Dosje javnega naročila 004587/2022
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Komunalna in prometna ureditev območij št. 4-del, 12, 13 2. - 13.3. del, 14 2. del, 15, 16, 17, 22, 26 2. del, sočasno z gradnjo kanalizacije
ZJN-3: Odprti postopek

JN004587/2022-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.06.2022
JN004587/2022-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.07.2022
JN004587/2022-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.07.2022
JN004587/2022-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.08.2022
JN004587/2022-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.08.2022
JN004587/2022-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.08.2022
JN004587/2022-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2022
JN004587/2022-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.10.2022
Zahtevek za revizijo

    JN004587/2022-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2022/S 125-351738
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
JAVNI HOLDING Ljubljana d.o.o., Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858

Internetni naslovi
https://www.jhl.si/

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
JAVNI HOLDING Ljubljana d.o.o., Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858

Internetni naslovi
https://www.jhl.si/

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
JAVNI HOLDING Ljubljana d.o.o., Sektor za javna naročila, Tina Bregar
tina.bregar@jhl.si
+386 14740858

Internetni naslovi
https://www.jhl.si/
https://www.jhl.si/
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/449875/Objava_RD_27._6._2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=15654
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunalna in prometna ureditev območij št. 4-del, 12, 13 2. - 13.3. del, 14 2. del, 15, 16, 17, 22, 26 2. del, sočasno z gradnjo kanalizacije
Referenčna številka dokumenta: JHL-17/22 (Sočasna gradnja 3)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČJA ŠT. 4 DEL (Hruševska in Litijska cesta, del), 12 (Ilovica in Ižanska cesta - sever), 13.2 - 13.3 DEL (Rakova Jelša, 2. in 3. del), 14.2 DEL (Sibirija, 2. del), 15 (Galjevica), 16 (Kozarje), 17 (Tržaška cesta), 22 (Gameljne), 26.2 DEL (Ižanska cesta - jug, 2. del), SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL. Izvedba celote razpisanih del in sicer komunalne in prometne ureditve območja št. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL bo morala potekati po istih območjih v skladu s usklajenim terminskim planom gradnje kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL«.

V okviru predmetnega naročila je vključena tudi PROMETNA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČJA ŠT. 4 DEL (Hruševska in Litijska cesta, del), 12 (Ilovica in Ižanska cesta - sever), 13.2 - 13.3 DEL (Rakova Jelša, 2. in 3. del), 14.2 DEL (Sibirija, 2. del), 15 (Galjevica), 16 (Kozarje), 17 (Tržaška cesta), 22 (Gameljne), 26.2 DEL (Ižanska cesta - jug, 2. del), SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL. Izvedba celote razpisanih del in sicer komunalne in prometne ureditve območja št. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL bo morala potekati po istih območjih v skladu s usklajenim terminskim planom gradnje kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja - del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL«.

V okviru predmetnega naročila je vključena tudi PROMETNA UREDITEV IŽANSKE CESTE (operacija DRR MOL Črnovška in Ižanska), ki bo prispevala k trajnostni mobilnosti, in sicer v okviru območja 12 Ilovica in Ižanska cesta - sever ter v okviru območja 26.2 DEL Ižanska cesta jug.

Naložbo PROMETNA UREDITEV IŽANSKE CESTE sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija »Prometna ureditev Ižanske ceste« se bo izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z veljavno zakonodajo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in sklenjenimi pogodbami.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»Prometna ureditev Ižanske ceste« se bo izvajala v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila .
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila .

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila .

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila .

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.07.2022   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.07.2022   12:00
Kraj: Odpiranje ponudb v sistemu e-JN poteka samodejno.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.07.2022   09:00

Dodatne informacije:
Naročniki javnega naročila so:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, SI - 1000 Ljubljana,
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, SI - 1000 Ljubljana,
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, SI - 1000 Ljubljana

ki so na podlagi pooblastil prenesli izvedbo postopka oddaje javnega naročila za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI - 1000 Ljubljana.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.06.2022   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.07.2022   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo za vsaj en mesec. Priprava ponudbe zaradi obsežnosti popisov in ponudbene dokumentacije zahteva neprimerno več časa, kot ga je naročnik predvidel za oddajo. Prav tako je rok za pripravo ponudbe sovpadel z dopusti na strani ponudnikov in tudi dobaviteljev, ki potrebujejo več časa za pripravo svojih ponudb. Prosimo vas, da rok za oddajo podaljšate vsaj za en mesec. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zadnjem obdobju se na področju gradbeništva srečujemo z enormnim porastom cen nekaterih materialov, surovin in energentov. Problem globalnega trenda dviga cen zaradi pandemije je drastično poslabšala še vojna v Ukrajini, kot posledica nastalih razmer so se nekateri cenovni kalkulacijski elementi povečali tudi za več kot 100%. Navedena dejstva predstavljajo nevzdržne razmere za izvajalce po dosedanjih gradbenih pogodbah, kot tudi negotovo stanje pri sklepanju novih pogodb.
V trenutnih razmerah si izvajalci nikakor ne moremo privoščiti podpisovanja pogodbenih razmerij z določilom fiksnih cen. Pred leti, ko je bila inflacija v državi enoodstotna je bila klavzula o fiksnosti cen v pogodbah premo sorazmerna in enako poštena za obe pogodbeni stranki, v zadnjem obdobju pa temu še zdaleč ni tako. Izvajalci se ob podpisu tako zastavljenih pogodb upravičeno bojimo, da bodo stroški, katerih višino je ta trenutek nemogoče predvideti, resno ogrozili poslovanje in povzročili nov val stečajev gradbenih podjetij, kar pa ni v interesu ne gospodarstva in ne države.
S tem pozivom apeliramo na naročnika naj v sled pereče problematike ekonomskega stanja na trgu gradbenih materialov in energentov in v sled poštenega pogodbenega razmerja med pogodbenimi strankami, iz pogodbenih določil v razpisni dokumentaciji umakne klavzulo o fiksnosti cen in predvidi valorizacijo pogodbenih cen v celoti od dneva oddaje ponudbe dalje.

ODGOVOR
Naročnik določil o nespremenljivosti cen ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del je v sklopu del za "Ureditev Ižanske ceste - odsek Lahkova pot - Jurčkova cesta" postavka 2.5.1 "Nabava, dobava in vgradnja zabitih lesenih borovih kolov krožnega prereza 30 cm in dolžine 6 m. Kole je potrebno vtiskovati v zemljino z vibracijsko glavo. V ceni je zajet transport kolov na gradbišče, vgrajevanje, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po m' kola. Koli na območju AB plošče pod nasipom in na območju cevnih prepustov.; 27.800,00 m"

V praksi se pilotov debeline fi 30 cm ne da zabiti, ker so predebeli. Zabija de pilote debeline fi 25 cm. Prosimo za potrditev, da se lahko vgradi te pilote in popravek popisa del.

ODGOVOR
V postavki je zapisano, da se bodo koli vgrajevali z vibracijsko glavo in posebnim nabijalom. Tehnologija je bila na barjanskih tleh že uspešno preizkušena, zato naročnik opisa predmetne postavke ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del Izanska_12_26 so postavke npr::
2.1.10 Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. m2 1.300,00
2.1.11 Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. m1 850,00
2.1.12 Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. m1 9.000,00
2.1.15 Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 1000 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. m1 2.080,00

Iz količin je razvidno, da gre za 2.080 m kanalizacije. Zasip cevi z drobljencem 8 do 16 mm (postavka 2.1.11) je 850 m, posteljica je samo 1300 m2.
Ali se drugod ne pripravi posteljice in izvede zasipa?

Prosimo za pojasnilo glede količin.

ODGOVOR
Omenjene količine se nanašajo na izgradnjo meteornega kanala, ki bo izveden na območju stika s temeljnimi tlemi. Na preostalem delu bo meteorni kanal temeljen na betonski plošči in lesenih kolih.


VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del (Izanska_12_26) so navedene tako tankoslojne kot debeloslojne označbe.
Ker je opis postavk glede debelin označb enak in se postavke ločijo samo po širini črt, vprašujemo, ali gre za debeloslojne označbe ali tankoslojne označbe.

Primer postavke 6.2.1
Izdelava debeloslojne vzdolžne robne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 12 cm, bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1. Rob vozišča in kolesarske steze. Označba roba vozišča mora biti profilirana in mora zagotavljati zvočni in vibracijski efekt ob prehodu vozila.

ali postavka 6.2.2

Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 cm, bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1. Rob pločnika in kolesarske steze.

Pri obeh postavkah je debelina 3 mm. To drži samo za debeloslojno označbo, za tankoslojno pa ne...
Prosimo za pregled in korekcijo popisa del.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil novo verzijo popisa del, kjer bo v opisu postavk, ki se nanašajo na tankoslojno vzdolžno označbo na vozišču, brisana navedba »z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm«.

Pri tem naročnik pojasnjuje, da so vse spremembe popisa del, ki so predmet tega popravka, narejene le v datoteki Izanska_12_26.xlsx, ki je sedaj spremenjena v Izanska_12_26_popr_1.xlsx. Posledično se zaradi spremembe imena te datoteke popravi tudi rekapitulacija oziroma povezave v njo, zato naročnik novo verzijo popisa del objavlja v celoti.

Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
V popisu del je postavka: "Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 10 cm, bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1. Rob pločnika in kolesarske steze.".

Navadno so vzdolžne označbe iz večkomponentne hladne plastike smatrane kot debeloslojne označbe.

