajo biti predmet ponudbe.

Overjene pogodbe se bodo poslale državnemu odvetništvu, ki bo v imenu države vlagalo zemljiškoknjižne predloge za vpis v zemljiško knjigo.