Ker je podobnih postavk v popisu del več, prosimo za pregled in popravek.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil novo verzijo popisa del, kjer bo v opisu postavk, ki se nanašajo na tankoslojno vzdolžno označbo na vozišču, brisana navedba »z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 250 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm«.
Pri tem naročnik pojasnjuje, da so vse spremembe popisa del, ki so predmet tega popravka, narejene le v datoteki Izanska_12_26.xlsx, ki je sedaj spremenjena v Izanska_12_26_popr_1.xlsx. Posledično se zaradi spremembe imena te datoteke popravi tudi rekapitulacija oziroma povezave v njo, zato naročnik novo verzijo popisa del objavlja v celoti.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del (Izanska _12_26) je postavka "Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm, vključno z odvozom in s stroški deponiranjana stalni deponiji".

Kaj je mišljeno z tekstom " vključno z odvozom in s stroški deponiranja na stalni deponiji"?

Prosimo za pojasnilo oz popravek popisa del.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil novo verzijo popisa del, kjer bo v opisu predmetne postavke brisana navedba »vključno z odvozom in s stroški deponiranja na stalni deponiji«.
Pri tem naročnik pojasnjuje, da so vse spremembe popisa del, ki so predmet tega popravka, narejene le v datoteki Izanska_12_26.xlsx, ki je sedaj spremenjena v Izanska_12_26_popr_1.xlsx. Posledično se zaradi spremembe imena te datoteke popravi tudi rekapitulacija oziroma povezave v njo, zato naročnik novo verzijo popisa del objavlja v celoti.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Spoštovani

Po pregledu popisov del prosimo za popravek popisa "Ceste_3JN", kjer zavihek 14_SIb ni povezan z zavihkom CENIK. Prav tako v zavihku CENIK ni zajetih vseh postavk iz tega zavihka. Prosimo za popravek popisa del.

ODGOVOR
Popis v zavihku 14_Sib ni povezan z zavihkom CENIK, ker je bil izdelan po drugačnem šifrantu kot ostali popisi. Potreben je vnos vseh cen za vse posamezne postavke v zavihku 14_Sib.Datum objave: 19.07.2022   13:58
VPRAŠANJE
Naročnika zaradi obsežnosti projekta prosimo, da dopusti ponudnikom ustrezno dolg čas za pripravo ponudbe skladno z evropskimi standardi.
Projekt je obsežen in zahteva svoj čas. Vljudno prosimo, da se čas za pripravo ponudbe podaljša ustrezno glede na obseg in velikost projekta.


ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 19.07.2022   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Rok za pripravo ponudbe je odločno prekratek. Takšne ponudbe se ensotavno ne da narediti v tako kratkem času. Ustrezen rok bi bil vsaj do konca meseca avgusta in prosimo, da rok za oddajo prestavite na 31. avgust.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 19.07.2022   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

rok za pripravo ponudbe je absolutno prekratek, prosimo vas da podaljšate rok za oddajo ponudb za vsaj en mesec!

lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 19.07.2022   14:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Na podlagi dejstva, da je popis del obsežen, da moramo ponudniki natančno preučiti vso obsežno dokumentacijo in si ogledati trase na terenu in nato pripraviti za vsako postavko kalkulacijo vas prosimo, da podaljšate rok oddaje ponudbe vsaj za 1 mesec.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ponudbe, vsaj za tri tedne . Namreč popisi del so obsežni in priprava ponudbe oz. kalkulacije vsake postavke zahteva svoj čas. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi predvidenih popravkov popisov del, vas prosimo za podaljšanje roka za pripravo ponudbe za vsaj en mesec.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 19.07.2022   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji navajate da je rok za izvedbo pogodbenih del 14.10.2023. Previden izvedbeni rok ni sorazmeren z obsegom javnega naročila zato vas naprošamo za podaljšanje pogodbenega roka vsaj za eno leto.

lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik spreminja rok izvedbe, tako da se sedaj glasi:
Predvideni rok izvedbe gradnje za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« je 14. 10. 2024 in je vezan na izvajanje gradnje in dinamiko izvedbe po EU projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 4 - DEL, 12, 13.2 - 13.3. DEL, 14.2. DEL, 15, 16, 17, 22, 26 2. DEL« št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022.
V primeru podaljšanja roka izvedbe del po pogodbi št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022 (EU projekt - del 3 aglomeracije) po 14. 10. 2024 se ustrezno podaljšajo roki dokončanja gradnje, ki so predmet tega naročila.
Pri čemer pa je znotraj tega roka potrebno upoštevati, da je rok izvedbe EU projekta »PROMETNA UREDITEV IŽANSKE CESTE« (v okviru območja 12 Ilovica in Ižanska cesta - sever ter v okviru območja 26.2 del Ižanska cesta jug) 31. 12. 2023 in vključuje primopredajo objekta z upoštevanjem odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.
Vezano na naročnika Mestna občina Ljubljana in JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.:
Rok za izpolnitev ostalih pogodbenih obveznosti za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« (izdelava posnetka objekta, predaja projekta izvedenih del, predaja dokumentov o kvaliteti izvedenih del, izvedba komisijskega pregleda, sodelovanje pri tehničnem pregledu, primopredaje objekta in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in napak, predaja izpolnjenih GJI obrazcev,) je 9 mesecev od roka dokončanja gradnje.
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 in Poglavja 2 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 19.07.2022   14:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na spremembo popisa in njegovo obsežnost, prosim za podaljšanje roka za oddajo.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 19.07.2022   14:17
VPRAŠANJE
Naročnika naprošamo in pozivamo k podaljšanju dveh rokov:
1. rok za oddajo ponudbe in
2. rok za izvedbo gradbenih del.
Prvi rok ponudnikom ne omogoča pripravo ponudb, saj je kratkomalo prekratek. Drugi rok, ki se tiče izvedbe gradbenih del pa enostavno ni izvedljiv. Gre za razpršena območja po MO Ljubljana, pretežno na zahtevnih barjanskih tleh, kjer se tehnološko faz dela in gradnje ne da prehitevati niti s povečevanjem števila delavcev in mehanizacije na gradbišču.
Naročnika naprošamo in pozivamo, da skrbno pregleda razpisno dokumentacijo s količino projektantskih popisov vred in razume, da je za takšno javno naročilo ponudbo v manj kot mesecu dni nemogoče pripraviti. Enako velja za izvedbo del - dela, ki so razpisana je v celoti v enem letu nemogoče izvesti. Izvajalca siliti k nebrzdanemu hitenju pri izvedbi na tako kritičnih področjih, kot so razpisana območja, pa je zelo nevarno in pod črto tudi ekonomsko neučinkovito.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
Naročnik spreminja rok izvedbe, tako da se sedaj glasi:
Predvideni rok izvedbe gradnje za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« je 14. 10. 2024 in je vezan na izvajanje gradnje in dinamiko izvedbe po EU projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 4 - DEL, 12, 13.2 - 13.3. DEL, 14.2. DEL, 15, 16, 17, 22, 26 2. DEL« št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022.
V primeru podaljšanja roka izvedbe del po pogodbi št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022 (EU projekt - del 3 aglomeracije) po 14. 10. 2024 se ustrezno podaljšajo roki dokončanja gradnje, ki so predmet tega naročila.
Pri čemer pa je znotraj tega roka potrebno upoštevati, da je rok izvedbe EU projekta »PROMETNA UREDITEV IŽANSKE CESTE« (v okviru območja 12 Ilovica in Ižanska cesta - sever ter v okviru območja 26.2 del Ižanska cesta jug) 31. 12. 2023 in vključuje primopredajo objekta z upoštevanjem odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.
Vezano na naročnika Mestna občina Ljubljana in JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.:
Rok za izpolnitev ostalih pogodbenih obveznosti za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« (izdelava posnetka objekta, predaja projekta izvedenih del, predaja dokumentov o kvaliteti izvedenih del, izvedba komisijskega pregleda, sodelovanje pri tehničnem pregledu, primopredaje objekta in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in napak, predaja izpolnjenih GJI obrazcev,) je 9 mesecev od roka dokončanja gradnje.
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 in Poglavja 2 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 19.07.2022   14:22
VPRAŠANJE
Vljudno naprošamo podaljšanje roka oddaje, ker tako zahtevne ponudbe ni mogoče pripraviti v tako kratkem času, kot je predviden rok oddaje. Podaljšanje za nekaj tednov za tak projekt, ki bo meščanom in mestu služil več desetletij, nima nobenih negativnih posledic, ravno obratno. S podaljšanjem roka bodo pridobljene kakovostno pripravljene ponudbe, kar je v končni posledici cilj naročila. Prosimo za upoštevanje pripombe in podaljšanja roka za oddajo.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Dne 13.7. ste objavili, da boste objavili popravljene popise v celoti. Popisi del in materialov so izjemno obsežni in že delno popolnjeni popisi iz originalno objavljene verzije bodo za prepisovanje vzeli veliko dodatnega časa. Še vedno čakamo zelo veliko ponudb dobaviteljev materiala, ki jih še nismo prejeli iz večinoma dveh razlogov - letni dopusti in bolniške odsotnosti zaradi virusa covid-19.
Naročnika prosimo, naj rok oddaje podaljša, saj je tehnično nemogoče pripraviti ponudbo v naslednjih dveh tednih, vsled zgoraj navedenih razlogov. Gre za zelo kompleksno naročilo gradenj, ki zahteva temeljito preučitev in pripravo, zato prosimo za podaljšanje roka za en mesec, torej do 28. avgusta.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 19.07.2022   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika prosimo, da potrdi ali razumemo pravilno, da se v fazi priprave ponudbe priloži le izpolnjen in podpisan Obrazec 12: Informacije o ponujenem materialu in bo ustrezne certifikate, soglasja, poročila o preizkušanju,, ki so navedeni na tem obrazcu, priložil le izvajalec tekom izvedbe del.

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 19.07.2022   14:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika pozivamo, da odpravi nezakonitost razpisne dokumentacije v delu, kjer zahteva določeno ekonomsko sposobnost, tj. bonitetno oceno, od vsakega gospodarskega subjekta. Prvi odstavek 81. člena ZJN-3 izrecno določa, da ponudnik (če jih sam nima) lahko uporabi zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov. Naročnik pa skladno s tretjim odstavkom lahko zahteva, da je subjekt, ki ekonomske in finančno sposobnost zagotavlja, tudi solidarno odgovoren za izvedbo naročila. Torej sistem javnega naročanja določa, da lahko ponudbo odda tudi finančno manj sposoben ponudnik, če hkrati z njim za izvedbo solidarno jamči finančno sposoben gospodarski subjekt. Torej naj naročnik določi, da mora zahtevano bonitetno oceno izkazovati en gospodarski subjekt (vodilni partner, partner, podizvajalec, subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti), ki mora tudi zagotavljati solidarno odgovornost.


ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal zahteve glede referenčnega pogoja. Čeprav naročniku (s finančnega in izvedbenega vidika javnega naročila) v celoti odgovarja zgolj ponudnik, oziroma v primeru skupne ponudbe vsi soponudniki, pa na pravočasno in kvalitetno izvedbo posla lahko vplivajo vsi udeleženi akterji, med njimi tudi morebitni podizvajalci. Ker pri izvedbi razpisanega posla niso mogoče zamude, je pomembno, da so visoko finančno usposobljeni vsi sodelujoči gospodarski subjekti. Finančna nestabilnost vsake izmed udeleženih gospodarskih družb lahko ogrozi ne le pravilno, pač pa tudi pravočasno izvedbo projekta, ki je v konkretnem projektu povezana tudi s pridobitvijo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.Datum objave: 19.07.2022   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da bo sprememba popisa, ki je zelo obsežen, prosim za podaljšanje roka za oddajo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 18.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 18.08.2022, ob 12:00 uri
Rok za zastavljanje vprašanj: 09.08.2022 do 09:00 ure
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 19.07.2022   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.
V razpisni dokumentaciji (tudi v vzorcih pogodb) za rok izvedbe del navajate datuma 14. 10. 2023 (za območja sočasne gradnje) in 31. 12. 2023 (za rekonstrukcijo Ižanske ceste). Ker gre za izjemno kratke roke izvedbe gradbenih del glede na obseg in težavnost gradnje, se srečujemo s situacijo, ko nam brez izjeme vsi renomirani izdajatelji finančnih zavarovanj (banke in zavarovalnice), ki so sposobni izdati finančna zavarovanja v zahtevani in predvideni višini (najprej za resnost ponudbe in v nadaljevanju - v primeru pridobitve posla - za dobro izvedbo), zavračajo izdajo kavcijskih zavarovanj oziroma bančnih garancij z utemeljitvijo, da finančnih zavarovanj v zahtevanih in predvidenih zneskih za predmetni posel v okviru, kot je zastavljen po obsegu in rokih izvedbe, ne izdajajo, ker ocenjujejo, da je časovno okno, ki je predvideno za izvedbo gradbenih del glede na obseg in zahtevnost gradnje, enostavno prekratko.
Glede na navedeno prosimo, da ponovno preučite roke izvedbe del in jih podaljšate vsaj za 18 mesecev, kar je kot sprejemljivo časovno obdobje izvedbe del in kot pogoj za izdajo finančnih zavarovanj, ocenilo tudi več izdajateljev slednjih. Hvala.

ODGOVOR

Naročnik spreminja rok izvedbe, tako da se sedaj glasi:
Predvideni rok izvedbe gradnje za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« je 14. 10. 2024 in je vezan na izvajanje gradnje in dinamiko izvedbe po EU projektu »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL: OBMOČJA ŠT. 4 - DEL, 12, 13.2 - 13.3. DEL, 14.2. DEL, 15, 16, 17, 22, 26 2. DEL« št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022.
V primeru podaljšanja roka izvedbe del po pogodbi št. pogodbe 430-1477/2021-4 z dne 24.1.2022 (EU projekt - del 3 aglomeracije) po 14. 10. 2024 se ustrezno podaljšajo roki dokončanja gradnje, ki so predmet tega naročila.
Pri čemer pa je znotraj tega roka potrebno upoštevati, da je rok izvedbe EU projekta »PROMETNA UREDITEV IŽANSKE CESTE« (v okviru območja 12 Ilovica in Ižanska cesta - sever ter v okviru območja 26.2 del Ižanska cesta jug) 31. 12. 2023 in vključuje primopredajo objekta z upoštevanjem odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti.
Vezano na naročnika Mestna občina Ljubljana in JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.:
Rok za izpolnitev ostalih pogodbenih obveznosti za »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« (izdelava posnetka objekta, predaja projekta izvedenih del, predaja dokumentov o kvaliteti izvedenih del, izvedba komisijskega pregleda, sodelovanje pri tehničnem pregledu, primopredaje objekta in odprava ugotovljenih pomanjkljivosti in napak, predaja izpolnjenih GJI obrazcev,) je 9 mesecev od roka dokončanja gradnje.
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 in Poglavja 2 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane rumeno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 29.07.2022   12:06
VPRAŠANJE
V obrazcu 8 za reference vodje gradnje se za referenčna dela za javni vodovod in javno kanalizacijo zahteve iz obrazca razlikujejo od zahtev v dokumentu Povabilo k oddaji ponudbe. V tem na strani 35 za vodjo gradnje navajate javni vodovod v skupni dolžini 8km in vsaj en daljši od 3km ter enako za javno kanalizacijo, v obrazcu 8 pa navajate 10km javnega vodovoda in vsaj enega nad 4km ter enako za javno kanalizacijo. Ali dovolite, da sami popravimo obrazec 8?

ODGOVOR

V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane zeleno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 29.07.2022   12:09
VPRAŠANJE
Postavili smo vprašanje
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del je v sklopu del za "Ureditev Ižanske ceste - odsek Lahkova pot - Jurčkova cesta" postavka 2.5.1 "Nabava, dobava in vgradnja zabitih lesenih borovih kolov krožnega prereza 30 cm in dolžine 6 m. Kole je potrebno vtiskovati v zemljino z vibracijsko glavo. V ceni je zajet transport kolov na gradbišče, vgrajevanje, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po m' kola. Koli na območju AB plošče pod nasipom in na območju cevnih prepustov.; 27.800,00 m"

V praksi se pilotov debeline fi 30 cm ne da zabiti, ker so predebeli. Zabija de pilote debeline fi 25 cm. Prosimo za potrditev, da se lahko vgradi te pilote in popravek popisa del. ODGOVOR
V postavki je zapisano, da se bodo koli vgrajevali z vibracijsko glavo in posebnim nabijalom. Tehnologija je bila na barjanskih tleh že uspešno preizkušena, zato naročnik opisa predmetne postavke ne bo spreminjal.

Mi ne zahtevamo, da se spremeni tehnologija. Predlagali smo, da se spremeni debelina oz premer kolov, ker je to iz prakse upravičeno.
Prosimo za vaše mnenje glede tega.

ODGOVOR

Leseni koli so skladni z izsledki geomehanskega poročila, ki je del projekta za izvedbo gradnje.Datum objave: 29.07.2022   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del je predvideno, da se vgrajuje tudi obrabno zaporna plast iz asfaltne zmesi SMA. Glede ne značilnosti te asfaltne mešanice, se navedeni asfalt vgrajuje predvsem na močno obremenjenih odsekih avtocest in hitrih cest. Predvsem je pomembno, da ni pokrovov zaradi jaškov, da se ta asfalt lahko korektno vgradi.

Prosim za pojasnilo zakaj in kje je potrebno vgraditi asfaltno mešanico SMA.

ODGOVOR

Asfaltna mešanica se vgrajuje zgolj na območju vozišča Ižanske ceste, kjer ni predvidene vgradnje komunalne infrastrukture (ta je predvidena v sosednjih površinah za pešce in kolesarje).Datum objave: 29.07.2022   12:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Po našem vedenju se izvaja asfaltiranje z asfaltom SMA na cestah, ki so kategorizirane kot avtoceste in hitre ceste, klasifikacija CC-Si 21111.
Naročnika prosimo za umik referenčne zahteve po vgradnji asfalta SMA tako za podjetje, kot za vodjo gradnje, saj gre na projektu za izvedbo asfaltiranja na cestah, ki niso kategorizirane kot avtoceste in hitre ceste.


ODGOVOR

Asfaltna mešanica se vgrajuje zgolj na območju vozišča Ižanske ceste, kjer ni predvidene vgradnje komunalne infrastrukture (ta je predvidena v sosednjih površinah za pešce in kolesarje). Potreba po izvedbi SMA asfaltne plasti je osnovana na geomehanskem poročilu, ki je del projektne dokumentacije.Datum objave: 29.07.2022   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del je v datoteki Izanska_12_26 postavka 2.5.1 "Nabava, dobava in vgraditev zabitih predfabriciranih navpičnih kolov iz armiranega cementnega betona, prereza 25/25 cm dolžine 12 m, kvaliteta betona C25/30, c=3.0 cm. Kole je potrebno vtiskovati v zemljino z vibracijsk glavo. V ceni je zajet transport kolov na gradbišče, vgrajevanje, ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po m' kola. Koli na območju betonskega korita.; 30.160,00 m1".

Prosimo za objavo recepture betona vključno z stopnjami izpostavljenosti, ker menimo, da skladno s standardi kvaliteta betona C25/30 ni ustrezna, stopnje izpostavljenosti pa niso navedene.

Prav tako prosimo za komentar c = 3.0 cm. Skladno s standardi menimo, da bi moral bi c enak ali večji od 4,5 cm.


ODGOVOR

Dimenzioniranje betonskih kolov in receptura betona je skladna s projektno dokumentacijo gradbenih konstrukcij, zato kvalitete betona in recepture naročnik ne bo spreminjal.


Datum objave: 29.07.2022   12:15
VPRAŠANJE
Spoštovani

V Povabilu za izdelavo ponudbe je v točki 11.4 med drugim zahtevana referenca:
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste, v okviru katere je bilo izvedeno:
- izvedba asfaltiranja iz treh plasti in sicer z izdelavo spodnje nosilne stabilizirane plasti
bitumizirane zmesi, zgornje nosilne plasti bitumizirane zmesi in obrabne - zaporne plasti
bitumizirane zmesi SMA vsaj 12.000 m2

V popisu del (datoteka Ceste_3JN) so zajete naslednje obrabno zaporne plasti bitumizirane zmesi in sicer AC 4 surf B 70/100 A5, AC 8 surf PmB 45/80-65 A2, AC 8 surf B 50/70 A3, AC 8 surf B 70/100 A4, AC 8 surf B 70/100 A5, AC 11 surf PmB 45/80-65 A2, AC 11 surf B 50/70 A3, AC 11 surf B 70/100 A5. Celotna količina 130.073,64 m2.

V popisu del (datoteka Izanska_12_26) so zajete naslednje obrabno zaporne plasti bitumizirane zmesi in sicer (SMA 11 PmB 45/80-65, A2 -v skupni količini 15.317 m2, AC 8 surf B50/70, A4 v skupni količini 16.224 m2).

Glede na to, da so v popisu del raznovrstne obrabno zaporne plasti ter da je obrabno zaporna plast iz bitumizirane zmesi SMA ena izmed plasti, ki ni prevladujoča menimo, da ni razloga, da se zahteva referenca po vgradnji ravno plasti iz bitumizirane zmesi SMA.
Predlagamo, da se omenjena referenca popravi tako, da se izbriše besedo SMA. Tako lahko ponudnik izkazuje referenco z vgradnjo obrabno zaporne plasti katerekoli bitumizirane zmesi. Prav tako menimo, da sama tehnologija vgradnje bitumizirane zmesi SMA ni tako različna, da je zahteva po taki referenci upravičena.ODGOVOR

Naročnik spreminja pogoj tehnične in strokovne sposobnosti za ponudnika, tako da se sedaj glasi:
»Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2014 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil vsaj:
1.
dva (2) objekta vsakega v vrednosti vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, pri katerem je na vsakem posameznem objektu izvedel sočasno vsaj:
- gradnja/obnova javne meteorne ali fekalne kanalizacije,
- gradnja/obnova javnega vodovoda,
- gradnja/obnova javnega plinovoda (gradbena dela),
- obnova ali novogradnja javne ceste,
- gradnja/obnova javne razsvetljave (gradbena dela)
2.
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste, ki vključuje dobavo in vgradnjo prefabriciranih armiranobetonskih pilotov dimenzije vsaj 25/25 oziroma lesenih pilotov premera 20 cm, skupne dolžine vgrajenih pilotov minimalno 15.000 m1
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste oziroma gradnja stavbe na kateri je bila izvedena zaščita gradbenih jam z zagatnicami globine vsaj 6 m
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste v dolžini najmanj 1.000 m, s hodnikom za pešce, kolesarje, katere vrednost znaša najmanj 3.000.000 EUR brez DDV
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste, v okviru katere je bilo izvedeno:
- izvedba asfaltiranja iz treh plasti in sicer z izdelavo spodnje nosilne stabilizirane plasti bitumizirane zmesi, zgornje nosilne plasti bitumizirane zmesi in obrabne - zaporne plasti bitumizirane zmesi vsaj 10.000 m2
- izvedba tankoslojnih/ debeloslojnih talnih označb v površini vsaj 1.000 m2
ena (1) izvedba elektro del v vrednosti vsaj 100.000 EUR brez DDV, ki vključuje zamenjavo kandelabrov in svetilk vključno s SCADO za daljinski nadzor javne razsvetljave.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 2. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
3.
več kot 20.000 m gradnje/obnove javne meteorne/fekalne kanalizacije premera 250 mm ali večji,
od tega vsaj en (1) objekt gradnje javne kanalizacije v dolžini vsaj 5.000 m ali več,
od tega pri vsaj enem objektu najmanj 2.000 m dimenzije DN 400 ali večji.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 3. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
4.
več kot 15.000 m gradnje/obnove javnega vodovoda iz nodularne litine (DN100 ali večji),
od tega vsaj en (1) objekt javnega vodovoda v dolžini vsaj 4.000 m ali več,
od tega pri vsaj enem objektu 2.000 m dimenzije DN 200 ali več.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 4. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
5.
dva (2) objekta gradnje/obnove javnega vodovoda pri katerem je na vsakem objektu posamezno izvedel vsaj 100 vodovodnih hišnih priključkov.
6.
vsaj dve (2) izgradnji distribucijskega plinovodnega omrežja (glavni in priključni plinovodi) za zemeljski plin v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 13.000 metrov,
od tega vsaj en (1) objekt v dolžini vsaj 4.000 metrov ali več.
Pogoje lahko kumulativno izpolnjujejo samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi in podizvajalci.
Naročnik bo kot ustrezno referenco ponudnika za predmetni pogoj upošteval tudi gradnjo objekta brez pridobljenega dovoljenja za začetek uporabe objekta, če je objekt dokončan (vsaj prevzemni zapisnik) in dovoljenje za začetek uporabe objekta ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.«
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane zeleno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 29.07.2022   12:16
VPRAŠANJE
V zahtevi po referenčnih poslih ste v točki 2 zahtevali šest alinej različnih referenčnih pogojev, ki vsaka zase predstavljajo zahteven referenčen pogoj, kaj šele, da je vseh teh 6 alinej potrebno združit v samo tri referenčne posle. To da misliti, da si želite točno določenega ponudnika, kajti take pestrosti referenčnih zahtev ne more izpolniti skoraj nobeden od slovenskih gradbenih podjetij. Prosimo, da ponovno razmislite o smiselnosti omejevanja konkurence na praktično eno ponudbo, kajti to ni v skladu s pravili javnega naročanja. Predlagamo, da spremenite pogoj in dovolite, da se vsako alinejo posebej lahko dokaže z ločenim referenčnim poslom.
Če boste vztrajali pri svojem, bo o zakonitosti takih zahtev odločala Državna revizijska komisija.

ODGOVOR

Naročnik spreminja pogoj tehnične in strokovne sposobnosti za ponudnika, tako da se sedaj glasi:
»Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2014 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil vsaj:
1.
dva (2) objekta vsakega v vrednosti vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, pri katerem je na vsakem posameznem objektu izvedel sočasno vsaj:
- gradnja/obnova javne meteorne ali fekalne kanalizacije,
- gradnja/obnova javnega vodovoda,
- gradnja/obnova javnega plinovoda (gradbena dela),
- obnova ali novogradnja javne ceste,
- gradnja/obnova javne razsvetljave (gradbena dela)
2.
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste, ki vključuje dobavo in vgradnjo prefabriciranih armiranobetonskih pilotov dimenzije vsaj 25/25 oziroma lesenih pilotov premera 20 cm, skupne dolžine vgrajenih pilotov minimalno 15.000 m1
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste oziroma gradnja stavbe na kateri je bila izvedena zaščita gradbenih jam z zagatnicami globine vsaj 6 m
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste v dolžini najmanj 1.000 m, s hodnikom za pešce, kolesarje, katere vrednost znaša najmanj 3.000.000 EUR brez DDV
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste, v okviru katere je bilo izvedeno:
- izvedba asfaltiranja iz treh plasti in sicer z izdelavo spodnje nosilne stabilizirane plasti bitumizirane zmesi, zgornje nosilne plasti bitumizirane zmesi in obrabne - zaporne plasti bitumizirane zmesi vsaj 10.000 m2
- izvedba tankoslojnih/ debeloslojnih talnih označb v površini vsaj 1.000 m2
ena (1) izvedba elektro del v vrednosti vsaj 100.000 EUR brez DDV, ki vključuje zamenjavo kandelabrov in svetilk vključno s SCADO za daljinski nadzor javne razsvetljave.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 2. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
3.
več kot 20.000 m gradnje/obnove javne meteorne/fekalne kanalizacije premera 250 mm ali večji,
od tega vsaj en (1) objekt gradnje javne kanalizacije v dolžini vsaj 5.000 m ali več,
od tega pri vsaj enem objektu najmanj 2.000 m dimenzije DN 400 ali večji.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 3. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
4.
več kot 15.000 m gradnje/obnove javnega vodovoda iz nodularne litine (DN100 ali večji),
od tega vsaj en (1) objekt javnega vodovoda v dolžini vsaj 4.000 m ali več,
od tega pri vsaj enem objektu 2.000 m dimenzije DN 200 ali več.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 4. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
5.
dva (2) objekta gradnje/obnove javnega vodovoda pri katerem je na vsakem objektu posamezno izvedel vsaj 100 vodovodnih hišnih priključkov.
6.
vsaj dve (2) izgradnji distribucijskega plinovodnega omrežja (glavni in priključni plinovodi) za zemeljski plin v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 13.000 metrov,
od tega vsaj en (1) objekt v dolžini vsaj 4.000 metrov ali več.
Pogoje lahko kumulativno izpolnjujejo samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi in podizvajalci.
Naročnik bo kot ustrezno referenco ponudnika za predmetni pogoj upošteval tudi gradnjo objekta brez pridobljenega dovoljenja za začetek uporabe objekta, če je objekt dokončan (vsaj prevzemni zapisnik) in dovoljenje za začetek uporabe objekta ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.«
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane zeleno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 29.07.2022   12:19
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da zaradi zagotovitve večje konkurenčnosti na ponudbi iz referenčnih zahtev umakne pogoj, da morajo biti dela izvedena na javni cesti.

ODGOVOR

Naročnik spreminja pogoj tehnične in strokovne sposobnosti za ponudnika, tako da se sedaj glasi:
»Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2014 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil vsaj:
1.
dva (2) objekta vsakega v vrednosti vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, pri katerem je na vsakem posameznem objektu izvedel sočasno vsaj:
- gradnja/obnova javne meteorne ali fekalne kanalizacije,
- gradnja/obnova javnega vodovoda,
- gradnja/obnova javnega plinovoda (gradbena dela),
- obnova ali novogradnja javne ceste,
- gradnja/obnova javne razsvetljave (gradbena dela)
2.
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste, ki vključuje dobavo in vgradnjo prefabriciranih armiranobetonskih pilotov dimenzije vsaj 25/25 oziroma lesenih pilotov premera 20 cm, skupne dolžine vgrajenih pilotov minimalno 15.000 m1
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste oziroma gradnja stavbe na kateri je bila izvedena zaščita gradbenih jam z zagatnicami globine vsaj 6 m
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste v dolžini najmanj 1.000 m, s hodnikom za pešce, kolesarje, katere vrednost znaša najmanj 3.000.000 EUR brez DDV
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste, v okviru katere je bilo izvedeno:
- izvedba asfaltiranja iz treh plasti in sicer z izdelavo spodnje nosilne stabilizirane plasti bitumizirane zmesi, zgornje nosilne plasti bitumizirane zmesi in obrabne - zaporne plasti bitumizirane zmesi vsaj 10.000 m2
- izvedba tankoslojnih/ debeloslojnih talnih označb v površini vsaj 1.000 m2
ena (1) izvedba elektro del v vrednosti vsaj 100.000 EUR brez DDV, ki vključuje zamenjavo kandelabrov in svetilk vključno s SCADO za daljinski nadzor javne razsvetljave.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 2. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
3.
več kot 20.000 m gradnje/obnove javne meteorne/fekalne kanalizacije premera 250 mm ali večji,
od tega vsaj en (1) objekt gradnje javne kanalizacije v dolžini vsaj 5.000 m ali več,
od tega pri vsaj enem objektu najmanj 2.000 m dimenzije DN 400 ali večji.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 3. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
4.
več kot 15.000 m gradnje/obnove javnega vodovoda iz nodularne litine (DN100 ali večji),
od tega vsaj en (1) objekt javnega vodovoda v dolžini vsaj 4.000 m ali več,
od tega pri vsaj enem objektu 2.000 m dimenzije DN 200 ali več.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 4. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
5.
dva (2) objekta gradnje/obnove javnega vodovoda pri katerem je na vsakem objektu posamezno izvedel vsaj 100 vodovodnih hišnih priključkov.
6.
vsaj dve (2) izgradnji distribucijskega plinovodnega omrežja (glavni in priključni plinovodi) za zemeljski plin v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 13.000 metrov,
od tega vsaj en (1) objekt v dolžini vsaj 4.000 metrov ali več.
Pogoje lahko kumulativno izpolnjujejo samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi in podizvajalci.
Naročnik bo kot ustrezno referenco ponudnika za predmetni pogoj upošteval tudi gradnjo objekta brez pridobljenega dovoljenja za začetek uporabe objekta, če je objekt dokončan (vsaj prevzemni zapisnik) in dovoljenje za začetek uporabe objekta ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.«
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane zeleno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 29.07.2022   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik je v poglavju 11.4 Tehnična in strokovna sposobnost, TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST - PONUDNIK, točka 2., zahteval reference, ki so sestavljene iz različnih tipov del ob enem pa naročnik zahteva, da ves nabor referenc dosežemo samo s 3 referenčnimi posli. Ta zahteva je skrajno omejujoča in niža nabor konkurenčnih ponudnikov, kar pa ni v skladu z načelom javnega naročanja.

Smo eno večjih gradbenih podjetij v Republiki Sloveniji in kljub velikemu številu zgrajenih nizko gradbenih projektov, ne moremo zagotoviti referenčnih pogojev, kot jih zahteva naročnik. Noben gospodaren naročnik ne more trditi, da izvajalec ni usposobljen za določeno delo, če lahko dokaže, da je zahtevana referenčna dela izvedel, a na različnih ločenih projektih.

Naročnika pozivamo naj omili pogoj v smislu, da lahko zagotovimo zahteve v tej točki z več kot 3 referenčnimi posli, saj bo s tem zagotovil večjo konkurenčnost ponudnikov na projektu.

Poleg tega naj naročnik asfaltna dela v sestavi kot je navedeno, dovoli dokazovati s samostojno, ločeno referenco. Taka sestava asfalta kot je zahtevana v referenčnem pogoju, se izvaja pretežno na AC, kjer pa ni nujno prisotna izvedba geosintetika oz. geomreže.

Naročnika prav tako pozivamo, da spremeni zahtevo po imenovanju 3 asfaltnih plasti, kajti v večini primerov so nosilne plasti na DARS-ovih projektih imenovane: nosilna plast, vezna plast, obrabna plast.

Vse navedeno se nanaša tudi na referenčni pogoj za VODJA GRADNJE, točka 3.

V primeru, da naročnik ne bo sledil našim predlogom bomo svoj interes morali braniti pred Državno revizijsko komisijo.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Naročnik spreminja pogoj tehnične in strokovne sposobnosti za ponudnika, tako da se sedaj glasi:
»Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2014 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel in zaključil vsaj:
1.
dva (2) objekta vsakega v vrednosti vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, pri katerem je na vsakem posameznem objektu izvedel sočasno vsaj:
- gradnja/obnova javne meteorne ali fekalne kanalizacije,
- gradnja/obnova javnega vodovoda,
- gradnja/obnova javnega plinovoda (gradbena dela),
- obnova ali novogradnja javne ceste,
- gradnja/obnova javne razsvetljave (gradbena dela)
2.
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste, ki vključuje dobavo in vgradnjo prefabriciranih armiranobetonskih pilotov dimenzije vsaj 25/25 oziroma lesenih pilotov premera 20 cm, skupne dolžine vgrajenih pilotov minimalno 15.000 m1
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste oziroma gradnja stavbe na kateri je bila izvedena zaščita gradbenih jam z zagatnicami globine vsaj 6 m
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija državne ali lokalne javne ceste v dolžini najmanj 1.000 m, s hodnikom za pešce, kolesarje, katere vrednost znaša najmanj 3.000.000 EUR brez DDV
ena (1) izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste, v okviru katere je bilo izvedeno:
- izvedba asfaltiranja iz treh plasti in sicer z izdelavo spodnje nosilne stabilizirane plasti bitumizirane zmesi, zgornje nosilne plasti bitumizirane zmesi in obrabne - zaporne plasti bitumizirane zmesi vsaj 10.000 m2
- izvedba tankoslojnih/ debeloslojnih talnih označb v površini vsaj 1.000 m2
ena (1) izvedba elektro del v vrednosti vsaj 100.000 EUR brez DDV, ki vključuje zamenjavo kandelabrov in svetilk vključno s SCADO za daljinski nadzor javne razsvetljave.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 2. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
3.
več kot 20.000 m gradnje/obnove javne meteorne/fekalne kanalizacije premera 250 mm ali večji,
od tega vsaj en (1) objekt gradnje javne kanalizacije v dolžini vsaj 5.000 m ali več,
od tega pri vsaj enem objektu najmanj 2.000 m dimenzije DN 400 ali večji.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 3. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
4.
več kot 15.000 m gradnje/obnove javnega vodovoda iz nodularne litine (DN100 ali večji),
od tega vsaj en (1) objekt javnega vodovoda v dolžini vsaj 4.000 m ali več,
od tega pri vsaj enem objektu 2.000 m dimenzije DN 200 ali več.
Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj pod točko 4. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
5.
dva (2) objekta gradnje/obnove javnega vodovoda pri katerem je na vsakem objektu posamezno izvedel vsaj 100 vodovodnih hišnih priključkov.
6.
vsaj dve (2) izgradnji distribucijskega plinovodnega omrežja (glavni in priključni plinovodi) za zemeljski plin v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 13.000 metrov,
od tega vsaj en (1) objekt v dolžini vsaj 4.000 metrov ali več.
Pogoje lahko kumulativno izpolnjujejo samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi in podizvajalci.
Naročnik bo kot ustrezno referenco ponudnika za predmetni pogoj upošteval tudi gradnjo objekta brez pridobljenega dovoljenja za začetek uporabe objekta, če je objekt dokončan (vsaj prevzemni zapisnik) in dovoljenje za začetek uporabe objekta ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika.«
Naročnik spreminja pogoj tehnične in strokovne sposobnosti za vodjo gradnje/vodji gradnje, tako da se sedaj glasi:
»Ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni partner ali partner, razpolaga z:
enim vodjem gradnje (ki bo v času ko nastopa kot vodja gradnje izpolnjeval pogoje skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1)), ki bo vodil gradnjo in izpolnjuje vse v nadaljevanju navedene pogoje, torej pogoje za vodjo gradnje za KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« (v nadaljevanju vodja gradnje za sočasno gradnjo) in pogoje za vodjo gradnje za PROMETNA UREDITEV IŽANSKE CESTE (v nadaljevanju vodja gradnje za Ižansko cesto);
ali
dvema vodjema gradnje (ki bosta v času ko nastopata kot vodja gradnje izpolnjevala pogoje skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1)), ki bosta vodila gradnjo in eden izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje za sočasno gradnjo in eden pogoje za vodjo gradnje za Ižansko cesto.
Vodenje gradnje je skrb za izvajanje del v skladu s projektno dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, s standardi in pravili stroke ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.
Ponudnikov vodja gradnje za sočasno gradnjo ima v obdobju od 1. 1. 2014 kot vodja gradnje (v funkciji po Gradbenem zakonu ali v funkciji, ki je po vsebini skladna s funkcijo vodje gradnje po Gradbenem zakonu) ali kot odgovorni vodja del (v funkciji odgovornega vodje del po Zakonu o graditvi objektov ali v funkciji, ki je po vsebini skladna s funkcijo odgovornega vodje del po Zakonu o graditvi objektov) izkušnje pri izvedbi vsaj:
1.
enega (1) objekta gradnje komunalne infrastrukture v vrednosti vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, znotraj katere je bilo izvedena vsaj gradnja/obnova javnega vodovoda, javne meteorne/fekalne kanalizacije, javnega plinovoda (gradbena dela) ter obnova/novogradnja javne ceste in obnova/gradnja javne razsvetljave (gradbena dela).
2.
8 km gradnje/obnove javnega vodovoda iz nodularne litine od tega mora biti vsaj:
en (1) projekt daljši od tri (3) km,
en (1) projekt, kjer je izvajal dela na vodovodu DN200 ali več.
Vodja gradnje lahko izpolnjuje pogoj pod točko 2. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
3.
8 km gradnje/obnove javne kanalizacije, od tega mora biti vsaj:
en (1) projekt daljši od tri (3) km,
en (1) projekt, kjer je izvajal dela gradnje/obnove javne kanalizacije DN400 ali večji.
Vodja gradnje lahko izpolnjuje pogoj pod točko 3. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
4.
3 km gradbenih del pri izgradnji ali obnovi distribucijskega plinovodnega omrežja (glavni in priključni plinovodi) za zemeljski plin, od tega mora biti vsaj en (1) projekt daljši od 700 metrov.
Vodja gradnje lahko izpolnjuje pogoj pod točko 4. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
5.
Na enem (1) objektu vsaj 100 vodovodnih hišnih priključkov.
Ponudnikov vodja gradnje za Ižansko cesto ima v obdobju od 1. 1. 2014 kot vodja gradnje (v funkciji po Gradbenem zakonu ali v funkciji, ki je po vsebini skladna s funkcijo vodje gradnje po Gradbenem zakonu) ali kot odgovorni vodja del (v funkciji odgovornega vodje del po Zakonu o graditvi objektov ali v funkciji, ki je po vsebini skladna s funkcijo odgovornega vodje del po Zakonu o graditvi objektov) izkušnje pri izvedbi vsaj:
1.
ene (1) izgradnje ali rekonstrukcije državne ali lokalne javne ceste v dolžini najmanj 1.000 m, z hodnikom za pešce, kolesarje, katere vrednost za GOI dela znaša najmanj 3.000.000 EUR brez DDV.
2.
eno (1) izgradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste, v okviru katere je bilo izvedeno:
- izvedba asfaltiranja iz treh plasti in sicer z izdelavo spodnje nosilne stabilizirane plasti bitumizirane zmesi , zgornje nosilne plasti bitumizirane zmesi in obrabne - zaporne plasti bitumizirane zmesi vsaj 10.000 m2
- izvedba tankoslojnih/ debeloslojnih talnih označb v površini vsaj 1.000 m2
Vodja gradnje bo moral biti v času ko nastopa kot vodja gradnje, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
Gospodarski subjekt, ki bo zagotovil vodjo gradnje/vodji gradnje bo moral zagotoviti, da bo v času ko nastopa kot vodja gradnje vodja gradnje pri njem zaposlen, skladno z določili 18. in 19. člena GZ-1, ob upoštevanju 151. člena GZ-1 in drugih morebitnih kasnejših sprememb navedenega zakona oziroma predpisov, ki posegajo ali vplivajo na ta predpis.«
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane zeleno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 29.07.2022   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika opozarjamo na nezakonitost zahteve iz razpisne dokumentacije v delu, kjer za vodjo gradnje zahteva kar sedem referenčnih poslov iz različnih strokovnih področij v isti osebi. Za tako omejujočo zahtevo ni nobenega pravno opravičljivega razloga, saj lahko naročnik zagotovi strokovnost sodelujočih oseb na način, da sodeluje več oseb, ki so specializirane vsaka za svoje področje.

Drugi odstavek 76. člena ZJN-3 izrecno določa, da naročnik lahko vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Združitev vseh izkušenj v eni osebi nikakor ni nujno potrebna za realizacijo naročila, saj je isti in še višji nivo kvalitete možno doseči z imenovanjem različnih strokovnjakov za posamezna področja. Za ponudnika je izpolnjevanje z več strokovnjaki kvečjemu še zahtevnejše, saj bo moral pri izvedbi zagotoviti več kadrov, naročnik pa s tem pridobi večjo ekipo specializiranih strokovnjakov na projektu.

Dovoljevanje takšne prakse bi pomenilo, da bi naročniki pri vsakem projektu lahko zahtevali reference iz vseh posameznih področij, ki projekt sestavljajo, v isti osebi. Naročnika opozarjamo, da bomo za zaščito svojih interesov in tudi zaradi preprečitve tovrstne nezakonite prakse zoper naročnikovo zahtevo uveljavljali pravno varstvo, v kolikor ne bo dovoljeval, da ponudnik zahtevo izpolni z več strokovnjaki.


ODGOVOR


Naročnik spreminja pogoj tehnične in strokovne sposobnosti za vodjo gradnje/vodji gradnje, tako da se sedaj glasi:
»Ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni partner ali partner, razpolaga z:
enim vodjem gradnje (ki bo v času ko nastopa kot vodja gradnje izpolnjeval pogoje skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1)), ki bo vodil gradnjo in izpolnjuje vse v nadaljevanju navedene pogoje, torej pogoje za vodjo gradnje za KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL« (v nadaljevanju vodja gradnje za sočasno gradnjo) in pogoje za vodjo gradnje za PROMETNA UREDITEV IŽANSKE CESTE (v nadaljevanju vodja gradnje za Ižansko cesto);
ali
dvema vodjema gradnje (ki bosta v času ko nastopata kot vodja gradnje izpolnjevala pogoje skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1)), ki bosta vodila gradnjo in eden izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje za sočasno gradnjo in eden pogoje za vodjo gradnje za Ižansko cesto.
Vodenje gradnje je skrb za izvajanje del v skladu s projektno dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, s standardi in pravili stroke ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.
Ponudnikov vodja gradnje za sočasno gradnjo ima v obdobju od 1. 1. 2014 kot vodja gradnje (v funkciji po Gradbenem zakonu ali v funkciji, ki je po vsebini skladna s funkcijo vodje gradnje po Gradbenem zakonu) ali kot odgovorni vodja del (v funkciji odgovornega vodje del po Zakonu o graditvi objektov ali v funkciji, ki je po vsebini skladna s funkcijo odgovornega vodje del po Zakonu o graditvi objektov) izkušnje pri izvedbi vsaj:
1.
enega (1) objekta gradnje komunalne infrastrukture v vrednosti vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, znotraj katere je bilo izvedena vsaj gradnja/obnova javnega vodovoda, javne meteorne/fekalne kanalizacije, javnega plinovoda (gradbena dela) ter obnova/novogradnja javne ceste in obnova/gradnja javne razsvetljave (gradbena dela).
2.
8 km gradnje/obnove javnega vodovoda iz nodularne litine od tega mora biti vsaj:
en (1) projekt daljši od tri (3) km,
en (1) projekt, kjer je izvajal dela na vodovodu DN200 ali več.
Vodja gradnje lahko izpolnjuje pogoj pod točko 2. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
3.
8 km gradnje/obnove javne kanalizacije, od tega mora biti vsaj:
en (1) projekt daljši od tri (3) km,
en (1) projekt, kjer je izvajal dela gradnje/obnove javne kanalizacije DN400 ali večji.
Vodja gradnje lahko izpolnjuje pogoj pod točko 3. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
4.
3 km gradbenih del pri izgradnji ali obnovi distribucijskega plinovodnega omrežja (glavni in priključni plinovodi) za zemeljski plin, od tega mora biti vsaj en (1) projekt daljši od 700 metrov.
Vodja gradnje lahko izpolnjuje pogoj pod točko 4. z enim (1) do največ tremi (3) referenčnimi posli.
5.
Na enem (1) objektu vsaj 100 vodovodnih hišnih priključkov.
Ponudnikov vodja gradnje za Ižansko cesto ima v obdobju od 1. 1. 2014 kot vodja gradnje (v funkciji po Gradbenem zakonu ali v funkciji, ki je po vsebini skladna s funkcijo vodje gradnje po Gradbenem zakonu) ali kot odgovorni vodja del (v funkciji odgovornega vodje del po Zakonu o graditvi objektov ali v funkciji, ki je po vsebini skladna s funkcijo odgovornega vodje del po Zakonu o graditvi objektov) izkušnje pri izvedbi vsaj:
1.
ene (1) izgradnje ali rekonstrukcije državne ali lokalne javne ceste v dolžini najmanj 1.000 m, z hodnikom za pešce, kolesarje, katere vrednost za GOI dela znaša najmanj 3.000.000 EUR brez DDV.
2.
eno (1) izgradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste, v okviru katere je bilo izvedeno:
- izvedba asfaltiranja iz treh plasti in sicer z izdelavo spodnje nosilne stabilizirane plasti bitumizirane zmesi , zgornje nosilne plasti bitumizirane zmesi in obrabne - zaporne plasti bitumizirane zmesi vsaj 10.000 m2
- izvedba tankoslojnih/ debeloslojnih talnih označb v površini vsaj 1.000 m2
Vodja gradnje bo moral biti v času ko nastopa kot vodja gradnje, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
Gospodarski subjekt, ki bo zagotovil vodjo gradnje/vodji gradnje bo moral zagotoviti, da bo v času ko nastopa kot vodja gradnje vodja gradnje pri njem zaposlen, skladno z določili 18. in 19. člena GZ-1, ob upoštevanju 151. člena GZ-1 in drugih morebitnih kasnejših sprememb navedenega zakona oziroma predpisov, ki posegajo ali vplivajo na ta predpis.«
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane zeleno.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.Datum objave: 03.08.2022   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo, da potrdite, da za vodjo gradnje dokazilo o zanesljivosti objekta ni zahtevano, če za objekt ni bilo predvideno pridobivanje uporabnega dovoljenja in je dovolj priložitev primopredajnega zapisnika. Hvala.

ODGOVOR

Naročnik bo v primeru, če za referenčni objekt ni bilo predvideno pridobivanje uporabnega dovoljenja, upošteval primopredajni zapisnik.


Datum objave: 03.08.2022   14:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji za referenčne objekte v poglavju 11.4. zahtevate predložitev uporabnih dovoljenj ali izjav naročnika, če dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika. Za vodjo gradnje za referenčne objekte zahtevate predložitev Dokazil o zanesljivosti objekta. Pri slednjem opozarjamo, da se dokazilo o zanesljivosti objekta PRAVILOMA izdela le v primeru, ko se pridobiva Uporabno dovoljenje, sicer pa ne.

Zato prosimo, da potrdite, da za vodjo gradnje dokazilo o zanesljivosti objekta ni zahtevano, če za objekt ni bilo predvideno pridobivanje uporabnega dovoljenja in je dovolj priložitev primopredajnega zapisnika.

Uporabno dovoljenje se pridobiva le v primeru, če se dela izvajajo na podlagi gradbenega dovoljenja, zelo veliko primerov kompleksnih gradenj pa je izvedenih brez gradbenih dovoljenj, kot recimo vzdrževalna dela v javno korist in investicijska vzdrževalna dela (v zvezi s tem je treba upoštevati, da se je v preteklosti zakonodaja s področja gradnje pogosto spreminjala, zato je iz naslova vzdrževalnih del v javno korist in investicijskih vzdrževalnih del bilo izvedenih veliko kompleksnih gradbenih projektov, ki niso predvidevali pridobitve uporabnih dovoljenj in dokazil o zanesljivosti objektov).
Glede zahtev po posebni izjavi naročnika, da dovoljenje za začetek uporabe ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika pa naročnika pozivamo, da namesto te izjave prizna kot ustrezno tudi predložitev zapisnika o predaji in prevzemu izvedenih del med izvajalcem in naročnikom (primopredajni zapisnik), ki ga naročnik podpiše le v primeru, če je izvajalec izvedel vsa zahtevana dela, kamor sodijo tudi vsa zahtevana administrativne dela (npr. pridobitev uporabnih dovoljenj, PID-i, vpisi v kataster itd) in tak zapisnik v celoti potrjuje, da je izvajalec izpolnil v celoti vse (tudi administrativne) zahteve po pogodbi, zato je posebno pridobivanje izjav naročnikov redundantno in jih primopredajni zapisnik v celoti nadomešča.

Zato prosimo, da potrdite tudi, da prilaganje izjav naročnikov ni zahtevano, če za objekt ni bilo predvideno pridobivanje uporabnega dovoljenja in je dovolj priložitev primopredajnega zapisnika.

ODGOVOR

Naročnik bo v primeru, če za referenčni objekt ni bilo predvideno pridobivanje uporabnega dovoljenja, upošteval primopredajni zapisnik.Datum objave: 03.08.2022   14:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo, da lahko za izkazovanje referenčnih pogojev priložimo referenčno potrdilo, ki ni spisano na Obrazec 7 ali Obrazec 8, v kolikor z njim izkažemo referenčne pogoje.

Hvala

ODGOVOR

Da.
Datum objave: 03.08.2022   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V vaših odgovorih 29.7. ste napisali, da boste v zvezi s spremembami objavili popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije in da morajo ponudniki upoštevati popravljeno dokumentacijo. Kdaj bo objavljen popravek Poglavja 1?

ODGOVOR

Popravek je bil na Portalu JN objavljen 2.8.2022 (JN004587/2022-K03) in v Dodatku UL EU 3.8.2022 (2022/S 148-422646).Datum objave: 03.08.2022   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji za referenčne objekte v poglavju 11.4. zahtevate predložitev uporabnih dovoljenj ali izjav naročnika, če dovoljenje ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika. Za vodjo gradnje za referenčne objekte zahtevate predložitev Dokazil o zanesljivosti objekta. Pri slednjem opozarjamo, da se dokazilo o zanesljivosti objekta izdela le v primeru, ko se pridobiva Uporabno dovoljenje, sicer pa ne.

Zato prosimo, da potrdite, da za vodjo gradnje dokazilo o zanesljivosti objekta ni zahtevano, če za objekt ni bilo predvideno pridobivanje uporabnega dovoljenja in je dovolj priložitev primopredajnega zapisnika.

Uporabno dovoljenje se pridobiva le v primeru, če se dela izvajajo na podlagi gradbenega dovoljenja, zelo veliko primerov kompleksnih gradenj pa je izvedenih brez gradbenih dovoljenj, kot recimo vzdrževalna dela v javno korist in investicijska vzdrževalna dela (v zvezi s tem je treba upoštevati, da se je v preteklosti zakonodaja s področja gradnje pogosto spreminjala, zato je iz naslova vzdrževalnih del v javno korist in investicijskih vzdrževalnih del bilo izvedenih veliko kompleksnih gradbenih projektov, ki niso predvidevali pridobitve uporabnih dovoljenj in dokazil o zanesljivosti objektov).
Glede zahtev po posebni izjavi naročnika, da dovoljenje za začetek uporabe ni bilo pridobljeno iz vzrokov, ki niso na strani ponudnika pa naročnika pozivamo, da namesto te izjave prizna kot ustrezno tudi predložitev zapisnika o predaji in prevzemu izvedenih del med izvajalcem in naročnikom (primopredajni zapisnik), ki ga naročnik podpiše le v primeru, če je izvajalec izvedel vsa zahtevana dela, kamor sodijo tudi vsa zahtevana administrativne dela (npr. pridobitev uporabnih dovoljenj, PID-i, vpisi v kataster itd) in tak zapisnik v celoti potrjuje, da je izvajalec izpolnil v celoti vse (tudi administrativne) zahteve po pogodbi, zato je posebno pridobivanje izjav naročnikov redundantno in jih primopredajni zapisnik v celoti nadomešča.

Zato prosimo, da potrdite tudi, da prilaganje izjav naročnikov ni zahtevano, če za objekt ni bilo predvideno pridobivanje uporabnega dovoljenja in je dovolj priložitev primopredajnega zapisnika.

ODGOVOR

Naročnik bo v primeru, če za referenčni objekt ni bilo predvideno pridobivanje uporabnega dovoljenja, upošteval primopredajni zapisnik.
Datum objave: 04.08.2022   14:34
VPRAŠANJE
V odgovorih 29.7. ste napisali spremembe pogojev za sodelovanje pri javnem naročilu in napovedali objavo Popravka Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Te popravke ste objavili 2.8. popoldne in z njimi razpolagamo od 3.8. 18.8. je rok za oddajo. To je čez 9 delovnih dni, v času vrhunca dopustov zaposlenih. 74. člen ZJN3 v 3)odstavku določa podaljšanje roka za oddajo, če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo bistveno spremenjena. 4)odstavek določa, da mora biti podaljšanje sorazmerno s pomembnostjo informacij ali sprememb. Za tako obsežno naročilo je 6 dni, ki jih omenja zakon nerelevantno. Enostavno 9 delovnih dni ni dovolj za pripravo ponudbe po tem, ko smo se danes seznanili z novimi dokumenti po spremembah in te spremembe so bistvene. 1)odstavek 74. člena ZJN3 določa, da naročnik pri določanju rokov za prejem ponudb upošteva kompleksnost javnega naročila in čas potreben za pripravo ponudb. V primeru, da rokov ne boste podaljšali bomo za zaščito interesov uveljavljali pravno varstvo.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


VPRAŠANJE
Prosimo za popravek popisa del vodovod, sklop 12_E31661-2_Ilovica in Ižanska cesta - S_del 3, 4 Popisi_12.4. V zavihku JV_4.4 v vrstici 201 manjka opis postavke, medtem ko je navedena količina in enota mere ter formula za izračun.
Za kaj gre?

ODGOVOR
Naročnik bo objavil novo verzijo popisa del.
Pri tem naročnik pojasnjuje, da so spremembe popisa del, ki so predmet tega popravka, narejene v popisih javne razsvetljave in vodovodov ter v rekapitulaciji. Ostali popisi so ostali nespremenjeni.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del za vodovod je postavka: "Transportni stroški nabave materiala, kos 1".
Pri nekaterih delih popisa je že vpisana formula za izračun vrednosti, pri nekaterih je ni.

Prosimo, da naročnik poenoti izračun omenjene postavke in sicer tako, da povsod predpiše izračun (tj. vpiše formulo) oz. izbriše formulo povsod in dovoli ponudnikom, da sami vpišejo vrednost postavke.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil novo verzijo popisa del.
Pri tem naročnik pojasnjuje, da so spremembe popisa del, ki so predmet tega popravka, narejene v popisih javne razsvetljave in vodovodov ter v rekapitulaciji. Ostali popisi so ostali nespremenjeni.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.


VPRAŠANJE
Spoštovani

Prosimo za pojasnilo ali je potrebno cene na enoto vpisati tudi v celice, kjer je količina 0,00 oz. so mesta prazna (brez količine).

ODGOVOR
Cene na enoto v celice, kjer je količina 0,00 ali so mesta prazna, ni treba vnašati.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je v petek, 29.7. popoldne objavil odgovore na vprašanja, po 10 dneh. V odgovorih je spremenil referenčne posle, ki so pogoj za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti za sodelovanje na javnem naročilu. Takšnim zahtevam lahko zadostimo, vendar nam sedaj ostane za pripravo ponudbe le 12 delovnih dni časa. Naročnik je bistveno spremenil pogoje sodelovanja in v takšnem primeru ZJN-3 določa podaljšanje roka za pridobitev ponudb.
Omenimo tudi, da 1.8. na portalu javnih naročil spremenjena dokumentacija, ki jo naročnik omenja v odgovorih, še vedno ni objavljena in nam ni na razpolago. To nam rok za delo na ponudbi dodatno skrajšuje.
Pozdravljamo odločitev naročnika, da odpre konkurenco usposobljenih kandidatov za oddajo ponudb, ampak je hkrati ne sme krčiti z omejevanjem istih na način, da jim obenem onemogoča pripravo ponudbe.
Naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo glede datuma oddaje in omogoči vsem ponudnikom enak čas za pripravo ponudb in rok podaljša za 3 tedne. V nasprotnem primeru bomo uveljavljali pravno varstvo za zaščito svojih interesov. Državna revizijska komisija bo lahko hitro ocenila ali je rok.10-11 delovnih dni dovolj za pripravo takšne ponudbe in če so bili vsi potencialni ponudniki v tem javnem naročilu glede rokov enako obravnavani.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


VPRAŠANJE
Spoštovani

V popisu del za Javno razsvetljavo je v sklopu postavk DRUGA DELA postavka :"Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: 1 kpl"

Lepo prosimo, da se iz postavke izbriše "v višini 2,1% od načrtovanih del". Ponudnik ima pravico, da sam oceni vrednost nepredvidenih del. Skladno s postavko je navedeno, da se obračun izvede po dejanskih stroških.

V nasprotnem primeru prosimo, da se določi formula v popisu del, da bodo vsi ponudniki imeli enak izračun teh del.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil novo verzijo popisa del.
Pri tem naročnik pojasnjuje, da so spremembe popisa del, ki so predmet tega popravka, narejene v popisih javne razsvetljave in vodovodov ter v rekapitulaciji. Ostali popisi so ostali nespremenjeni.
Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.
Datum objave: 08.08.2022   14:26
VPRAŠANJE

Spoštovani

V popisu del za plinovod smo opazili, da v rekapitulacijo ne vleče vseh del (npr. iz datoteke 30II-898-000 Rakova jelša, 2.del - AGL 13 vleče v glavno rekapitulacijo samo dela iz podsklopa A - GLAVNI PLINOVODI, medtem ko del iz podsklopa B in C (plinski priključki) ne vleče.
Enako velja za datoteko 30II-899-000 Rakova jelša, 3.del - AGL 13.

Prosimo, da pregledate formule tudi v drugih datotekah.

ODGOVOR
Formule so preverjene in ustrezne. Zajemajo vse podsklope A, B in C.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo za potrditev, da zadošča vpis proizvajalca in tipa proizvoda samo v Obrazec 12 in nam Excel datotek VODOVOD material ni potrebno izpolnjevati.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Zadošča vpis proizvajalca in tipa proizvoda samo v Obrazec 12.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnika pozivamo, da pri referenci za asfaltna dela ponovno oblikuje zahtevo na tak način, da bo primerljiva zahtevnosti del na predmetnem projektu. Gre predvsem za poimenovanje plasti asfalta in sicer, da je enako ustrezno, če je izvajalec izvedel tri plasti asfalta, ki pa niso nujno poimenovane na tak način, kot je zahteva v razpisni dokumentaciji, torej: spodnja nosilna stabilizirana plast bituminizirane zmesi, zgornja nosilna plast bituminizirane zmesi, obrabno-zaporna plast bituminizirane zmesi.

Ker smo podjetje, ki se ukvarja z asfalterskimi deli že vrsto let med drugim tudi na večjih projektih na avtocestnem programu in v svojem naboru bogatih referenčnih poslov nismo našli niti enega posla za katerega bi lahko rekli, da je popolnoma skladen z zahtevo, ugotavljamo, da so reference napisane tako, da bo konkurenca izredno omejena. Verjamemo, da naročnik želi, da se potencialni krog ponudnikov razširi do take mere, da bo zagotovljena zdrava konkurenca med sposobnimi ponudniki, ki lahko dokažejo, da so v preteklosti že izvajali primerljiva dela, kar pa izvedba asfaltiranja na avtocestah sigurno je.

Predlagamo torej, da naročnik spremeni pogoj v zvezi z asfalterskimi deli in kot ustrezno sprejme tudi referenco, ki vključuje tri plasti asfalta ne glede na poimenovanje, seveda v taki količini, kot je bilo prvotno predpisano.

Zgoraj navedeno se nanaša tako na referenco, ki je zahtevana za ponudnika, kot na referenco, ki je zahtevana za vodjo gradnje za Ižansko cesto.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnika pred vložitvijo zahtevka za revizijo še zadnjič pozivamo, da spoštuje načelo zagotavljanja konkurence ter spremeni referenčna pogoja za vodji gradnje na način, da bo v postopku javnega naročila zahteve za vodjo gradnje za sočasno gradnjo izpolnjevala več kot le ena oseba.

Naročnik očitno umetno združuje vse zahtevane kvalifikacije v eni osebi, četudi za kaj takšnega ni nobenega opravičljivega razloga. Ponudniki, ki bi različna dela vodili z različnimi osebami, bi sicer imeli več stroškov, vendar pa bi vsaj imel dostop do javnega naročila in s tem možnost oddati ponudbo. Naročnik pa nima nobenega opravičljivega razloga, da kot skladno, v postopku javnega naročila, upošteva samo ponudbo, kjer mora vse zahteve izpolnjevati samo en kader. Pri tem poudarjamo, da ločitev reference, ki se nanaša na cestni del, v ničemer ne odpira konkurence. Naročnik s tem samo priznava, da je vsaka investicija samostojna in zahteva specifično znanje, ki običajno ni združeno v isti osebi, hkrati pa potem izloča samo cestni del. Ena oseba tudi sicer ne more biti specializiran strokovnjak za javno cesto, javno razsvetljavo, vodovod, plinovodno omrežje in javno kanalizacijo. Naročnik v odgovoru na revizijski zahtevek ne bo mogel utemeljiti, da je njegov projekt tako specifičen, da mora biti vse znanje skoncentrirano v eni osebi, saj to pomeni, da se negira strokovnost takšne osebe, saj je znanje tolikega števila področij očitno bolj površinsko in bi moralo za naročnika biti veliko boljše, če ima pri izvedbi prisotne različne strokovnjake, vsakega za svoje področje. Torej, naročnik bi v vsakem primeru moral omogočiti, da za vsako področje sodeluje svoj strokovnjak in zanj opredeliti referenčne zahteve. Združitev vseh referenčnih zahtev v eni osebi pa bi lahko bila samo možnost, ki se je lahko posluži ponudnik, če s takšno osebo razpolaga. Takšna je tudi praksa vseh ostalih javnih naročnikov, zato ravnanje Službe za javna naročila Mestne občine Ljubljana še posebej izstopa.

Ob tem poudarjamo še dodatno nekonsistentnost, saj je naročnik na eni strani izločil referenco za cesto in zanjo omogoča ločenega vodjo gradnje za Ižansko cesto, po drugi strani pa v referenčnem pogoju 1 še vedno zahteva, da je bila del referenčnega objekta gradnje komunalne infrastrukture v vrednosti vsaj 2.000.000 eur tudi obnova/novogradnja javne ceste.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zaradi transparentnosti zahtev naročila naročnika pozivamo, da potrdi, da bo kot funkcijo, ki je po vsebini skladna funkciji odgovornega vodje del po Zakonu o graditvi objektov upošteval tudi funkcijo odgovornega vodje posameznih del po ZGO-1 in vodjo del po GZ. Njuna vloga je namreč popolnoma enaka, saj sta oba izvajalcu odgovarjala za dela pri gradnji. To, da je odgovorni vodja vseh del odgovarjal za vsa dela (tudi za dela, ki morda niti niso predmet reference), za naročnika sploh ne more biti relevantno in takšne osebe ne more razlikovati od odgovornega vodje posameznih del oziroma vodje del, ki je odgovarjal za dela, ki so predmet reference. V primeru, da naročnik navedenega ne bo potrdil, bomo zoper ta del razpisne dokumentacije uveljavljali zahtevek za revizijo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogojev.Datum objave: 09.08.2022   14:51
VPRAŠANJE
V espd lahko navedemo samo 5 referenčnih del v delu iv: pogoji za sodelovanje, c: tehnična in strokovna sposobnost. Vi zahtevate veliko več referenc. Kam jih naj navedemo? Bo espd spremenjen?

ODGOVOR
Naročnik ESPD obrazca v tem delu ne more spremeniti.

Ponudniki naj referenčne posle vpišejo v ESPD ali lastni dokument - Seznam vseh referenčnih poslov, v katerega za vsak referenčni posel vpišejo istovrstne podatke, kot se vpisujejo v ESPD.
Datum objave: 17.08.2022   16:51
Datum: 17. 8. 2022

ZADEVA: Obvestilo
ZVEZA: JHL-17/22


Spoštovani,

posredujemo vam obvestilo za javno naročilo »KOMUNALNA IN PROMETNA UREDITEV OBMOČIJ ŠT. 4 DEL, 12, 13.2 - 13.3 DEL, 14.2 DEL, 15, 16, 17, 22, 26.2 DEL, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJE PO PROJEKTU ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DEL 3: DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH NAD 2000 PE V MOL«.


Naročnik bo objavil novo verzijo popisa del. Pri tem naročnik pojasnjuje, da ne gre za vsebinske spremembe popisa del, temveč za odklep celic, ki niso omogočale vpisa cene na enoto.

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb, tako da se sedaj glasi:
Rok za oddajo ponudb: 30.08.2022, do vključno 10:00 ure
Odpiranje ponudb: 30.08.2022, ob 12:00 uri
V zvezi z navedenim bo naročnik objavil popravek Poglavja 1 razpisne dokumentacije. Spremembe v dokumentaciji so obarvane vijolično.

Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe upoštevati s popravkom spremenjeno razpisno dokumentacijo.